Δείτε τι αλλάζει στο ΛΣ, στα Λιμάνια και τους Οργανισμούς με τις νέες διατάξεις που συμπεριλαμβάνονται σε σ.ν του Υπουργείου Περιβάλλοντος

Σε Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος με τίτλο “Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις” περιλαμβάνονται μια σειρά διατάξεων του Υπουργείου Ναυτιλίας που αφορούν στο Λιμενικό Σώμα, τις χερσαίες ζώνες Λιμένων,  τους Οργανισμούς Λιμένων κλπ.

Δείτε παρακάτω όλα τα άρθρα αναλυτικά:

 

Αιτιολογική έκθεση: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων που
ανακύπτουν από τις διατάξεις του άρθρου 115 του ν. 4504/2017.

Άρθρο 133

Υπηρεσιακές μεταβολές των στελεχών του Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ. και των πολιτικών υπαλλήλων του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε θέσεις εξωτερικού – Αποζημίωση του Δημοσίου
σε περίπτωση παραίτησης- Αποσπάσεις στο Μόνιμο Σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και
Ακτοφυλακής – Μεταθέσεις στελεχών του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. – Κριτήρια επιλογής – Τροποποίηση παρ. 1, 4,
5 και 6 άρθρου 115 ν. 4504/2017

1. Στο άρθρο 115 του ν. 4504/2017 (Α΄184), α) στην παρ. 1 προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και το
τέταρτο εδάφιο τροποποιείται ως προς την πρόβλεψη έκδοσης προεδρικού διατάγματος για τα θέματα
απόσπασης των πολιτικών υπαλλήλων, β) στην παρ. 4, βα) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται ως προς την
αναφορά του χρόνου απόσπασης σε υπηρεσίες των χωρών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων χωρών και ββ) προστίθενται τέταρτο και πέμπτο εδάφιο γ) στην παρ. 5, γα) στο πρώτο εδάφιο
επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση, στην περ. α) απαλείφεται ο όρος της κατοχής του βαθμού, στο τέλος
της περ. β) προστίθεται η φράση «ή στο διάταγμα το οποίο εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του
άρθρου 52 του ν. 4830/2021 (Α΄169)», γβ) επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση ως προς την αρίθμιση των
υποπεριπτώσεων της περ. ιβ), γγ) επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση με τη μετατροπή της περ. ιγ) σε
διακριτό εδάφιο με παράλληλη νομοτεχνική βελτίωση των υποπερ. (αα) και (ββ), γδ) προστίθεται νέο
τρίτο εδάφιο γε) προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο, δ) στην παρ. 6, δα) προστίθενται νέο τρίτο εδάφιο,
δβ) το υφιστάμενο τρίτο εδάφιο τροποποιείται ως προς την πρόβλεψη της κρίσης των μεταθέσεων από
το Συμβούλιο Μεταθέσεων, δγ) προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο και το άρθρο 115 διαμορφώνεται ως
εξής:

«Άρθρο 115

Αξιοποίηση των στελεχών του Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ. και των πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής σε θέσεις εξωτερικού

1. Τα στελέχη του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. που αποσπώνται σε Διεθνείς Οργανισμούς, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία
της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών ή μετατίθενται σε έδρες ναυτιλιακών ακολούθων, αναλαμβάνουν
υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για χρόνο ίσο με τη συνολική διάρκεια της απόσπασης ή
μετάθεσης. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υποβάλλουν αίτηση παραίτησης μετά τη λήξη της
απόσπασης ή της μετάθεσης του προηγούμενου εδαφίου και πριν την παρέλευση χρονικού διαστήματος
ίσου με τη συνολική διάρκεια της απόσπασης ή της μετάθεσης, υποχρεούνται να καταβάλουν υπέρ του
114 Δημοσίου αποζημίωση ίση με το δεκαπλάσιο του γινόμενου του βασικού μισθού του κατεχόμενου
βαθμού επί τους υπολειπόμενους μήνες. Κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
πλην εκείνων της παραγράφου 6, ρυθμίζεται με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις απόσπασης πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής σε Διεθνείς Οργανισμούς ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην
Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων χωρών.

2. Τον Ιανουάριο κάθε έτους εκδίδεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για μετάθεση σε κενές θέσεις στις έδρες των ναυτιλιακών ακολούθων. Όσοι
υπηρετούν σε Υπηρεσίες του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., όπου σύμφωνα με ειδικές διατάξεις προβλέπεται
υποχρεωτικός χρόνος παραμονής σε αυτές, επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση για μετάθεση στις έδρες
των ναυτιλιακών ακολούθων, μόνον μετά τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού. Τον Φεβρουάριο κάθε
έτους καταρτίζονται από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. οι πίνακες των ενδιαφερόμενων
στελεχών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και τον Απρίλιο κάθε έτους εκδίδονται οι διαταγές μετάθεσης.

3. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. για τους οποίους εκδίδεται διαταγή μετάθεσης στις έδρες ναυτιλιακών
ακολούθων, υποχρεούνται πριν τη μετάθεσή τους, να φέρουν την πιστοποίηση της παρ. 1 του άρθρου
10. Η ισχύς των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει δύο (2) έτη από τον χρόνο έναρξης
λειτουργίας της Σχολής Επιθεωρητών/Ελεγκτών Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών
Εγκαταστάσεων του άρθρου 13, όπως ισχύει κάθε φορά.

4. Ο χρόνος παραμονής στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων είναι δύο (2) έτη και επιτρέπεται να
παρατείνεται μέχρι και έξι (6) μήνες για σοβαρούς υπηρεσιακούς ή οικογενειακούς λόγους. Ειδικά για τη
μετάθεση στην έδρα ναυτιλιακού ακολούθου στο Λονδίνο προς παρακολούθηση των εργασιών του
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) και υποβοήθηση του έργου του Μονίμου Αντιπροσώπου της
Ελλάδας στον οργανισμό αυτό, ο χρόνος παραμονής είναι δύο (2) έτη, εκτός αν υπηρεσιακοί λόγοι
επιβάλλουν τη χορήγηση παράτασης ενός (1) έτους κάθε φορά και μέχρι τη συμπλήρωση δύο (2) ετών
από τη λήξη της αρχικής θητείας. Ο χρόνος της απόσπασης σε Διεθνείς Οργανισμούς ή σε Υπηρεσίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών είναι δύο (2) έτη,
εκτός αν υπηρεσιακοί λόγοι επιβάλλουν τη χορήγηση παράτασης ενός (1) έτους κάθε φορά και μέχρι τη
συμπλήρωση δύο (2) ετών από τη λήξη της αρχικής θητείας. Ο χρόνος της απόσπασης στη Μόνιμη
Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην
παρ. 9 του άρθρου 329 του ν. 4781/2021 (Α΄31). Ο χρόνος της απόσπασης στο Μόνιμο Σώμα της
Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής καθορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1986.

5. Για τις αποσπάσεις σε Διεθνείς Οργανισμούς, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων χωρών και για τις μεταθέσεις στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων, λαμβάνονται υπόψη τα
ακόλουθα κριτήρια:

α) να είναι ανώτεροι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων
Λιμενικών ή ειδικότητας Τεχνικού, Οικονομικού ή Νομικού.
β) να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας εφόσον πρόκειται να αποσπασθούν σε Διεθνείς
Οργανισμούς ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Υπηρεσίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πρόκειται να μετατεθούν στην έδρα ναυτιλιακού ακολούθου στο Λονδίνο προς
115 παρακολούθηση των εργασιών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) και υποβοήθηση του
έργου του Μονίμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας στον οργανισμό αυτό, ή τουλάχιστον πολύ καλή γνώση
της αγγλικής γλώσσας εφόσον πρόκειται να μετατεθούν σε έδρες ναυτιλιακών ακολούθων, η οποία
αποδεικνύεται με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή αντίστοιχο τίτλο σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο π.δ. 50/2001 (Α’39) ή στο διάταγμα το οποίο εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ.
1 του άρθρου 52 του ν. 4830/2021 (Α΄169).γ) να έχουν αξιολογηθεί ως «εξαίρετοι» ή «λίαν καλοί», κατά την τελευταία πενταετία,
δ) να έχουν κριθεί ευμενώς από τα Συμβούλια Κρίσεων, κατά την τελευταία πενταετία,
ε) να μην έχουν κριθεί ως «παραμένοντες στον ίδιο βαθμό»,
στ) να μην τελούν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου,
ζ) να μην τελούν σε κατάσταση μακράς αναρρωτικής άδειας,
η) να μην τους έχει επιβληθεί καταστατική πειθαρχική ποινή,
θ) να μην διώκονται ποινικά για αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος,
ι) να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα σε ποινή φυλάκισης για τα αδικήματα της κλοπής, της
παράβασης καθήκοντος, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της απιστίας, της νόθευσης ή πλαστογραφίας
εγγράφου, της δωροδοκίας, της ψευδούς κατάθεσης, της ψευδούς καταμήνυσης, της ψευδούς
καταγγελίας, της συκοφαντικής δυσφήμησης, της ελευθέρωσης φυλακισμένου από πρόθεση, της
εκβίασης, της ληστείας, της παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, της
υπεξαγωγής εγγράφου, των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και των εγκλημάτων
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, των παραβάσεων της νομοθεσίας περί ναρκωτικών,
της παράνομης οπλοφορίας ή οπλοχρησίας,
ια) να μην έχουν υπηρετήσει σε έδρα ναυτιλιακού ακολούθου ή σε Διεθνείς Οργανισμούς ή στη Μόνιμη
Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών,
ιβ) για τη μετάθεση σε θέσεις στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων πλην εκείνης στην έδρα ναυτιλιακού
ακολούθου στο Λονδίνο, απαιτείται επιπλέον:
ιβα) να έχουν συμπληρώσει πραγματικά τα ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής τα οποία προβλέπονται
μέχρι και τον βαθμό τον οποίον κατέχουν, εφόσον πρόκειται για Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
προερχομένους από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και
ιββ) να έχουν υπηρετήσει πραγματικά για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών σε Λιμενικές Αρχές, εφόσον
πρόκειται για Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού, Οικονομικού ή Νομικού,
ιγ) για την απόσπαση σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην
Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων χωρών, καθώς και για τη μετάθεση στην έδρα ναυτιλιακού ακολούθου στο Λονδίνο, απαιτείται
επιπλέον να έχουν υπηρετήσει πραγματικά για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών σε Υπηρεσία του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αρμοδιότητες συναφείς με το αντικείμενο των
Διεθνών Οργανισμών ή των Υπηρεσιών όπου πρόκειται να αποσπασθούν ή να μετατεθούν.
Για την απόσπαση ή τη μετάθεση στις θέσεις του παρόντος άρθρου συνεκτιμώνται και τα ακόλουθα
κριτήρια:
α) η γνώση της επίσημης γλώσσας ή τοπικής διαλέκτου και άλλων ξένων γλωσσών, οι οποίες να έχουν
καταχωρισθεί στον ατομικό φάκελο των προς επιλογή στελεχών,
β) η προηγούμενη εμπειρία ένεκα της υπηρεσίας του στελέχους σε ανάλογες θέσεις εσωτερικού.
116
Για τις αποσπάσεις στο Μόνιμο Σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής οι οποίες
διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 56 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1986 (L 295) λαμβάνονται υπόψιν τα ανωτέρω κριτήρια πλην αυτών των περ. α, β και ιγ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 33 του ν.
4770/2021 (Α΄15).
Τα κριτήρια της παρούσας παραγράφου πρέπει να υφίστανται τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης όσο και κατά την ημερομηνία έκδοσης της διαταγής απόσπασης ή της μετάθεσης. Σε περίπτωση
που εκλείψουν τα κριτήρια των περ. στ) έως και ι), η διαταγή μετάθεσης ή απόσπασης ανακαλείται και
εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 6.
6. Τα στελέχη του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία έχουν μετατεθεί σε έδρες ναυτιλιακών ακολούθων ή έχουν
αποσπασθεί σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων
χωρών, εντάσσονται τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη του χρόνου της μετάθεσης ή της
απόσπασης, σε διαδικασία εκτάκτων μεταθέσεων οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 26 και 27, όπως ισχύουν κάθε φορά. Οι μεταθέσεις
του προηγούμενου εδαφίου υλοποιούνται μετά τη λήξη του χρόνου της μετάθεσης ή της απόσπασης. Το
αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει τις μεταθέσεις των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία
έχουν μετατεθεί σε έδρες ναυτιλιακών ακολούθων πλην εκείνης του Λονδίνου υποχρεωτικά σε Λιμενικές
Αρχές, ή εφόσον πρόκειται για Αξιωματικούς οι οποίοι φέρουν το βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
σε Περιφερειακές Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει τις
μεταθέσεις των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία έχουν αποσπασθεί σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή στη
Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών, ή έχουν μετατεθεί στην έδρα ναυτιλιακού
ακολούθου στο Λονδίνο, κατά προτεραιότητα σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής με αρμοδιότητες συναφείς με το αντικείμενο των Διεθνών Οργανισμών ή των Υπηρεσιών όπου
έχουν αποσπασθεί ή μετατεθεί. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της παρούσας παραγράφου δεν επιτρέπεται
να αποσπώνται ούτε να διατίθενται κατά τον χρόνο της υποχρεωτικής παραμονής τους στις Υπηρεσίες
στις οποίες μετατίθενται με τη διαδικασία των εκτάκτων μεταθέσεων της παρούσας παραγράφου. Κάθε
θέμα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ρυθμίζεται με το προεδρικό διάταγμα το
οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σύμφωνα με το
άρθρο 30.»

2. Εξαιρούνται από την εφαρμογή του κριτηρίου της περ. ιβ της παρ. 5 του άρθρου 115 του ν. 4504/2017:
α) Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος φέρουν τον βαθμό
του Πλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
β) Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,
οι οποίοι κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος φέρουν τον βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. ή του Πλωτάρχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει πραγματικά τα ειδικά τυπικά
προσόντα προαγωγής τα οποία προβλέπονται μέχρι και τον βαθμό του Πλωτάρχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον
αυτοί υπηρετήσουν πραγματικά ως ανώτεροι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε Υπηρεσίες που προβλέπονται
για τη συμπλήρωση των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής για όσο χρόνο προβλέπεται για τη
συμπλήρωση των προσόντων αυτών ή για όσο χρόνο τους υπολειπόταν για τη συμπλήρωση των
προσόντων αυτών.

3. Η εφαρμογή του κριτηρίου της περ. β της παρ 5 του άρθρου 115 το οποίο αφορά στο επίπεδο γνώσης
της αγγλικής γλώσσας για μετάθεση στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων αρχίζει δύο (2) έτη από τη θέση
σε ισχύ του παρόντος. Κατά το χρονικό διάστημα αυτό, η απαιτούμενη γνώση της αγγλικής γλώσσας για
μετάθεση στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων είναι τουλάχιστον «καλή» σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στο π.δ. 50/2001 (Α΄39) ή στο διάταγμα το οποίο εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου
52 του ν. 4830/2021 (Α΄169). Η παρούσα εφαρμόζεται και σε όσους έχουν, ήδη, υποβάλει αίτηση για
μετάθεση στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής τους κατά
τη θέση σε ισχύ του παρόντος.

 

Αιτιολογική έκθεση άρθρου 134: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα των παραχωρησιούχων στους οποίους είχε δοθεί προς παραχώρηση χώρος της Ζώνης Λιμένα κατόπιν διενέργειας διαγωνισμού, με όρους που δεν επιτρέπουν την παράταση της σχετικής παραχώρησης. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία σε παραχωρησιούχους, οι οποίοι λόγω covid δεν έχουν ασκήσει τη δραστηριότητά τους, να παρατείνουν τις
σχετικές συμβάσεις κατ’ αναλογία της διάταξης του αρ. 49 του ν. 4795/2021 προκειμένου να εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των ασκούντων δραστηριότητα σε κοινόχρηστους χώρους των Ο.Τ.Α. αλλά και σε όμορους χώρους της Ζώνης Λιμένα.

Άρθρο 134

Παράταση συμβάσεων παραχώρησης Χώρων Ζώνης Λιμένα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 – Καθορισμός ανταλλάγματος -Τροποποίηση άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 13.4.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Η παρ. 8 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄104) τροποποιείται α) ως προς το αντικείμενο της
ρύθμισης, β) τον χρόνο ισχύος των συμβάσεων, γ) τη ρύθμιση των ήδη χορηγούμενων παρατάσεων
συμβάσεων και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Η ισχύς των συμβάσεων παραχώρησης χρήσης χώρων των χερσαίων ζωνών λιμένων, που έχουν
συναφθεί κατά το άρθρο 24 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), πριν από τις 13.4.2020, προς εγκατάσταση ή
λειτουργία επιχείρησης για την οποία έτυχαν εφαρμογής ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με
τον κορωνοϊό COVID-19 ή χαρακτηρίστηκαν ως πληττόμενες οικονομικά λόγω της εμφάνισης και
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που
εκδόθηκαν κατ΄εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), παρατείνονται μέχρι
και δυο (2) έτη από το χρόνο λήξης τους κατόπιν αίτησης του παραχωρησιούχου, η οποία υποβάλλεται
αποκλειστικά έως την 31η.12.2022 και σε κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της σύμβασης, στο φορέα
διαχείρισης και εκμετάλλευσης λιμένα. Ο καθορισμός του ανταλλάγματος του χρόνου παράτασης της
παραχώρησης κατά το πρώτο εδάφιο γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα
διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα και δεν δύναται να υπερβαίνει το καθορισμένο αντάλλαγμα της
παραχώρησης που πρόκειται να παραταθεί.

Παρατάσεις των συμβάσεων παραχώρησης που χορηγήθηκαν για διάστημα ίσο με εκείνο για το οποίο
βρίσκονται σε ισχύ ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, συμψηφίζονται
με την απόφαση του δεύτερου εδαφίου.»

 

Αιτιολογική έκθεση άρθρου 135: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται μέσω της επέκτασης του
παραχωρούμενου χώρου έως και του διπλάσιου του αρχικού χώρου παραχώρησης έως και την 31.10.2022, η άμβλυνση των οικονομικών συνεπειών που έχουν υποστεί οι παραχωρησιούχοι χώρων ζώνης λιμένα προς εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης , λόγω των μέτρων προστασίας για τη μείωση του κινδύνου διασποράς του covid-19. Με την παρούσα ρύθμιση θα είναι δυνατή η διατήρηση των εσόδων για το εν λόγω διάστημα που επλήγησαν οι επιχειρήσεις και παρουσίασαν μείωση του τζίρου τους, καθώς και η ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψής τους.

Άρθρο 135

Επέκταση παραχωρημένων χώρων σε Χερσαία Ζώνη Λιμένα καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) για λόγους προστασίας από τον κορωνοϊό COVID -19 – Τροποποίηση άρθρου
74 ν. 4811/2021

Η παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4811/2021 (Α΄108), η περ. γ) της παρ. 3 και η παρ. 6 τροποποιούνται ως
προς τον χρόνο ισχύος και το άρθρο 74 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 74 Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους χερσαίας ζώνης λιμένα από καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)

1. Μέχρι την 31η.10.2022 επιτρέπεται, με αίτηση του ενδιαφερομένου χωρίς πρόσθετο αντάλλαγμα και
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η επέκταση του χώρου, ο οποίος έχει παραχωρηθεί σε κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος για απλή χρήση, μέχρι και τη συμπλήρωση του διπλάσιου του χώρου της
αρχικής παραχώρησης, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών σκίασης, σε χερσαία ζώνη
λιμένα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της
παρ. 2, με απόφαση του αρμοδίου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα και κατόπιν γνώμης της
κατά τόπον αρμόδιας λιμενικής αρχής.

2. Προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 1 είναι οι εξής: α) Κατά τη λήψη της απόφασης και κατά τη
διατύπωση της γνώμης λαμβάνονται υπόψη και εξασφαλίζονται ιδίως:
αα) η εξυπηρέτηση της λιμενικής δραστηριότητας, αβ) η εύρυθμη λειτουργία του λιμένα, αγ) η μη
παρεμπόδιση των διαβάσεων, ιδίως των διαβάσεων των ατόμων με αναπηρία και τυφλών, βάσει και της
υπ’ αρ. 52907/2009 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 2621),
αδ) η απρόσκοπτη λειτουργία και ανεμπόδιστη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις των Οργανισμών Κοινής
Ωφέλειας,
αε) η μη παρεμπόδιση πρόσβασης σε παρόδια κτίρια, χώρους στάθμευσης παρακείμενων χρήσεων,
απορροές όμβριων υδάτων,
αστ) η μη παρεμπόδιση της διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης, όπως προβλέπεται από την κείμενη
νομοθεσία.
β) Εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του
άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).
γ) Εξασφαλίζεται λωρίδα ελεύθερης διέλευσης πεζών τουλάχιστον ενάμισι (1,5) μέτρου.
δ) Δεν θίγονται δικαιώματα άλλων δικαιούμενων της χρήσης του επεκτεινόμενου χώρου.
ε) Δεν επιτρέπονται η ανάπτυξη στον επεκτεινόμενο χώρο μονίμων ή προσωρινών σταθερών
κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων.

3. α) Με απόφαση του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, η οποία εκδίδεται κατά
παρέκκλιση του άρθρου 52Α του ν. 2696/1999 (Α΄ 57) και της περ. ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν.
2932/2001 (Α΄ 145) και ύστερα από τεχνική έκθεση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του φορέα, ή,
ελλείψει αυτής, από τεχνικές υπηρεσίες των οικείων δήμων ή περιφερειών, καθώς και σχετικής γνώμης
των αρμόδιων Λιμενικών Αρχών, είναι δυνατή η απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων σε οδούς
αρμοδιότητας των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, είτε για ορισμένες ώρες της ημέρας
είτε για το σύνολο της ημέρας, καθώς και η προσωρινή απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, υπό την
προϋπόθεση ακώλυτης διέλευσης οχημάτων άμεσης ανάγκης και διέλευσης / στάσης / στάθμευσης
οχημάτων μονίμων κατοίκων και ατόμων με αναπηρία. Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η δημιουργία
προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου, καθώς και η
προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, με μείωση του
ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας.
β) Σε λιμένες στους οποίους ο φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα είναι νομικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου, η απόφαση εκδίδεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 52Α του ν. 2696/1999 και της περ.
ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2932/2001 από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από σχετικό αίτημα του φορέα, συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση του
φορέα μαζί με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του μελετητή για τη συμμόρφωση του
περιεχομένου της μελέτης προς τις κείμενες διατάξεις και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.
γ) Οι αποφάσεις των περ. α΄ και β΄ ισχύουν έως και την 31η.10.2022 και τηρούν τις τεχνικές οδηγίες που
έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔμΕΑΑΠ/57298/225 απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 2448).

4. Εφόσον δεν είναι δυνατή η κατά την παρ. 1 επέκταση, επιτρέπεται, με αίτηση του ενδιαφερομένου, η
μείωση του καθορισμένου ανταλλάγματος της παραχώρησης απλής χρήσης μέχρι και πενήντα τοις εκατό
(50%) για τους μήνες εφαρμογής του παρόντος, κατόπιν απόφασης του αρμοδίου φορέα διοίκησης και
εκμετάλλευσης λιμένα, τηρουμένων των απαιτήσεων των Υπουργικών Αποφάσεων, που εκδίδονται κατ’
εξουσιοδότηση του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020.
5. Όποιος χωρίς την απόφαση της παρ. 1 προβαίνει στην επέκταση του χώρου, ο οποίος έχει
παραχωρηθεί για απλή χρήση σε χερσαία ζώνη λιμένα, τιμωρείται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου
29 του ν. 2971/2001.
6. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1η.5.2022.».

 

Αιτιολογική έκθεση άρθρου 136: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρέχεται δυνατότητα να παραχωρείται όχι μόνο χερσαία αλλά και θαλάσσιος χώρος στη ζώνη λιμένα (παρ. 1 του άρθρου 18 ν.2971/2001) με αντάλλαγμα σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 2971/2001. Επιπροσθέτως, προστίθεται ειδική πρόβλεψη για την παραχώρηση ζώνης λιμένα προς ίδρυση υδατοδρομίων.

Άρθρο 136

Παραχώρηση με αντάλλαγμα χρήση χώρων Ζώνης Λιμένα – Παραχώρηση χρήσης χώρου Ζώνης
Λιμένα για ίδρυση υδατοδρομίου – Τροποποίηση άρθρου 24 του ν. 2971/2001
Στο άρθρο 24 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), α) το πρώτο εδάφιο της περ. α της παρ. 2 τροποποιείται ως προς την χρήση χώρων, β) προστίθεται παρ. 13 και το άρθρο 24 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Παραχωρήσεις απλής χρήσης των χώρων στην περιοχή αρμοδιότητας των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε.,
εγκρίνονται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο. Για παραχωρήσεις που συνοδεύονται από οποιοδήποτε
έργο μόνιμης ή προσωρινής φύσης και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οργανισμών
Λιμένων Α.Ε., πριν από την υλοποίηση της παραχώρησης απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι εγκρίσεις των Διοικητικών Συμβουλίων
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε.
Εφόσον η παραχώρηση αφορά έργο ή δραστηριότητα που απαιτεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων,
ακολουθείται υποχρεωτικά η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Για παραχώρηση χώρων της
ζώνης λιμένα σε βιομηχανικές μονάδες, απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, σε εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, μεταλλευτικές, λατομικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις
βιομηχανικών ορυκτών απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ενώ για αλιευτικές και υδατοκαλλιεργητικές επιχειρήσεις απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. α) Επιτρέπεται ο αρμόδιος φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, με απόφαση της διοίκησής
του, που εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών
Επενδύσεων ή, εφόσον δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του ν.
4622/2019 (Α` 133), του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν., να
παραχωρεί, με αντάλλαγμα και για ορισμένο χρονικό διάστημα, τη χρήση χώρων που βρίσκονται μέσα
στη ζώνη λιμένα.
Εφόσον η παραχώρηση αφορά έργο ή δραστηριότητα που απαιτεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων,
ακολουθείται υποχρεωτικά η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Για παραχώρηση χώρων της
ζώνης λιμένα σε βιομηχανικές μονάδες, απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, σε εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, μεταλλευτικές, λατομικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις
βιομηχανικών ορυκτών απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ενώ για αλιευτικές και υδατοκαλλιεργητικές επιχειρήσεις απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
β) Με μόνη απόφαση του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, χωρίς να απαιτείται η
σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν., εγκρίνονται οι παραχωρήσεις απλής χρήσης των χώρων της χερσαίας ζώνης
λιμένα χρονικής διάρκειας μικρότερης ή ίσης των τριών (3) ετών, που δεν συνοδεύονται από
οποιοδήποτε έργο μόνιμης ή προσωρινής φύσης.
γ) αα) Κατά της έγκρισης της περίπτωσης α` της παρούσας παραγράφου επιτρέπεται ενδικοφανής
προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εντός αποκλειστικής προθεσμίας
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο.
ββ) Κατά της απόφασης της περίπτωσης β` της παρούσας παραγράφου επιτρέπεται ενδικοφανής
προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο.

3. Εφόσον η παραχώρηση γίνεται σε αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφαρμόζονται οι διατάξεις
του ν. 2322/1953 (ΦΕΚ 66 Α`).

4. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση από το Δημόσιο, χωρίς αντάλλαγμα, χώρων της ζώνης του Λιμένα για τη
στέγαση υπηρεσιών ή την ανέγερση δημόσιων καταστημάτων για την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα,
ιδίως Τελωνείων, Λιμενικών Αρχών, Υγειονομείων, Γραφείων Πλοηγικής Υπηρεσίας, Πυροσβεστικών
Σταθμών, καθώς και εγκαταστάσεων κάθε είδους για τις αμυντικές ανάγκες της Χώρας. Με απόφαση των
Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών και του καθ` ύλην αρμόδιου Υπουργού,
η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του Λιμένα, καθορίζονται
οι χώροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Δημόσιο σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση των χώρων αυτών για άλλους σκοπούς. Η χρήση χώρων περιλαμβάνει
και τη θαλάσσια ζώνη λιμένα μετά του πυθμένα αυτής για την εναπόθεση ή πόντιση καλωδίων και
αγωγών προς εξυπηρέτηση σκοπών δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας.

5. Χώροι μέσα στη Ζώνη λιμένα, οι οποίοι δεν είναι άμεσα αναγκαίοι για τη λειτουργία του, κατά την
περί τούτου κρίση του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά από
απλή γνώμη του οικείου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, μπορούν να εκμισθώνονται από
το Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις περί διοικήσεως δημοσίων κτημάτων. Κατά τον ίδιο τρόπο γίνεται η διαχείριση από το Δημόσιο και των εντός του λιμένα
νομημάτων θαλάσσης και παραλίας, όπως λουτρών, ιχθυοτροφείων, αλυκών κ.λπ., εφόσον η άσκησή
τους δεν παρακωλύει τη λειτουργία του λιμένα κατά τη σχετική απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του καθ`ύλην αρμόδιου Υπουργού και
μετά από απλή γνώμη του οικείου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα.

6. Χώροι της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, υπαγόμενοι στη δικαιοδοσία φορέων διοίκησης και
εκμετάλλευσης λιμένα που έχουν μετατραπεί ή μετατρέπονται σε ανώνυμες εταιρείες κοινής ωφέλειας
εκμισθώνονται από τις εταιρείες αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, που τις διέπει.

7. Χώροι της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, οι οποίοι έχουν μεταβιβασθεί σε Ο.Τ.Α. Α` και Β`
βαθμού, μπορούν να εκμισθώνονται από τους οργανισμούς αυτούς με τις διατάξεις της νομοθεσίας που
τους διέπει.

8. Για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, είναι δυνατή, με απόφαση του φορέα διοίκησης και
εκμετάλλευσης λιμένα, η χωρίς αντάλλαγμα διάθεση χώρων της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα σε Υπηρεσίες
του Δημοσίου. Τα σχετικά έργα πραγματοποιούνται, με απόφαση του αρμόδιου φορέα διοίκησης και
εκμετάλλευσης λιμένα, η οποία εγκρίνεται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν
σύμφωνης γνώμης του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων.
Μετά τη λήξη της παραχώρησης, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται στην αποκατάσταση των
παραχωρούμενων χώρων. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από
εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων,
καταρτίζεται ο κατάλογος των έργων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

9. Για οποιαδήποτε περίπτωση δωρεάς από φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε Οργανισμούς Λιμένα και σε
κρατικά Λιμενικά Ταμεία, εκδίδεται απόφαση αποδοχής από τον αρμόδιο φορέα, η οποία εγκρίνεται από
τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.».

10. Οι γνώμες της παραγράφου 2 πρέπει να διατυπωθούν εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δύο
(2) μηνών, αλλιώς η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς αυτές.

11. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύνανται να καθορίζονται οι
προϋποθέσεις, τα τεχνικά θέματα, οι όροι και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των
παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

12. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται για τους τουριστικούς λιμένες του άρθρου 29 του ν.
2160/1993.

13. Αποφάσεις παραχώρησης χώρου Ζώνης Λιμένα για ίδρυση υδατοδρομίου που είχαν εκδοθεί από τα
διοικητικά όργανα των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, κατά τη διαδικασία αδειοδότησης
σύμφωνα με τον ν. 4163/2013 (Α΄155) και τον ν. 4568/2018 (Α΄178), και δεν είχε εκδοθεί η αντίστοιχη
άδεια λειτουργίας του υδατοδρομίου, δύνανται να επικαιροποιηθούν και τροποποιηθούν κατόπιν
αίτησης του παραχωρησιούχου με νέα απόφαση του διοικητικού οργάνου του φορέα διοίκησης και
εκμετάλλευσης λιμένα.»

 

Αιτιολογική έκθεση άρθρου 137:Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η ολοκλήρωση της διοικητικής
διαδικασίας μετάταξης του προσωπικού της ΟΛΠ ΑΕ και της ΟΛΘ ΑΕ, σύμφωνα με το
άρθρο 11 του ν. 4404/2016 (Α’126).

Άρθρο 137

Μετατάξεις προσωπικού Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε.- Παράταση ισχύος της παρ. 5 του άρθρου 11 του
ν. 4404/2016

Η ισχύς της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4404/2016 (Α΄ 126) για τη μετάταξη του προσωπικού της Ο.Λ.Π.
Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. παρατείνεται μέχρι την 30ή.10.2022.

 

Αιτιολογική έκθεση άρθρου 138:Με το άρθρο 112 του ν. 4926/2022 (Α΄82), τροποποιήθηκαν οι παρ. 1, 3, 5, 6, και αντικαταστάθηκαν οι παρ. 2 και 8 του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), για την ταχύτερη έκδοση και κοινοποίηση των προστίμων που επιβάλλονται σε φυσικά ή και νομικά πρόσωπα για παράβαση των διατάξεων που τιμωρούνται σύμφωνα με τη διαδικασία του ιδίου άρθρου. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης να παραταθεί η έναρξη ισχύος του ως άνω άρθρου γιατί σύμφωνα με τα ισχύοντα τίθεται σε ισχύ την 20-7-2022, ήτοι σε θερινή περίοδο αιχμής, γεγονός το οποίο ενδέχεται να δημιουργήσει δυσλειτουργίες στο έργο των Λιμενικών Αρχών μέχρι την προσαρμογή αυτών στα νέα δεδομένα και κατ΄ επέκταση να κλονίσει την ποιοτική σχέση των στελεχών του Λιμενικού Σώματος με τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του.

Άρθρο 138

Παράταση έναρξης εφαρμογής άρθρου 112 ν. 4926/2022 – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 112 ν.
4926/2022
Η παρ. 2 του άρθρου 112 του ν. 4926/2022 (Α’ 82) περί κυρώσεων των παραβατών των Γενικών και
Ειδικών Κανονισμών Λιμένων τροποποιείται ως προς την έναρξη ισχύος της παρ. 1 του ιδίου άρθρου και
η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Η παρ. 1 ισχύει από 1η.11.2022.»

 

Αιτιολογική έκθεση άρθρου 139: Με την υποπερ. βα΄ της περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4926/2022 (Α΄ 82),θεσπίστηκε η υποχρεωτικότητα εφαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας ως προς το θέμα της κοινωνικής ασφάλισης σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 3, ομοίου νόμου, υπό σημαία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. , με την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας αναφορικά με το δικαίωμα του
ναυτικού για ασφάλιση στο κράτος της σημαίας του πλοίου και στο πλαίσιο της παρ.4 του άρθρου 11 του Ε.Κ. 883/04 όπου προβλέπεται η δυνατότητα εφαρμογής του εθνικού θεσμικού πλαισίου κοινωνικής ασφάλισης στο κράτος μέλος που δραστηριοποιείται το πλοίο, ανεξαρτήτως της σημαίας του πλοίου. Με την 467  προτεινόμενη διάταξη, εξασφαλίζεται η αναγκαία μεταβατικότητα και αναδρομικότητα, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να προσαρμοστούν στις αλλαγές που επέφερε το άρθρο 11 του ν. 4926/2022 στις υποχρεώσεις περί της κοινωνικής
ασφάλισης των ναυτικών σε συνδυασμό με τις σχετικές αλλαγές που επήλθαν στο πλαίσιο των υποχρεώσεων περί της στελέχωσης των πλοίων του πρώτου εδαφίου, οι οποίες εφαρμόζονται από την 1η.01.2023, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 136 του ν. 4926/2022.

Άρθρο 139

Κοινωνική ασφάλιση ναυτικών σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής – Παράταση έναρξης ισχύος
υποπερ. βα΄ περ. (β) παρ. 2 άρθρου 11 ν. 4926/2022

1. Η υποχρέωση εφαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας ως προς την κοινωνική ασφάλιση των ναυτικών
της υποπερ. βα΄ της περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4926/2022 (Α΄ 82), εφαρμόζεται από την
1η.1.2023.
2. Από την 20η.4.2022 έως την 31η.12.2022, τα ζητήματα της παρ. 1 ρυθμίζονται σύμφωνα με τη
νομοθεσία του κράτους της σημαίας του πλοίου.

 

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ετήσια Επιμνημόσυνη Δέηση για τους Πεσόντες του Πολεμικού Ναυτικού

Ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης ΠΝ, εκπροσωπώντας και τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023, παρέστη στην ετήσια επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες του Πολεμικού Ναυτικού κατά την εκτέλεση του καθήκοντος που τελέσθηκε στο Ναυτικό

Τελετή Επίδοσης Ξιφών σε Αξιωματικούς Ειδικοτήτων ΠΝ(φωτο)

Ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης ΠΝ, την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023, επέδωσε τα ξίφη σε Αξιωματικούς Ειδικοτήτων του Πολεμικού Ναυτικού, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης ΠΑΛΑΣΚΑΣ (ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ) στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά. Στην τελετή παρέστησαν μέλη του

Η Ένωση Λιμενικών Κυκλάδων στο αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος – Οι μεταθέσεις έγιναν «για να τιμωρηθούν οι Κυκλάδες»

Το σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει με τις μεταθέσεις στις υπηρεσίες των νησιών, έθεσε η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος νομού Κυκλάδων, κατά την πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος.  Δυστυχώς, οι περισσότερες λιμενικές αρχές των Κυκλάδων,

Νέο πρόβλημα με το Blue Star 1 στη Νάξο – Δύο ώρες προσπάθεια για να δέσει στο λιμάνι (ΦΩΤΟ)

Νέο πρόβλημα με το Blue Star 1 στη Νάξο – Δύο ώρες προσπάθεια για να δέσει στο λιμάνι (ΦΩΤΟ) Νέο πρόβλημα για το πλοίο Blue Star 1 στο λιμάνι της Νάξου… Μετά την χθεσινή πρόσκρουση στο ντόκο του λιμένα του νησιού,

Μετάβαση στο περιεχόμενο