Επιδοτήσεις: Ενισχύσεις σε επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών

Από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων ΑΑΕ ΟΤΑ έχει προκηρυχθεί και είναι «ανοιχτή» για υποβολή αιτήσεων η δράση «Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών» στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD / LEADER Αλιείας Κυκλάδων.

ΜΑΙΡΗ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ*

Από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων ΑΑΕ ΟΤΑ έχει προκηρυχθεί και είναι «ανοιχτή» για υποβολή αιτήσεων η δράση «Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών» στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD / LEADER Αλιείας Κυκλάδων. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και από εθνικούς πόρους. Η συνολική δημόσια χρηματοδότηση της πρόσκλησης ξεπερνάει το 1 εκατ. ευρώ.

Στόχος της δράσης

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, η δράση ενισχύει πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που στοχεύουν στην αειφόρο ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, με δραστηριότητες που συμβάλλουν, άμεσα ή έμμεσα, στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Ενδεικτικά, ενισχύονται:

Επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως ο αλιευτικός τουρισμός (επιλέξιμος προϋπολογισμός 2.000 ευρώ – 150.000 ευρώ, επιχορήγηση 50%).

Επενδύσεις που ενισχύουν την αξία και την ποιότητα των αλιευτικών προϊόντων και τη χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων (επιλέξιμος προϋπολογισμός 3.000 ευρώ – 300.000 ευρώ, επιχορήγηση 85%).

Μεταποίηση προϊόντων αλιείας (επιλέξιμος προϋπολογισμός 3.000 ευρώ – 300.000 ευρώ, επιχορήγηση 85%).

Επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως οι επενδύσεις στο σκάφος, περιβαλλοντικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την αλιεία και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία (επιλέξιμος προϋπολογισμός 2.000 ευρώ – 150.000 ευρώ, επιχορήγηση 50%).

Επενδύσεις που αφορούν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις – ίδρυση, εκσυγχρονισμός (επιλέξιμος προϋπολογισμός 3.000 ευρώ – 300.000 ευρώ, επιχορήγηση 65%), οι οποίες στοχεύουν σε: – Προσφορά προστιθέμενης αξίας, δημιουργία θέσεων εργασίας, προσέλκυση νέων και προώθηση της καινοτομίας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας της αλιείας.

– Στήριξη της διαφοροποίησης εντός ή εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων, διά βίου μάθηση και δημιουργία θέσεων εργασίας σε περιοχές αλιείας.

– Βελτίωση και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των περιοχών αλιείας, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής.

– Προώθηση στις περιοχές αλιείας, της κοινωνικής ευημερίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στους τομείς της αλιείας και της θάλασσας.

– Ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και στη διακυβέρνηση των τοπικών αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες πράξεις οι οποίες αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους ή την ικανότητά του να εντοπίζει αλιεύματα.

Περιοχή παρέμβασης

Η περιοχή παρέμβασης της δράσης περιλαμβάνει τους Δήμους Αμοργού, Ανάφης, Ανδρου, Αντιπάρου, Θήρας, Ιητών, Κέας, Κιμώλου, Κύθνου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Πάρου, Σερίφου, Σικίνου, Σίφνου, Σύρου – Ερμούπολης, Τήνου και Φολεγάνδρου.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Δικαιούχοι για υποβολή πρότασης είναι:

Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων, που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. Ε.Ε. 508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στη συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις).

Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Λεπτομέρειες για τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής μπορούν να αναζητηθούν στην αναλυτική πρόσκληση.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση  Απαιτείται να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον υποψήφιο επενδυτή, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην αναλυτική πρόσκληση. Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν εντός 10 εργάσιμων ημερών, μετά την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, να αποστείλουν στην Αναπτυξιακή Κυκλάδων Α.Ε., ως ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης της δράσης, την απόδειξη καταχώρισης της αίτησης χρηματοδότησης όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ, καθώς και πλήρη φάκελο, φυσικό και σε ψηφιακή μορφή (USB stick), στον οποίο θα συμπεριλαμβάνονται η αίτηση όπως υπεβλήθη στο ΠΣΚΕ καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των δικαιολογητικών για τα οποία δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής).

Τα πλήρη στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν αναζητηθούν στις ιστοσελίδες του ΕΣΠΑ  καθώς και της Αναπτυξιακής Κυκλάδων Α.Ε.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 14/1/2022.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η ΛΑΡΚΟ και οι φορολογούμενοι

Η ΛΑΡΚΟ είναι εταιρεία παραγωγής σιδηρονικελίου με ένα μεταλλουργικό εργοστάσιο στη Λάρυμνα Φθιώτιδας και ορυχεία στις περιοχές της Εύβοιας, του Νέου Κόκκινου Βοιωτίας, την Καστοριά και τα Σέρβια Κοζάνης.  Από το 1963 έως το 1982 λειτούργησε ως ιδιωτική επιχείρηση.  Αλλά

Τουρισμός: Αντέχει η «βαριά βιομηχανία» το κύμα τουριστών;

Συνηθίζουμε να λέμε ότι ο τουρισμός αποτελεί τη «βαριά βιομηχανία» της χώρας, οι ανακοινώσεις περί ρεκόρ αφίξεων δημιουργούν θετικό κλίμα για την οικονομία και οι προσδοκίες αυξάνονται σε… ετήσια βάση.  Πράγμα λογικό, βέβαια, εάν αναλογιστούμε ότι το 2019 είχε εκτιμηθεί

Συλλήψεις αλλοδαπών για παράβαση του νόμου περί όπλων στην Ηγουμενίτσα

Στη σύλληψη δύο (02) αλλοδαπών, ηλικίας 49 και 48 ετών, προέβησαν, βραδινές ώρες της 23/01/2023, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Ηγουμενίτσας, για παράβαση του Ν.2168/93 «περί όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που