Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη :

  • Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
  • Το Ν. 3429/2005 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, Άρθρο 31, του Ν.4465/2017,
  • Την με αρ. πρωτ. 7740/08.09.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΙΥΦ469ΗΞΣ-ΥΑΜ),
  • Το 21REQ009181451 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης,

προτίθεται να προσλάβει έναν (1) Εσωτερικό Ελεγκτή για τη στελέχωση της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, μέσω σύναψης σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) επιπλέον έτος. Ο ανώτατος προϋπολογισμός για τις προς ανάθεση υπηρεσίες Εσωτερικού Ελεγκτή ορίζεται στο ποσό των επτά χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ (€ 7.800,00). Καλύπτονται με την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών (α) τα έξοδα μετάβασης του Εσωτερικού Ελεγκτή και (β) τα έξοδα τυχόν διαμονής μέχρι το ποσό των εξήντα ευρώ (€ 60,00) ημερησίως. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής θα υποχρεούται να επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις και τα γραφεία της Ο.Λ.Η. Α.Ε. σε τακτική βάση και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον δύο φορές έκαστο ημερολογιακό μήνα. Η θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή της Ο.Λ.Η. Α.Ε. είναι ασυμβίβαστη με τη θέση εσωτερικού ελεγκτή σε άλλη λιμενική ανώνυμη εταιρεία που ιδρύθηκε με το άρθρο εικοστό πρώτο του Ν. 2932/2001.

2. Απαιτούμενα Προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

1.   Να είναι φυσικά πρόσωπα

2.   Να είναι μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Ε.Ι.Ε.Ε.).

3.   Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών Οικονομικής Σχολής ή τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής (με αντίστοιχη αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

4.   Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου Ελεγκτικής, ή Χρηματοοικονομικής, ή να είναι πιστοποιημένοι από το Διεθνές και το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA) ή κάτοχοι άλλης σχετικής πιστοποίησης συναφές με το ελεγκτικό επάγγελμα (ενδεικτικώς ACCA,CISA,CRMA ). Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μεταπτυχιακού τίτλου του εξωτερικού θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη Ελληνική διαπίστευση.

5.   Να διαθέτουν αποδεδειγμένη προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου.

3. Διαδικασία Επιλογής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος τους σε ενσφράγιστο αδιαφανή φάκελο και με την ένδειξη «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Εσωτερικό Ελεγκτή» στα γραφεία της Ο.Λ.Η. Α.Ε. (διεύθυνση Λιμάνι Ηρακλείου, Τ.Κ. 71201), γραφείο Πρωτοκόλλου, έως την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. Ο φάκελος εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να περιλαμβάνει σχετική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ενδιαφερόμενου, μαζί με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, την οικονομική πρόταση συνεργασίας και παρουσίασης της μεθοδολογίας και του σχεδιασμού του εσωτερικού ελέγχου (εκτύπωση παρουσίασης υπό μορφή αρχείου powerpoint ή άλλου ανάλογου), καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα οποία θα προκύπτει η πλήρωση των απαιτούμενων προσόντων στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου. H εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Ε.Ι.Ε.Ε.) αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του Ε.Ι.Ε.Ε. εκδοθείσας το αργότερο εντός ενός έτους πριν από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη και παρουσίαση της προτεινόμενης μεθοδολογίας εσωτερικού ελέγχου ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.Η. Α.Ε.

4. Κριτήρια Επιλογής

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής θα επιλεγεί κατόπιν αξιολόγησης, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης:

(α) της οικονομικής πρότασης συνεργασίας,

(β) της παρουσίασης της μεθοδολογίας και του σχεδιασμού του εσωτερικού ελέγχου (εκτύπωση παρουσίασης υπό μορφή αρχείου powerpoint ή άλλου ανάλογου),

(γ) προφορικής συνέντευξης.

5. Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά ανά τρίμηνο, θα πιστοποιείται από σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής από αρμόδια επιτροπή του Ο.Λ.Η. Α.Ε., και θα εκδίδεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης του εκάστοτε τριμηνιαίου τμήματος. Μετά από κάθε τμηματική παραλαβή, ο ανάδοχος θα πληρώνεται το αντίστοιχο τίμημα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Στοιχείο πληρωμής για τον ανάδοχο θα είναι το παραπάνω πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

Για την πληρωμή του τιμήματος, ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίζει στον Ο.Λ.Η. Α.Ε.:

α) Τιμολόγιο.

β) Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας.

γ) Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Τα τιμολόγια εξοφλούνται εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση τους. Για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα από την έκδοση του λογαριασμού πληρωμής του προμηθευτή, μέχρι την καταβολή σε αυτόν, του ποσού του λογαριασμού από το ταμείο του Ο.Λ.Η. Α.Ε., δεν δικαιούται να εγείρει αξίωση αποζημιώσεως για τη δικαιολογημένη αυτή καθυστέρηση πληρωμής του.

Οι πληρωμές υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις:

-0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. και 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ σύμφωνα με τα Άρθρα 350 & 375 του Ν.4412/2016 (πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου)

6. Ισχύουσες διατάξεις

Η υπόψη διαδικασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσης. Περιπτώσεις που δε ρυθμίζονται από τους παραπάνω αναγραφόμενους όρους, θα διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147A/08.08.2016), Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Ο ΟΛΗ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ματαιώσει τη διαδικασία οποτεδήποτε, ή να επαναλάβει αυτήν, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση.

7. Διευκρινήσεις

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στον Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν κ.Κονσολάκη Ανθούλας, Τηλ.: 2810-338129, e-mail: [email protected].

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Παρουσία Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στην Άσκηση «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-22»

Την Τρίτη 04 Οκτωβρίου 2022 και στο πλαίσιο της Τακτικής Άσκησης Άνευ Στρατευμάτων (ΤΑΑΣ) «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-22», εξετάστηκε επεισόδιο εικονικής εφαρμογής των διαδικασιών αντιμετώπισης ασύμμετρης απειλής αεροσκάφους RENEGADE, σκοπός του οποίου ήταν η εφαρμογή των ενεργειών για την έγκαιρη και αποτελεσματική αναγνώριση

Επίσκεψη στο ΓΕΕΘΑ Κλιμακίου των Εθνικών Στρατιωτικών Αντιπροσώπων των Κρατών – Μελών του ΝΑΤΟ στο SHAPE

Την Τρίτη 04 Οκτωβρίου 2022, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος υποδέχτηκε στο ΓΕΕΘΑ τους Εθνικούς Στρατιωτικούς Αντιπροσώπους (National Military Representatives – NMRs) στο SHAPE, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψής τους στην Ελλάδα. Κατά τον χαιρετισμό του, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ αναφέρθηκε

Νέα επιχειρηματική πρωτοβουλία, αυτή τη φορά στο χώρο της «μικρής κρουαζιέρας» ιδανική για την ελληνική αγορά του θαλάσσιου τουρισμού

Ένα από τα πιο αξιόπιστα ονόματα στον διεθνή κλάδο των πολυτελών ξενοδοχείων πρόκειται να ξεκινήσει μια νέα επιχειρηματική πρωτοβουλία, αυτή τη φορά στο χώρο της «μικρής κρουαζιέρας», που είναι ιδανική για την ελληνική αγορά του θαλάσσιου τουρισμού. Η Four Seasons

Μια εξαιρετική εκδήλωση πολιτισμού με την συμμετοχή Αποστράτων Αξιωματικών ΛΣ απ’ τον Σύλλογο Περουβιανών Ελλάδας

Μια εξαιρετική εκδήλωση πολιτισμού με την συμμετοχή Αποστράτων Αξιωματικών ΛΣ έγινε προ ημερών στην υπέροχη αίθουσα της Δημοτικής Πινακοθήκης Πειραιά απ’ τον Σύλλογο Περουβιανων Ελλάδας! Τιμήθηκε η πολύ γνωστή στην χώρα της Ψυχολόγος, συγγραφέας και ζωγράφος MARIA ROJO για το