Δείτε τα επιστημονικά πεδία που εντάσσονται οι Σχολές του Λιμενικού Σώματος

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3726Β/31-08-2018 η απόφαση με Αριθμ. Φ.253/140547/Α5 σύμφωνα με την οποία εντάσσονται οι Σχολές του Λιμενικού (Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ. AKT. και Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ. – ΕΛ. AKT.) στο Μηχανογραφικό του 2019 στα παρακάτω Επιστημονικά Πεδία:1. «Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών»2. «Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών»3. «Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορική»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΑριθμ. Φ.253/140547/Α5 (1)Τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 (Β΄ 995) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιή-θηκε και ισχύει.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 «Αναδι-άρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 58 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) και όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50).2. Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50).3. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4532/2018 (Α΄ 63).4. Τις διατάξεις του π.δ. 75/2018 «Οργάνωση και Λει- τουργία της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και ένταξη αυτής στην ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»(Α΄ 145).5. Τις διατάξεις του π.δ. 76/2018 «Οργάνωση και Λει-τουργία της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και ένταξη αυτής στην ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαί-δευσης» (Α΄ 146).

6. Το αριθμ. 2421.6/59842/2018/9-8-2018 έγγραφο της Δ/νσης Εκπ/σης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουρ-γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά με την ένταξη των Παραγωγικών Σχολών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.σε Επιστημονικά Πεδία.7. Την αριθμ. πρωτ. 578/20-7-2018 εισήγηση του Τμή-ματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπι-στημίου Μακεδονίας.8. Το αριθμ. πρωτ. 5230/25-6-2018 αίτημα του Πανε-πιστημίου Αιγαίου για το Τμήμα Στατιστικής και Αναλο-γιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών.9. Το αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΤΑΓΡΟ/46024/1513/21-5-2018 αίτημα του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημο-κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.10. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 (Β΄ 995) υπουργικής απόφασης.11. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»(Α΄ 210).12. Την αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/314/140026/Β1/29-8-2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-νας και Θρησκευμάτων.13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις δια-τάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάροςτου κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 (Β΄ 995) υπουργική απόφαση «Ένταξη των Σχολών, τωνΤμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επι-στημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ50 τ. Α΄) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων.», ωςακολούθως:Άρθρο1. Στο εδάφιο 1. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣ-ΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, υπό τοντίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», προστίθεται:ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.

2. Στο εδάφιο 1. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣ-ΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, μετά τον πίνακα που περιέχει τις «ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑ-ΔΗΜΙΑΣ» προστίθεται πίνακας ως εξής:ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟ-ΦΥΛΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ -ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) Λ.Σ. – ΕΛ. AKT.ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ Λ.Σ. – ΕΛ. AKT.

3. Στο εδάφιο 2. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1της ανωτέρω απόφασης, υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-ΜΙΑ», προστίθεται:ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΔΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

4. Στο εδάφιο 2. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, μετά τον πίνακα που περιέχει τις «ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ» προστίθε-ται πίνακας ως εξής:ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟ-ΦΥΛΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ. AKT.)Λ.Σ. -ΕΛ. AKT. ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ Λ.Σ. -ΕΛ. AKT.

5. Στο εδάφιο 5. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» της παρ. 2 του άρ-θρου 1 της ανωτέρω απόφασης, υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕ-ΠΙΣΤΗΜΙΑ», προστίθεται:ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ)ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙ-ΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ και υπό τον τίτλο «ΤΕΙ», προστίθεται:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

6. Στο εδάφιο 5. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» της παρ. 2 του άρ-θρου 1 της ανωτέρω απόφασης, υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕ-ΠΙΣΤΗΜΙΑ», διαγράφονται:ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΔΠΘ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ.

7. Στο εδάφιο 5. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» της παρ. 2 του άρ-θρου 1 της ανωτέρω απόφασης, μετά τον πίνακα που πε-ριέχει τις «ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ» προ-στίθεται πίνακας ως εξής:ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟ-ΦΥΛΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ. AKT.) Λ.Σ. – ΕΛ. AKT. ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ Λ.Σ. – ΕΛ. AKT.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Μαρούσι, 30 Αυγούστου 2018Ο ΥπουργόςΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

2 https://limenikanea.gr/assets/pages/499c0-logo-eaals.png 2018-09-05 07:53:37 4065 1303 1279 eaals-summetexoume-sti-sugkentrosi-diamarturias-sti–deth Ε.Α.Α.Λ.Σ. :Συμμετέχουμε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Δ.Ε.Θ Ε.Α.Α.Λ.Σ. :Συμμετέχουμε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Δ.Ε.Θ

Η Ε.Α.Α.Λ.Σ συμμετέχει στην ένστολη διαμαρτυρία τη7ης Σεπτεμβρίου 2018 στη Θεσσαλονίκη.

Ως θεσμικοί εκπρόσωποι των σε αφυπηρέτηση στελεχών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής συμμετέχουμε μαζικά και αγωνιστικά την 7η Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 18:00 στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργανώνεται από τις ομοσπονδίες των Σ.Α. στην πλατεία Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη.

Ενώνουμε τη φωνή μας με αυτή των εν ενεργεία συναδέλφων μας και δείχνουμε έμπρακτα την αντίθεσή μας στη εφαρμοζόμενη πολιτική της κυβέρνησης.

Τα προβλήματα τόσο των εν ενεργεία όσο και των εν αποστρατεία στελεχών αλλά και του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής διαιωνίζονται και παραμένουν άλυτα.

Η φτωχοποίηση όλων είναι μια πραγματικότητα και δυστυχώς τείνει επιδεινούμενη.

Τα επώδυνα μέτρα διαδέχονται το ένα το άλλο, περαιτέρω μειώσεις συντάξεων, αφορολογήτου, αυξήσεις εμμέσων φόρων κλπ.

Απέναντι σε αυτή την λαίλαπα, δεν μπορούμε παρά να απαντήσουμε δυναμικά, μαχητικά διεκδικητικά .

Συμμετέχουμε – Διεκδικούμε :

Την εφαρμογή, των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας για την επαναφορά των μισθών και των συντάξεων μας στα επίπεδα του 2012 καθώς την άμεση χορήγηση του υπόλοιπου 50% των αναδρομικών.

Την κατάργηση του ο ν. 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) που μετατρέπει τις ήδη κατακρεου ργημένες συντάξεις σε φιλοδωρήματα.

Την άρση των ηλικιακών κριτήριων που θέτει ο ν. Κατρούγκαλου για τις Συντάξεις Χηρείας και επαναφορά του ύψους τους στο 70% της σύνταξης του αποθανόντος.

Την Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης και την Αποκατάσταση των απωλειών των Ταμείων μας.

Την αναγνώριση του επαγγέλματος των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφάλειας ως επικινδύνου και ανθυγιεινού.

Την αύξηση και κάλυψη των οργανικών θέσεων στο Λ.Σ. καθώς την αύξηση του προϋπολογισμού του Αρχηγείου Λ.Σ. για την απρόσκοπτη λειτουργία του.

Τέλος,

-Λέμε ΟΧΙ στη προγραμματισμένη μείωση του αφορολογήτου!

-Λέμε Όχι στην αύξηση των έμμεσων φόρων (ΦΠΑ κτλ) κατά 250 εκατ. κάθε χρόνο!

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ !!!

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τακτικές- Έκτακτες Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων

Το ΣΑΓΕ κατά την 9η Συνεδρίασή του, της Παρασκευής 1 Μαρτίου 2024, έκρινε ως ακολούθως : 1. Στην Πολεμική Αεροπορία  α. Προήγαγε στο βαθμό του Υποπτεράρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους: (1) Ταξίαρχο (Ι) Τουρβαλή Ευάγγελο (2) Ταξίαρχο (Ι) Κομητούδη Αλέξανδρο (3) Ταξίαρχο

Έκτακτες Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων

Το ΣΑΓΕ κατά την 8η Συνεδρίασή του, της Παρασκευής 1 Μαρτίου 2024, έκρινε ως ακολούθως : 1. Στο Πολεμικό Ναυτικό  Προήγαγε στο βαθμό του Αντιναυάρχου, για πλήρωση κενής θέσης, τον Υποναύαρχο (Μ) Δημητρόγλου Παναγιώτη ΠΝ 2. Στην Πολεμική Αεροπορία  Προήγαγε στο βαθμό του Αντιπτεράρχου,

Emily O’Reilly: «Πνίγηκαν 600 άνθρωποι χωρίς ένα “mayday”. Έτσι αποτρέπει τους μετανάστες η Ευρώπη;»

Μετάφραση-απόδοση κειμένου: «ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ» «Όταν, μια καλοκαιρινή νύχτα στη Μεσόγειο πεθαίνουν 600 άνθρωποι, που το ταξίδι τους ήταν γνωστό ή υπό παρακολούθηση επί ώρες και, κάποιες φορές από έναν ενωσιακό Οργανισμό, από ναυτιλιακές Αρχές δύο κρατών μελών της ΕΕ, από

Υπεγράφη σύμβαση αναβάθμισης δύο Super Puma – Τον Μάρτιο οι διαγωνισμοί για νέα ελικόπτερα πυρόσβεσης

Σύμβαση για την αναβάθμιση δύο Super Puma υπέγραψε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΑΙΓΙΣ, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε χθες. Πρόκειται για έργο —μέσω διαγωνισμού του ΤΑΙΠΕΔ— συνολικής αξίας 3 εκατομμυρίων ευρώ και

Μετάβαση στο περιεχόμενο