Αυτόματος «κόφτης» στο οικογενειακό επίδομα 800.000 παλαιών συνταξιούχων (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Αυτόματη κατάργηση των οικογενει­ακών επιδομάτων (συζύγου ή και τέκνων) κρύβει ο επανυπολογισμός συντάξεων για εκατοντάδες χιλιάδεςπαλαι­ούς συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν προσω­πική διαφορά από σύνταξη και επίδομα μέχρι 18%, που είναι και το πλαφόν των μειώσεων οι οποίες έχουν νομοθετηθεί για να ισχύσουν από τις πληρωμές Δεκεμβρίου 2018 και εφεξής. Όσοι περνούν το πλαφόν και έχουν προσωπική διαφορά πάνω από 18% της σύνταξης θα διασώσουν ένα μέρος της οικογενειακής παροχής που λαμβάνουν!

style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Ο συνυπολογισμός των οικογενειακών επιδομάτων στο ποσό της σύνταξης προβλέφθηκε με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας (23/12/2016), προκειμένου να διασωθεί ένα μέρος τους και αυτό εφόσον οι προσωπικές διαφορές (σύνταξης και επιδόματος) ξεπερ­νούν το 18%. style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Στην πράξη, όμως, με τον επανυπολογισμό που είναι σε εξέλιξη φαίνεται ότι τα επιδόματα αύξησαν το συνολικό ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης που επανυπολογίζεται και ανέβασαν για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους τον πήχυ των μειώσεων στο 18%, παρότι η σύγκριση μόνο με τα ποσά των συντάξεων βγάζει διαφορές 8%, 10% ή 15%. style=”color: rgb(68, 68, 68); “> ” style=”color: rgb(68, 68, 68); “>
style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Το τρικ συνυπολογισμού style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Ο λόγος που οι προσωπικές διαφορές φτά­νουν στο -18% ή και παραπάνω είναι διότι στη σύνταξη που επανυπολογίζεται λαμβάνεται υπόψη και το οικογενειακό επίδομα και αυτό το ποσό συγκρίνεται με τη νέα επανυπολογισμένη σύνταξη, που είναι μικρότερη και δεν έχει επιδόματα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί μια επανυπολογισμένη σύνταξη να είναι μικρότερη έως 12%, αλλά με την προσθήκη των επιδομάτων η διαφορά φτάνει ή και περνάει το 18%. Στην πράξη όσοι έχουν από σύνταξη και οικογενειακό επίδομα προσωπική διαφορά έως 18% με τον επανυπολογισμό χάνουν και σύνταξη και επίδομα! style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Αντίθετα, το τρικ του συνυπολογισμού των επιδομάτων στις συντάξεις διασώζει με μι­κρότερες μειώσεις όσους έχουν προσωπική διαφορά μεγαλύτερη του 18%. style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν φεύγει όλο αλλά ένα μέρος των επιδομάτων τους. Αν, για παράδειγμα, η νέα σύνταξη είναι μικρό­τερη κατά 25% από αυτή που παίρνουν σή­μερα μαζί με το οικογενειακό επίδομα, τότε η προσωπική διαφορά είναι -25%, αλλά η περικοπή που θα έχουν στη σύνταξη δεν θα υπερβεί το πλαφόν του νόμου, που είναι 18%. Το άλλο 7% της προσωπικής διαφοράς θα συνεχίσει να καταβάλλεται και μέσα σε αυτό θα είναι και ένα μέρος από τα οικογενειακά επιδόματα. style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Ονόμος 4472/2017λέει στο άρθρο 1 παρ. 1 ότι τα οικογενειακά επιδόματα στις συντάξεις που επανυπολογίζονται παύουν να καταβάλλονται μετά τις 31/12/2018 στις παλιές συντάξεις, ενώ στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου (1) αναφέρεται ότι μετά τον επανυπολογισμό συντάξεων και σε περίπτω­ση που η νέα σύνταξη είναι μικρότερη, τότε οι προσωπικές διαφορές καταργούνται, αλλά η μείωση (από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς) δεν θα υπερβαίνει το 18% της κα­ταβαλλόμενης σύνταξης. style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Πριν από το νόμο 4472, το υπουργείο Εργασίας είχε εκδώσει εγκύκλιο με οδη­γίες για τον επανυπολογισμό συντάξεων (23/12/2016) και έλεγε στο σημείο 11 ότι «στις περιπτώσεις που στο συνταξιούχο κα­ταβάλλεται οικογενειακό επίδομα, οι φορείς κύριας ασφάλισης θα υπολογίζουν την προ­σωπική διαφορά λαμβάνοντας υπόψη την καταβολή του οικογενειακού επιδόματος». style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Δηλαδή, αν ένας συνταξιούχος παίρνει σή­μερα 900 ευρώ και έχει οικογενειακό επίδομα 90 ευρώ, τότε για τον επανυπολογισμό θεωρείται ότι η σύνταξη του είναι 990 ευρώ. Αν η νέα σύνταξη μετά τον επανυπολογισμό βγει στα 815 ευρώ, τότε η προσωπική διαφορά μεταξύ παλιάς (σημερινής) και νέας σύνταξης θα προκύψει από τη διαφορά των 990 με τα 815 ευρώ, που είναι 175 ευρώ μείον. Η μείω­ση αυτή είναι 18% και βάσει νόμου είναι αυτή που επιβάλλεται στο συνταξιούχο. Επομένως,με την πληρωμή του Δεκεμβρίου του 2018 το ποσό που θα λάβειθα είναι 815 ευρώ. style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Μείωση style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Η λεπτομέρεια που πολλοί αγνοούν ή δεν έχουν καταλάβει όμως είναι ότι ο συνταξι­ούχος από τα 900 ευρώ σύνταξη +90 ευρώ επίδομα συζύγου βρέθηκε στα 815 ευρώ, με μείωση 18%. Επομένως το επίδομα των 90 ευρώφαγώθηκεαπό τον επανυπολογισμό! style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Αν δεν έπαιρνε επίδομα και η σύνταξη από τα 900 πήγαινε στα 815 ευρώ, το μόνο που θα άλλαζε ήταν ότι αντί για μείωση 18% θα είχε μείωση 9,5%, ήτοι 85 ευρώ. style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Από τη στιγμή, όμως, που ο νόμος λέει ότι το πλαφόν των μειώσεων είναι έως 18% προκύπτει καθαρά πως όσοι μετά τον επανυπολογισμό έχουν προσωπικές διαφορές συντάξεων μέχρι 18% μαζί με τα επιδόμα­τα, τότε κατά το γράμμα του νόμου και της εγκυκλίου χάνουν και σύνταξη αλλά και τα επιδόματα! style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Αρνητικές διαφορές style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Το κόλπο με το συνυπολογισμό των επιδο­μάτων στις προσωπικές διαφορές συντάξεων, που αποκαλύπτει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος, είναι ξεκάθαρο ότι οδηγεί σε αυτόματη κατάργηση οικογενειακού επιδόματος από εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους οι οποίοι θα έχουν περικοπή έως 18% στο καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης και επιδόματος. style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Από 1,3 εκατ. συνταξιούχους που θα έχουν αρνητικές διαφορές (μειώσεις) στον επανυπολογισμό, οι 600.000 με 800.000 εξ αυτών, θα έχουν και αυτόματη κατάργηση οικογενειακού επιδόματος. Όσοι δεν παίρνουν επίδομα συ­ζύγου θα έχουν μόνον την απώλεια σύνταξης. Όσοι έχουν από σύνταξη και επίδομα προσω­πική διαφορά πάνω από 18% θα χάσουν και από τα δυο μέχρι 18%. style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Όσοι έχουν προσωπική διαφορά – μείωση άνω του 18% (πχ. 25% ή 30%) πέφτουν στο πλαφόν και η περικοπή θα σταματήσει στο 18% και διασώζουν μέρος της σύνταξης και του επιδόματος. style=”color: rgb(68, 68, 68); “> ” style=”color: rgb(68, 68, 68); “>
style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Ποιοι χάνουν τα επιδόματα style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Συνολικά, για 780.000 με 800.000 συνταξιούχους έρχεται «κόφτης» σύνταξης και επιδομάτων. style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Στο Δημόσιο, από τους περίπου 600.000 συνταξιούχους (πολιτικοί,στρατιωτικοί) λαμβάνουν και επίδομα συζύγου σχεδόν 400.000 που είχαν συνταξιοδοτηθεί μέχρι το 2011. Έκτοτε καταργήθηκε και καταβάλλεται μόνον το επίδομα τέκνου που και αυτό μπαίνει στον «κόφτη» του επανυπολογισμού. style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Στο ΙΚΑ, από τους 1 εκατ. συνταξιούχους, επίδομα συζύγου ή και τέκνου λαμβάνουν περίπου οι 300.000. style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Από τους συνταξιούχους Ειδικών Ταμείων (ΔΕΚΟ, τραπεζών) επίδομα συζύγου λαμ­βάνουν περίπου 80.000. style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Με τον επανυπολογισμό συντάξεων, οι περισσότεροι χάνουν και τα επιδόματα εφόσον έχουν προσωπική διαφορά έως 18% με τη νέα σύνταξη. Οι υπόλοιποι (με προσωπική διαφορά άνω του 18%) θα έχουν «κούρεμα» σύνταξης και επιδόματος έως 18%. style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>1.Συνταξιούχος Δημοσίου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) με 35 έτη παίρνει 1.065 ευρώ σύνταξη και 35 ευρώ επίδομα συζύγου. Θα έχει επανυπολογισμό και το νέο ποσό θα συγκριθεί με το σύνολο σύνταξης και επιδόματος, δηλαδή με τα 1.100 ευρώ (1.065+35=1.100). Η νέα σύνταξη δεν έχει κανένα επίδομα, και βγαίνει στα 913 ευρώ. Η προσωπική διαφορά με την παλιά σύνταξη είναι 17% και επομένως η τελική μείωση θα είναι 17% (με όριο το 18%). Σε αυτό το 17% περιλαμβάνεται και η σύνταξη αλλά και το επίδομα που κόβεται πλήρως. style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>2.Συνταξιούχος Δημοσίου κατηγορίας Τ.Ε. με 37 έτη παίρνει 1.080 ευρώ σύνταξη και 70 ευρώ επίδομα δύο τέκνων. Θα έχει επανυπολογισμό και το νέο ποσό θα συγκριθεί με το σύνολο σύνταξης και επιδόματος, δηλαδή με τα 1.150 ευρώ (1.080+70=1.150). Η νέα σύνταξη βγαίνει στα 861 ευρώ. Η προσωπική διαφορά είναι 25% ή 289 ευρώ λιγότερα. Η τελική μείωση δεν θα είναι 25% αλλά 18% που είναι το πλαφόν περικοπής της σύνταξης, όταν έχουμε προσωπική διαφορά πάνω από 18%. Επομένως η μείωση θα είναι 207 ευρώ και όχι 289 ευρώ. Ο συνταξιούχος παίρνει σήμερα 1.150 ευρώ από σύνταξη και επίδομα παιδιού και με τη μείωση 18% θα πάρει 943 ευρώ. Από τα 289 ευρώ της αρχικής προσωπικής διαφοράς γλιτώνει τα 82 που ένα μέρος είναι της παλιάς σύνταξης και ένα ελάχιστο ποσό από το επίδομα. style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>
style=”color: rgb(68, 68, 68); “>ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ «ΚΟΥΡΕΥΟΝΤΑΙ» ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΖΥΓΟΥ Ή ΤΕΚΝΩΝ style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Τα παραδείγματα που δημοσιεύει ο Ελεύθερος Τύπος σήμερα δείχνουν πώς καταργούνται και πώς κουρεύονται τα επιδόματα συζύγου ή τέκνων από τις παλιές συντάξεις: style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>1.Συνταξιούχος ΟΤΕ παίρνει σήμερα 900 ευρώ σύνταξη και άλλα 90 επίδομα συζύγου (10% της σύνταξης). Άρα 990 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό η νέα σύνταξη είναι 820 ευρώ. Βάσει εγκυκλίου του υπουργείου Εργασίας, η προσωπική διαφορά υπολογίζεται ανάμεσα στη σημερινή σύνταξη των 990 ευρώ και των 820 ευρώ. Η διαφορά από τα 990 στα 820 ευρώ είναι μείωση κατά 170 ευρώ ή -17,17%.Η προσωπική διαφορά είναι στα όρια του πλαφόν περικοπής συντάξεων ως 18% και η μείωση που θα ισχύσει είναι 17,17%. style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>2.Συνταξιούχος του Δημοσίουπαίρνει σήμερα 1.100 ευρώ σύνταξη και 35 ευρώ οικογενειακό επίδομα. Ο επανυπολογισμός θα γίνει με βάση το καταβαλλόμενο ποσό των 1.135 ευρώ από σύνταξη και επίδομα. Έστω ότι η νέα επανυπολογισμένη σύνταξη βγαίνει στα 930 ευρώ. Η προσωπική διαφορά είναι 205 ευρώ. Η μείωση είναι 18%. Η νέα σύνταξη θα είναι 930 ευρώ από την πληρωμή Δεκεμβρίου 2018. Τα 35 ευρώ του επιδόματος εξαφανίζονται γιατί μπήκαν μέσα στην προσωπική διαφορά και εφόσον η διαφορά είναι μέχρι 18%, το επίδομα εξαφανίζεται. style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>3.Συνταξιούχος ΔΕΗ παίρνει σήμερα 1.400 ευρώ σύνταξη και 200 ευρώ οικογενειακό επίδομα. Ο επανυπολογισμός θα γίνει με βάση το καταβαλλόμενο ποσό των 1.600 ευρώ από σύνταξη και επίδομα. Έστω ότι η νέα επανυπολογισμένη σύνταξη βγαίνει στα 1.300 ευρώ. Η προσωπική διαφορά είναι 300 ευρώ. Η μείωση είναι 18,75%. Το πλαφόν μείωσης είναι 18%, άρα η νέα σύνταξη θα είναι 18% κάτω από τα 1.600 ευρώ, δηλαδή στα 1.312 ευρώ από την πληρωμή Δεκεμβρίου 2018. Σε αυτή την περίπτωση, ο συνταξιούχος θα χάσει 100 ευρώ από τη σύνταξη (1.400 ευρώ σήμερα, 1.300 ευρώ με επανυπολογισμό) και σχεδόν όλο το 200άρι του επιδόματος συζύγου, διότι με σύνταξη και με επίδομα είναι στο πλαφόν της μείωσης που δεν γλιτώνει από το νόμο, δηλαδή είναι στο 18%. style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>4.Συνταξιούχος ΙΚΑ παίρνει σήμερα 1.100 ευρώ σύνταξη και 175 ευρώ επίδομα τέκνου που σπουδάζει. Ο επανυπολογισμός θα γίνει με βάση το καταβαλλόμενο ποσό των 1.275 ευρώ από σύνταξη και επίδομα. Έστω ότι η νέα επανυπολογισμένη σύνταξη βγαίνει στα 900 ευρώ. Η προσωπική διαφορά είναι 375 ευρώ ή 29,4%. Το πλαφόν μείωσης είναι 18%, άρα η νέα σύνταξη θα είναι 18% κάτω από τα 1.275 ευρώ. δηλαδή στα 1.046 ευρώ από την πληρωμή Δεκεμβρίου 2018.Σε αυτή την περίπτωση, ο συνταξιούχος θα χάσει 200 ευρώ από τη σύνταξη (1.100 ευρώ σήμερα. 900 ευρώ με επανυπολογισμό) και άλλα 30 ευρώ από το επίδομα συζύγου. Προσοχή όμως: Η αρχική διαφορά είναι 375 ευρώ, αλλά με το πλαφόν η μείωση που θα έχει είναι 230 ευρώ. Τα άλλα 145 ευρώ από τη μείωση που δεν θα εφαρμοστεί μπορεί να καταργηθούν ανά πάσα στιγμή, γιατί δεν είναι ούτε σύνταξη ούτε επίδομα, αλλά χαρακτηρίζονται ως «νέα προσωπική διαφορά», που δεν έχει αντίκρισμα σε ποσό σύνταξης. style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ[email protected] style=”color: rgb(68, 68, 68); “>(ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ-11/07/2018 – [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr])

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Απόστρατοι ΛΣ-ΕΛΑΚΤ: Παιδιά ενός κατώτερου Θεού;

Όταν, το 1919, ιδρύθηκε το Λιμενικό Σώμα, προήλθε από τα «σπλάχνα» του Πολεμικού Ναυτικού.  Έτσι, βάσει εθνικών σχεδίων, το Λιμενικό Σώμα είναι Σώμα υπαγόμενο στο συγκεκριμένο κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας. Παρότι στο παρελθόν επανειλημμένα αμφισβητήθηκε, αυτός ο «γνήσιος

21 Απριλίου 1967: Οι Στρατιωτικοί που είπαν ΟΧΙ στη χούντα

Το πρωί της 21ης Απριλίου 1967 η Ελλάδα έμπαινε στο γύψο μιας ακόμη στρατιωτικής χούντας. Οι συνέπειες για τον ελληνισμό ήταν βαρύτατες, Επτά χρόνια μετά οι ανόητοι που κατέλυσαν τη Δημοκρατία ξεπουλούσαν και τη Κύπρο. Το στίγμα της χούντας βάραινε

Εκσυγχρονισμός πολλαπλών εκτοξευτών RM-70: Στον εξοπλιστικό σχεδιασμό του Στρατού Ξηράς το Πυροβολικό Μάχης

* Του Κώστα Σαρικά Η ενίσχυση του Πυροβολικού Μάχης αποτελεί προτεραιότητα για τον Στρατό Ξηράς έπειτα και από την επανεξέταση όλων των εξοπλιστικών προγραμμάτων στο πλαίσιο εξορθολογισμού που αποφάσισε η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μεταξύ των προγραμμάτων που πήραν το «πράσινο» φως

MED-5: Μέτρα πρόληψης των μεταναστευτικών ροών και όχι απώθησής τους ζητούν οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου

Οι πέντε μεσογειακές χώρες που αποτελούν τα νότια σύνορα της Ευρώπης και οι οποίες εκ των πραγμάτων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μεταναστευτικής πίεσης και του προβλήματος της παράνομης διακίνησης απεύθυναν έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να σταματήσει να έχει πολιτικές κυρίως

Μετάβαση στο περιεχόμενο