Δείτε τα μέλη της Ομάδας Εργασίας για τη σύνταξη νέων Κανονισμών Εκπαίδευσης των Σχολών του Λιμενικού


ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη σύνταξη νέων Κανονισμών Εκπαίδευσης Σχολής ΔοκίμωνΣημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων».ΑΠΟΦΑΣΗΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α. της παραγράφου 4 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις»(Α΄184), όπως ισχύει,β. των παρ. 3 και 5 του άρθρου 7 του ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α΄ 311), όπως ισχύει,γ. του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄102),όπως ισχύει,δ. του α.ν. 428/1937 «Περί της εν των Β. Ναυτικώ Εκπαιδεύσεως» (Α΄15).ε. του ν.δ. 3596/1956 «Περί αρμοδιοτήτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΝ), επί θεμάτων αφορώντων τη συμβολή του Λιμενικού Σώματος εις την Εθνικήν Άμυναν και Ασφάλειαν της χώρας» (Α’ 240), όπως ισχύει.στ. του π.δ. 75/2018 «Οργάνωση και Λειτουργία της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής και ένταξη αυτής στην ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Α΄145).ζ. του π.δ. 76/2018 «Οργάνωση και Λειτουργία της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και ένταξη αυτής στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Α΄146).η. των περιπτ. α και γ της παρ. 1 του άρθρου 41 του ΠΔ 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 26).θ. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114 Α΄).ι. του π.δ. 88 /2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160 Α΄).ια. του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).ιβ. της παρ.1 του κεφαλαίου Β΄ του άρθρου 1 της υ.α. υπ΄αριθμ. 1000.0/35289/2015 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής ¨Με εντολή Υπουργού¨ στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και σε υπηρεσιακά όργανα του Γραμματέα Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Β΄2582), όπως αντικαταστάθηκε με την αριθμ. 1000.0/104334/2016 (Β΄3987) όμοια,2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κανονισμού Ε.Ε. 2016/1624/14.09.2016 ¨On the European Boarder and Coast Guard Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No863/2007 of the European Parliament and of the Council, Council Regulation (EC) No 2007/2004 and Council Decision 2005/267/EC,3. Την Αριθμ.Πρωτ.: 20180192/16.01.2018 Επιστολή κ. Πρύτανη Πανεπιστημίου Πειραιώς,4. Το αριθμ. Φ.030/01/2841/Σ.1451/15 Οκτ. 18 έγγραφο Σχολής Ναυτικών Δοκίμων,5. Το από 31/10/2018 Ενημερωτικό- Εισηγητικό Σημείωμα Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ – ΔΕΚΠ/ ΓΔΟΥ/ΔΙΠΡΟΠ,6. Το Αριθμ.Πρωτ.: 2422.5/85650/19.11.2018 ΦΕΣ Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΠΙΧ,7. Το Αριθμ.: 2232.19/85759/19.11.2018 ΦΕΣ Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΝ Β΄,8. Το Αριθμ.Πρωτ.: 2133.8/85721/19.11.2018 ΦΕΣ Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΛΑ,9. Το Αριθμ. Φακ.: 2520.1-06-7/85630/19.11.2018 ΦΕΣ Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ./ΥΟΘΕ,10. Το Αριθμ.Πρωτ.: 2221.12/85809/19.11.2018 ΦΕΣ Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΑΝ,11. Το Αριθμ.Πρωτ.: 2422.5/86108/20.11.2018 ΦΕΣ Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΜ,12. Το Αριθμ.Πρωτ.: 2422.5/85810/20.11.2018 ΦΕΣ Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΑΠΘΑΣ,13. Το Αριθμ.Πρωτ.: 2070.0/85939/20.11.2018 ΦΕΣ Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ.κ. ΚΕΕΠ,14. Την ανάγκη σύνταξης των Κανονισμών Εκπαίδευσης της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων προκειμένου αυτοί να ανταποκρίνονται στα διαλαμβανόμενα των π.δ. περί ¨Οργάνωσης και Λειτουργίας¨ των Σχολών και αφορούν στην εκπαίδευση του προσωπικού στις Παραγωγικές Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατόπιν εισαγωγής αυτών με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων,15. Την ανάγκη προσαρμογής των Κανονισμών Εκπαίδευσης στις σύγχρονες απαιτήσεις, στα αντικείμενα αρμοδιότητας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και στο χώρο της εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο,16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ1. Τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας (Ο.Ε.) για την σύνταξη των νέων Κανονισμών Εκπαίδευσης της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με την ακόλουθη σύνθεση:(α) Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΙΣΑΚΟΓΛΟΥ Νικόλαος (Α.Μ. 863) (ΔΝΕΡ), ως Πρόεδρος,(β) Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ Ευστράτιος (Α.Μ. 994) (ΚΕΠ/ΔΕΠ),ως μέλος,(γ) Πλωτάρχης Λ.Σ. ΛΙΟΥΡΗΣ Κωνσταντίνος (Α.Μ. 2887) (ΔΕΚΝ),ως μέλος,(δ) Πλωτάρχης Λ.Σ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ Άγγελος (Α.Μ. 1092) (ΔΕΠΙΧ),ως μέλος,(ε) Πλωτάρχης Λ.Σ. ΓΙΑΓΚΙΔΟΥ Ροδιανή (Α.Μ. 1110) (ΔΕΚΠ),ως μέλος,(στ) Πλωτάρχης Λ.Σ. ΠΑΤΣΟΥΡΗ Δήμητρα (Α.Μ. 1131) (ΔΑΠΘΑΣ),ως μέλος,(ζ) Πλωτάρχης Λ.Σ. ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ Βλάσιος (Α.Μ. 1174) (ΔΕΜ),ως μέλος,(η) Υποπλοίαρχος Λ.Σ. (Ν) ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Αικατερίνη (Α.Μ. 07Ν) (ΔΛΑ),ως μέλος,(θ) Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΜΠΑΓΙΑΡΤΑΚΗΣ Γεώργιος (Α.Μ. 1292) (Υ.Ο.Θ.Ε.),ως μέλος,(ι) Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΣΟΥΛΤΟΣ Χρήστος (Α.Μ. 1331) (Δ.Α.Ν.),ως μέλος.Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί ο νεότερος Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και μέλος αυτής.Την ανωτέρω Ο.Ε. πλαισιώνουν, ως προς το σκέλος σύνταξης του Κανονισμού Εκπαίδευσης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι κάτωθι οριζόμενοι από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων Καθηγητές:(α) Καθηγητής Ιωάννης Κούκος (Κοσμήτωρ ΣΝΔ – Τομέας Συστημάτων Μάχης, Ναυτικών Επιχειρήσεων,Θαλασσίων Επιστημών, Ναυτιλίας, Ηλεκτρονικών και Τηλεπικοινωνιών),(β) Αναπληρωτής Καθηγητής Ηλίας Τεμπέλης (Διευθυντής Τομέα Ανθρωπιστικών και Πολιτικών Επιστημών),(γ) Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας Τσιγκόπουλος (Τομέας Συστημάτων Μάχης, Ναυτικών Επιχειρήσεων, Θαλασσίων Επιστημών, Ναυτιλίας, Ηλεκτρονικών και Τηλεπικοινωνιών),(δ) Επίκουρος Καθηγητής Αντώνιος Τσάπαλης (Συντονιστής Τομέα Φυσικών Επιστημών).2. Έργο της Ο.Ε. αποτελεί η κατάρτιση νέων Κανονισμών Εκπαίδευσης της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων σε συνάρτηση με:(α) τα π.δ. περί ¨Οργάνωσης και Λειτουργίας¨ των Παραγωγικών Σχολών Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ. για την εκπαίδευση του προσωπικού που εισάγεται σε αυτές μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων,(β) τα νέα θεσμικά δεδομένα και τις απαιτήσεις που επιβάλλουν οι σύγχρονες συνθήκες για την ανταπόκριση του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο κυριότερο εύρος των αρμοδιοτήτων του,(γ) τη δυναμική που αναπτύσσεται, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, σε συγκεκριμένους τομείς δράσης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι θα πρέπει να αποτυπωθούν στη διδακτική ύλη των Σχολών,(δ) την υφιστάμενη νομοθεσία για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτατες Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές.3. Επιπρόσθετα, η Ομάδα Εργασίας θα διατυπώσει αναλυτικά τη διαδικασία εκπαίδευσης για τις προαναφερόμενες Παραγωγικές Σχολές Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. στη βάση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και θα προβεί στη σύνταξη προτεινόμενης ενδεικτικής βιβλιογραφίας για κάθε διδασκόμενο μάθημα.4. Η Ο.Ε. συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας σε χώρο του Υ.ΝΑ.Ν.Π. (Ακτή Βασιλειάδη 1),κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου αυτής. Στα μέλη της Ο.Ε. δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αποζημίωση – αμοιβή για το έργο τους.5. Κατά τις συνεδριάσεις της Ο.Ε. δύναται να καλούνται, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου αυτής και να συνδράμουν κατά λόγο αρμοδιότητας το έργο της, όλες οι Διευθύνσεις – Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω:α) έγκαιρης διαβίβασης αιτούμενων στοιχείων,(β) ορισμού και διάθεσης κατάλληλων στελεχών για συμμετοχή σε συσκέψεις της ως άνω Ο.Ε. όπου κρίνεται αναγκαίο.6. Η Ο.Ε. δύνανται να απευθύνεται προς υποβοήθηση του έργου της στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς βάσει της (3) σχετικής επιστολής κ. Πρύτανη και σε Υπηρεσίες, Υπουργεία, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εκτός Υ.ΝΑ.Ν.Π. καθώς και στους εντεταλμένους σε θέματα Εκπαίδευσης Συμβούλους κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π. με πρωτοβουλία του Προέδρου αυτής.7. Προς υποβοήθηση και επίσπευση των εργασιών της Ο.Ε., η αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης να παραδώσει διαμέσου του εκπροσώπου της στον Πρόεδρο αυτής, το υφιστάμενο έως σήμερα υλικό Κανονισμών Εκπαίδευσης σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή που έχει συλλέξει και επεξεργασθεί ήδη,με βάση τα νέα δεδομένα και εκπαιδευτικές απαιτήσεις.8. Η Ο.Ε. καλείται να περατώσει το έργο της έως την 31 Ιανουαρίου 2019 , με δυνατότητα χορήγησης δεκαπενθήμερης παράτασης κατόπιν αιτήματος του Προέδρου της, και να υποβάλλει τα τελικά Σχέδια Κανονισμών Εκπαίδευσης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων αντίστοιχα στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, προκειμένου εν συνεχεία αυτοί να κυρωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του (α) σχετικού.9. Να κοινοποιηθεί για άμεση εκτέλεση.Ο ΥπουργόςΦώτης Κουβέλης

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Καζάν – Καζάν και στην Έρευνα και Διάσωση;;;

Θα θυμόσαστε, βέβαια, τον Ερντογάν που, συχνά, χρησιμοποιεί τη φράση αυτή εννοώντας ότι στο Αιγαίο δεν θα γίνεται τίποτε χωρίς να πάρει μερίδιο η Τουρκία. Η φράση αυτή μας ήρθε στο μυαλό, παρακολουθώντας την εξέλιξη του ναυαγίου που έγινε τις

Εφετείο: Που κινούνται οι έρευνες για τον 34χρονο πρώην παίκτη ριάλιτι

Ο άνδρας εκτιμάται ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών. Σε αίνιγμα για γερούς λύτες εξελίσσεται η υπόθεση με τον πρώην παίχτη ριάλιτι ο οποίος «μπούκαρε» στο Εφετείο με το αυτοκίνητό του και στην κατοχή του βρέθηκαν ναρκωτικά αλλά και το ασύλληπτο ποσό του 1,5

Τραγωδία στην Κάλυμνο: Νεκρός 17χρονος ψαροντουφεκάς

Ενημερώθηκε μεσημβρινές ώρες χθες η Λιμενική Αρχή Καλύμνου από λουόμενο, για πιθανό συμβάν πνιγμού ατόμου που διενεργούσε υποβρύχια ερασιτεχνική αλιεία με χρήση τυφεκίου αλιείας, στη θαλάσσια περιοχή ¨ΘΕΡΜΑ¨ ν. Καλύμνου. Άμεσα στο σημείο μετέβη ένα περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ένα περιπολικό

Σαν σήμερα 15 Αυγούστου το καταδρομικό Έλλη τορπιλίζεται από ιταλικό υποβρύχιο στην Τήνο

15 Αυγούστου του 1940 και οι προκλήσεις της φασιστικής Ιταλίας έχουν φθάσει στον ύψιστο βαθμό κλιμάκωσης και θράσους. Η Τήνος ετοιμαζόταν να υποδεχτεί τους χιλιάδες πιστούς στην εκκλησία της Μεγαλόχαρης, για την εορτή του Δεκαπενταύγουστου. Στο κατάστρωμα  του καταδρομικού «Έλλη», ναύτες και αξιωματικοί ντυμένοι με στολές εξόδου.