Δείτε τι προβλέπει το πδ 11/21 για τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις, διαθέσεις του προσωπικού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Ενόψη της υποβολής ενδικοφανών προσφυγών  κατά αποφάσεων μεταθέσεων και για την υποβοήθηση των μετατιθέμενων στελεχών ΛΣ  παραθέτουμε ολόκληρο το πδ 11/21 μεταθέσεων.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 11/2021

ΦΕΚ 21/Α/10-2-2021

Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις, διαθέσεις του προσωπικού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α) Των παρ. 1 και 5 του άρθρου 30 και της παρ. 6 του άρθρου 115 του ν. 4504/2017 «Διά βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), όπως ισχύουν, και του άρθρου 24 του ν. 4676/2020 «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις» (Α’ 67),

β) του άρθρου 70 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13-4-2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (Α’ 84) και β) της από 1-5-2020 Π.Ν.Π. “Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα” (Α’ 90) και άλλες διατάξεις»,

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 – Α’ 98).

2.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2811.8/59312/2020/14-9-2020 εισηγητικό σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

3.Την υπ’ αρ. 216/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

 

Άρθρο 1

Ορισμοί

1.Οργανικές θέσεις είναι οι θέσεις οι οποίες κατανέμονται ανά Υπηρεσία κατά κατηγορία και όπου απαιτείται κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό κατανομής των οργανικών θέσεων του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 126 του ν. 3079/2002 (Α’ 311).

2.Κενές θέσεις είναι οι οργανικές θέσεις οι οποίες προκύπτουν από τη διαφορά ανά κατηγορία, μεταξύ της προβλεπόμενης οργανικής σύνθεσης των Υπηρεσιών, κατ’ αναλογία της πραγματικής αριθμητικής δύναμης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των υπηρετούντων στις Υπηρεσίες αυτές, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά κατά τον χρόνο διενέργειας των τοποθετήσεων ή των μεταθέσεων. Οι κενές θέσεις προκύπτουν και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Λόγω ίδρυσης νέων Υπηρεσιών.

β) Λόγω μετάταξης σε ανώτερη τάξη Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

γ) Λόγω συμπλήρωσης του προβλεπομένου χρόνου παραμονής στις Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

δ) Λόγω επικείμενης αποστρατείας.

ε) Λόγω υποβολής αναφοράς για μετάθεση όπου αυτή επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4504/2017.

3.Τοποθέτηση είναι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4504/2017, η αρχική ένταξη του στελέχους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε οργανική θέση, μετά την αποφοίτησή του από παραγωγική σχολή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή ύστερα από τη βασική εκπαίδευση, εφόσον είναι απευθείας κατάταξης, η ένταξή του σε οργανική θέση ύστερα από εκπαίδευση ή μετάταξη ή απονομή ειδικότητας, η επανένταξή του στα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), καθώς και η ανάληψη υπηρεσίας μετά την εξάλειψη των

λόγων για τους οποίους ευρίσκετο εκτός της ενεργού υπηρεσίας ή της οργανικής δύναμης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή μετά την ανάκλησή του στην ενέργεια από την εφεδρεία ή εφόσον τεθεί εκτός οργανικών θέσεων μέχρι τη συμπλήρωση συντάξιμης υπηρεσίας.

4.Μετάθεση είναι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4504/2017, η οριστική μετακίνηση του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από την οργανική θέση στην οποία υπηρετεί σε κενή οργανική θέση διαφορετικής Υπηρεσίας, με σκοπό την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Οι μεταθέσεις διακρίνονται, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4504/2017, σε τακτικές μεταθέσεις και σε έκτακτες μεταθέσεις.

5.Απόσπαση είναι, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4504/2017, η προσωρινή απομάκρυνση στελέχους ή ομάδας στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από την Υπηρεσία στην οποία ανήκουν οργανικά και η προσάρτησή τους σε άλλη Υπηρεσία για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών ή άλλων αναγκών οι οποίες καθορίζονται σε ειδικές διατάξεις. Η απόσπαση των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιτρέπεται και για τους λόγους και με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 93, καθώς και στην παρ. 10 του άρθρου 182 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του ιδίου νόμου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4504/2017. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία αποσπώνται, εξακολουθούν να ανήκουν στην οργανική δύναμη της Υπηρεσίας από την οποία αποσπώνται και συμμορφώνονται πλήρως με τις διαταγές της Υπηρεσίας της απόσπασης, για θέματα εκτέλεσης υπηρεσίας.

6.Διάθεση είναι, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4504/2017, η προσωρινή μετακίνηση στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών που άπτονται της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας και ικανότητας Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι διατιθέμενοι εξακολουθούν να ανήκουν στην οργανική δύναμη της Υπηρεσίας από την οποία διατίθενται και συμμορφώνονται πλήρως με τις διαταγές και τις εντολές της Υπηρεσίας της διάθεσης, για θέματα εκτέλεσης υπηρεσίας.

7.Τόπος προτίμησης είναι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4504/2017, η έδρα Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία ευρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο ο οποίος πληροί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) αποτελεί τόπο εγγραφής στα δημοτολόγια ή πολιτογράφησης του στελέχους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή του συζύγου ή της συζύγου του,

β) αποτελεί τόπο στον οποίο υπηρετεί το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή εργάζεται ο σύζυγος ή η σύζυγός του,

γ) αποτελεί τόπο στον οποίο έχει ιδιόκτητη κατοικία το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή ο σύζυγος ή η σύζυγός του,

δ) αποτελεί τόπο στον οποίον διαμένουν οι γονείς του στελέχους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή του συζύγου του ή της συζύγου του.

Δεν θεωρούνται ως διαφορετικός τόπος προτίμησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4504/2017, οι ακόλουθες έδρες:

α) οι έδρες Κεντρικών ή Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίες ευρίσκονται στις Περιφερειακές Ενότητες Αθηνών και Πειραιώς, καθώς και στους Δήμους Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Σαρωνικού, Σαλαμίνας, Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Αχαρνών,

β) οι έδρες Κεντρικών ή Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίες ευρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης,

γ) οι έδρες Κεντρικών ή Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. των οποίων η μεταξύ τους απόσταση είναι μικρότερη ή ίση των δεκαπέντε (15) χιλιομέτρων.

8.Για τους σκοπούς του παρόντος προεδρικού διατάγματος ορίζονται ως Λιμενικές Αρχές:

α) Τα Κεντρικά Λιμεναρχεία.

β) Τα Λιμεναρχεία.

γ) Οι Λιμενικοί Σταθμοί.

δ) Τα Λιμενικά Τμήματα, τα οποία εδρεύουν σε απόσταση ίση η μεγαλύτερη των πενήντα χιλιομέτρων από τη Λιμενική Αρχή στην οποία υπάγονται διοικητικά, ή σε νησί πλην της Σαλαμίνας, στο οποίο δεν εδρεύει η Λιμενική Αρχή στην οποία υπάγονται διοικητικά και το οποίο δεν συνδέεται με γέφυρα με την ηπειρωτική χώρα. Τα λοιπά Λιμενικά Τμήματα στελεχώνονται με τη διαδικασία η οποία προβλέπεται στις παρ. 6 και 7 του άρθρου 119 του ν. 3079/2002, όπως ισχύουν.

9.Για τους σκοπούς του παρόντος προεδρικού διατάγματος ορίζονται ως Κεντρική Υπηρεσία:

α) Οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τα εποπτευόμενα από αυτές Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπως καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 του π.δ. 13/2018 και με τον Οργανισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής ο οποίος εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

β) Τα επιτελεία και οι οργανικές μονάδες των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

γ) Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού, Προμηθευτικός Οργανισμός Ναυτικού). δ) Τα Ναυτοδικεία και το Αναθεωρητικό Δικαστήριο. ε) Τα Ναυτικά Νοσοκομεία.

στ) Κάθε άλλη Υπηρεσία ή Αρχή εκτός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπου επιτρέπεται να υπηρετούν τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

10.Για τους σκοπούς του παρόντος προεδρικού διατάγματος ορίζονται ως θέσεις ευθύνης οι ακόλουθες:

α) Η θέση του προϊσταμένου στο Επιτελικό Γραφείο του Υπουργού.

β) Οι θέσεις των προϊσταμένων των Κεντρικών Υπηρεσιών οι οποίες υπάγονται στο Γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 του π.δ. 13/2018 και τον Οργανισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής ο οποίος εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 και εφόσον σε αυτές επιτρέπεται να υπηρετούν τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

γ) Οι θέσεις των Διευθυντών Κλάδων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

δ) Οι θέσεις των βοηθών των Διευθυντών Κλάδων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ε) Η θέση του Επόπτη του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) και του Κέντρου Επιχειρήσεων (Κ.ΕΠΙΧ.).

στ) Οι θέσεις των Διευθυντών των Διευθύνσεων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ζ) Οι θέσεις των Προϊσταμένων των εκτός Κλάδων Υπηρεσιών του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 12 του π.δ. 13/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.

η) Η θέση του Αξιωματικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο Γραφείο του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος αναλαμβάνει τα καθήκοντα τα οποία προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 50 του π.δ. 13/2018.

θ) Η θέση του Διευθυντή του Επιτελικού Γραφείου του Γραφείου του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ι) Η θέση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

ια) Οι θέσεις των Διευθυντών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

ιβ) Οι θέσεις των προϊσταμένων των Περιφερειακών Διοικήσεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ιγ) Οι θέσεις των Προϊσταμένων των Λιμενικών Αρχών και των Υπολιμεναρχών.

ιδ) Οι θέσεις των Διοικητών και των Υποδιοικητών των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού. ιε) Οι θέσεις των Διοικητών των Σχολών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ιστ) Οι θέσεις του Α’ Υποδιοικητή της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας και του Υποδιοικητή της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος.

ιζ) Οι θέσεις των Κυβερνητών και των Μηχανικών στα πλοία κατηγορίας ΑΙ, ΑΙΙ, Β, Γ και Δ, όπως οι κατηγορίες αυτές καθορίζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας των πλωτών επιχειρησιακών μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ιη) Οι θέσεις των Τμηματαρχών στις Διευθύνσεις του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στις Υπηρεσίες εκτός Κλάδων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ιθ) Κάθε άλλη θέση προϊσταμένου Υπηρεσίας η οποία προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία και εφόσον σε αυτή επιτρέπεται να υπηρετούν τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

11.Υποστελεχωμένες Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ορίζονται σύμφωνα με την περ. δ’ της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4504/2017, οι Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίες στελεχώνονται σε ποσοστό κατώτερο του 80% από την προβλεπόμενη κατανομή του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ανά Υπηρεσία, κατ’ αναλογία της πραγματικής αριθμητικής δύναμης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, τη χρονική περίοδο διενέργειας των τακτικών μεταθέσεων. Σύμφωνα με την περ. δ’ της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4504/2017 το ποσοστό της υποστελέχωσης, δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από γνώμη του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με βάση τον προβλεπόμενο κάθε φορά αριθμό των οργανικών θέσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

12.Σύζυγοι είναι όσοι συμβιώνουν μετά από σύναψη γάμου ή μετά από σύσταση συμφώνου συμβίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4356/2015 (Α’ 181).

13.Δυσίατα νοσήματα ορίζονται οι νοσηρές καταστάσεις και τα νοσήματα που απαιτούν μακροχρόνια νοσηλεία ή θεραπεία, προσβάλλουν ένα ή περισσότερα όργανα και χαρακτηρίζονται από εξάρσεις ή υφέσεις, όπως τα νοσήματα αυτά καθορίζονται στην υπό στοιχεία Υ1/Γ.Π./οικ.16884/2001 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β’ 1386), όπως κάθε φορά ισχύει.

14.Προθεσμία είναι το χρονικό σημείο από το οποίο αρχίζουν ή παύουν τα αποτελέσματά των πράξεων οι οποίες αναφέρονται στο παρόν προεδρικό διάταγμα. Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της ημέρας κατά την οποία συνέβη το γεγονός το οποίο αποτελεί την αφετηρία τους και εάν αυτή δεν είναι εργάσιμη ημέρα, την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι προθεσμίες λήγουν την 7ην μ.μ. ώρα της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή δεν είναι εργάσιμη ημέρα, την ίδια ώρα της επομένης εργάσιμης ημέρας. Οι προθεσμίες για οποιαδήποτε πράξη εκ μέρους των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι αποκλειστικές. Υπέρβαση των προθεσμιών από τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συγχωρείται μόνο για λόγους ανωτέρας βίας.

15.Ο χρόνος που υπολογίζεται σε μήνα προσδιορίζεται στις τριάντα ημέρες. Ο χρόνος που υπερβαίνει τις δεκαπέντε ημέρες προσδιορίζεται ως μήνας στην περίπτωση υπολογισμού χρονικών διαστημάτων σε μήνες.

16.Ανωτέρα βία αποτελεί κάθε τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός, είτε αντικειμενικό είτε υποκειμενικό, το οποίο δεν είναι δυνατόν να αποτραπεί ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ιδίως ατύχημα ή αποκλεισμός λόγω διακοπής συγκοινωνίας ή σεισμού ή πλημμύρας ή καιρικών συνθηκών. Οι καταστάσεις οι οποίες είναι συμβατές με τη φυσιολογική και κοινωνική ζωή του ανθρώπου, δεν αποτελούν λόγους ανωτέρας βίας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ, ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

Άρθρο 2

Εξειδίκευση των αντικειμενικών κριτηρίων

1.Τα αντικειμενικά κριτήρια, σύμφωνα με την υπο- περ. αα’ της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017, καθορίζονται από το πλέγμα των παραγόντων που συνυπολογιζόμενοι επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού και συνοψίζονται στους ακόλουθους:

α) απόσταση από τον τόπο προτίμησης,

β) πληθυσμός της περιοχής,

γ) τουριστικός χαρακτήρας της περιοχής,

δ) μέσα μεταφοράς, σε συνάρτηση και με τις καιρικές συνθήκες.

2.Α. Οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντάσσονται σε κατηγορίες, με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια του πληθυσμού της περιοχής, του τουριστικού χαρακτήρα της περιοχής και των μέσων μεταφοράς, σε συνάρτηση και με τις καιρικές συνθήκες, ως ακολούθως:

α) Πρώτη κατηγορία:

Λιμενικές Αρχές:

Αγαθονησίου, Αγίου Ευστρατίου, Αγίου Κηρύκου, Αστυπάλαιας, Διαφανίου, Ευδήλου, Κάσου, Καρπάθου, Καταπόλων, Λειψών, Μεγίστης, Νισύρου, Οθωνών, Οινουσσών, Χάλκης, Σκύρου, Σύμης, Τήλου, Φούρνων Κορσεών, Φολεγάνδρου, Ψαρών.

β) Δεύτερη κατηγορία: βα) Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού:

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Οινουσσών, Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Οινουσσών.

ββ) Λιμενικές Αρχές:

Αλοννήσου, Αντιπάρου, Γαΐου Παξών, Θήρας, Ίου, Ιθάκης, Καλύμνου, Καρδάμαινας, Καρλοβασίου, Κιμώλου, Κύθνου, Κω, Λέρου, Μεστών, Μήθυμνας, Μήλου, Μούδρου, Μυκόνου, Μύρινας, Μυτιλήνης, Νάξου, Πάρου, Πάτμου, Περάματος Κόλπου Γέρας, Πλωμαρίου, Ρόδου, Σάμου, Σερίφου, Σιγρίου, Σίφνου, Σπετσών, Τήνου, Ύδρας, Χίου.

βγ) Πλοία Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

Τα πλοία Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της κατηγορίας AI, όπως η κατηγορία αυτή καθορίζεται στον κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας των πλωτών επιχειρησιακών μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. γ) Τρίτη κατηγορία:

Λιμενικές Αρχές:

Αγίου Νικολάου Βολιμών, Αγίου Νικολάου Λασιθίου, Αίγινας, Άνδρου, Ζακύνθου, Ηγουμενίτσας, Ιεράπετρας, Καρδαμύλων, Καρύστου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Κύμης, Λαυρίου, Λευκίμης, Μαντουδίου, Νεάπολης Βοιών, Πόρου Τροιζηνίας, Σαγιάδας, Σητείας, Σκιάθου, Σύρου, Φισκάρδου.

δ) Τέταρτη κατηγορία:

δα) Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού:

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ιονίων Νήσων, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Καλύμνου, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Κύμης, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Σύρου, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ύδρας, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Χίου.

δβ) Λιμενικές Αρχές:

Αγίου Όρους, Αιδηψού, Αλεξανδρούπολης, Αγίας Γαλήνης, Γυθείου, Ιτέας, Καλών Λιμιώνων, Καστελίου, Κόκκινου Πύργου, Κατακόλου, Κυλλήνης, Λευκάδας, Λίμνης Ευβοίας, Μεσολογγίου, Ναυπλίου, Παλαιόχωρας Σελίνου, Πατρών, Πόρτο Λάγους, Πρεβέζης, Πύλου, Χαλκίδας, Χώρας Σφακίων.

ε) Πέμπτη κατηγορία:

εα) Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

Οι 3η, 6η, 8η και 9η Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εβ) Λιμενικές Αρχές:

Βόλου, Ελευσίνας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ιερισ- σού, Καβάλας, Καλαμάτας, Κορίνθου, Πειραιά, Ραφήνας, Ρεθύμνου, Σαρωνικού, Στυλίδας, Χανίων.

στ) Έκτη κατηγορία:

στα) Η Κεντρική Υπηρεσία.

στβ) Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

Οι 1η, 2η, 4η, 5η και 7η Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

στγ) Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού: Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ασπροπύργου, Δημοσία Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ηπείρου, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Κρήτης, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Μακεδονίας, Δημοσία Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Μακεδονίας, Δημόσια Σχολή Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων, Κέντρα Επιμορφώσεως Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.).

Β. Τα Λιμενικά Τμήματα της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4504/2017 κατατάσσονται σε κατηγορίες σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ίδιο άρθρο ως ακολούθως: α) Πρώτη κατηγορία:

αα) Α’ Λιμενικό Τμήμα Σαμοθράκης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης.

αβ) Β’ Λιμενικό Τμήμα Κυθήρων του Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών.

β) Δεύτερη κατηγορία:

Α’ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Καλλονής του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης.

γ) Τρίτη κατηγορία:

γα) Β’ Λιμενικό Τμήμα Πάργας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας.

γβ) Β’ Λιμενικό Τμήμα Κέας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Λαυρίου.

γγ) Α’ Λιμενικό Τμήμα Σκοπέλου του Λιμεναρχείου Σκιάθου.

γδ) Α’ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας.

δ) Τέταρτη κατηγορία:

δα) Α’ Λιμενικό Τμήμα Αμφιλοχίας του Λιμεναρχείου Πρέβεζας.

δβ) Γ’ Λιμενικό Τμήμα Λάρυμνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας.

δγ) Β’ Λιμενικό Τμήμα Θίσβης του Λιμεναρχείου Ιτέας.

δδ) Α’ Λιμενικό Τμήμα Πόρτο Χελίου του Λιμεναρχείου Ναυπλίου.

δε) Β’ Λιμενικό Τμήμα Ερμιόνης του Λιμεναρχείου Ναυπλίου.

στστ) Δ’ Λιμενικό Τμήμα Λεωνιδίου του Λιμεναρχείου Ναυπλίου.

δζ) Α’ Λιμενικό Τμήμα Κυπαρισσίας του Λιμεναρχείου Πύλου.

ε) Πέμπτη κατηγορία:

εα) Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

εβ) Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

εγ) Δ’ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

εδ) Α’ Λιμενικό Τμήμα Αγιοκάμπου Λάρισας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου.

εε) Β’ Λιμενικό Τμήμα Αγίας Κυριακής Τρικέρων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου.

εστ) Γ’ Λιμενικό Τμήμα Αμαλιάπολης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου.

εζ) Δ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού.

εη) Α’ Λιμενικό Τμήμα Κορώνης του Λιμεναρχείου Καλαμάτας.

εθ) Γ’ Λιμενικό Τμήμα Παλαιάς Επιδαύρου του Λιμεναρχείου Κορίνθου.

ει) Β’ Λιμενικό Τμήμα Αγίου Κωνσταντίνου του Λιμεναρχείου Στυλίδας.

εια) Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Αταλάντης του Λιμεναρχείου Στυλίδας.

2.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία τελούν στην κατάσταση της ενεργού υπηρεσίας, λαμβάνουν ανά μήνα μόρια τα οποία υπολογίζονται με κριτήριο τις κατηγορίες κατάταξης των Υπηρεσιών στις οποίες υπηρετούν ως ακολούθως:

Κατηγορία Υπηρεσίας Μόρια ανά μήνα
1η κατηγορία Εβδομήντα πέντε μόρια
2 η κατηγορία Εξήντα πέντε μόρια
3η κατηγορία Πενήντα μόρια
4η κατηγορία Τριάντα πέντε μόρια
5η κατηγορία Τριάντα μόρια
6η κατηγορία Είκοσι πέντε μόρια

 

3. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. λαμβάνουν επιπλέον μόρια ανά μήνα τα οποία υπολογίζονται με βάση το αντικειμενικό κριτήριο της απόστασης από τον τόπο προτίμησής τους, ως ακολούθως:

Απόσταση από τον τόπο προτίμησης Μόρια ανά μήνα
Από 50 χλμ – 200 χλμ. ένα μόριο
Από 201 χλμ – 500 χλμ τρία μόρια
Από 501 χλμ – 700 χλμ οκτώ μόρια
Από 701 χλμ και άνω δώδεκα μόρια

 

Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων γίνεται μέσω του διαδραστικού εργαλείου υπολογισμού των χιλιομετρικών αποστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Οι θαλάσσιες αποστάσεις υπολογίζονται μεταξύ των λιμένων οι οποίοι συνδέονται ακτοπλοϊκά λαμβανομένης υπόψη κάθε φορά της συντομότερης διαδρομής. Οι θαλάσσιες αποστάσεις υπολογίζονται σε ναυτικά μίλια τα οποία αθροίζονται στις χιλιομετρικές αποστάσεις όπου αυτό απαιτείται, για τον τελικό υπολογισμό της απόστασης από τον τόπο προτίμησης. Γ ια τον σκοπό της παρούσας παραγράφου το ένα ναυτικό μίλι ισούται με τέσσερα χιλιόμετρα.

4.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία υπηρετούν σε Λιμενικά Τμήματα τα οποία στελεχώνονται με τη διαδικασία η οποία προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 119 του ν. 3079/2002, λαμβάνουν τα μόρια τα οποία αντιστοιχούν στις κατηγορίες κατάταξης των Λιμενικών Αρχών στις οποίες υπάγονται διοικητικά και τα μόρια τα οποία αντιστοιχούν στην απόσταση των Λιμενικών Αρχών στις οποίες υπάγονται διοικητικά από τον τόπο προτίμησής τους.

5.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία αποσπώνται ή διατίθενται λαμβάνουν τα μόρια τα οποία αντιστοιχούν στις κατηγορίες κατάταξης των Υπηρεσιών στις οποίες αποσπώνται ή διατίθενται και τα μόρια τα οποία αντιστοιχούν στην απόσταση της Υπηρεσίας στην οποία αποσπώνται ή διατίθενται από τον τόπο προτίμησής τους.

6.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία υπηρετούν ως Κυβερνήτες ή ως Μηχανικοί ή ως πλήρωμα στα πλοία ή στα σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πέραν εκείνων που ρητά κατατάσσονται στη δεύτερη κατηγορία, λαμβάνουν τα μόρια τα οποία αντιστοιχούν στις κατηγορίες των Υπηρεσιών στις οποίες υπάγονται ή διατίθενται τα πλοία ή τα σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στα οποία υπηρετούν, καθώς και τα μόρια τα οποία αντιστοιχούν στην απόσταση της Υπηρεσίας στην οποία υπάγονται ή διατίθενται τα πλοία ή τα σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στα οποία υπηρετούν από τον τόπο προτίμησής τους.

7.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία ευρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια μετά από αίτησή τους σύμφωνα με το άρθρο 9 του π.δ. 80/2015 (Α’ 153), ή σε εκπαίδευση, ή σε μετεκπαίδευση, λαμβάνουν τα μόρια τα οποία αντιστοιχούν στην 6η κατηγορία όσον αφορά τα αντικειμενικά κριτήρια του πληθυσμού της περιοχής, του τουριστικού χαρακτήρα της περιοχής και των μέσων μεταφοράς, για όσο χρόνο διαρκεί η εκπαιδευτική άδεια, ή η εκπαίδευση, ή η μετεκπαίδευση.

8.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία ευρίσκονται σε άδεια άνευ αποδοχών δεν λαμβάνουν τα μόρια τα οποία αντιστοιχούν στα αντικειμενικά κριτήρια για όσο χρόνο διαρκεί η άδεια άνευ αποδοχών.

9.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία επαναφέρονται στην ενέργεια μετά από αμετάκλητη δικαστική απόφαση, λαμβάνουν τα μόρια τα οποία αντιστοιχούν στην 6η κατηγορία όσον αφορά τα αντικειμενικά κριτήρια του πληθυσμού της περιοχής, του τουριστικού χαρακτήρα της περιοχής και των μέσων μεταφοράς, για το χρονικό διάστημα στο οποίο ανατρέχει η δικαστική απόφαση μέχρι την επαναφορά τους.

10.Στις περιπτώσεις ίδρυσης νέας Υπηρεσίας, ή μετάταξης Λιμενικού Τμήματος σε άλλη τάξη Λιμενικής Αρχής, ή ίδρυσης Λιμενικού Τμήματος με έδρα σε απόσταση ίση ή μεγαλύτερη των πενήντα χιλιομέτρων από τη Λιμενική Αρχή στην οποία υπάγεται διοικητικά, ή σε νησί πλην της Σαλαμίνας, στο οποίο δεν εδρεύει η Λιμενική Αρχή στην οποία υπάγεται διοικητικά και το οποίο δεν συνδέεται με γέφυρα με την ηπειρωτική χώρα, ή μετάταξης Λιμενικής Αρχής σε Λιμενικό Τμήμα με έδρα σε απόσταση ίση ή μεγαλύτερη των πενήντα χιλιομέτρων από τη Λιμενική Αρχή στην οποία υπάγεται διοικητικά, ή σε νησί πλην της Σαλαμίνας, στο οποίο δεν εδρεύει η Λιμενική Αρχή στην οποία υπάγεται διοικητικά και το οποίο δεν συνδέεται με γέφυρα με την ηπειρωτική χώρα, οι Υπηρεσίες αυτές κατατάσσονται με το προεδρικό διάταγμα ίδρυσης ή μετάταξής τους σε μία από τις κατηγορίες της παρ. 1.

 

Άρθρο 3

Εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων – Εξαιρέσεις από τα αντικειμενικά κριτήρια

1.Τα αντικειμενικά κριτήρια και τα μόρια τα οποία αντιστοιχούν σε αυτά λαμβάνονται υπόψη στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Στις τακτικές μεταθέσεις σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017.

β) Στις έκτακτες μεταθέσεις οι οποίες διενεργούνται για ενίσχυση Λιμενικών Αρχών εφόσον πρόκειται για στελέχη μέχρι και τον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο στοιχείο i της υποπερ. βα’ της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017.

2.Τα αντικειμενικά κριτήρια και τα μόρια τα οποία αντιστοιχούν σε αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Στις τακτικές μεταθέσεις των ανωτάτων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017.

β) Στις τακτικές μεταθέσεις των Πλοιάρχων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τα μόρια τα οποία αντιστοιχούν στα αντικειμενικά κριτήρια και τα όποια έχουν συγκεντρώσει οι Αξιωματικοί μέχρι και τον βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. παύουν να ισχύουν μετά την προαγωγή στον βαθμό του Πλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

γ) Στις τακτικές μεταθέσεις για τη στελέχωση του Επιτελικού Γραφείου του Υπουργού, υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 13/2018.

δ) Στις τακτικές μεταθέσεις για τη στελέχωση των Γραφείων του Υπηρεσιακού Γραμματέα, των Γενικών Γραμματέων και των Ειδικών Γραμματέων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

ε) Στο αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, περ. ββ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 13/2018, άρθρο 5 του π.δ. 13/2018 και Υπηρεσία Συντονισμού Υπουργείων, άρθρο 38 του ν. 4622/2019.

στ) Στις τακτικές μεταθέσεις για τη στελέχωση του Γραφείου Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, άρθρο 40 του ν. 4622/2019.

ζ) Στις τακτικές μεταθέσεις για τη στελέχωση του Γραφείου του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., άρθρο 50 του π.δ. 13/2018.

η) Στις τακτικές μεταθέσεις για τη στελέχωση των Γραφείων των Υπαρχηγών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., άρθρο 51 του π.δ. 13/2018.

θ) Στις τακτικές μεταθέσεις για τη στελέχωση της Γενικής Επιθεώρησης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Γ.Ε.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), περ. α’ της παρ. 7 του άρθρου 12 του π.δ. 13/2018, άρθρο 34 του π.δ. 13/2018 και άρθρο 52 του π.δ. 13/2018.

ι) Στις τακτικές μεταθέσεις για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων, περ. ε’ της παρ. 3 του άρθρου 12 του π.δ. 13/2018 και άρθρο 18 του π.δ. 13/2018.

ια) Στις τακτικές μεταθέσεις για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου, περ. στ’ της παρ. 3 του άρθρου 12 του π.δ. 13/2018 και άρθρο 19 του π.δ. 13/2018.

ιβ) Στις τακτικές μεταθέσεις για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης, περ. β’ της παρ. 7 του άρθρου 12 του π.δ. 13/2018 και άρθρο 35 του π.δ. 13/2018.

ιγ) Στις τακτικές μεταθέσεις για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 12 του π.δ. 13/2018 και άρθρο 31 του π.δ. 13/2018.

ιδ) Στις τακτικές μεταθέσεις για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας, περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 12 του π.δ. 13/2018 και άρθρο 20 του π.δ. 13/2018.

ιε) Στις τακτικές μεταθέσεις για τη στελέχωση του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) και του Κέντρου Επιχειρήσεων (Κ.ΕΠΙΧ.), άρθρο 5 του ν. 1844/1989 «Κύρωση σύμβασης για τη ναυτική έρευνα, διάσωση και άλλες διατάξεις» (Α’ 100) και της παρ. 8 του άρθρου 12 του π.δ. 13/2018.

ιστ) Στις τακτικές μεταθέσεις για τη στελέχωση των Επισκευαστικών Βάσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με προσωπικό με ειδικά καθήκοντα, όπως τα καθήκοντα αυτά καθορίζονται στον κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας των Επισκευαστικών Βάσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., περ. ζ’ της παρ. 7 του άρθρου 12 του π.δ. 13/2018, άρθρο 40 του π.δ. 13/2018 και η υπ’ αρ. 2124.6/57506/2017 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία κυρώθηκε ο υπ’ αρ. 1/2017 Κανονισμός του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. «Οργάνωση και Λειτουργία Επισκευαστικών Βάσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» (Β’ 3003).

ιζ) Στις τακτικές μεταθέσεις για τη στελέχωση των Υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Πληροφοριών Κυκλοφορίας Πλοίων (Ε.Σ.Δ.Π.Κ.Π.), υπ’ αρ. 3239.10/01/2003 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Πληροφοριών Κυκλοφορίας Πλοίων» (Β’ 1900).

ιη) Στις έκτακτες μεταθέσεις σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017, εκτός εάν πρόκειται για τις έκτακτες μεταθέσεις στελεχών μέχρι και τον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίες διενεργούνται για ενίσχυση Λιμενικών Αρχών σύμφωνα με το στοιχείο i της υποπερ. βα’ της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017.

ιθ) Στις έκτακτες μεταθέσεις από τις θέσεις εξωτερικού.

3.Τα αντικειμενικά κριτήρια και τα μόρια τα οποία αντιστοιχούν σε αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη στις ακόλουθες ειδικές κατηγορίες:

α) Στις τοποθετήσεις.

β) Στις αποσπάσεις.

γ) Στις διαθέσεις σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4504/2017.

4.Η εξαίρεση από τα αντικειμενικά κριτήρια στις τακτικές μεταθέσεις των περ. ι’, ια’, ιβ’, ιγ’, ιδ’, ιε’ και ιστ’ της παρ. 2, εφαρμόζεται εφόσον τα στελέχη έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον οκτώ έτη υπηρεσίας στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

Άρθρο 4

Υπολογισμός των μορίων που αντιστοιχούν στα αντικειμενικά κριτήρια

1.Τα μόρια τα οποία λαμβάνονται με βάση τις κατηγορίες κατάταξης των Υπηρεσιών, υπολογίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 από την πρώτη τοποθέτηση των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με όσα προ- βλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 4504/2017. Για τον υπολογισμό των μορίων του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνονται υπόψη οι κατηγορίες κατάταξης όπως αυτές καθορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 υπό την επιφύλαξη των ακόλουθων περιπτώσεων: α) Οι Υπηρεσίες οι οποίες έχουν καταργηθεί λαμβάνονται υπόψη με βάση την κατηγορία κατάταξης τους όπως αυτή προβλεπόταν κατά τον χρόνο που υπηρετούσαν τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις Υπηρεσίες αυτές.

β) Οι Λιμενικές Αρχές οι οποίες έχουν μεταταχθεί σε Λιμενικά Τμήματα, τα οποία στελεχώνονται με τη διαδικασία η οποία προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 119 του ν. 3079/2002, λαμβάνονται υπόψη με βάση την κατηγορία κατάταξής τους όπως αυτή προβλεπόταν πριν τη μετάταξη, εφόσον πρόκειται για στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούσαν σε αυτές τις Λιμενικές Αρχές κατά τον χρόνο αυτό.

γ) Τα Λιμενικά Τμήματα της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4504/2017 λαμβάνονται υπόψη με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες:

αα) Την κατηγορία κατάταξης της Λιμενικής Αρχής στην οποία υπάγονταν διοικητικά όπως αυτή προβλεπόταν πριν τη δημοσίευση του ν. 4504/2017 και κατά τον χρόνο στελέχωσής τους σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 6 του άρθρου 119 του ν. 3079/2002, εφόσον πρόκειται για στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούσαν σε αυτά τα Λιμενικά Τμήματα κατά τον χρόνο αυτό.

αβ) Την κατηγορία κατάταξής τους όπως αυτή προβλεπόταν πριν τη μετάταξή τους σε Λιμενικά Τμήματα, εφόσον πρόκειται για στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούσαν σε αυτές τις Λιμενικές Αρχές κατά τον χρόνο αυτό.

δ) Τα Λιμενικά Τμήματα τα οποία λειτουργούσαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 3079/2002 λαμβάνονται υπόψη με βάση την κατηγορία κατάταξης των Λιμενικών Αρχών στις οποίες υπάγονταν διοικητικά, όπως αυτή προβλεπόταν κατά τον χρόνο που τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υπηρετούσαν σε αυτά τα Λιμενικά Τμήματα.

ε) Οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούσαν τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε χρόνο που δεν είχαν προβλεφθεί οι κατηγορίες κατάταξης και οι οποίες δεν κατατάσσονται στις κατηγορίες οι οποίες προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 λαμβάνονται υπόψη με βάση τις κατηγορίες στις οποίες κατατάχθηκαν για πρώτη φορά.

στ) Τα Λιμενικά Τμήματα στα οποία υπηρετούσαν τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε χρόνο που δεν είχαν προβλεφθεί οι κατηγορίες κατάταξης λαμβάνονται υπόψη με βάση τις κατηγορίες στις οποίες κατατάχθηκαν για πρώτη φορά οι Λιμενικές Αρχές στις οποίες υπάγονταν διοικητικά κατά τον χρόνο που υπηρετούσαν τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε αυτά τα Λιμενικά Τμήματα, εφόσον οι Λιμενικές Αρχές στις οποίες υπάγονταν διοικητικά δεν κατατάσσονται στις κατηγορίες οι οποίες προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 2.

2.Τα μόρια τα οποία αντιστοιχούν στο αντικειμενικό κριτήριο της απόστασης από τον τόπο προτίμησης υπολογίζονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 από την πρώτη τοποθέτησή των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 4504/2017 και ανατρέχουν μέχρι και τον χρόνο που προβλέφθηκε για πρώτη φορά το δικαίωμα της δήλωσης του τόπου επιλογής. Για τον σκοπό του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: α) Η δήλωση του τόπου επιλογής κατά τον χρόνο που ανατρέχει ο υπολογισμός των μορίων. Λογίζεται ως τόπος επιλογής και η έδρα της Υπηρεσίας στην οποία τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον οκτώ έτη συνεχούς παραμονής εφόσον κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Υπηρεσία αυτή δεν έχουν υποβάλει αίτηση για μετάθεση και έχουν δηλώσει διαφορετικό τόπο επιλογής.

β) Ο ορισμός του τόπου επιλογής που ίσχυε κατά τον χρόνο που ανατρέχει ο υπολογισμός των μορίων. Σε περίπτωση που ο τόπος επιλογής οριζόταν με βάση την έδρα της Υπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη η απόσταση της έδρας της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετούσαν τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από την έδρα της Υπηρεσίας που είχαν δηλώσει ως τόπο επιλογής κατά τον χρόνο αυτό. Σε περίπτωση που ο τόπος επιλογής οριζόταν με βάση τον Δήμο ή την κοινότητα λαμβάνεται υπόψη η απόσταση της έδρας της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετούσαν τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από τον Δήμο ή την κοινότητα που είχαν δηλώσει ως τόπο επιλογής κατά τον χρόνο αυτό.

 

Άρθρο 5

Εξειδίκευση των κοινωνικών κριτηρίων

1.Τα κοινωνικά κριτήρια, είναι σύμφωνα με την υποπερ. αβ’ της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017 τα ακόλουθα:

α) Η οικογενειακή κατάσταση του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως ακολούθως: αα) Οι πολύτεκνοι,αβ) οι γονείς τριών τέκνων ή οι γονείς ενός τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα ή αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω ή οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών ή χήροι, καθώς και οι πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα ή άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω.

β) Οι λόγοι υγείας του ιδίου του στελέχους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή μέλους της οικογένειάς του. γ) Ο τόπος προτίμησης.

δ) Η ηλικία και οι σπουδές των τέκνων.

ε) Η διάθεση στέγης.

στ) Ο θάνατος συζύγου ή τέκνου.

2.Λαμβάνονται υπόψη για τον σκοπό του κοινωνικού κριτηρίου της οικογενειακής κατάστασης τα ακόλουθα:

α) Πολύτεκνοι γονείς νοούνται σύμφωνα με την υποπερ. αβ’ της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017 οι γονείς οι οποίοι ορίζονται υπό την έννοια αυτή σύμφωνα με το άρθρο πρώτο του ν. 1910/1944 (Α’ 229).

β) Γονείς τριών τέκνων νοούνται οι γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών τέκνων από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους, ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

γ) Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών νοούνται οι γονείς που είναι άγαμοι, ή χήροι και έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια ενός τουλάχιστον τέκνου.

3.Λαμβάνονται υπόψη για τον σκοπό του κοινωνικού κριτηρίου των λόγων υγείας του ιδίου του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή μέλους της οικογενείας του τα ακόλουθα: α) Τα άγαμα τέκνα ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο στοιχείο ii της υποπερ. αβ’ της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017. β) Οι παθήσεις από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα. γ) Οι παθήσεις από βαρεία καρδιοπάθεια, ή από βαρεία πνευμονοθεραπεία, ή διαβήτης τύπου Ι, ή καρκίνος υπό ενεργό ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία.

δ) Οι ασθενείς με διεγνωσμένες νεοπλασίες κατά την τελευταία πενταετία ή οι ασθενείς οι οποίοι ευρίσκονται σε χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία.

Η πάθηση μέλους της οικογένειας από ανίατο ή δυσίατο νόσημα αποδεικνύεται με γνωμάτευση η οποία εκδίδεται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.) σύμφωνα με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, όπως κάθε φορά ισχύει, ή από τις Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας οι οποίες εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους μετά τη δημιουργία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), ή από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές. Η πάθηση του στελέχους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από νόσημα αποδεικνύεται με γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πολεμικού Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.). Για τον σκοπό της παρούσας παραγράφου ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται σύμφωνα με το στοιχείο ii της υποπερ. αβ’ της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017 o σύζυγος ή η σύζυγος, τα άγαμα τέκνα μέχρι ηλικίας 18 ετών ή μέχρι ηλικίας 25 ετών, εφόσον φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιουμένης με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και όσα άγαμα τέκνα, ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας, έχουν αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω. Σύμφωνα με το στοιχείο ii της υποπερ. αβ’ της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017, ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται και τα τέκνα τα οποία προέρχονται από άλλο γάμο και την επιμέλεια έχει ο σύζυγος ή η σύζυγος, εφόσον πληρούν μία από τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.

4.Λαμβάνονται υπόψη για τον σκοπό του κοινωνικού κριτηρίου της ηλικίας και των σπουδών των τέκνων οι ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Τα τέκνα τα οποία είναι μαθητές στην Β’ και Γ’ τάξη Λυκείου.

β) Τα τέκνα τα οποία είναι μαθητές ή σπουδαστές με αναπηρία και τα οποία υποβάλλονται σε ειδική αγωγή και εκπαίδευση σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α’ 199).

Για τον σκοπό της παρούσας παραγράφου, λαμβάνονται υπόψη τα τέκνα των οποίων την επιμέλεια ασκεί το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τα οποία γεννήθηκαν από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους, ή εκτός γάμου, καθώς και τα τέκνα των οποίων την επιμέλεια ασκεί το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις περιπτώσεις της υιοθεσίας, ή της αναδοχής, ή της επιτροπείας, ή της δικαστικής συμπαράστασης.

5.Λαμβάνεται υπόψη για τον σκοπό του κοινωνικού κριτηρίου της διάθεσης στέγης, η διάθεση ιδιόκτητης κατοικίας από το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή τον σύζυγό ή την σύζυγό του, ή από τον γονέα του στελέχους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή από τον γονέα του συζύγου ή της συζύγου του στελέχους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σε τόπο που αποτελεί έδρα Υπηρεσίας όπου υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης ή μετάθεσης. Ιδιόκτητη κατοικία είναι η κατοικία στην οποία το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή ο σύζυγος ή η σύζυγός του, ή ο γονέας του στελέχους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή ο γονέας του συζύγου ή της συζύγου του στελέχους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έχουν δικαίωμα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας και στην οποία αποδεδειγμένα δύναται άμεσα να εγκατασταθεί το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τα κριτήρια του τόπου προτίμησης και της διάθεσης στέγης συμπίπτουν, εφόσον ο τόπος όπου ευρίσκεται η ιδιόκτητη κατοικία αποτελεί προϋπόθεση δήλωσης ή αλλαγής του τόπου προτίμησης.

6.Τα κοινωνικά κριτήρια λαμβάνονται υπόψη μόνον στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Στις τακτικές μεταθέσεις σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017.

β) Στις έκτακτες μεταθέσεις οι οποίες διενεργούνται για υπηρεσιακούς λόγους.

γ) Στις έκτακτες μεταθέσεις οι οποίες διενεργούνται λόγω ίδρυσης, ή κατάργησης, ή μετάταξης σε ανώτερη ή σε κατώτερη τάξη, ή μεταβολής έδρας Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

δ) Στις έκτακτες μεταθέσεις από τις θέσεις εξωτερικού.

7.Τα κοινωνικά κριτήρια δεν λαμβάνονται υπόψη στις τοποθετήσεις, στις αποσπάσεις, καθώς και στις διαθέσεις σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4504/2017.

8.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. γνωστοποιούν τα κοινωνικά κριτήρια με αναφορά την οποία υποβάλλουν στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ιεραρχικά μέσω των Υπηρεσιών στις οποίες υπηρετούν. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. γνωστοποιούν υποχρεωτικά τα κριτήρια τα οποία αφορούν την οικογενειακή τους κατάσταση με αναφορά την οποία υποβάλλουν στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ιεραρχικά μέσω των Υπηρεσιών στις οποίες υπηρετούν σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 52 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139). Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υποχρεούνται χωρίς χρονοτριβή να υποβάλλουν νέα αναφορά στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ιεραρχικά μέσω των Υπηρεσιών στις οποίες υπηρετούν εφόσον εκλείπουν τα κοινωνικά κριτήρια.

9.Τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα κοινωνικά κριτήρια και τα οποία οφείλουν να προσκομίσουν τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τον σκοπό αυτό καθορίζονται με διαταγή η οποία εκδίδεται από τον Διευθυντή του Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

Άρθρο 6

Εξειδίκευση των υπηρεσιακών κριτηρίων

1.Τα υπηρεσιακά κριτήρια σύμφωνα με την υποπερ. αγ’ της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017 συνδέονται με τις εκάστοτε υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες, καθώς και με την εμπειρία και την υπηρεσιακή απόδοση του στελέχους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και είναι τα ακόλουθα:

α) ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας,

β) η υπηρεσιακή απόδοση, όπως αυτή αποτιμάται στις εκθέσεις και στα σημειώματα αξιολόγησης,

γ) τα ειδικά προσόντα τα οποία απαιτούνται για την κάλυψη θέσεων, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις,

δ) η υπηρεσία σε θέσεις ευθύνης,

ε) η υποχρέωση συμπλήρωσης των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής,

στ) η διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων τα οποία επισύρουν την επιβολή καταστατικών πειθαρχικών ποινών,

ζ) η επιβολή αμετάκλητης ποινής φυλάκισης ή τριακονταήμερου τουλάχιστον περιορισμού κατά την τελευταία τριετία πριν τη μετακίνηση,

η) η υποτροπή εντός τριών ετών από τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος για το οποίο επιβλήθηκε η συνήθης πειθαρχική ποινή της φυλάκισης ή τριακονταήμερου τουλάχιστον περιορισμού, στην τέλεση ενός πειθαρχικού παραπτώματος για το οποίο επιβάλλονται εκ νέου οι ίδιες πειθαρχικές ποινές,

θ) οι ονομαστικές ηθικές αμοιβές.

2.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τελούν στην κατάσταση της ενεργού υπηρεσίας λαμβάνουν από την κατάταξή τους ανά μήνα μόρια τα οποία αντιστοιχούν στο υπηρεσιακό κριτήριο του συνολικού χρόνου υπηρεσίας στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως ακολούθως:

Χρόνος υπηρεσίας Μόρια ανά μήνα

Από κατάταξη έως και το 10ο έτος δέκα μόρια

Από το 11ο έτος έως και το 20ό έτος είκοσι μόρια

Από το 21ο έτος έως και το 25ο έτος τριάντα πέντε μόρια

Από το 26ο έτος και άνω σαράντα πέντε μόρια

 

3.Το υπηρεσιακό κριτήριο της υπηρεσιακής απόδοσης αποτιμάται με βάση τις εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης στον κατεχόμενο βαθμό και στον αμέσως προηγούμενο βαθμό. Η υπηρεσιακή απόδοση επιτρέπεται να αποτιμάται με βάση τις εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης σε όλους τους βαθμούς, εφόσον έχει επιβληθεί καταστατική πειθαρχική ποινή ή έχει επιβληθεί ποινή φυλάκισης για κακούργημα, ή για τα αδικήματα της κλοπής, της ληστείας, της υπεξαίρεσης, της παράβασης καθήκοντος, της παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, της απάτης, της εκβίασης, της νόθευσης ή πλαστογραφίας εγγράφου, της υπεξαγωγής εγγράφου, της δωροδοκίας, της δωροληψίας, της ψευδούς κατάθεσης, της ψευδούς καταμήνυσης, της ψευδούς καταγγελίας, της συκοφαντικής δυσφήμησης, της απιστίας, των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και των εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, της ελευθέρωσης φυλακισμένου από πρόθεση, της παράνομης οπλοφορίας ή οπλοχρησίας, της παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών. Η υπηρεσιακή απόδοση αποτιμάται με βάση την κλίμακα της βαθμολογίας των ουσιαστικών προσόντων στις εκθέσεις και στα σημειώματα αξιολόγησης.

4.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τελούν στην κατάσταση της ενεργού υπηρεσίας, εφόσον έχουν ειδικά προσόντα τα οποία απαιτούνται για την κάλυψη θέσεων σύμφωνα με ειδικές διατάξεις και για όσο χρόνο υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει στις θέσεις αυτές, λαμβάνουν ανά μήνα μόρια ως ακολούθως:

α) Το επιχειρησιακό προσωπικό της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) πέντε μόρια.

β) Οι χειριστές και οι τεχνικοί των εναερίων μέσων της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) πέντε μόρια.

γ) Οι σύνδεσμοι-διασώστες της Υπηρεσίας Συνδέσμων Διασωστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.Σ.Υ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) πέντε μόρια.

δ) Οι Κυβερνήτες, οι Μηχανικοί και το πλήρωμα στα πλοία ή σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πέντε μόρια και εφόσον τα πλοία ή τα σκάφη αυτά τελούν σε επιχειρησιακή ικανότητα.

ε) Τα στελέχη των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) τέσσερα μόρια.

στ) Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. των Επισκευαστικών Βάσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικά καθήκοντα τέσσερα μόρια.

5.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τελούν στην κατάσταση της ενεργού υπηρεσίας λαμβάνουν ανά μήνα τρία μόρια για όσο χρόνο υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε θέσεις προϊσταμένων Λιμενικών Αρχών. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. λαμβάνουν ανά μήνα δύο επιπλέον μόρια πέραν εκείνων που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο, για όσο χρόνο υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει στις θέσεις των προϊσταμένων των Λιμενικών Αρχών οι οποίες υπάγονται διοικητικά στην 8η ή στην 9η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή στην Λιμενική Αρχή της Σαμοθράκης. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. λαμβάνουν τα ανωτέρω μόρια εφόσον έχουν υπηρετήσει σε θέσεις προϊσταμένων και στις ακόλουθες Λιμενικές Αρχές:

α) Στα Υπολιμεναρχεία.

β) Στα Λιμενικά Τμήματα τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 72 του ν. 4504/2017 και εφόσον έχουν τοποθετηθεί ή μετατεθεί στις θέσεις αυτές μετά τη δημοσίευση του ν. 4504/2017.

6.Τα ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής καθορίζονται στα άρθρα 10 και 18 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139), όπως κάθε φορά ισχύουν.

7.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία ευρίσκονται σε άδεια άνευ αποδοχών δεν λαμβάνουν τα μόρια τα οποία αντιστοιχούν στα υπηρεσιακά κριτήρια για όσο χρόνο διαρκεί η άδεια άνευ αποδοχών.

8.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία ευρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια μετά από αίτησή τους σύμφωνα με το άρθρο 9 του π.δ. 80/2015, ή σε εκπαίδευση, ή σε μετεκπαίδευση λαμβάνουν μόνον τα μόρια τα οποία αντιστοιχούν στο υπηρεσιακό κριτήριο του συνολικού χρόνου υπηρεσίας στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για όσο χρόνο διαρκεί η εκπαιδευτική άδεια, ή η εκπαίδευση, ή η μετεκπαίδευση.

9.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία επαναφέρονται στην ενέργεια μετά από αμετάκλητη δικαστική απόφαση, λαμβάνουν μόνον τα μόρια τα οποία αντιστοιχούν στο υπηρεσιακό κριτήριο του συνολικού χρόνου υπηρεσίας στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για το χρονικό διάστημα στο οποίο ανατρέχει η δικαστική απόφαση μέχρι την επαναφορά τους.

10.Τα υπηρεσιακά κριτήρια λαμβάνονται υπόψη μόνον στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Στις τοποθετήσεις, με εξαίρεση τις τοποθετήσεις των αποφοίτων των παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με τα ειδικότερα κριτήρια τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 13.

β) Στις τακτικές μεταθέσεις σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017. Για τις τακτικές μεταθέσεις των ανωτάτων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. λαμβάνονται υπόψη αποκλειστικά τα υπηρεσιακά κριτήρια του συνολικού χρόνου υπηρεσίας και της υπηρεσιακής απόδοσης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017.

γ) Στις έκτακτες μεταθέσεις οι οποίες διενεργούνται για υπηρεσιακούς λόγους.

δ) Στις έκτακτες μεταθέσεις οι οποίες διενεργούνται λόγω ίδρυσης, ή κατάργησης, ή μετάταξης σε ανώτερη ή σε κατώτερη τάξη, ή μεταβολής έδρας Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ε) Στις έκτακτες μεταθέσεις από τις θέσεις εξωτερικού.

στ) Στις αποσπάσεις οι οποίες διενεργούνται για την αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

11.Τα μόρια τα οποία αντιστοιχούν στα υπηρεσιακά κριτήρια λαμβάνονται υπόψη μόνον στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Στις τακτικές μεταθέσεις.

β) Στις έκτακτες μεταθέσεις οι οποίες διενεργούνται για ενίσχυση Λιμενικών Αρχών.

γ) Στις έκτακτες μεταθέσεις οι οποίες διενεργούνται λόγω ίδρυσης, ή κατάργησης, ή μετάταξης σε ανώτερη ή σε κατώτερη τάξη Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

12.Τα υπηρεσιακά κριτήρια και τα μόρια τα οποία αντιστοιχούν σε αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη στις διαθέσεις σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4504/2017.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

 

Άρθρο 7

Δήλωση του τόπου προτίμησης ή αλλαγής του τόπου προτίμησης

1.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δηλώνουν ως τόπο προ-τίμησης μόνον τις έδρες των Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις οποίες με βάση την προβλεπόμενη οργανική σύνθεση επιτρέπεται να υπηρετούν.

2.Στη δήλωση του τόπου προτίμησης αναφέρεται υποχρεωτικά μία έδρα Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εφόσον πληροί μία από τις προϋποθέσεις του τόπου προτίμησης.

3.Αλλαγή του τόπου προτίμησης επιτρέπεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4504/2017 μόνον μετά από νέα δήλωση του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) λόγω μεταβολής των στοιχείων βάσει των οποίων δηλώθηκε αρχικά ο τόπος προτίμησης. Στην περίπτωση αυτή, η αλλαγή του τόπου προτίμησης επιτρέπεται, μόνον εφόσον μεταβάλλεται το στοιχείο με βάση το οποίο έχει δηλωθεί αρχικά ο τόπος προτίμησης,

β) λόγω τέλεσης ή λύσης γάμου ή σύναψης ή λύσης συμφώνου συμβίωσης,

γ) λόγω θανάτου συζύγου ή του αντισυμβαλλομένου στο σύμφωνο συμβίωσης,

δ) λόγω απόκτησης ιδιόκτητης κατοικίας,

ε) λόγω κατάργησης Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η έδρα της οποίας έχει δηλωθεί ως τόπος προτίμησης,

στ) λόγω μετάταξης σε ανώτερη ή κατώτερη τάξη Περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η έδρα της οποίας έχει δηλωθεί ως τόπος προτίμησης,

ζ) λόγω μεταβολής της έδρας Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία έχει δηλωθεί ως τόπος προτίμησης,

η) λόγω ίδρυσης Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Στη δήλωση αλλαγής του τόπου προτίμησης αναφέρεται υποχρεωτικά μία έδρα Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

4.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού, ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, ή Ιερέα δεν υποβάλλουν δήλωση τόπου προτίμησης.

5.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με σύζυγο που υπηρετεί στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δηλώνουν από κοινού έναν τόπο προτίμησης, εκτός εάν ο σύζυγος ή η σύζυγος υπηρετεί στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας ή ο σύζυγος υπηρετεί στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Ιερέα.

6.Η έδρα του Λιμεναρχείου του Αγίου Όρους δεν επιτρέπεται να δηλώνεται ως τόπος προτίμησης σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 71 του ν. 4504/2017.

7.Ο νέος τόπος προτίμησης μετά από δήλωση αλλαγής λαμβάνεται υπόψη ως κοινωνικό κριτήριο στη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων η οποία αρχίζει το αμέσως επόμενο ημερολογιακό έτος μετά την υποβολή της δήλωσης αλλαγής.

 

Άρθρο 8

Διαδικασία υποβολής της δήλωσης του τόπου προτίμησης ή της αλλαγής του τόπου προτίμησης

1.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υποβάλλουν τις δηλώσεις του τόπου προτίμησης ή της αλλαγής του τόπου προτίμησης ιεραρχικά στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν.

2.Τα στελέχη τα οποία κατατάσσονται στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υποβάλλουν τη δήλωση του τόπου προτίμησης εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από την ημερομηνία παρουσίασης στις Υπηρεσίες στις οποίες τοποθετούνται αρχικά.

3.Ο τύπος του εντύπου για τη δήλωση του τόπου προ-τίμησης ή για τη δήλωση της αλλαγής του τόπου προτίμησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται με διαταγή η οποία εκδίδεται από τον Διευθυντή του Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

 

Άρθρο 9

Χρόνος παραμονής στις Υπηρεσίες τοποθέτησης ή μετάθεσης και στις Υπηρεσίες του τόπου προτίμησης

1.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τοποθετούνται ή μετατίθενται σε Υπηρεσίες των οποίων η έδρα δεν αποτελεί τον τόπο προτίμησής τους, υπηρετούν σε αυτές, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί των εκτάκτων μεταθέσεων και των τοποθετήσεων των αποφοίτων των παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μέχρι τη συμπλήρωση του μεγίστου χρόνου συνεχούς παραμονής ο οποίος καθορίζεται με βάση τις κατηγορίες κατάταξης των Υπηρεσιών όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 2, ως ακολούθως:

α) Δύο έτη παραμονής σε Υπηρεσίες της πρώτης κατηγορίας.

β) Τρία έτη παραμονής σε Υπηρεσίες της δεύτερης κατηγορίας.

γ) Τρία έτη παραμονής σε Υπηρεσίες της τρίτης κατηγορίας.

δ) Τέσσερα έτη παραμονής σε Υπηρεσίες της τέταρτης κατηγορίας.

ε) Τέσσερα έτη παραμονής σε Υπηρεσίες της πέμπτης κατηγορίας.

στ) Τέσσερα έτη παραμονής σε Υπηρεσίες της έκτης κατηγορίας.

Οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών τέκνων ή οι γονείς ενός τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα ή αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω ή οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών ή χήροι, καθώς και οι πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα ή άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω παραμένουν στις Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν και μετά τη συμπλήρωση του μεγίστου χρόνου παραμονής, εφόσον δεν έχουν υποβάλει αίτηση για μετάθεση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο στοιχείο i της υποπερ. αβ’ της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017.

2.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τοποθετούνται ή μετατίθενται σε Υπηρεσίες του τόπου προτίμησής τους υπηρετούν σε αυτές, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί των εκτάκτων μεταθέσεων και των τοποθετήσεων των αποφοίτων των παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μέχρι τη συμπλήρωση μεγίστου χρόνου συνεχούς παραμονής διάρκειας οκτώ ετών.

3.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιτρέπεται να παραμένουν στις Υπηρεσίες του τόπου προτίμησης τους και μετά τη συμπλήρωση του μεγίστου χρόνου παραμονής, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί των εκτάκτων μεταθέσεων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών τέκνων ή οι γονείς ενός τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα ή με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω ή οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών ή χήροι, καθώς και οι πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα ή άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, εφόσον δεν έχουν υποβάλει αναφορά για μετάθεση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο στοιχείο i της υποπερ. αβ’ της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017.

β) Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τελούν σε χηρεία και έχουν τουλάχιστον ένα ανήλικο τέκνο, ή έχουν σύζυγο με αναπηρία, ή είναι γονείς ατόμου με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και άνω, ή με δικαστική απόφασή τους έχει ανατεθεί επιμέλεια ατόμου με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και άνω, ή με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και άνω για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017.

γ) Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία έχουν συμπληρώσει είκοσι πέντε έτη συνολικής πραγματικής υπηρεσίας.

δ) Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις για παραμονή κατά την διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 18.

4.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τοποθετούνται ή μετατίθενται σε Υπηρεσίες οι οποίες στελεχώνονται σύμφωνα με ειδικές διατάξεις και στις οποίες προβλέπεται χρόνος συνεχούς παραμονής, υπηρετούν στις Υπηρεσίες αυτές μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί των εκτάκτων μεταθέσεων. Ο χρόνος παραμονής του προηγούμενου

εδαφίου επιτρέπεται να παρατείνεται με τη διαδικασία η οποία προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4504/2017, για όσο χρόνο προβλέπεται η παράταση. Ως άνω Υπηρεσίες ορίζονται οι ακόλουθες: α) Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, άρθρο 20 του π.δ. 65/2019 (Α’ 104).

β) Η Ελληνική Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων, άρθρο 8 του ν. 4033/2011 (Α’ 264).

γ) Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, άρθρο 42 του π.δ. 1/2017 (Α’ 2).

Στην περίπτωση που βάσει των ειδικών διατάξεων απαιτείται και η σύμπραξη και έτερου Υπουργού για την υλοποίηση της παράτασης, η απόφαση συνυπογράφεται και από τον αρμόδιο Υπουργό.

 

Άρθρο 10

Χρόνος παραμονής σε Υπηρεσίες με ειδικά καθήκοντα

1.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν με ειδικά καθήκοντα στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), στην Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.Σ.Υ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), στα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), στο Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης και Πληροφοριών Κυκλοφορίας Πλοίων (Ε.Σ.Δ.Π.Κ.Π.), στην Υπηρεσία Μουσικής και στις Επισκευαστικές Βάσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιτρέπεται να μετατίθενται σε Υπηρεσίες με διαφορετικά καθήκοντα, μόνο μετά τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου υποχρεωτικής παραμονής, εφόσον ο χρόνος αυτός προβλέπεται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν τη στελέχωση των Υπηρεσιών αυτών, ειδάλλως μετά τη συμπλήρωση δέκα ετών παραμονής και εφόσον τα υπόλοιπα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία παραμένουν στις ανωτέρω Υπηρεσίες επαρκούν για την άσκηση των ειδικών καθηκόντων. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν στην Ειδική Ομάδα Επιχειρήσεων Πειραιά (Ε.Ο.Ε.Π.) επιτρέπεται να μετατίθενται σε Υπηρεσίες με διαφορετικά καθήκοντα, μόνο μετά τη συμπλήρωση δέκα ετών παραμονής από την αρχική ένταξή τους σε αυτή και εφόσον τα υπόλοιπα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία παραμένουν στην ανωτέρω Υπηρεσία επαρκούν για την άσκηση των ειδικών καθηκόντων. Τα στελέχη των προηγούμενων εδαφίων μετατίθενται οποτεδήποτε σε Υπηρεσίες με διαφορετικά καθήκοντα, με τη διαδικασία των εκτάκτων μεταθέσεων των περ. β’, ζ’, η’ και ι’ της παρ. 1 του άρθρου 19.

2.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν στα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) πλην εκείνων που υπηρετούν στην Ειδική Ομάδα Επιχειρήσεων Πειραιά (Ε.Ο.Ε.Π.), εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο υποχρεωτικής παραμονής στις Υπηρεσίες αυτές και εφόσον δεν συντρέχει λόγος μετάθεσής τους σε Υπηρεσίες με διαφορετικά καθήκοντα σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 1, μετατίθενται μόνον σε αντίστοιχες Υπηρεσίες, είτε με τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων μετά την συμπλήρωση του μεγίστου χρόνου παραμονής που προβλέπεται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9, ή οποτεδήποτε με τη διαδικασία των εκτάκτων μεταθέσεων των περ. α’, γ’, δ’, ε’, στ’, θ’ και ιβ’ της παρ. 1 του άρθρου 19.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

 

Άρθρο 11

Ειδικές περιπτώσεις τοποθετήσεων

1.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία μετατάσσονται σε θέσεις Αξιωματικών, ή Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, τοποθετούνται στην Υπηρεσία Υγειονομικού του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στα Ναυτικά Νοσοκομεία Αθηνών και Πειραιά και στις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού.

2.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τίθενται εκτός οργανικών θέσεων μέχρι τη συμπλήρωση συντάξιμης υπηρεσίας τοποθετούνται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 33, 41 και 47 του π.δ. 81/2012.

3.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία έχουν διαγραφεί από τη δύναμη του Σώματος και επανέρχονται στην ενέργεια μετά από αμετάκλητη δικαστική απόφαση παρουσιάζονται και παραμένουν στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μέχρι την έκδοση της απόφασης της τοποθέτησής τους.

4.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τίθενται στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου τοποθετούνται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 του π.δ. 37/2012 (Α’ 75), όπως κάθε φορά ισχύει.

 

Άρθρο 12

Πίνακας τοποθετήσεων – Διαδικασία τοποθετήσεων

1.Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καταρτίζει κάθε φορά πίνακα τοποθετήσεων ο οποίος εισάγεται στο αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων. Ο πίνακας του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνει τον αριθμό Μητρώου, τον βαθμό, το ονοματεπώνυμο των προς τοποθέτηση στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., την Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν και την ημερομηνία παρουσίασης στην Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν.

2.Η απόφαση του αρμοδίου Συμβουλίου Μεταθέσεων αναγράφεται κάθε φορά στον πίνακα των τοποθετήσεων.

3.Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει και τον χρόνο εκτέλεσης των τοποθετήσεων ο οποίος αναγράφεται στον πίνακα τοποθετήσεων. Ο χρόνος εκτέλεσης των τοποθετήσεων πρέπει να είναι εύλογος και να μην υπερβαίνει το τρίμηνο.

4.Ο πίνακας των τοποθετήσεων κυρώνεται με απόφαση η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ή από το υφιστάμενο κλιμάκιο διοικήσεως στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4504/2017. Σε περίπτωση που βάσει ειδικών διατάξεων απαιτείται και η σύμπραξη και έτερου Υπουργού για την υλοποίηση της τοποθέτησης, η απόφαση κύρωσης του πίνακα τοποθετήσεων συνυπογράφεται και από τον αρμόδιο Υπουργό κατά το μέρος που τον αφορά.

 

Άρθρο 13

Τοποθετήσεις των αποφοίτων των παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης

1.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά την αποφοίτησή τους από τις παραγωγικές σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τοποθετούνται σε κενές θέσεις σε Λιμενικές Αρχές οι οποίες κατατάσσονται στην πρώτη, ή στη δεύτερη, ή στην τρίτη κατηγορία κατάταξης των Υπηρεσιών, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 2 και παραμένουν σε αυτές υποχρεωτικά για χρονικό διάστημα πέντε ετών. Τα ανωτέρω στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά τη συμπλήρωση του χρόνου υποχρεωτικής παραμονής, εντάσσονται στη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων και μετατίθενται σε Λιμενικές Αρχές οι οποίες κατατάσσονται και στις λοιπές κατηγορίες.

2.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία κατατάσσονται με δίπλωμα Πλοιάρχου Γ’ ή Μηχανικού Γ’ Εμπορικού Ναυτικού, ή με ειδικότητα Κυβερνήτη ή Μηχανικού, τοποθετούνται σε πλοία Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία κατατάσσονται στη δεύτερη κατηγορία κατάταξης των Υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 2, καθώς και σε πλοία, ή σε σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπάγονται σε Λιμενικές Αρχές οι οποίες κατατάσσονται στην πρώτη, ή στη δεύτερη, ή στην τρίτη κατηγορία κατάταξης των Υπηρεσιών, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 2 και παραμένουν σε αυτά υποχρεωτικά μέχρι τη συμπλήρωση πέντε ετών. Τα ανωτέρω στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά τη συμπλήρωση του χρόνου υποχρεωτικής παραμονής στα πλοία ή στα σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στα οποία τοποθετούνται, εντάσσονται στη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων και μετατίθενται σε πλοία, ή σε σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπάγονται σε Λιμενικές Αρχές οι οποίες κατατάσσονται και στις λοιπές κατηγορίες. Τα στελέχη της παρούσας παραγράφου τοποθετούνται και μετατίθενται με βάση τα προσόντα τους σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας των πλωτών επιχειρησιακών μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

3.Οι απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από τις τάξεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον έχουν ήδη υπηρετήσει στις Λιμενικές Αρχές, ή στα πλοία, ή στα σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε ετών, τοποθετούνται σε αντίστοιχες Λιμενικές Αρχές, ή σε αντίστοιχα πλοία ή σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου υπηρετούν υποχρεωτικά μέχρι την συμπλήρωση του υπολειπομένου χρόνου υποχρεωτικής παραμονής. Τα ανωτέρω στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά τη συμπλήρωση του χρόνου υποχρεωτικής παραμονής στις Λιμενικές Αρχές, ή στα πλοία, ή στα σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όπου τοποθετούνται, εντάσσονται στη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων και μετατίθενται σε Λιμενικές Αρχές οι οποίες κατατάσσονται και στις λοιπές κατηγορίες. Οι απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από τις τάξεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον έχουν ήδη υπηρετήσει στις Λιμενικές Αρχές, ή στα πλοία, ή στα σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 για χρονικό διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των πέντε ετών, τοποθετούνται σε Λιμενικές Αρχές, ή σε πλοία, ή σε σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οποιασδήποτε κατηγορίας, όπου παραμένουν υποχρεωτικά για χρονικό διάστημα πέντε ετών. Τα ανωτέρω στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά τη συμπλήρωση του χρόνου υποχρεωτικής παραμονής στις Λιμενικές Αρχές, ή στα πλοία, ή στα σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όπου τοποθετούνται, εντάσσονται στη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων και μετατίθενται σε Λιμενικές Αρχές οι οποίες κατατάσσονται και στις λοιπές κατηγορίες.

4.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία κατατάσσονται με ειδικότητα Τεχνικού, ή Υγειονομικού, ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, ή Ιερέα, ή Οικονομικού, ή Νομικού τοποθετούνται μετά την βασική εκπαίδευση σε θέσεις αντίστοιχες των προσόντων τους. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία κατατάσσονται ως Μουσικοί τοποθετούνται στην Υπηρεσία Μουσικής και για τον σκοπό αυτό μετά την τοποθέτησή τους, τους απονέμεται η ειδικότητα Μουσικού σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία προβλέπεται στο άρθρο 1 του π.δ. 58/2012 (Α’ 108).

5.Οι κενές θέσεις στις οποίες πρόκειται να τοποθετηθούν οι απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθορίζονται ένα μήνα πριν την αποφοίτησή τους, με απόφαση η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μετά από πρόταση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2690/1999 (Α’ 45). Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται μόνον οι θέσεις οι οποίες είναι πραγματικά κενές κατά τον χρόνο της έκδοσης αυτής. Στην περίπτωση που κατά τον χρόνο καθορισμού των κενών θέσεων για τους αποφοίτους των παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εξελίσσεται η διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων, καθορίζονται ως κενές θέσεις μόνον εκείνες οι οποίες δεν έχουν συμπεριληφθεί στις δηλώσεις προτίμησης των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων.

6.Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κοινοποιεί την απόφαση του καθορισμού των κενών θέσεων της παρ. 5 αμελλητί στους ενδιαφερομένους. Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν κατά σειρά προτίμησης τρεις Υπηρεσίες εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης και για τον σκοπό αυτό υποβάλλουν αναφορές στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω των παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις οποίες φοιτούν.

7.Οι απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τοποθετούνται με κριτήριο τη δήλωση προ-τίμησης τους και τον αριθμό των μορίων τα οποία συ-γκεντρώνουν ανάλογα με την σειρά αποφοίτησης τους, τα οποία καθορίζονται ανά κατηγορία, ως ακολούθως:

α) Για τους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., από τον 1ο έως και τον 5ο των αποφοίτων δέκα μόρια, από τον 6ο έως και τον 10ο των αποφοίτων εννέα μόρια, από τον 11ο έως και τον 15ο των αποφοίτων οκτώ μόρια, από τον 16ο έως και τον 20ό των αποφοίτων επτά μόρια, από τον 21ο έως και τον 25ο των αποφοίτων έξι μόρια, από τον 26ο έως και τον 30ό των αποφοίτων πέντε μόρια, από τον 31ο έως και τον 45ο των αποφοίτων τέσσερα μόρια, από τον 46ο έως και τον 50ό των αποφοίτων τρία μόρια, από τον 51ο έως και τον 55ο των αποφοίτων δύο μόρια και από τον 56ο και άνω των αποφοίτων ένα μόριο.

β) Για τους Λιμενοφύλακες, από 1-10% των αποφοίτων δέκα μόρια, από 11-20% των αποφοίτων εννέα μόρια, από 21-30% των αποφοίτων οκτώ μόρια, από 31-40% των αποφοίτων επτά μόρια, από 41-50% των αποφοίτων έξι μόρια, από 51-60% των αποφοίτων πέντε μόρια, από 61-70% των αποφοίτων τέσσερα μόρια, από 71-80% των αποφοίτων τρία μόρια, από 81-90% των αποφοίτων δύο μόρια και από 91-100% των αποφοίτων ένα μόριο.

Σε περίπτωση συγκέντρωσης ίσου αριθμού μορίων, προηγείται ο απόφοιτος με την καλύτερη σειρά αποφοίτησης. Τα μόρια της παρούσας παραγράφου διαγράφονται μετά το πέρας της τοποθέτησης.

8.Οι αποφάσεις τοποθέτησης των αποφοίτων των παραγωγικών σχολών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εκδίδονται πριν την αποφοίτησή τους. Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. κοινοποιεί την απόφαση κύρωσης των πινάκων τοποθετήσεων ατομικά και αμελλητί στους ενδιαφερομένους, μέσω των παραγωγικών σχολών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις οποίες φοιτούν. Οι αποφάσεις τοποθέτησης των αποφοίτων των παραγωγικών σχολών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εκτελούνται αμέσως μετά την αποφοίτησή τους.

9.Οι αποφάσεις τοποθέτησης των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία κατατάσσονται με ειδικότητα Τεχνικού, ή Υγειονομικού, ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, ή Ιερέα, ή Οικονομικού, ή Νομικού, ή Κυβερνήτη, ή Μηχανικού εκδίδονται πριν το πέρας της βασικής εκπαίδευσής. Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κοινοποιεί την απόφαση κύρωσης των πινάκων τοποθετήσεων ατομικά και αμελλητί στους ενδιαφερομένους μέσω των σχολών βασικής εκπαίδευσης. Οι αποφάσεις τοποθέτησης των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία κατατάσσονται με ειδικότητα Τεχνικού, ή Υγειονομικού, ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, ή Ιερέα, ή Οικονομικού, ή Νομικού, ή Κυβερνήτη, ή Μηχανικού εκτελούνται αμέσως μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης.

10.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει τον χρόνο υποχρεωτικής παραμονής στις Λιμενικές Αρχές όπου έχουν τοποθετηθεί μετά την αποφοίτησή τους επιτρέπεται να συμμετέχουν σε εκ-παιδεύσεις, εφόσον μετά την ολοκλήρωσή τους δικαιολογείται η τοποθέτησή τους στις ίδιες Λιμενικές Αρχές ως αποτέλεσμα της εκπαίδευσής τους. Κατ’ εξαίρεση τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει τον χρόνο υποχρεωτικής παραμονής στις Λιμενικές Αρχές όπου έχουν τοποθετηθεί μετά την αποφοίτησή τους επιτρέπεται να συμμετέχουν σε εκπαιδεύσεις και να τοποθετούνται μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή τους στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.(Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), ή στην Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.Σ.Υ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

 

Άρθρο 14

Χρονική διάρκεια της διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων

Η διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων διενεργείται κατ’ έτος, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4504/2017, αρχίζει τον μήνα

Οκτώβριο εκάστου έτους και ολοκληρώνεται τον μήνα Φεβρουάριο του επομένου έτους.

 

Άρθρο 15

Καθορισμός των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία εντάσσονται στη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων

Στη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων εντάσσονται τα ακόλουθα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.: α) Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία συμπληρώνουν ή έχουν ήδη συμπληρώσει τον χρόνο παραμονής στις Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν κατά το έτος ολοκλήρωσης της διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις παρ. 1,2 και 4 του άρθρου 9, στην παρ. 2 του άρθρου 10 και στις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13.

β) Οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών τέκνων ή οι γονείς ενός τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα ή αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω ή οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών ή χήροι, καθώς και οι πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα ή άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για μετάθεση σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο στοιχείο i της υποπερ. αβ’ της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017 και συμπληρώνουν ή έχουν ήδη συμπληρώσει τον προβλεπόμενο μέγιστο χρόνο παραμονής στις Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν κατά το έτος ολοκλήρωσης της διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων.

γ) Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία εμπίπτουν στην παρ. 3 του άρθρου 28.

δ) Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία εμπίπτουν στην παρ. 3 του άρθρου 29.

ε) Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. των περ. β’ και γ’ της παρ. 3 του άρθρου 9 τα οποία υπηρετούν στις Υπηρεσίες του τόπου προτίμησής τους και τα οποία συμπληρώνουν ή έχουν ήδη συμπληρώσει τον προβλεπόμενο μέγιστο χρόνο παραμονής κατά το έτος ολοκλήρωσης της διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων.

στ) Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν με ειδικά καθήκοντα στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), στην Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.Σ.Υ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), στα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), στο Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης και Πληροφοριών Κυκλοφορίας Πλοίων (Ε.Σ.Δ.Π.Κ.Π.), στην Υπηρεσία Μουσικής και στις Επισκευαστικές Βάσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον τα στελέχη αυτά συμπληρώνουν ή έχουν ήδη συμπληρώσει τον προβλεπόμενο ελάχιστο χρόνο παραμονής στις Υπηρεσίες αυτές κατά το έτος ολοκλήρωσης της διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 10.

ζ) Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας και αποχωρούν από την Υπηρεσία αυτή πριν τη λήξη της θητείας τους ή πριν τη λήξη της παράτασης της θητείας τους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί εκτάκτων μεταθέσεων.

 

Άρθρο 16

Πίνακες κενών θέσεων – Πίνακας αριθμού μορίων

1.Τον μήνα Οκτώβριο εκάστου έτους καταρτίζονται από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ανακοινώνονται με απόφαση η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής οι πίνακες των κενών θέσεων όπως αυτές διαμορφώνονται μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους.

2.Καταρτίζονται και ανακοινώνονται ιδιαίτεροι πίνακες για τις κενές θέσεις:

α) Σε πλοία ή σε σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίες στελεχώνονται από Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Ανθυπασπιστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Υπαξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι είναι διπλωματούχοι Πλοίαρχοι ή Μηχανικοί Εμπορικού Ναυτικού ή από Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Κυβερνήτη ή Μηχανικού.

β) Στα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.).

3.Στους πίνακες των κενών θέσεων συγκαταλέγονται:

α) Οι πραγματικά κενές θέσεις.

β) Οι κενές θέσεις οι οποίες πρόκειται να κενωθούν για τους ακόλουθους λόγους:

βα) Λόγω συμπλήρωσης του χρόνου παραμονής κατά το επόμενο έτος, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις παρ. 1,2 και 4 του άρθρου 9, στην παρ. 2 του άρθρου 10 και στις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13.

ββ) Λόγω επικείμενης αποστρατείας κατά το επόμενο έτος.

βγ) Λόγω υποβολής αίτησης για μετάθεση η οποία υποβάλλεται από τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία είναι πολύτεκνοι, ή γονείς τριών τέκνων ή γονείς ενός τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα ή αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω ή γονείς μονογονεϊκών οικογενειών ή χήροι, ή πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα ή άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, και εφόσον αυτά έχουν ήδη συμπληρώσει ή συμπληρώνουν τον προβλεπόμενο μέγιστο χρόνο παραμονής στις Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν κατά το επόμενο έτος.

βδ) Λόγω της εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 28.

βε) Λόγω της εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 29.

4.Στους πίνακες των κενών θέσεων δεν συγκαταλέγονται:

α) Οι θέσεις στις οποίες υπηρετούν τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία είναι πολύτεκνοι, ή γονείς τριών τέκνων ή γονείς ενός τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα ή αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω ή γονείς μονογονεϊκών οικογενειών ή χήροι, ή πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα ή άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω και τα οποία συμπληρώνουν ή έχουν ήδη συμπληρώσει τον προβλεπόμενο μέγιστο χρόνο παραμονής κατά το έτος ολοκλήρωσης της διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων, εφόσον αυτά δεν έχουν υποβάλει αίτηση για μετάθεση.

β) Οι θέσεις στις οποίες υπηρετούν τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με τις περ. β’ και γ’ της παρ. 3 του άρθρου 9 και τα οποία συμπληρώνουν ή έχουν ήδη συμπληρώσει τον προβλεπόμενο μέγιστο χρόνο παραμονής κατά το έτος ολοκλήρωσης της διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων.

γ) Οι θέσεις στις οποίες υπηρετούν τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν με ειδικά καθήκοντα στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), στην Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.Σ.Υ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), στα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), στο Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης και Πληροφοριών Κυκλοφορίας Πλοίων (Ε.Σ.Δ.Π.Κ.Π.), στην Υπηρεσία Μουσικής, και στις Επισκευαστικές Βάσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τα οποία συμπληρώνουν ή έχουν ήδη συμπληρώσει τον προβλεπόμενο ελάχιστο χρόνο παραμονής στις Υπηρεσίες αυτές κατά το έτος ολοκλήρωσης της διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 10.

5.Η Διεύθυνση Προσωπικού καταρτίζει πίνακα κενών θέσεων μόνο σε υποστελεχωμένες Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εφόσον συντρέχει η εφαρμογή της περ. δ’ της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4504/2017. Οι κενές θέσεις του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η οποία εκδίδεται και ανακοινώνεται τον μήνα Οκτώβριο μετά από πρόταση του Ανωτάτου Συμβουλίου Μεταθέσεων. Το Ανώτατο Συμβούλιο Μεταθέσεων προτείνει τις κενές θέσεις στις υποστελεχωμένες Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όπως αυτές διαμορφώνονται μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους, με κριτήριο τις υπηρεσιακές ανάγκες και μέχρι το σημείο που επαρκούν οι πιστώσεις. Το Ανώτατο Συμβούλιο Μεταθέσεων προτείνει την κάλυψη μόνον των πραγματικά κενών θέσεων τουλάχιστον μέχρι το όριο της υποστελέχωσης. Η ανωτέρω πρόταση υποβάλλεται στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με πρωτοβουλία του Ανωτάτου Συμβουλίου Μεταθέσεων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2690/1999. Η μη αποδοχή της πρότασης από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2690/1999. Για τον σκοπό της παρούσας παραγράφου καταρτίζονται και ανακοινώνονται ιδιαίτεροι πίνακες για τις κενές θέσεις:

α) Σε πλοία ή σε σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίες στελεχώνονται από Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Ανθυπασπιστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Υπαξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι είναι διπλωματούχοι Πλοίαρχοι ή Μηχανικοί Εμπορικού Ναυτικού ή από Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Κυβερνήτη ή Μηχανικού.

β) Στα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.).

6.Τον μήνα Οκτώβριο εκάστου έτους με απόφαση η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ταυτόχρονα με τους πίνακες των κενών θέσεων και ο πίνακας του αριθμού των μορίων τα οποία αντιστοιχούν στα αντικειμενικά και στα υπηρεσιακά κριτήρια και τα οποία συγκεντρώνουν τα προς μετάθεση στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους.

Ο πίνακας του αριθμού των μορίων περιλαμβάνει τον αριθμό Μητρώου, τον βαθμό, την Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν τα προς μετάθεση στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., την κατηγορία κατάταξης της Υπηρεσίας όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2, την ημερομηνία παρουσίασης στην Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν και τον τόπο προτίμησης.

 

Άρθρο 17

Δηλώσεις προτίμησης

1.Τον μήνα Νοέμβριο εκάστου έτους τα προς μετάθεση στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δηλώνουν υποχρεωτικά τον τόπο προτίμησής τους και κατά σειρά προτίμησης από τον πίνακα των κενών θέσεων οκτώ Υπηρεσίες πλην της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν.

2.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δεν επιτρέπεται να δηλώνουν τις Υπηρεσίες των οποίων οι έδρες θεωρούνται ίδιος τόπος με τις έδρες των Υπηρεσιών στις οποίες υπηρετούν ή με τις έδρες των Υπηρεσιών τις οποίες δηλώνουν ως τόπο προτίμησης. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου δεν θεωρούνται ως διαφορετικός τόπος οι έδρες των Υπηρεσιών οι οποίες προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 1.

3.Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι Ανθυπασπιστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και οι Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι είναι διπλωματούχοι Πλοίαρχοι ή Μηχανικοί Εμπορικού Ναυτικού δηλώνουν υποχρεωτικά τουλάχιστον έξι θέσεις από τον πίνακα των κενών θέσεων σε πλοία ή σε σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον στον πίνακα αυτό υπάρχουν κενές θέσεις αντίστοιχες του βαθμού τους. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Κυβερνήτη ή Μηχανικού δηλώνουν θέσεις καταρχήν από τον πίνακα των κενών θέσεων σε πλοία ή σε σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον στον πίνακα αυτό υπάρχουν κενές θέσεις αντίστοιχες του βαθμού τους.

4.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν στα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) δηλώνουν θέσεις μόνον από τον πίνακα των κενών θέσεων στα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Ε.Α./Λ.Σ .-ΕΛ.ΑΚΤ.), εκτός εάν συντρέχει η εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10.

5.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από τον βαθμό του Πλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και άνω δηλώνουν μόνον τον τόπο προτίμησής τους.

6.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας και τα οποία εντάσσονται στη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων λόγω συμπλήρωσης του χρόνου της θητείας τους ή του χρόνου παράτασης της θητείας τους δηλώνουν μόνον τον τόπο προτίμησής τους. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία αποχωρούν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας πριν τη συμπλήρωση του χρόνου της θητείας τους ή του χρόνου παράτασης της θητείας τους υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης.

7.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δηλώνουν υποχρεωτικά τον τόπο προτίμησής τους, την Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν και όλες τις κενές θέσεις από τον πίνακα των κενών θέσεων σε υποστελεχωμένες Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον συντρέχει η εφαρμογή της περ. δ’ της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4504/2017 και εφόσον στον πίνακα αυτό υπάρχουν κενές θέσεις αντίστοιχες του βαθμού τους. Για τον σκοπό της παρούσας παραγράφου οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι Ανθυπασπιστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και οι Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι είναι διπλωματούχοι Πλοίαρχοι ή Μηχανικοί Εμπορικού Ναυτικού και οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Κυβερνήτη ή Μηχανικού δηλώνουν μόνον τις κενές θέσεις από τον πίνακα των κενών θέσεων σε πλοία ή σε σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον στον πίνακα αυτό υπάρχουν κενές θέσεις αντίστοιχες του βαθμού τους. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υποβάλλουν τις δηλώσεις της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με τους περιορισμούς της παρ. 2. Εξαιρούνται από την υποχρέωση δήλωσης της παρού-σας παραγράφου τα ακόλουθα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.: α) Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν σε Υπηρεσίες της πρώτης ή της δεύτερης κατηγορίας, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2.

β) Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν στις υποστελεχωμένες Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα των κενών θέσεων.

γ) Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της περ. στ’ του άρθρου 15.

 

Άρθρο 18

Διαδικασία ενώπιον των Συμβουλίων Μεταθέσεων

1.Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καταρτίζει πίνακα τακτικών μεταθέσεων με βάση τις δηλώσεις του άρθρου 17 ο οποίος εισάγεται στο αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων τον μήνα Ιανουάριο. Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καταρτίζει ιδιαίτερους πίνακες τακτικών μεταθέσεων για τις κενές θέσεις: α) Σε πλοία ή σε σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίες καλύπτονται από Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Ανθυπασπιστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Υπαξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι είναι διπλωματούχοι Πλοίαρχοι ή Μηχανικοί Εμπορικού Ναυτικού ή από Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Κυβερνήτη ή Μηχανικού.

β) Στα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.).

Οι πίνακες των τακτικών μεταθέσεων περιλαμβάνουν τον αριθμό Μητρώου, τον βαθμό, την Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν τα προς μετάθεση στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., την ημερομηνία παρουσίασης στην Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν, τις δηλώσεις του άρθρου 17, τα αντικειμενικά, τα κοινωνικά και τα υπηρεσιακά κριτήρια και εφόσον πρόκειται για κενές θέσεις οι οποίες προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις και τα τυχόν ειδικότερα κριτήρια που προβλέπονται στις διατάξεις αυτές. Εξαιρούνται από τους πίνακες και τη διαδικασία των μεταθέσεων για τη στελέχωση των κενών θέσεων σε υποστελεχωμένες Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εφόσον συντρέχει η εφαρμογή της περ. δ’ της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4504/2017 τα ακόλουθα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

α) Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν σε Υπηρεσίες της πρώτης ή της δεύτερης κατηγορίας, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2.

β) Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν στις υποστελεχωμένες Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα των κενών θέσεων.

γ) Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της περ. στ’ του άρθρου 15.

2.Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει τις μεταθέσεις ή την παραμονή στον τόπο προτίμησης σύμφωνα με την περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 9, αφού λάβει υπόψη τα ακόλουθα:

α) Τον δηλωθέντα τόπο προτίμησης και την δηλωθείσα σειρά προτίμησης.

β) Τη σειρά σπουδαιότητας των αντικειμενικών, των κοινωνικών και των υπηρεσιακών κριτηρίων όπως αυτή ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017, υπό την επιφύλαξη των περιπτώσεων που δεν λαμβάνονται υπόψη τα αντικειμενικά κριτήρια.

γ) Τον αριθμό των μορίων τα οποία αντιστοιχούν στα αντικειμενικά και στα υπηρεσιακά κριτήρια με φθίνουσα σειρά.

δ) Τα τυχόν επιπλέον ειδικότερα κριτήρια εφόσον πρόκειται για Υπηρεσίες οι οποίες στελεχώνονται σύμφωνα με ειδικές διατάξεις.

3.Στην περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρ. 2 παραμένουν κενές θέσεις οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις προτίμησης, μετατίθενται στις θέσεις αυτές τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια για να μετατεθούν στις Υπηρεσίες προτίμησής τους. Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει τις μεταθέσεις της παρούσας παραγράφου αφού λάβει υπόψη τα ακόλουθα:

α) Τη σειρά σπουδαιότητας των αντικειμενικών, των κοινωνικών και των υπηρεσιακών κριτηρίων όπως αυτή ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017, υπό την επιφύλαξη των περιπτώσεων που δεν λαμβάνονται υπόψη τα αντικειμενικά κριτήρια.

β) Τον αριθμό των μορίων τα οποία αντιστοιχούν στα αντικειμενικά και στα υπηρεσιακά κριτήρια με αύξουσα σειρά.

γ) Τα τυχόν επιπλέον ειδικότερα κριτήρια εφόσον πρόκειται για Υπηρεσίες οι οποίες στελεχώνονται σύμφωνα με ειδικές διατάξεις.

δ) Τους περιορισμούς της παρ. 2 του άρθρου 17.

Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει τις μεταθέσεις της παρούσας παραγράφου κατά αύξουσα σειρά με βάση τις κατηγορίες κατάταξης των Υπηρεσιών, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2. Εξαιρούνται από τη διαδικασία των μεταθέσεων της παρούσας παραγράφου τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν σε Υπηρεσίες οι οποίες κατατάσσονται στην πρώτη, ή στην δεύτερη κατηγορία, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2.

4.Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει την στελέχωση των κενών θέσεων στις υποστελεχωμένες Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εφόσον συντρέχει η εφαρμογή της περ. δ’ της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4504/2017, αφού λάβει υπόψη τα ακόλουθα: α) Τη σειρά σπουδαιότητας των αντικειμενικών, των κοινωνικών και των υπηρεσιακών κριτηρίων όπως αυτή ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017, υπό την επιφύλαξη των περιπτώσεων που δεν λαμβάνονται υπόψη τα αντικειμενικά κριτήρια.

β) Τον αριθμό των μορίων τα οποία αντιστοιχούν στα αντικειμενικά και στα υπηρεσιακά κριτήρια με αύξουσα σειρά.

γ) Τους περιορισμούς της παρ. 2 του άρθρου 17.

Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει τις μεταθέσεις της παρούσας παραγράφου κατά αύξουσα σειρά με βάση τις κατηγορίες κατάταξης των Υπηρεσιών, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2.

5.Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρ. 4 και εφόσον έχουν συμπληρωθεί οι κενές θέσεις στις υποστελεχωμένες Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει την παραμονή στον τόπο προτίμησης σύμφωνα με την περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 9 ή στην Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν για τα υπολειπόμενα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

6.Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες και την παραμονή ή μη στις Υπηρεσίες, εφόσον πρόκειται για τα ακόλουθα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

α) Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της περ. ε’ του άρθρου 15. Στην περίπτωση που το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίσει την μη παραμονή, οι θέσεις του προηγούμενου εδαφίου θεωρούνται κενές για την επόμενη διαδικασία τακτικών μεταθέσεων, υπό την επιφύλαξη της στελέχωσής τους με τη διαδικασία των τοποθετήσεων ή των αποσπάσεων.

β) Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της περ. στ’ του άρθρου 15. Στην περίπτωση αυτή το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει την παραμονή ή μη σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 10. Σε περίπτωση που το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίσει την μη παραμονή, εφαρμόζονται τα ακόλουθα: βα) Οι κενές θέσεις στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), στην Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.Σ.Υ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), στα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), στο Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης και Πληροφοριών Κυκλοφορίας Πλοίων (Ε.Σ.Δ.Π.Κ.Π.) στελεχώνονται μετά από εκπαίδευση με τη διαδικασία των τοποθετήσεων.

ββ) Οι κενές θέσεις στην Υπηρεσία Μουσικής στελεχώνονται μετά την απονομή ειδικότητας Μουσικού, με τη διαδικασία των τοποθετήσεων.

βγ) Οι κενές θέσεις στα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και στις Επισκευαστικές Βάσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θεωρούνται κενές για την επόμενη διαδικασία τακτικών μεταθέσεων, υπό την επιφύλαξη της στελέχωσής τους μετά από εκπαίδευση με τη διαδικασία των τοποθετήσεων.

Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει υποχρεωτικά την παραμονή των στελεχών της περ. στ’ του άρθρου 15, εφόσον συντρέχει η εφαρμογή της περ. δ’ της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4504/2017.

7.Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει τη μετάθεση των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά τη λήξη της θητείας τους, ή μετά τη λήξη της παράτασης της θητείας τους στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας καταρχήν σε Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του τόπου προτίμησής τους, ανεξάρτητα από τα μόρια τα οποία συγκεντρώνουν. Σε περίπτωση που δεν υφίστανται κενές θέσεις στις Υπηρεσίες του τόπου προτίμησής τους, το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει τη μετάθεση των στελεχών του προηγούμενου εδαφίου στην Κεντρική Υπηρεσία, ανεξάρτητα από τα μόρια τα οποία συγκεντρώνουν. Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει τη μετάθεση των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία αποχωρούν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας πριν τη λήξη της θητείας τους, ή πριν τη λήξη της παράτασης της θητείας τους σύμφωνα με όσα προβλέπονται για τις μεταθέσεις των λοιπών στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

8.Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει και την ημερομηνία εκτέλεσης των μεταθέσεων με βάση την ημερομηνία συμπλήρωσης του προβλεπομένου χρόνου παραμονής κατά το έτος ολοκλήρωσης της διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων. Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει την ημερομηνία εκτέλεσης των μεταθέσεων σε εύλογο χρόνο ο οποίος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το τρίμηνο, εφόσον πρόκειται για τις ακόλουθες περιπτώσεις μεταθέσεων:

α) Τις μεταθέσεις των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. των περ. α’, β’ και ε’ του άρθρου 15 εφόσον έχουν ήδη συμπληρώσει τον προβλεπόμενο μέγιστο χρόνο παραμονής στις Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν κατά το έτος ολοκλήρωσης της διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων.

β) Τις μεταθέσεις των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. των περ. γ’ και δ’ του άρθρου 15 τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει τον προβλεπόμενο μέγιστο χρόνο παραμονής στις Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν κατά το έτος ολοκλήρωσης των τακτικών μεταθέσεων.

γ) Τις μεταθέσεις των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της περ. στ’ του άρθρου 15 εφόσον έχουν ήδη συμπληρώσει τον προβλεπόμενο ελάχιστο χρόνο παραμονής στις Υπηρεσίες αυτές κατά το έτος ολοκλήρωσης της διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 10.

9.Σε κάθε περίπτωση οι τακτικές μεταθέσεις εκτελούνται υποχρεωτικά μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου του έτους κατά το οποίο ολοκληρώνονται.

10.Η απόφαση του αρμοδίου Συμβουλίου Μεταθέσεων αναγράφεται κάθε φορά στους πίνακες των τακτικών μεταθέσεων. Οι πίνακες των τακτικών μεταθέσεων κυρώνονται εντός του μηνός Φεβρουαρίου με απόφαση η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή από το υφιστάμενο κλιμάκιο διοικήσεως στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4504/2017. Σε περίπτωση που βάσει ειδικών διατάξεων απαιτείται και η σύμπραξη και έτερου Υπουργού για την υλοποίηση της μετάθεσης, η απόφαση κύρωσης των πινάκων των τακτικών μεταθέσεων συνυπογράφεται και από τον αρμόδιο Υπουργό κατά το μέρος που τον αφορά.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

 

Άρθρο 19

Περιπτώσεις εκτάκτων μεταθέσεων

1.Οι έκτακτες μεταθέσεις διενεργούνται σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017 οποτεδήποτε στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:

α) Για αποδεδειγμένους και ειδικά αιτιολογημένους υπηρεσιακούς λόγους:

αα) Για ενίσχυση Λιμενικών Αρχών με στελέχη Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων η οποία εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. αβ) Γ ια μετάθεση από και προς τις θέσεις ευθύνης.

β) Μετά τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης με την οποία διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος το οποίο επισύρει την επιβολή καταστατικής πειθαρχικής ποινής ή μετά την άσκηση ποινικής δίωξης για αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και για τα αδικήματα της κλοπής, της ληστείας, της υπεξαίρεσης, της παράβασης καθήκοντος, της παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, της απάτης, της εκβίασης, της νόθευσης ή πλαστογραφίας εγγράφου, της υπεξαγωγής εγγράφου, της δωροδοκίας, της δωροληψίας, της ψευδούς κατάθεσης, της ψευδούς καταμήνυσης, της ψευδούς καταγγελίας, της συκοφαντικής δυσφήμησης, της απιστίας, των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και των εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, της ελευθέρωσης φυλακισμένου από πρόθεση, της παράνομης οπλοφορίας ή οπλοχρησίας, της παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών.

γ) Λόγω ίδρυσης, ή κατάργησης, ή μετάταξης σε ανώτερη ή κατώτερη τάξη, ή μεταβολής της έδρας Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

δ) Λόγω θανάτου συζύγου ή τέκνου ή πάθησης αυτών ή του στελέχους από ανίατο ή δυσίατο νόσημα.

ε) Μετά από αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης.

στ) Γ ια λόγους υποχρεωτικής συνυπηρέτησης, αν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

ζ) Μετά τη σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης με την οποία το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. χαρακτηρίζεται ως «απαράδεκτο», οπότε μετατίθεται υποχρεωτικά σε άλλη Υπηρεσία, πλην της θέσης του προϊσταμένου, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 60 του ν. 3079/2002.

η) Μετά την κρίση στελέχους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως «παραμένοντος στον ίδιο βαθμό».

θ) Μετά την υποβολή αναφοράς στελέχους του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., λόγω εμπλοκής του σε ατύχημα το οποίο προ- κάλεσε θάνατο ή βαρείες σωματικές βλάβες, εξαιτίας των οποίων καθίσταται αντικειμενικά αδύνατη η περαιτέρω παραμονή του στον τόπο όπου υπηρετεί.

ι) Μετά την απομάκρυνση από τη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) ή από τα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) ή από την Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) ή από την Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.Σ.Υ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους σχετικούς Κανονισμούς εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας.

ια) Μετά την έγκαιρη υποβολή αναφοράς στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τη συμπλήρωση των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής τα οποία προβλέπονται για την κατηγορία και τον βαθμό του.

ιβ) Γ ια τους λόγους και με τις προϋποθέσεις που προ-βλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 93, καθώς και στην παρ. 10 του άρθρου 182 του ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του ιδίου νόμου.

Πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων έκτακτες μεταθέσεις διενεργούνται και από τις θέσεις εξωτερικού σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 115 του ν. 4504/2017.

2.Οι έκτακτες μεταθέσεις οι οποίες διενεργούνται μετά από αίτηση για αμοιβαία μετάθεση, ή για λόγους υποχρεωτικής συνυπηρέτησης δεν εφαρμόζονται στους ανωτάτους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

3.Οι απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τον χρόνο υποχρεωτικής παραμονής στις Λιμενικές Αρχές στις οποίες τοποθετούνται όπως ο χρόνος αυτός καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13, επιτρέπεται να εντάσσονται στη διαδικασία των εκτάκτων μεταθέσεων πλην των εκτάκτων μεταθέσεων οι οποίες διενεργούνται για υπηρεσιακούς λόγους, ή λόγω ίδρυσης ή μετάταξης σε ανώτερη τάξη Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή μετά από αίτηση για αμοιβαία μετάθεση, ή για λόγους υποχρεωτικής συνυπηρέτησης. Τα στελέχη του προηγούμενου εδαφίου μετατίθενται με τη διαδικασία των εκτάκτων μεταθέσεων μόνο σε Λιμενικές Αρχές της πρώτης, ή της δεύτερης, ή της τρίτης κατηγορίας, όπως οι κατηγορίες αυτές καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2, εκτός εάν πρόκειται για τις έκτακτες μεταθέσεις οι οποίες διενεργούνται λόγω θανάτου συζύγου ή τέκνου ή πάθησης αυτών ή του στελέχους από ανίατο ή δυσίατο νόσημα, ή λόγω των προϋποθέσεων της παρ. 7 του άρθρου 93 ή της παρ. 10 του άρθρου 182 του ν. 3852/2010. Τα ανωτέρω στελέχη παραμένουν στις Λιμενικές Αρχές στις οποίες μετατίθενται με τη διαδικασία των εκτάκτων μεταθέσεων λόγω κατάργησης, ή μετάταξης σε κατώτερη τάξη, ή μεταβολής της έδρας της Λιμενικής Αρχής όπου έχουν τοποθετηθεί, μέχρι και τη συμπλήρωση του υπολειπομένου χρόνου υποχρεωτικής παραμονής όπως ο χρόνος αυτός καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13. Στις λοιπές περιπτώσεις εκτάκτων μεταθέσεων τα ανωτέρω στελέχη εντάσσονται στη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων μετά τη συμπλήρωση του μεγίστου χρόνου παραμονής στις Υπηρεσίες στις οποίες μετατίθενται.

4.Οι έκτακτες μεταθέσεις σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή τέκνου ή πάθησης αυτών ή του στελέχους από ανίατο ή δυσίατο νόσημα, ή με σκοπό την αμοιβαία μετάθεση, ή λόγω υποχρεωτικής συνυπηρέτησης, ή λόγω εμπλοκής του στελέχους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε ατύχημα το οποίο προκάλεσε θάνατο ή βαρείες σωματικές βλάβες εξαιτίας των οποίων καθίσταται αντικειμενικά αδύνατη η περαιτέρω παραμονή του στον τόπο όπου υπηρετεί, ή με σκοπό τη συμπλήρωση των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής, ή για τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 93, καθώς και στην παρ. 10 του άρθρου 182 του ν. 3852/2010, διενεργούνται κάθε φορά μετά από αναφορά την οποία υποβάλλουν για τον σκοπό αυτό τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ιεραρχικά στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω των Υπηρεσιών στις οποίες υπηρετούν.

5.Κάθε στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του επιτρέπεται να υποβάλει άπαξ αναφορά με σκοπό την αμοιβαία μετάθεση σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην υποπερ. βε’ της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017.

 

Άρθρο 20

Πίνακες εκτάκτων μεταθέσεων

1.Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καταρτίζει πίνακα εκτάκτων μεταθέσεων ο οποίος εισάγεται στο αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων. Ο πίνακας των εκτάκτων μεταθέσεων περιλαμβάνει τον αριθμό Μητρώου, τον βαθμό, το ονοματεπώνυμο των προς μετάθεση στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., την Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν, την ημερομηνία παρουσίασης στην Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν και ανά περίπτωση τις προϋποθέσεις των εκτάκτων μεταθέσεων. Ο πίνακας των εκτάκτων μεταθέσεων οι οποίες διενεργούνται από τις θέσεις εξωτερικού περιλαμβάνει και την ημερομηνία συμπλήρωσης του προβλεπομένου χρόνου παραμονής στις θέσεις εξωτερικού των Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι πρόκειται να μετατεθούν. Ο πίνακας των εκτάκτων μεταθέσεων οι οποίες διενεργούνται λόγω ίδρυσης ή κατάργησης ή μετάταξης σε ανώτερη ή σε κατώτερη τάξη Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., περιλαμβάνει και τον αριθμό των μορίων τα οποία αντιστοιχούν στα υπηρεσιακά κριτήρια και τα οποία συγκεντρώνουν τα προς μετάθεση στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέχρι και τον χρόνο της ίδρυσης ή της κατάργησης ή της μετάταξης.

2.Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καταρτίζει για τον σκοπό των εκτάκτων μεταθέσεων για την ενίσχυση Λιμενικών Αρχών ιδιαίτερο πίνακα για τους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τους Ανθυπασπιστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τους Υπαξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι είναι διπλωματούχοι Πλοίαρχοι ή Μηχανικοί Εμπορικού Ναυτικού και για τους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Κυβερνήτη ή Μηχανικού και ιδιαίτερο πίνακα για τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν στα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.). Οι πίνακες του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνουν πέραν από τα στοιχεία της παρ. 1 και τον αριθμό των μορίων τα οποία αντιστοιχούν στα αντικειμενικά και στα υπηρεσιακά κριτήρια και τα οποία συγκεντρώνουν τα προς μετάθεση στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέχρι και την ημερομηνία της αποδοχής της πρότασης που υποβάλλει το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων για την ενίσχυση των Λιμενικών Αρχών.

3.Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καταρτίζει για τον σκοπό των εκτάκτων μεταθέσεων από και προς τις θέσεις ευθύνης, ιδιαίτερο πίνακα για τις θέσεις ευθύνης στα πλοία Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

Άρθρο 21

Διαδικασία των εκτάκτων μεταθέσεων

1.Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων εξετάζει υποχρεωτικά εντός ενός μηνός από την υποβολή τους, τις αναφορές που υποβάλλονται με σκοπό τις έκτακτες μεταθέσεις λόγω εμπλοκής του στελέχους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε ατύχημα το οποίο προκάλεσε θάνατο ή βαρείες σωματικές βλάβες εξαιτίας των οποίων καθίσταται αντικειμενικά αδύνατη η περαιτέρω παραμονή του στον τόπο όπου υπηρετεί, ή με σκοπό τη συμπλήρωση των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται αντίστοιχα στις υποπερ. βθ’ και βια’ της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017.

2.Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει τις έκτακτες μεταθέσεις για αμοιβαία μετάθεση, με την προϋπόθεση ότι αιτιολογημένα δεν διαταράσσεται η ικανοποίηση των υπηρεσιακών αναγκών σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην υποπερ. βε’ της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017.

3.Η απόφαση του αρμοδίου Συμβουλίου Μεταθέσεων αναγράφεται κάθε φορά στον πίνακα των εκτάκτων μεταθέσεων.

4.Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει και την ημερομηνία εκτέλεσης των εκτάκτων μεταθέσεων η οποία αναγράφεται στον πίνακα εκτάκτων μεταθέσεων. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εκτέλεσης των εκτάκτων μεταθέσεων πρέπει να είναι εύλογος. Ειδικά ο χρόνος εκτέλεσης των εκτάκτων μεταθέσεων από τις θέσεις εξωτερικού πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία συμπλήρωσης του προβλεπομένου χρόνου παραμονής στις θέσεις αυτές.

5.Οι πίνακες των εκτάκτων μεταθέσεων κυρώνονται κάθε φορά με απόφαση η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή από το υφιστάμενο όργανο διοικήσεως στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4504/2017. Σε περίπτωση που βάσει ειδικών διατάξεων απαιτείται και η σύμπραξη και έτερου Υπουργού για την υλοποίηση της έκτακτης μετάθεσης, η απόφαση κύρωσης των πινάκων των εκτάκτων μεταθέσεων συνυπογράφεται και από τον αρμόδιο Υπουργό κατά το μέρος που τον αφορά.

 

Άρθρο 22

Έκτακτες μεταθέσεις για την ενίσχυση Λιμενικών Αρχών

1.Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων για τον σκοπό των εκτάκτων μεταθέσεων για την ενίσχυση Λιμενικών Αρχών προτείνει σύμφωνα με το στοιχείο i της υποπερ. βα’ της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017 τα ακόλουθα:

α) Τις Λιμενικές Αρχές που χρήζουν ενίσχυσης ακόμη και πέραν των κενών θέσεων της προβλεπόμενης οργανικής σύνθεσης.

β) Την κατηγορία και τον αριθμό των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που πρόκειται να μετατεθούν. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων προτείνει περισσότερες από μία κατηγορίες στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατανέμει τον αριθμό του προηγούμενου εδαφίου στις κατηγορίες αυτές.

2.Μετά την αποδοχή της πρότασης του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιλέγει τις Υπηρεσίες από τις οποίες πρόκειται να μετατεθούν τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την ενίσχυση των Λιμενικών Αρχών. Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εξαιρεί από τη διαδικασία της επιλογής τις ακόλουθες Υπηρεσίες:

α) Τις Υπηρεσίες οι οποίες κατατάσσονται στην πρώτη και στη δεύτερη κατηγορία όπως οι κατηγορίες αυτές καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 υπό την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του παρόντος άρθρου.

β) Τις Λιμενικές Αρχές που πρόκειται να ενισχυθούν.

3.Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιλέγει καταρχήν τις Υπηρεσίες στις οποίες υπάρχει υπέρβαση της προβλεπόμενης οργανικής σύνθεσης για την εγκεκριμένη κατηγορία στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με τον κανονισμό κατανομής των οργανικών θέσεων του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ο οποίος εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 126 του ν. 3079/2002. Στην περίπτωση, κατά την οποία ο εγκεκριμένος αριθμός των προς μετάθεση στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι μικρότερος του αριθμού των υπεράριθμων στελεχών της εγκεκριμένης κατηγορίας που υπηρετούν στις ως άνω Υπηρεσίες, η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιλέγει τις Υπηρεσίες αυτές με φθίνουσα σειρά με βάση τις κατηγορίες κατάταξης τους και μέχρι την εξάντληση του εγκεκριμένου αριθμού.

4.Στην περίπτωση κατά την οποία ο εγκεκριμένος αριθμός των προς μετάθεση στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι μεγαλύτερος του αριθμού των υπεράριθμων στελεχών της εγκεκριμένης κατηγορίας που υπηρετούν στις Υπηρεσίες στις οποίες υπάρχει υπέρβαση της προβλεπόμενης οργανικής σύνθεσης για την εγκεκριμένη κατηγορία στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιλέγει κατά σειρά προτεραιότητας και μέχρι την εξάντληση του εγκεκριμένου αριθμού τις ακόλουθες Υπηρεσίες:

α) Τις Υπηρεσίες στις οποίες υπάρχει υπέρβαση της προβλεπόμενης οργανικής σύνθεσης για την εγκεκριμένη κατηγορία στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

β) Στην περίπτωση που στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία εμπίπτουν στην εγκεκριμένη κατηγορία έχουν υποβάλει αίτηση για μετάθεση σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 37, ή έχουν υποβάλει αναφορά με την οποία αιτούνται να υπηρετήσουν σε Λιμενική Αρχή με σκοπό τη συμπλήρωση των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής, τις Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν τα στελέχη αυτά, ανεξάρτητα από την κατηγορία κατάταξής τους και μόνον ως προς τα στελέχη αυτά.

γ) Τις Υπηρεσίες στις οποίες δεν υπάρχει υπέρβαση της προβλεπόμενης οργανικής σύνθεσης για την εγκεκριμένη κατηγορία στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με φθίνουσα σειρά με βάση τις κατηγορίες κατάταξής τους.

5.Στην περίπτωση που δεν υφίστανται Υπηρεσίες στις οποίες υπάρχει υπέρβαση της προβλεπόμενης οργανικής σύνθεσης για την εγκεκριμένη κατηγορία στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιλέγει μέχρι την εξάντληση του εγκεκριμένου αριθμού τις Υπηρεσίες με φθίνουσα σειρά με βάση τις κατηγορίες κατάταξης τους. Στην περίπτωση που στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία εμπίπτουν στην εγκεκριμένη κατηγορία έχουν υποβάλει αίτηση για μετάθεση σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 37, ή έχουν υποβάλει αναφορά με την οποία αιτούνται να υπηρετήσουν σε Λιμενική Αρχή με σκοπό τη συμπλήρωση των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής, η Διεύθυνση Προσωπικού επιλέγει κατά προτεραιότητα τις Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν τα στελέχη αυτά, ανεξάρτητα από την κατηγορία κατάταξής τους και μόνον ως προς τα στελέχη αυτά.

6.Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντάσσει στους πίνακες των εκτάκτων μεταθέσεων με βάση τις Υπηρεσίες που έχει επιλέξει κατά σειρά προτεραιότητας τα ακόλουθα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

α) Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία εμπίπτουν στην εγκεκριμένη κατηγορία και υπηρετούν σε Υπηρεσίες στις οποίες υπάρχει υπέρβαση της προβλεπόμενης οργανικής σύνθεσης για την κατηγορία αυτή και τα οποία έχουν συμπληρώσει τον προβλεπόμενο χρόνο παραμονής στις Υπηρεσίες αυτές, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο στοιχείο i της υποπερ. βα’ της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία είναι πολύτεκνοι, ή γονείς τριών τέκνων ή γονείς ενός τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα ή με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω ή γονείς μονογονεϊκών οικογενειών ή χήροι, ή πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα ή άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, συμπεριλαμβάνονται στα στελέχη του προηγούμενου εδαφίου ανεξάρτητα εάν αυτά έχουν υποβάλει αίτηση για μετάθεση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο στοιχείο i της υποπερ. βα’ της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017.

β) Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία εμπίπτουν στην εγκεκριμένη κατηγορία και τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση για μετάθεση σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 37, ή αναφορά με την οποία αιτούνται να υπηρετήσουν σε Λιμενική Αρχή με σκοπό τη συμπλήρωση των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής.

γ) Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία εμπίπτουν στην εγκεκριμένη κατηγορία και υπηρετούν σε Υπηρεσίες στις οποίες υπάρχει υπέρβαση της προβλεπόμενης οργανικής σύνθεσης για την κατηγορία αυτή και τα οποία έχουν συμπληρώσει στις Υπηρεσίες αυτές χρόνο παραμονής ίσο ή μεγαλύτερο της μισής διάρκειας του μεγίστου χρόνου παραμονής.

δ) Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία εμπίπτουν στην εγκεκριμένη κατηγορία και υπηρετούν σε Υπηρεσίες στις οποίες δεν υπάρχει υπέρβαση της προβλεπόμενης οργανικής σύνθεσης για την κατηγορία αυτή και τα οποία έχουν συμπληρώσει τον προβλεπόμενο χρόνο παραμονής στις Υπηρεσίες αυτές.

ε) Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία εμπίπτουν στην εγκεκριμένη κατηγορία και υπηρετούν σε Υπηρεσίες στις οποίες δεν υπάρχει υπέρβαση της προβλεπόμενης οργανικής σύνθεσης για την κατηγορία αυτή και τα οποία έχουν συμπληρώσει στις Υπηρεσίες αυτές χρόνο παραμονής ίσο ή μεγαλύτερο της μισής διάρκειας του μεγίστου χρόνου.

7.Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εξαιρεί από τους πίνακες των εκτάκτων μεταθέσεων του παρόντος άρθρου τα ακόλουθα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

α) Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν στις Λιμενικές Αρχές οι οποίες πρόκειται να ενισχυθούν.

β) Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν με ειδικά καθήκοντα στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), στην Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.Σ.Υ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), στο Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης και Πληροφοριών Κυκλοφορίας Πλοίων (Ε.Σ.Δ.Π.Κ.Π.), στην Ειδική Ομάδα Επιχειρήσεων Πειραιά (Ε.Ο.Ε.Π.), στην Υπηρεσία Μουσικής, στις Επισκευαστικές Βάσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στο ηλεκτρονικό συνεργείο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών, καθώς και τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) και στο Κέντρο Επιχειρήσεων (Κ.ΕΠΙΧ.).

γ) Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν σε υποστελεχωμένες Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

δ) Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν σε Υπηρεσίες οι οποίες κατατάσσονται στην πρώτη και στην δεύτερη κατηγορία, υπό την επιφύλαξη της περ. β’ της παρ. 6.

ε) Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία έχουν μετατεθεί τουλάχιστον μία φορά με την διαδικασία των εκτάκτων μεταθέσεων του παρόντος άρθρου ή με τη διαδικασία των εκτάκτων μεταθέσεων της περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 33/2009 (Α’ 50), εφόσον δεν έχουν παρέλθει τέσσερα έτη μετά τη λήξη των μεταθέσεων αυτών.

στ) Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία είναι πολύτεκνοι, ή γονείς τριών τέκνων ή γονείς ενός τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα ή με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω ή γονείς μονογονεϊκών οικογενειών ή χήροι, ή πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα ή άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67%, και άνω υπό την επιφύλαξη της περ. α’ της παρ. 6.

ζ) Τους αποφοίτους των παραγωγικών σχολών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τον χρόνο υποχρεωτικής παραμονής στις Λιμενικές Αρχές, ή στα πλοία ή στα σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όπου τοποθετούνται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13.

8.Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει τις έκτακτες μεταθέσεις στις Λιμενικές Αρχές που πρόκειται να ενισχυθούν αφού λάβει υπόψη τα ακόλουθα:

α) Τη σειρά προτεραιότητας των κατηγοριών στις οποίες εντάσσονται τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στους πίνακες των εκτάκτων μεταθέσεων όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 6.

β) Τα αντικειμενικά, τα κοινωνικά και τα υπηρεσιακά κριτήρια για τα στελέχη μέχρι και τον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τα κοινωνικά και τα υπηρεσιακά κριτήρια για τα λοιπά στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο στοιχείο i της υποπερ. βα’ της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017.

γ) Κατά σειρά σπουδαιότητας τα αντικειμενικά, τα κοινωνικά και τα υπηρεσιακά κριτήρια.

δ) Τον αριθμό των μορίων τα οποία αντιστοιχούν στα αντικειμενικά και στα υπηρεσιακά κριτήρια και τα οποία συγκεντρώνουν τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία εντάσσονται στην ίδια κατηγορία στους πίνακες των εκτάκτων μεταθέσεων της παρ. 6 μέχρι και την αποδοχή της πρότασης που υποβάλλει το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων.

Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει τις έκτακτες μεταθέσεις στις Λιμενικές Αρχές που πρόκειται να ενισχυθούν με αύξουσα σειρά με βάση την κατηγορία κατάταξής τους όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2, αρχίζοντας από την πρώτη κατηγορία των πινάκων των εκτάκτων μεταθέσεων της παρ. 6. Για τον σκοπό του προηγούμενου εδαφίου το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων λαμβάνει υπόψη με αύξουσα σειρά τον αριθμό των μορίων τα οποία αντιστοιχούν στα αντικειμενικά και στα υπηρεσιακά κριτήρια ανά κατηγορία των πινάκων των εκτάκτων μεταθέσεων της παρ. 6.

 

Άρθρο 23

Έκτακτες μεταθέσεις για τη στελέχωση των θέσεων ευθύνης

1.Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων λαμβάνει υπόψη για τις έκτακτες μεταθέσεις προς και από τις θέσεις ευθύνης τα ακόλουθα:

α) Κατά σειρά σπουδαιότητας τα κοινωνικά και τα υπηρεσιακά κριτήρια.

β) Τους απαιτούμενους βαθμούς διοικούντων οι οποίοι προβλέπονται στο άρθρο 7 του ν. 4150/2013 (Α’ 102) ή σε ειδικές διατάξεις.

γ) Τα τυχόν επιπλέον ειδικότερα κριτήρια που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις.

2.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία είναι πολύτεκνοι, ή γονείς τριών τέκνων ή γονείς ενός τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα ή με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω ή γονείς μονογονεϊκών οικογενειών ή χήροι, ή πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα ή άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, επιτρέπεται να μετατίθενται προς και από τις θέσεις ευθύνης ανεξάρτητα εάν έχουν υποβάλει αίτηση για μετάθεση.

 

Άρθρο 24

Έκτακτες μεταθέσεις λόγω ίδρυσης ή μετάταξης σε ανώτερη τάξη Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

1.Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιλέγει τις ακόλουθες Υπηρεσίες από τις οποίες πρόκειται να μετατεθούν τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με τη διαδικασία των εκτάκτων μεταθέσεων λόγω ίδρυσης ή μετάταξης σε ανώτερη τάξη Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

α) Καταρχήν τις Υπηρεσίες οι οποίες εδρεύουν εντός των ορίων της κατά τόπον αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διοικήσεως Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όπου εδρεύει η ιδρυόμενη Υπηρεσία ή υπάγεται διοικητικά η μετατασσόμενη σε ανώτερη τάξη Λιμενική Αρχή.

β) Τις Υπηρεσίες οι οποίες εδρεύουν σε όμορη Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εφόσον οι έκτακτες μεταθέσεις της παρούσας παραγράφου δεν μπορούν να διενεργηθούν μόνον από τις Υπηρεσίες της περ. α’.

Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιλέγει τις ανωτέρω Υπηρεσίες κατά φθίνουσα σειρά με βάση την κατηγορία κατάταξής τους πλην εκείνων που κατατάσσονται στην πρώτη και στη δεύτερη κατηγορία όπως οι κατηγορίες αυτές καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του επόμενου εδαφίου. Σε περίπτωση που στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έχουν υποβάλει αίτηση για μετάθεση σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 37 ή με σκοπό τη συμπλήρωση των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής και η ιδρυόμενη ή η μετατασσόμενη Υπηρεσία Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πληροί τις προϋποθέσεις των αιτήσεων τους, η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιλέγει κατά προτεραιότητα τις Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν τα στελέχη αυτά, ανεξάρτητα από την έδρα και την κατηγορία κατάταξης των Υπηρεσιών αυτών ως προς τα στελέχη αυτά.

2.Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά την επιλογή των Υπηρεσιών εντάσσει στον πίνακα των εκτάκτων μεταθέσεων τα προς μετάθεση στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά σειρά προτεραιότητας ως ακολούθως:

α) Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν σε Υπηρεσίες στις οποίες υπάρχει υπέρβαση της προβλεπόμενης οργανικής σύνθεσης για την κατηγορία τους και τα οποία έχουν συμπληρώσει τον προβλεπόμενο χρόνο παραμονής στις Υπηρεσίες αυτές.

β) Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση για μετάθεση σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 37, ή με σκοπό τη συμπλήρωση των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής.

γ) Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν σε Υπηρεσίες στις οποίες δεν υπάρχει υπέρβαση της προβλεπόμενης οργανικής σύνθεσης για την κατηγορία τους και τα οποία έχουν συμπληρώσει τον προβλεπόμενο χρόνο παραμονής στις Υπηρεσίες αυτές.

δ) Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν σε Υπηρεσίες στις οποίες υπάρχει υπέρβαση της προβλεπόμενης οργανικής σύνθεσης για την κατηγορία τους και τα οποία έχουν συμπληρώσει στις Υπηρεσίες αυτές χρόνο παραμονής ίσο ή μεγαλύτερο της μισής διάρκειας του μεγίστου χρόνου παραμονής.

ε) Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν σε Υπηρεσίες στις οποίες δεν υπάρχει υπέρβαση της προβλεπόμενης οργανικής σύνθεσης για την κατηγορία τους και τα οποία έχουν συμπληρώσει στις Υπηρεσίες αυτές χρόνο παραμονής ίσο ή μεγαλύτερο της μισής διάρκειας του μεγίστου χρόνου παραμονής.

3.Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εξαιρεί από τον πίνακα των εκτάκτων μεταθέσεων του παρόντος άρθρου τα ακόλουθα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

α) Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν με ειδικά καθήκοντα στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), στην Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.Σ.Υ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), στο Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης και Πληροφοριών Κυκλοφορίας Πλοίων (Ε.Σ.Δ.Π.Κ.Π.), στην Ειδική Ομάδα Επιχειρήσεων Πειραιά (Ε.Ο.Ε.Π.), στην Υπηρεσία Μουσικής, στις Επισκευαστικές Βάσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στο ηλεκτρονικό συνεργείο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών, καθώς και τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) και στο Κέντρο Επιχειρήσεων (Κ.ΕΠΙΧ.).

β) Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν σε υποστελεχωμένες Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

γ) Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν σε Υπηρεσίες οι οποίες κατατάσσονται στην πρώτη και στην δεύτερη κατηγορία, εκτός εάν έχουν υποβάλει αίτηση για μετάθεση σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 37 ή με σκοπό τη συμπλήρωση των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής.

δ) Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία είναι πολύτεκνοι, ή γονείς τριών τέκνων ή γονείς ενός τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα ή με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω ή γονείς μονογονεϊκών οικογενειών ή χήροι, ή πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα ή άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω.

ε) Τους αποφοίτους των παραγωγικών σχολών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τον χρόνο υποχρεωτικής παραμονής στις Υπηρεσίες στις οποίες τοποθετούνται σύμφωνα με το άρθρο 13.

4.Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει τις έκτακτες μεταθέσεις του παρόντος άρθρου αφού λάβει υπόψη τα ακόλουθα:

α) Τη σειρά προτεραιότητας των κατηγοριών στις οποίες εντάσσονται τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στον πίνακα των εκτάκτων μεταθέσεων όπως η σειρά αυτή καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 2.

β) Κατά σειρά σπουδαιότητας τα κοινωνικά και τα υπηρεσιακά κριτήρια.

γ) Τον αριθμό των μορίων τα οποία αντιστοιχούν στα υπηρεσιακά κριτήρια και τα οποία συγκεντρώνουν τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία εντάσσονται στην ίδια κατηγορία στον πίνακα των εκτάκτων μεταθέσεων μέχρι και την ημερομηνία της ίδρυσης ή της μετάταξης.

Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει τις έκτακτες μεταθέσεις του παρόντος άρθρου αρχίζοντας από την πρώτη κατηγορία του πίνακα των εκτάκτων μεταθέσεων και λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των μορίων τα οποία αντιστοιχούν στα υπηρεσιακά κριτήρια με αύξουσα σειρά και ανά κατηγορία του πίνακα των εκτάκτων μεταθέσεων.

 

Άρθρο 25

Έκτακτες μεταθέσεις λόγω μετάταξης σε κατώτερη τάξη Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

1.Οι έκτακτες μεταθέσεις λόγω μετάταξης σε κατώτερη τάξη Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διενεργούνται εφόσον η νέα οργανική σύνθεση δεν επιτρέπει την περαιτέρω παραμονή των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν σε αυτές λόγω του βαθμού που φέρουν. Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει τις μεταθέσεις των στελεχών του προηγούμενου εδαφίου υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 19 ως ακολούθως:

α) Καταρχήν σε Υπηρεσίες οι οποίες εδρεύουν εντός των ορίων της κατά τόπον αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διοικήσεως Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όπου εδρεύει η μετατασσόμενη Υπηρεσία Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

β) Σε Υπηρεσίες οι οποίες εδρεύουν εντός των ορίων της κατά τόπον αρμοδιότητας όμορης Περιφερειακής Διοικήσεως Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εφόσον δεν υπάρχουν κενές θέσεις ή δεν επαρκούν οι κενές θέσεις στις Υπηρεσίες οι οποίες εδρεύουν εντός των ορίων της κατά τόπον αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διοικήσεως Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όπου εδρεύει η μετατασσόμενη Υπηρεσία Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ.

2.Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει τις έκτακτες μεταθέσεις του παρόντος άρθρου αφού λάβει υπόψη τα ακόλουθα:

α) Κατά σειρά σπουδαιότητας τα κοινωνικά και τα υπηρεσιακά κριτήρια.

β) Τον αριθμό των μορίων τα οποία αντιστοιχούν στα υπηρεσιακά κριτήρια και τα οποία συγκεντρώνουν τα προς μετάθεση στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέχρι και την ημερομηνία της μετάταξης.

Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει τις έκτακτες μεταθέσεις στις Λιμενικές Αρχές της παρ. 1 με φθίνουσα σειρά με βάση την κατηγορία κατάταξής τους όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 και λαμβάνει υπόψη τα μόρια τα οποία αντιστοιχούν στα υπηρεσιακά κριτήρια με φθίνουσα σειρά.

 

Άρθρο 26

Έκτακτες μεταθέσεις λόγω κατάργησης Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

1.Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει τις έκτακτες μεταθέσεις των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν σε Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίες καταργούνται, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 19, ως ακολούθως:

α) Καταρχήν σε Υπηρεσίες οι οποίες εδρεύουν εντός των ορίων της κατά τόπον αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διοικήσεως Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όπου εδρεύει η καταργούμενη Υπηρεσία Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

β) Σε Υπηρεσίες οι οποίες εδρεύουν εντός των ορίων της κατά τόπον αρμοδιότητας όμορης Περιφερειακής Διοικήσεως Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εφόσον δεν υπάρχουν κενές θέσεις ή δεν επαρκούν οι κενές θέσεις στις Υπηρεσίες οι οποίες εδρεύουν εντός των ορίων της κατά τόπον αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διοικήσεως Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όπου εδρεύει η καταργούμενη Υπηρεσία Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

2.Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει τις έκτακτες μεταθέσεις του παρόντος άρθρου αφού λάβει υπόψη τα ακόλουθα:

α) Κατά σειρά σπουδαιότητας τα κοινωνικά και τα υπηρεσιακά κριτήρια.

β) Τον αριθμό των μορίων τα οποία αντιστοιχούν στα υπηρεσιακά κριτήρια και τα οποία συγκεντρώνουν τα προς μετάθεση στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέχρι και την ημερομηνία της κατάργησης.

Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει τις έκτακτες μεταθέσεις στις Υπηρεσίες της παρ. 1 με φθίνουσα σειρά με βάση την κατηγορία κατάταξής τους όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 και λαμβάνει υπόψη με φθίνουσα σειρά τα μόρια τα οποία αντιστοιχούν στα υπηρεσιακά κριτήρια.

 

Άρθρο 27

Έκτακτες μεταθέσεις λόγω μεταβολής έδρας Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

1.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν σε Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. των οποίων μεταβάλλεται η έδρα, μετατίθενται στις Υπηρεσίες με τη νέα έδρα μέχρι την συμπλήρωση του υπολειπομένου μεγίστου χρόνου παραμονής, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 19.

2.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία είναι πολύτεκνοι, ή γονείς τριών τέκνων ή γονείς ενός τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα ή αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω ή γονείς μονογονεϊκών οικογενειών ή χήροι, ή πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα ή άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω μετατίθενται στις Υπηρεσίες των οποίων μεταβάλλεται η έδρα μόνον εφόσον το επιθυμούν, ειδάλλως αυτά μετατίθενται σε Υπηρεσίες οι οποίες εδρεύουν στον ίδιο τόπο με εκείνο της μεταβαλλόμενης έδρας ή σε τόπο που ευρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο της μεταβαλλόμενης έδρας.

 

Άρθρο 28

Έκτακτες μεταθέσεις λόγω πάθησης συζύγου ή τέκνου ή στελέχους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ανίατο ή δυσίατο νόσημα

1.Η πάθηση του συζύγου ή της συζύγου, ή τέκνου από ανίατο ή δυσίατο νόσημα αποδεικνύεται με γνωμάτευση η οποία εκδίδεται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.) σύμφωνα με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, όπως κάθε φορά ισχύει, ή από τις Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας οι οποίες εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητeς αυτές μετά τη δημιουργία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), ή από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές. Η πάθηση του στελέχους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ανίατο ή δυσίατο νόσημα αποδεικνύεται με γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πολεμικού Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.).

2.Γ ια τον σκοπό των εκτάκτων μεταθέσεων του παρόντος άρθρου λαμβάνονται υπόψη τα τέκνα των οποίων την γονική μέριμνα ασκεί το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τα οποία γεννήθηκαν από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους, ή εκτός γάμου, τα τέκνα των οποίων τη γονική μέριμνα ασκεί το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά από υιοθεσία, καθώς και τα τέκνα των οποίων την επιμέλεια ασκεί το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις περιπτώσεις της αναδοχής, ή της επιτροπείας, ή της δικαστικής συμπαράστασης.

3.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία έχουν μετατεθεί λόγω πάθησης από δυσίατο νόσημα και τα οποία δεν έχουν ήδη συμπληρώσει τον προβλεπόμενο μέγιστο χρόνο παραμονής στις Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν, εφόσον με νεότερη γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πολεμικού Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.) εκλείψει ο λόγος της μετάθεσής τους, εντάσσονται στην αμέσως επόμενη διαδικασία τακτικών μεταθέσεων.

 

Άρθρο 29

Έκτακτες μεταθέσεις για λόγους υποχρεωτικής συνυπηρέτησης

1.Οι έκτακτες μεταθέσεις για λόγους υποχρεωτικής συνυπηρέτησης οι οποίες προβλέπονται στην υποπερ. βστ’ της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4504/2107 διενεργούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Ο σύζυγος ή η σύζυγος υπηρετεί ως αστυνομικός, ή λιμενικός, ή πυροσβεστικός υπάλληλος, ή συνοριακός φύλακας, ή στρατιωτικός, ή ειδικός φρουρός και το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι κατά βαθμό κατώτερο ή νεότερο του συζύγου ή της συζύγου.

β) Ο σύζυγος ή η σύζυγος υπηρετεί ως δικαστικός λειτουργός.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετατίθεται σε Υπηρεσία η οποία εδρεύει στον τόπο στον οποίον υπηρετεί ο σύζυγος ή η σύζυγος, ειδάλλως μετατίθεται στην πλησιέστερη Υπηρεσία.

2.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία έχουν μετατεθεί για λόγους υποχρεωτικής συνυπηρέτησης εντάσσονται στη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων μετά τη συμπλήρωση του μεγίστου χρόνου παραμονής στις Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν, εφόσον επέλθει λύση του γάμου.

3.Στην περίπτωση που επέλθει λύση του γάμου πριν την παρέλευση τριών ετών από την εκτέλεση της μετάθεσης για λόγους υποχρεωτικής συνυπηρέτησης και εφόσον τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δεν έχουν αποκτήσει από το γάμο τέκνο, αυτά εντάσσονται στην αμέσως επόμενη διαδικασία τακτικών μεταθέσεων μετά τη λύση του γάμου ανεξάρτητα εάν αυτά έχουν συμπληρώσει τον προβλεπόμενο μέγιστο χρόνο παραμονής στις Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν.

 

Άρθρο 30

Έκτακτες μεταθέσεις με σκοπό τη συμπλήρωση των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής

1.Οι έκτακτες μεταθέσεις με σκοπό τη συμπλήρωση των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής, όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 10 και 18 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139) όπως κάθε φορά ισχύουν, διενεργούνται υποχρεωτικά μετά από υποβολή σχετικής αναφοράς των ενδιαφερομένων στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

2.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υποχρεούνται να υποβάλουν εγκαίρως την αναφορά για μετάθεση με σκοπό τη συμπλήρωση των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής. Στην αναφορά του προηγούμενου εδαφίου τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αναφέρουν μόνον τα ειδικά τυπικά προσόντα τα οποία οφείλουν να συμπληρώσουν και τον υπολειπόμενο χρόνο για τη συμπλήρωση των προσόντων αυτών.

3.Η μη υποβολή ή η μη έγκαιρη υποβολή αναφοράς για τη συμπλήρωση των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής συνιστά υπαιτιότητα του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τη μη συμπλήρωση των προσόντων αυτών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 11 του π.δ. 81/2012 και της παρ. 11 του άρθρου 19 του π.δ. 81/2012, όπως ισχύουν.

 

Άρθρο 31

Έκτακτες μεταθέσεις των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετούν σε θέσεις εξωτερικού

1.Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων συγκαλείται με σκοπό τη διενέργεια των εκτάκτων μεταθέσεων των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετούν στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων, ή στους Διεθνείς Οργανισμούς, ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή στις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη λήξη της μετάθεσης ή της απόσπασης στις θέσεις αυτές σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 115 του ν. 4504/2017.

2.Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων κατά τη διενέργεια των εκτάκτων μεταθέσεων του παρόντος άρθρου, λαμβάνει υπόψη κατά σειρά σπουδαιότητας μόνον τα κοινωνικά και τα υπηρεσιακά κριτήρια.

3.Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 115 του ν. 4504/2017 τις μεταθέσεις των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία έχουν αποσπασθεί σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών, ή έχουν μετατεθεί στην έδρα ναυτιλιακού ακολούθου στο Λονδίνο, κατά προτεραιότητα σε Διευθύνσεις του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή σε Υπηρεσίες εκτός Κλάδων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με αρμοδιότητες συναφείς με το αντικείμενο των Διεθνών Οργανισμών ή των Υπηρεσιών όπου έχουν αποσπασθεί ή μετατεθεί, όπως οι αρμοδιότητες αυτές καθορίζονται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Οργανισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

4.Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει τις μεταθέσεις των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία έχουν μετατεθεί σε έδρες ναυτιλιακών ακολούθων πλην εκείνης του Λονδίνου υποχρεωτικά σε Λιμενικές Αρχές, ή σε Περιφερειακές Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εφόσον πρόκειται για Αξιωματικούς οι οποίοι φέρουν το βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ

 

Άρθρο 32

Προϋποθέσεις αποσπάσεων – Διαδικασία αποσπάσεων

1. Οι αποσπάσεις οι οποίες προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 93 και στην παρ. 10 του άρθρου 182 του ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του ιδίου νόμου, διενεργούνται μόνον για τους λόγους και με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα συγκεκριμένα άρθρα.

2.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία επιθυμούν απόσπαση για προσωπικούς λόγους και για λόγους υγείας υποβάλλουν επαρκώς αιτιολογημένη αναφορά στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υποβάλλει την αναφορά στο όργανο το οποίο είναι αρμόδιο να αποφασίζει τις αποσπάσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4504/2017. Οι αποσπάσεις του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπονται μόνον εφόσον οι προσωπικοί λόγοι ή οι λόγοι υγείας αφορούν το ίδιο το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή τον σύζυγο ή την σύζυγο του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή τον γονέα του στελέχους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή τον γονέα του συζύγου ή της συζύγου του στελέχους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή το τέκνο του στελέχους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή πρόσωπο για το οποίο το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης. Για τον σκοπό των αποσπάσεων της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη τα τέκνα των οποίων την γονική μέριμνα ασκεί το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τα οποία γεννήθηκαν από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους, ή εκτός γάμου, τα τέκνα των οποίων τη γονική μέριμνα ασκεί το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά από υιοθεσία, καθώς και τα τέκνα των οποίων την επιμέλεια ασκεί το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις περιπτώσεις της αναδοχής, ή της επιτροπείας, ή της δικαστικής συμπαράστασης. Τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται οι λόγοι υγείας καθορίζονται με την διαταγή η οποία εκδίδεται από τον Διευθυντή του Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 5. Η απόσπαση για προσωπικούς λόγους και λόγους υγείας είναι δυνατή μόνον κατ’ εξαίρεση και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4504/2017.

3.Το όργανο που είναι αρμόδιο να αποφασίζει για τις αποσπάσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4504/2017 διατυπώνει σχετικό ερώτημα. Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καταρτίζει πίνακα αποσπάσεων ο οποίος περιλαμβάνει τον αριθμό Μητρώου, τον βαθμό, το ονοματεπώνυμο των προς απόσπαση στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., την Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν, την ημερομηνία παρουσίασης στην Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν, τα υπηρεσιακά κριτήρια και εφόσον πρόκειται για τις αποσπάσεις των παρ. 1 και 2 τις προϋποθέσεις των αποσπάσεων αυτών. Ο πίνακας εισάγεται στο αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων.

4.Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων διατυπώνει απλή γνώμη για τις αποσπάσεις, για τη διάρκεια των αποσπάσεων, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι μήνες, καθώς και για τον χρόνο εκτέλεσης των αποσπάσεων.

5.Η γνώμη διατυπώνεται εντός της προθεσμίας που έχει ταχθεί για τον σκοπό αυτό από το όργανο το οποίο είναι αρμόδιο να αποφασίζει τις αποσπάσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4504/2017. Στην περίπτωση που δεν έχει ταχθεί προθεσμία, το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων διατυπώνει τη γνώμη του εντός πέντε ημερών από την υποβολή του ερωτήματος. Το αρμόδιο όργανο αποφασίζει τις αποσπάσεις χωρίς την γνώμη του αρμοδίου Συμβουλίου Μεταθέσεων, εφόσον αυτή δεν υποβληθεί εντός της ως άνω προθεσμίας.

6.Η απλή γνώμη του αρμοδίου Συμβουλίου Μεταθέσεων αναγράφεται κάθε φορά στον πίνακα των αποσπάσεων. Ο πίνακας των αποσπάσεων κυρώνεται με απόφαση η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή από το υφιστάμενο κλιμάκιο διοικήσεως στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 29 του ν. 4504/2017. Στην περίπτωση που βάσει ειδικών διατάξεων απαιτείται και η σύμπραξη και έτερου Υπουργού για την υλοποίηση της απόσπασης η απόφαση κύρωσης του πίνακα των αποσπάσεων συνυπογράφεται και από τον αρμόδιο Υπουργό κατά το μέρος που τον αφορά.

7.Οι αποσπάσεις παύουν αυτοδικαίως, όταν λήξει το χρονικό τους όριο, οπότε και τα στελέχη του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. επανέρχονται υποχρεωτικά στη θέση τους, χωρίς άλλη διατύπωση σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4504/2017.

8.Οι αποσπάσεις παύουν οποτεδήποτε και πριν τη λήξη του χρονικού ορίου τους για υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 4504/2017, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή του υφισταμένου κλιμακίου διοικήσεως στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα η οποία εκδίδεται μετά από απλή γνώμη του αρμοδίου Συμβουλίου Μεταθέσεων. Σε περίπτωση που βάσει ειδικών διατάξεων απαιτείται και η σύμπραξη και έτερου Υπουργού για την υλοποίηση της απόσπασης η απόφαση της παύσης της απόσπασης συνυπογράφεται και από τον αρμόδιο Υπουργό κατά το μέρος που τον αφορά.

9.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δεν επιτρέπεται να αποσπώνται χωρίς τη συναίνεσή τους, πριν από την παρέλευση ενός έτους από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης απόσπασής τους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4504/2017. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. παρέχουν τη συναίνεσή τους με αναφορά την οποία υποβάλουν στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ιεραρχικά μέσω των Υπηρεσιών στις οποίες υπηρετούν.

10.Ο χρόνος της απόσπασης δεν συνυπολογίζεται στο χρόνο υποχρεωτικής παραμονής στις Λιμενικές Αρχές όπου τοποθετούνται οι απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά την αποφοίτησή τους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 9 του άρθρου 29 του ν. 4504/2017.

11.Οι αποσπάσεις στα Λιμενικά Τμήματα, οι οποίες προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 119 του ν. 3079/2002, επιτρέπονται μόνο για την αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών. Οι διατάξεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 29 του ν. 4504/2017 εφαρμόζονται αναλόγως και στις αποσπάσεις του προηγούμενου εδαφίου.

 

Άρθρο 33

Διαθέσεις

1.Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ή το όργανο στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η αρμοδιότητα των διαθέσεων σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 29 του ν. 4504/2017, καθορίζει κάθε φορά με τη διαταγή της διάθεσης τον χρόνο εκτέλεσης αυτής, καθώς και τη διάρκεια αυτής η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τις εξήντα ημέρες σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4504/2017.

2.Οι διαθέσεις παύουν αυτοδικαίως όταν λήξει το χρονικό τους όριο, οπότε και τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επανέρχονται υποχρεωτικά στη θέση τους χωρίς άλλη διατύπωση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4504/2017.

3.Δεν επιτρέπεται για δεύτερη φορά η διάθεση του ιδίου στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον αυτό συνεχίζει να υπηρετεί στην ίδια Υπηρεσία από την οποία έχει ήδη διατεθεί μία φορά, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4504/2017.

4.Ο χρόνος της διάθεσης δεν συνυπολογίζεται στο χρόνο υποχρεωτικής παραμονής στις Λιμενικές Αρχές όπου τοποθετούνται οι απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά την αποφοίτησή τους, με εξαίρεση το χρόνο της διάθεσης ο οποίος διανύεται σε Λιμενικές Αρχές οι οποίες κατατάσσονται στην πρώτη, ή στη δεύτερη ή στη τρίτη κατηγορία, σύμφωνα με όσα προ- βλέπονται στην παρ. 9 του άρθρου 29 του ν. 4504/2017.

5.Οι διαθέσεις στα Λιμενικά Τμήματα οι οποίες προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 119 του ν. 3079/2002 επιτρέπονται μόνο για την κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών που άπτονται της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας και ικανότητας των Υπηρεσιών αυτών. Η διάρκεια των διαθέσεων του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται κάθε φορά με τη διαταγή του αρμοδίου κάθε φορά οργάνου και δεν δύναται να υπερβαίνει τις εξήντα ημέρες.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ – ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

 

Άρθρο 34

Συγκρότηση – Αρμοδιότητες – Σύγκληση – Λειτουργία των Συμβουλίων Μεταθέσεων και των Συμβουλίων Προσφυγών

1.Τα Συμβούλια Μεταθέσεων και τα Συμβούλια Προσφυγών συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζονται και οι γραμματείς των Συμβουλίων Μεταθέσεων και των Συμβουλίων Προσφυγών οι οποίοι μεριμνούν για τη συγκέντρωση και τη διάθεση των στοιχείων τα οποία είναι απαραίτητα για τη σύνταξη των πρακτικών των Συμβουλίων. Τα Συμβούλια Μεταθέσεων και τα Συμβούλια Προσφυγών συγκροτούνται ως ακολούθως:

α) Το Ανώτατο Συμβούλιο Μεταθέσεων το οποίο είναι αρμόδιο:

αα) Για τις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των ανωτάτων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

αβ) Για τη διατύπωση πρότασης για τον καθορισμό των κενών θέσεων σε υποστελεχωμένες Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Μεταθέσεων λειτουργεί και ως Συμβούλιο Προσφυγών για την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών οι οποίες ασκούνται κατά των αποφάσεων τοποθετήσεων, ή μεταθέσεων, ή αποσπάσεων μετά από την κύρωση των αντίστοιχων πινάκων του Ανωτέρου Συμβουλίου Μεταθέσεων: β) Το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων το οποίο είναι αρμόδιο για τις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των ανωτέρων και κατωτέρων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων λειτουργεί και ως Συμβούλιο Προσφυγών για την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών οι οποίες ασκούνται κατά των αποφάσεων τοποθετήσεων, ή μεταθέσεων, ή αποσπάσεων μετά από την κύρωση των αντίστοιχων πινάκων του Κατωτέρου Συμβουλίου Μεταθέσεων, καθώς και για την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών, οι οποίες ασκούνται κατά των αποφάσεων τοποθετήσεων σε Λιμενικά Τμήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 119 του ν. 3079/2002.

γ) Το Κατώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων το οποίο είναι αρμόδιο για τις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., των Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των Λιμενοφυλάκων.

2.Το Ανώτατο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποτελείται από:

α) Τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως πρόεδρο μετά ψήφου. β) Τους Υπαρχηγούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως μέλη μετά ψήφου. Ο νεότερος Υπαρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εκτελεί καθήκοντα εισηγητή.

Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί ο προϊστάμενος του Τμήματος Μεταθέσεων της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ο οποίος αναπληρώνεται από τον αμέσως νεότερο ή κατώτερο Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα.

3.Το Ανώτατο Συμβούλιο Μεταθέσεων όταν λειτουργεί ως Συμβούλιο Προσφυγών αποτελείται από:

α) Τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως Πρόεδρο μετά ψήφου. β) Τον Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που δεν προεδρεύει του Ανωτέρου Συμβουλίου Μεταθέσεων ως μέλος μετά ψήφου.

γ) Τον Διευθυντή του Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ως μέλος μετά ψήφου.

δ) Έναν Αρχιπλοίαρχο προερχόμενο από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος ως μέλος μετά ψήφου και με καθήκοντα εισηγητή, ο οποίος αναπληρώνεται από ομοιόβαθμο Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της ιδίας κατηγορίας, οι οποίοι είναι αρχαιότεροι ή ανώτεροι του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και του αναπληρωτή αυτού που συμμετέχουν στο Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων.

ε) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λ.Σ. (Π.Ε.Α.Λ.Σ.) ως μέλος μετά ψήφου, ο οποίος αναπληρώνεται από έτερο εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λ.Σ. (Π.Ε.Α.Λ.Σ.), εκτός των εκπροσώπων που συμμετέχουν στο Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων.

στ) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λ.Σ. (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.) ως μέλος μετά ψήφου, ο οποίος αναπληρώνεται από έτερο εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λ.Σ. (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.), εκτός των εκπροσώπων που συμμετέχουν στο Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων.

Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί ο προϊστάμενος του Τμήματος Επιχειρησιακών Μέσων – Ειδικών Μονάδων της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος αναπληρώνεται από τον αμέσως νεότερο ή κατώτερο Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα.

4.Το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποτελείται από:

α) Τον αρμόδιο κάθε φορά για τον Κλάδο Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως πρόεδρο μετά ψήφου.

β) Έναν Υποναύαρχο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενο από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος ως μέλος μετά ψήφου, ο οποίος αναπληρώνεται από ομοιόβαθμο Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της ιδίας κατηγορίας.

γ) Έναν Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενο από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος ως μέλος μετά ψήφου, ο οποίος αναπληρώνεται από ομοιόβαθμο Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της ιδίας κατηγορίας.

δ) Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως μέλος μετά ψήφου και με καθήκοντα εισηγητή, ο οποίος αναπληρώνεται από τον προϊστάμενο του Τμήματος Μεταθέσεων της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όταν το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων λειτουργεί ως Συμβούλιο Προσφυγών αναπληρώνεται από Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στο Τμήμα Μεταθέσεων ή στο Τμήμα Επιχειρησιακών Μέσων – Ειδικών Μονάδων της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πέραν εκείνων που συμμετέχουν ως μέλη στο Κατώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων.

ε) Έναν Πλοίαρχο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενο από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος ως μέλος μετά ψήφου, ο οποίος αναπληρώνεται από ομοιόβαθμο Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της ιδίας κατηγορίας.

στ) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λ.Σ. (Π.Ε.Α.Λ.Σ.) ως μέλος μετά ψήφου, ο οποίος αναπληρώνεται από έτερο εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λ.Σ. (Π.Ε.Α.Λ.Σ.), εκτός των εκπροσώπων που συμμετέχουν στο Κατώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων.

ζ) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λ.Σ. (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.) ως μέλος μετά ψήφου, ο οποίος αναπληρώνεται από έτερο εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λ.Σ. (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.), εκτός των εκπροσώπων που συμμετέχουν στο Κατώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων.

Καθήκοντα Γραμματέα ασκεί Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή Ανθυπασπιστής Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ο οποίος υπηρετεί στο Τμήμα Μεταθέσεων της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή στο Τμήμα Επιχειρησιακών Μέσων – Ειδικών Μονάδων της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εκτός των προϊσταμένων των Τμημάτων αυτών και εκτός των Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετούν στα Τμήματα αυτά και είναι αμέσως νεότεροι ή κατώτεροι των προϊσταμένων των Τμημάτων αυτών.

5.Το Κατώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποτελείται από:

α) Τον Διευθυντή του Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ως πρόεδρο μετά ψήφου.

β) Έναν Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενο από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος ως μέλος μετά ψήφου, ο οποίος αναπληρώνεται από ομοιό- βαθμο Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της ιδίας κατηγορίας, οι οποίοι είναι νεότεροι ή κατώτεροι του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και του αναπληρωτή αυτού που συμμετέχουν στο Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων.

γ) Έναν Πλοίαρχο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενο από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος, ως μέλος μετά ψήφου, ο οποίος αναπληρώνεται από ομοι- όβαθμο Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της ιδίας κατηγορίας, οι οποίοι είναι νεότεροι ή κατώτεροι του Πλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και του αναπληρωτή αυτού που συμμετέχουν στο Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων.

δ) Τον προϊστάμενο του Τμήματος Μεταθέσεων της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως μέλος μετά ψήφου και με καθήκοντα εισηγητή σε θέματα αρμοδιότητάς του, ο οποίος αναπληρώνεται από τον αμέσως νεότερο ή κατώτερο Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα.

ε) Τον προϊστάμενο του Τμήματος Επιχειρησιακών Μέσων – Ειδικών Μονάδων της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως μέλος, μετά ψήφου και με καθήκοντα εισηγητή στα θέματα αρμοδιότητάς του, ο οποίος αναπληρώνεται από τον αμέσως νεότερο ή κατώτερο Αξιωματικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα.

στ) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λ.Σ. (Π.Ε.Α.Λ.Σ.) ως μέλος μετά ψήφου, ο οποίος αναπληρώνεται από έτερο εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λ.Σ.(Π.Ε.Α.Λ.Σ.).

ζ) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λ.Σ. (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.) ως μέλος μετά ψήφου, ο οποίος αναπληρώνεται από έτερο εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λ.Σ. (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.).

6.Στα Συμβούλια Μεταθέσεων και στα Συμβούλια Προσφυγών συμμετέχει υποχρεωτικά και ένας Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού κάθε φορά που εξετάζονται τα κοινωνικά κριτήρια τα οποία αφορούν σε λόγους υγείας, ή έκτακτες μεταθέσεις ή αποσπάσεις που σχετίζονται με λόγους υγείας ο οποίος διατυπώνει γνώμη σχετικά με τους εξεταζόμενους λόγους υγείας.

7.Τα Συμβούλια Μεταθέσεων και τα Συμβούλια Προσφυγών συγκαλούνται με απόφαση του αρμοδίου προέδρου. Ο εισηγητής κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Μεταθέσεων παραθέτει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις εξεταζόμενες τοποθετήσεις, ή μεταθέσεις, ή αποσπάσεις και κατά τη συνεδρίαση του αρμοδίου Συμβουλίου Προσφυγών παραθέτει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις εξεταζόμενες ενδικοφανείς προσφυγές.

8.Η σύνθεση, οι συνεδριάσεις και η λειτουργία των Συμβουλίων Μεταθέσεων και των Συμβουλίων Προσφυγών, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου διέπονται από τις γενικές διατάξεις του ν. 2690/1999 οι οποίες αφορούν τα συλλογικά όργανα διοικήσεως.

 

Άρθρο 35

Διαδικασία των ενδικοφανών προσφυγών

1.Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κοινοποιεί την απόφαση κύρωσης των πινάκων των τοποθετήσεων, ή των μεταθέσεων, ή των αποσπάσεων ατομικά και αμελλητί στους ενδιαφερομένους μέσω της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν. Οι αποφάσεις κύρωσης των πινάκων των τοποθετήσεων, ή των μεταθέσεων, ή των αποσπάσεων κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους με αποδεικτικό έγγραφο επίδοσης σύμφωνα με όσα προ- βλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4504/2017. Η Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος αποστέλλει αμελλητί μετά την επίδοση της κοινοποίησης το αποδεικτικό έγγραφο επίδοσης στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Με την κοινοποίηση οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται πλήρως για το δικαίωμα και τους όρους άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής.

2.Δεν έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής:

α) Οι ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4504/2017.

β) Οι απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. κατά των αποφάσεων κύρωσης των πινάκων των αρχικών τοποθετήσεών τους.

γ) Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία κατατάσσονται με ειδικότητα Τεχνικού, ή Υγειονομικού, ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, ή Οικονομικού, ή Νομικού, ή Κυβερνήτη, ή Μηχανικού, κατά των αποφάσεων κύρωσης των πινάκων των αρχικών τοποθετήσεών τους.

δ) Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία διατίθενται κατά των διαταγών διάθεσής τους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4504/2017.

3.Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την ενδικοφανή προσφυγή κατά της απόφασης της τοποθέτησης, ή της μετάθεσης, ή της απόσπασης ενώπιον του αρμοδίου Συμβουλίου Προσφυγών εντός προθεσμίας πέντε ημερών σύμφωνα όσα προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4504/2017. Η εκτέλεση της απόφασης της τοποθέτησης, ή της μετάθεσης, ή της απόσπασης αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής και ενόσω εκκρεμεί η εξέταση αυτής σύμφωνα όσα προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4504/2017.

4.Οι ενδιαφερόμενοι με την ενδικοφανή προσφυγή επιτρέπεται να αιτούνται:

α) Την ακύρωση, ή την τροποποίηση της απόφασης της τοποθέτησης.

β) Την ακύρωση, ή την τροποποίηση της απόφασης της μετάθεσης.

γ) Την ακύρωση της απόφασης απόσπασης.

5.Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι υποβάλλουν ενδικοφανή προσφυγή με σκοπό την τροποποίηση της απόφασης της μετάθεσής τους κατά τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων δεν επιτρέπεται να αιτηθούν την μετάθεσή τους σε Υπηρεσία η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στην δήλωση προτίμησής τους σύμφωνα με το άρθρο 17. Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι υποβάλλουν ενδικοφανή προσφυγή με σκοπό την τροποποίηση της απόφασης της μετάθεσής τους κατά τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων δεν επιτρέπεται να αιτηθούν την παραμονή τους στην Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν εφόσον δεν έχουν δηλώσει την έδρα της ως τόπο προτίμησης, εκτός εάν πρόκειται για τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 18. Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι υποβάλλουν ενδικοφανή προσφυγή με σκοπό την τροποποίηση της απόφασης της μετάθεσής τους κατά τη διαδικασία των εκτάκτων μεταθέσεων για ενίσχυση Λιμενικών Αρχών ή λόγω ίδρυσης, ή κατάργησης, ή μετάταξης σε ανώτερη ή κατώτερη τάξη, ή μεταβολής της έδρας Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δεν επιτρέπεται να αιτηθούν την μετάθεσή τους σε Υπηρεσίες πέραν εκείνων στις οποίες επιτρέπεται να μετατεθούν.

6.Το αρμόδιο Συμβούλιο Προσφυγών εξετάζει την ουσία και τη νομιμότητα των προσβαλλομένων πράξεων και αποφαίνεται αιτιολογημένα επί των αιτημάτων των προσφυγών εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την υποβολή τους. H απόφαση του Συμβουλίου Προσφυγών, η οποία δέχεται ή απορρίπτει, αναγράφεται στον πίνακα των τοποθετήσεων, ή των μεταθέσεων, ή των αποσπάσεων. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών οι πίνακες των τοποθετήσεων, ή των μεταθέσεων, ή των αποσπάσεων κυρώνονται εκ νέου με απόφαση η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Σε περίπτωση που βάσει ειδικών διατάξεων απαιτείται και η σύμπραξη και έτερου Υπουργού για την υλοποίηση της τοποθέτησης, ή της μετάθεσης, ή της απόσπασης, η απόφαση κύρωσης των αντίστοιχων πινάκων συνυπογράφεται εκ νέου και από τον αρμόδιο Υπουργό κατά το μέρος που τον αφορά.

7.Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κοινοποιεί ατομικά και αμελλητί στους ενδιαφερομένους την απόφαση κύρωσης των πινάκων των τοποθετήσεων, ή των μεταθέσεων, ή των αποσπάσεων μετά την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών.

8.Οι αποφάσεις τοποθέτησης στα Λιμενικά Τμήματα τα οποία στελεχώνονται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 119 του ν. 3079/2002 κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους από τον προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής στην οποία υπηρετούν. Με την κοινοποίηση οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται πλήρως για το δικαίωμα και τους όρους άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής η οποία προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 119 του ν. 3079/2002. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την ενδικοφανή προσφυγή κατά της απόφασης της τοποθέτησης ενώπιον του αρμοδίου Συμβουλίου Προσφυγών εντός προθεσμίας πέντε ημερών και επιτρέπεται να αιτούνται την αναστολή, ή την ακύρωση ή την τροποποίηση της απόφασης της τοποθέτησης σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 119 του ν. 3079/2002. Η εκτέλεση της απόφασης της τοποθέτησης αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής και ενόσω εκκρεμεί η εξέταση αυτής σύμφωνα όσα προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 119 του ν. 3079/2002. Το αρμόδιο Συμβούλιο Προσφυγών αποφαίνεται επί των ενδικοφανών προσφυγών εντός προθεσμίας σαράντα ημερών από την υποβολή τους σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 119 του ν. 3079/2002. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών το αρμόδιο Συμβούλιο Προσφυγών εκδίδει απόφαση η οποία κυρώνεται από τον πρόεδρο του αρμοδίου Συμβουλίου Προσφυγών. Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κοινοποιεί ατομικά και αμελλητί στους ενδιαφερομένους την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου.

 

Άρθρο 36

Πρακτικό Συμβουλίων Μεταθέσεων και Συμβουλίων Προσφυγών

1.Συντάσσεται κάθε φορά πρακτικό για τις συνεδριάσεις των Συμβουλίων Μεταθέσεων στο οποίο μνημονεύονται τα ονόματα και η ιδιότητα των παρισταμένων, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, η αιτιολογία της απόφασης εφόσον πρόκειται για τοποθέτηση, ή μετάθεση, ή η αιτιολογία της απλής γνώμης εφόσον πρόκειται για απόσπαση, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι ειδική, σαφής και επαρκής, καθώς και οι απόψεις των μελών τα οποία μειοψήφησαν.

2.Συντάσσεται κάθε φορά πρακτικό για τις συνεδριάσεις των Συμβουλίων Προσφυγών στο οποίο μνημονεύονται τα ονόματα και η ιδιότητα των παρισταμένων, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, η αιτιολογία της απόφασης μετά την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών η οποία πρέπει να είναι ειδική, σαφής και επαρκής, καθώς και οι απόψεις των μελών τα οποία μειοψήφησαν.

3.Το πρακτικό των Συμβουλίων Μεταθέσεων και των Συμβουλίων Προσφυγών συντάσσεται κάθε φορά από τον γραμματέα και κυρώνεται από τον αρμόδιο πρόεδρο. Οι πίνακες των τοποθετήσεων, ή των μεταθέσεων, ή των αποσπάσεων, κάθε φορά που υποβάλλονται στο αρμόδιο όργανο για την κύρωση συνοδεύονται υποχρεωτικά από το πρακτικό των αρμοδίων Συμβουλίων Μεταθέσεων και των αρμοδίων Συμβουλίων Προσφυγών.

4.Τα πρακτικά των Συμβουλίων Μεταθέσεων και των Συμβουλίων Προσφυγών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των πινάκων των τοποθετήσεων, ή των μεταθέσεων, ή των αποσπάσεων.

5.Τα πρακτικά των Συμβουλίων Μεταθέσεων και των Συμβουλίων Προσφυγών καταχωρίζονται με τους κυρωμένους πίνακες των τοποθετήσεων, ή των μεταθέσεων, ή των αποσπάσεων σε βιβλίο το οποίο τηρείται για τον σκοπό αυτό από κοινού από το Τμήμα Μεταθέσεων και από το Τμήμα Επιχειρησιακών Μέσων – Ειδικών Μονάδων της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

6.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά από υποβολή αίτησης στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιτρέπεται να λαμβάνουν απόσπασμα του πρακτικού και του πίνακα που τους αφορά εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την παραλαβή της αίτησής τους.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

 

Άρθρο 37

Υποχρέωση παροχής δυνατότητας στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. να υπηρετούν σε Υπηρεσίες στις οποίες η συντάξιμη υπηρεσία υπολογίζεται διπλάσια

1.Η διοίκηση υποχρεούται να παρέχει στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τη δυνατότητα να υπηρετούν για χρονικό διάστημα συνολικά πέντε ετών σε Υπηρεσίες στις οποίες ο χρόνος αυτός υπολογίζεται διπλάσιος ως συντάξιμη υπηρεσία σύμφωνα με όσα προβλέπονται την παρ. 7 του άρθρου 26 του ν. 4504/2017. Για τον σκοπό του προηγούμενου εδαφίου τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υποβάλλουν αναφορά ιεραρχικά στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω των Υπηρεσιών στις οποίες υπηρετούν.

2.Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων εξετάζει τις αναφορές του παρόντος άρθρου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Στις τοποθετήσεις.

β) Στις έκτακτες μεταθέσεις οι οποίες διενεργούνται για αποδεδειγμένους και ειδικά αιτιολογημένους υπηρεσιακούς λόγους.

γ) Στις έκτακτες μεταθέσεις λόγω ίδρυσης, ή μετάταξης σε ανώτερη τάξη Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

δ) Στις έκτακτες μεταθέσεις μετά από αίτηση για αμοιβαία μετάθεση.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ,ΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ

 

Άρθρο 38

Προθεσμία παρουσίασης

1. Χορηγείται προθεσμία παρουσίασης διάρκειας δέκα ημερών στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία μετακινούνται με τοποθέτηση ή μετάθεση η οποία αρχίζει από την ημερομηνία χορήγησης του φύλλου πορείας, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τοποθετείται ή μετατίθεται σε Υπηρεσία η οποία έχει την ίδια έδρα με εκείνη από όπου μετακινείται. Γ ια τον σκοπό του προηγούμενου εδαφίου έχουν την ίδια έδρα οι ακόλουθες Υπηρεσίες: αα) Οι Υπηρεσίες οι οποίες εδρεύουν στις περιφερειακές ενότητες Αθηνών και Πειραιώς και στους Δήμους Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Σαρωνικού, Σαλαμίνας, Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Αχαρνών.

αβ) Οι Υπηρεσίες οι οποίες εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης.

β) Το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο τοποθετείται ή μετατίθεται δεν υποχρεούται να αλλάξει κατοικία σύμφωνα με τις υποχρεώσεις διαμονής οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 49 του π.δ. 81/2012 εκτός εάν αναφέρει ότι επιθυμεί την εγκατάστασή του σε τόπο πλησιέστερο στην έδρα της Υπηρεσίας στην οποία τοποθετείται ή μετατίθεται.

2. Η υπέρβαση της προθεσμίας αναχώρησης επιτρέπεται μόνο για λόγους ανωτέρας βίας και για το γεγονός αυτό γίνεται ειδική εγγραφή και θεώρηση στο φύλλο πορείας.

 

Άρθρο 39

Φύλλο πορείας – παράδοση και παραλαβή καθηκόντων – διαγραφή – παρουσίαση

1.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. παραλαμβάνουν από την Υπηρεσία από την οποία αναχωρούν ατομικό φύλλο πορείας στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία της απόφασης της τοποθέτησης, ή της μετάθεσης, ή της απόσπασης, ή της διαταγής διάθεσης, η διάρκεια των μετακινήσεων αυτών, η ημερομηνία αναχώρησης, η ημερομηνία επιστροφής όπου αυτή απαιτείται, η Υπηρεσία μετάβασης και τα στοιχεία ταυτότητας των μελών της οικογενείας τους για τα οποία δικαιούνται οδοιπορικών ή άλλων εξόδων. Τα φύλλα πορείας θεωρούνται από την αρμόδια Υπηρεσία κατά την αναχώρηση και την άφιξη, ή την επάνοδο.

2.Οι Υπηρεσίες αναχώρησης ενημερώνουν εγγράφως και χωρίς χρονοτριβή τις Υπηρεσίες παρουσίασης για την αναχώρηση των μετακινούμενων στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι Υπηρεσίες παρουσίασης ενημερώνουν ομοίως τις Υπηρεσίες αναχώρησης για την παρουσίαση των μετακινούμενων στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι Υπηρεσίες αναχώρησης και οι Υπηρεσίες παρουσίασης ενημερώνουν εγγράφως και χωρίς χρονοτριβή για την αναχώρηση και την παρουσίαση αντιστοίχως των μετακινούμενων στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και τις λοιπές αρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εφόσον μετακινούνται στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν σε επιχειρησιακά μέσα ή σε Υπηρεσίες για τις οποίες είναι αρμόδιες οι Διευθύνσεις αυτές σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Οργανισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

3.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία μετακινούνται με τοποθέτηση, ή μετάθεση, ή απόσπαση, υποχρεούνται να ενημερώνουν τον αντικαταστάτη τους και να συντάσσουν πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής των αρχείων και των καθηκόντων όπου αυτό απαιτείται.

4.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διαγράφονται από την Υπηρεσία από την οποία αναχωρούν λόγω τοποθέτησης, ή μετάθεσης κατά την ημερομηνία παρουσίασης τους στην Υπηρεσία στην οποία τοποθετούνται, ή μετατίθενται.

5.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εγγράφονται στην οργανική δύναμη της Υπηρεσίας στην οποία τοποθετούνται, ή μετατίθενται κατά την ημερομηνία παρουσίασής τους σε αυτήν.

6.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία αποσπώνται εξακολουθούν να ανήκουν στην οργανική δύναμη της Υπηρεσίας από την οποία αποσπώνται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4504/2017.

7.Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία διατίθενται εξακολουθούν να ανήκουν στην οργανική δύναμη της Υπηρεσίας από την οποία διατίθενται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4504/2017.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ,ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ

 

Άρθρο 40

Δημοσιότητα τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων και διαθέσεων

1.Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων το Γραφείο Μηχανογράφησης της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αναρτά στον υπηρεσιακό διαδικτυακό ιστότοπο της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πίνακα στον οποίο περιλαμβάνονται σε στήλες τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Οι Υπηρεσίες, τα πλοία και τα σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που στελεχώνονται με τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων.

β) Ο αριθμός Μητρώου των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία μετατίθενται με τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων. Ο αριθμός Μητρώου των μετατιθεμένων στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στοιχίζεται στην Υπηρεσία στην οποία μετατίθενται.

γ) Ο αριθμός των μορίων των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία μετατίθενται με τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων τα οποία αντιστοιχούν στα αντικειμενικά και στα υπηρεσιακά κριτήρια. Ο αριθμός των μορίων στοιχίζεται στον αριθμό Μητρώου των μετατιθεμένων στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στην Υπηρεσία στην οποία μετατίθενται.

δ) Οι Υπηρεσίες από τις οποίες προέρχονται τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία μετατίθενται με τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων. Οι Υπηρεσίες προέλευσης στοιχίζονται στον αριθμό μορίων και στον αριθμό Μητρώου των μετατιθεμένων στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στην Υπηρεσία στην οποία μετατίθενται.

2.Το Γραφείο Μηχανογράφησης της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αναρτά ανά τρίμηνο στον υπηρεσιακό διαδικτυακό ιστότοπο της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πίνακα στον οποίο περιλαμβάνονται σε στήλες τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Οι Υπηρεσίες των οποίων οι κενές θέσεις καλύπτονται με τη διαδικασία των τοποθετήσεων, των εκτάκτων μεταθέσεων, των αποσπάσεων και των διαθέσεων.

β) Ο αριθμός Μητρώου των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τοποθετούνται, ή μετατίθενται, ή αποσπώνται, ή διατίθενται. Ο αριθμός Μητρώου των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στοιχίζεται στην Υπηρεσία στην οποία τοποθετούνται, ή μετατίθενται, ή αποσπώνται, ή διατίθενται.

3.Το Γραφείο Μηχανογράφησης της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κοινοποιεί στο Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ώστε να αναρτηθεί αρμοδίως στο διαδικτυακό ιστότοπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πίνακα στον οποίον καταχωρίζονται σε στήλες τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Οι Κεντρικές και οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.

β) Η αύξηση ή η μείωση σε απόλυτο αριθμό και σε ποσοστιαίο αριθμό επί τοις εκατό της οργανικής δύναμης των Κεντρικών και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά την ολοκλήρωση κάθε φορά της διαδικασίας των τακτικών ή των εκτάκτων μεταθέσεων.

 

Άρθρο 41

Καταργούμενες διατάξεις – Μεταβατικές διατάξεις – Έναρξη ισχύος

1.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος προεδρικού διατάγματος καταργείται το π.δ. 33/2009 (Α’ 50).

2.Η ισχύς του παρόντος προεδρικού διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του, υπό την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

3.Η διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων για το έτος 2021 αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος π.δ. Οι πίνακες των κενών θέσεων και του αριθμού των μορίων τα οποία αντιστοιχούν στα αντικειμενικά και στα υπηρεσιακά κριτήρια καταρτίζονται και ανακοινώνονται εντός προθεσμίας τριάντα ημερών μετά την έναρξη της διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων. Στους πίνακες των κενών θέσεων περιλαμβάνονται οι κενές θέσεις όπως αυτές διαμορφώνονται μέχρι και τις 20-12-2020. Στους πίνακες του αριθμού των μορίων τα οποία αντιστοιχούν στα αντικειμενικά και στα υπηρεσιακά κριτήρια περιλαμβάνονται τα μόρια τα οποία συγκεντρώνουν τα προς μετάθεση στελέχη μέχρι και 30-11-2020. Οι πίνακες των τακτικών μεταθέσεων κυρώνονται μέχρι και τον μήνα Απρίλιο του έτους 2021.

 

Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2021

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σε λειτουργία από σήμερα Μηχανισμός Καταγγελιών

Έναρξη λειτουργίας του Μηχανισμού Καταγγελιών Ανακοινώνεται η έναρξη λειτουργίας του Μηχανισμού υποβολής Καταγγελιών παραβιάσεων θεμελιωδών δικαιωμάτων από τον Υπεύθυνο Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Η δημιουργία του Μηχανισμού αποτελεί μέρος των αρμοδιοτήτων του Υπευθύνου Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος

ΕΑΑΛΣ: Συνεχίζει με ρουχισμό την αρωγή της στους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας

Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λ.Σ. (ΕΑΑΛΣ), συνεχίζοντας το ανθρωπιστικό της έργο προς ανακούφιση των πλημμυροπαθών συμπατριωτών μας, αποστέλλει στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 28 κούτες με 650 τεμάχια ειδών ρουχισμού καινούργια, προσφορά του Ομίλου FF και του προέδρου του, τον οποίο ευχαριστούμε

Ο ΥφΕΘΑ στη ΣΝΔ

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης επισκέφθηκε σήμερα, Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023, τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), όπου απηύθυνε ομιλία στους σπουδαστές. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του αναφέρθηκε στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος Αξιωματικός και επεσήμανε τις

Μετάβαση στο περιεχόμενο