Κρίσεις Αντιναυάρχων – Υποναυάρχων – Αρχιπλοιάρχων ΛΣ: Μέρος Α’

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση για την πλήρωση των κενούμενων θέσεων Υπαρχηγών, Υποναυάρχων και Αρχιπλοιάρχων, διαδικασία κατά την οποία αναμένεται να προκύψουν περαιτέρω αποστρατείες…

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Με το προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 12 Μαρτίου 2024 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α’ 311), των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 του π.δ. 38/2012 (Α’ 75), όπως ισχύει, του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α’ 75), των περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 3, των άρθρων 5, 7 και 14,  των παρ. 2, 4 και 6 του άρθρου 37 και του άρθρου 39 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139), όπως ισχύει, και της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 58/2012 (Α’ 108):

1. Κυρώνονται οι πίνακες κρίσης Ανώτατων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣΕΛΑΚΤ), που συνέταξε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2024 και για τους οποίους σχετικό είναι το από 11 Μαρτίου 2024 πρακτικό του, ως ακολούθως:

Α. Για Αντιναυάρχους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ:

Πίνακας Α’
«Διατηρητέων»
Ουδείς

Πίνακας Β’
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
1 Τσελίκης Αλέξανδρος του Αθανασίου (Α.Μ. 879)
2 Πανταζόγλου Αριστείδης του Αποστόλου (Α.Μ. 884)

Πίνακας Γ’

«Αποστρατευτέων»
Ουδείς

Β. Για Υποναυάρχους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ:

Πίνακας Α’
«Διατηρητέων»
1 Μάζης Αντώνιος του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 893)
2 Σκανδάλης Γεώργιος του Ιωάννη (Α.Μ. 894)
3 Πολέμης Νικόλαος του Δημητρίου (Α.Μ. 895)
4 Ρεΐζης Δρόσος του Χρυσούλη (Α.Μ. 900)
5 Γκίζης Ιάκωβος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 901)
6 Κοντιζάς Τρύφων του Εμμανουήλ (Α.Μ. 907)

Πίνακας Β’
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
Ουδείς

Πίνακας Γ’
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς

Γ. Για Υποναύαρχο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Υγειονομικού:

Πίνακας Α’
«Διατηρητέων»
Κωνσταντέλλος Γεώργιος του Δημητρίου (Α.Μ.Ε. 64)

Δ. Για Αρχιπλοιάρχους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ:

Πίνακας Α’
«Διατηρητέων»
1 Κωσταράκης Δημήτριος του Ιωάννη (Α.Μ. 909)
2 Χαμέτης Παντελής του Ιωάννη (Α.Μ. 913)
3 Καστάνης Χρήστος του Γεωργίου (Α.Μ. 915)
4 Ροκίδης Ζαφείριος του Δημητρίου (Α.Μ. 916)
5 Λαγκαδιανός Νικόλαος του Δημητρίου (Α.Μ. 927)
6 Μυτιληναίος Ιωάννης του Νικολάου (Α.Μ. 923)
7 Κοντορουχάς Χρήστος του Νικολάου (Α.Μ. 936)
8 Δελής Ιωάννης του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 937)
9 Τιφτικίδης Παύλος του Γεωργίου (Α.Μ. 940)

Πίνακας Β’
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
1 Ευαγγελίδης Σπυρίδων του Αθανασίου (Α.Μ. 911)
2 Σγουρού Μαγδαληνή του Ιωάννη (Α.Μ. 919)
3 Πετρόπουλος Ελευθέριος του Νικολάου (Α.Μ. 921)
4 Μαρουλάκης Χαράλαμπος του Δημητρίου (Α.Μ. 929)
5 Ευμορφόπουλος Χαρίλαος του Ιωάννη (Α.Μ. 930)
6 Μπαγδατόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου (Α.Μ. 932)
7 Γιαμάς Ευστράτιος του Δημητρίου (Α.Μ. 933)
8 Δανδουλάκη Νίκη του Φιλόθεου (Α.Μ. 934)
9 Μαραγκός Γεώργιος του Ανδρέα (Α.Μ. 935)

Πίνακας Γ’
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς

Ε. Για Αρχιπλοίαρχο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Υγειονομικού:

Πίνακας Α’
«Διατηρητέων»
Μπόρα Χριστίνα του Κωνσταντίνου (Α.Μ.Ε. 65)

2. Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Αντιναύαρχος – αρχαιότερος Υπαρχηγός ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Τσελίκης Αλέξανδρος του Αθανασίου (Α.Μ. 879), λόγω εγγραφής του στον Πίνακα Β’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους».

Ο παραπάνω, κατόπιν της ανωτέρω απόφασης, διατηρεί επί τιμή τον τίτλο του αρχαιότερου Υπαρχηγού του ΛΣ- ΕΛΑΚΤ, εγγράφεται δε στα στελέχη της εφεδρείας των Αξιωματικών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (05) ετών από την ημερομηνία διαγραφής του από
τα εν ενεργεία στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 18 του π.δ. 37/2012.

3. Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Αντιναύαρχος – νεότερος Υπαρχηγός ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Πανταζόγλου Αριστείδης του Αποστόλου (Α.Μ. 884), λόγω εγγραφής του στον Πίνακα Β’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους».

Ο παραπάνω, κατόπιν της ανωτέρω απόφασης, διατηρεί επί τιμή τον τίτλο του νεότερου Υπαρχηγού του ΛΣ- ΕΛΑΚΤ, εγγράφεται δε στα στελέχη της εφεδρείας των Αξιωματικών
του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (05) ετών από την ημερομηνία διαγραφής του από τα εν ενεργεία στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 18 του π.δ. 37/2012.

4. Προάγονται οι παρακάτω Αρχιπλοίαρχοι ΛΣ-ΕΛΑΚΤ στον βαθμό του Υποναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (εκτός οργανικών θέσεων), για τριάντα (30) ημέρες, λόγω εγγραφής τους στον

Πίνακα Β’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», ως ακολούθως:

1 Ευαγγελίδης Σπυρίδων του Αθανασίου (Α.Μ. 911)
2 Σγουρού Μαγδαληνή του Ιωάννη (Α.Μ. 919)
3 Πετρόπουλος Ελευθέριος του Νικολάου (Α.Μ. 921)
4 Μαρουλάκης Χαράλαμπος του Δημητρίου (Α.Μ. 929)
5 Ευμορφόπουλος Χαρίλαος του Ιωάννη (Α.Μ. 930)
6 Μπαγδατόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου (Α.Μ. 932)
7 Γιαμάς Ευστράτιος του Δημητρίου (Α.Μ. 933)
8 Δανδουλάκη Νίκη του Φιλόθεου (Α.Μ. 934)
9 Μαραγκός Γεώργιος του Ανδρέα (Α.Μ. 935).

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

 

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

 

 

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

72,5 ετών στη σύνταξη οι σημερινοί έφηβοι

Ένας νέος που γεννήθηκε στην Ελλάδα μέσα στην κρίση και θα ενταχθεί στην αγορά εργασίας κάπου κοντά στο 2030 θα πρέπει να εργαστεί τουλάχιστον 38,5 χρόνια για να μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί περίπου το 2070. Αν και η αύξηση του προσδόκιμου ζωής θεωρείται «βιολογικό προνόμιο» και

Άγιοι Ανάργυροι: Ολοκληρώνεται η ΕΔΕ για τους αστυνομικούς – Ουδείς αναλαμβάνει την ευθύνη, κανείς δεν… είδε

Σε ένα τραγικό πινγκ- πονγκ ευθυνών φέρεται να εξελίσσεται η υπόθεση της Κυριακής, που έχασε τη ζωή της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, με τους αρμόδιους αξιωματούχους των Αρχών λίγο πριν την ολοκλήρωση της ΕΔΕ να δηλώνουν άγνοια για

Σκύρος: Έτοιμη για την “πράσινη” ακτοπλοΐα – Πρόταση για ναυπήγηση πλοίου με μειωμένες εκπομπές άνθρακα

Έτοιμο να πρωτοστατήσει στην πράσινη μετάβαση της ακτοπλοΐας, παρουσιάζοντας συγκεκριμένη πρόταση μελέτη μέσω του Πολυτεχνείου, για τη ναυπήγηση ενός νεότευκτου πλοίου με μειωμένες εκπομπές άνθρακα, δηλώνει το νησί της Σκύρου. Ήδη ο χρόνος μετράει αντίστροφα έως το 2030 με βάση

Αιφνίδιος θάνατος βαθμοφόρου: Διευκρινίσεις ΥΥ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

Προς διευκρίνιση των αναγκαίων λεπτομερειών για την ορθή ενημέρωση όλων και κατά το μέρος που αφορά την εμπλοκή της Υπηρεσίας Υγειονομικού (Υ.Υ.) Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ στην υπόθεση του αιφνίδιου θανάτου του συναδέλφου μας που υπηρετούσε στο Π.Α.Θ. 80, εκτός υπηρεσίας, σας γνωρίζουμε

Μετάβαση στο περιεχόμενο