Κύρωση πινάκων τακτικών κρίσεων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (274) Κατωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, απόφοιτων Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 29 Ιουλίου 2023 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις:

α) του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311) και ιδίως της παρ. 1 του άρθρου 74,
β) του άρθρου 5 του π.δ. 38/2012 (Α΄75), όπως ισχύει,
γ) της περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 7, της παρ. 4 του άρθρου 8 και της παρ. 7 του άρθρου 17 και της παρ. 1 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012 (Α΄139), όπως ίσχυαν πριν από την τροποποίηση του ως άνω διατάγματος με το π.δ. 56/2023 (Α΄110/11.05.2023),
δ) των άρθρων 23 του ν. 4532/2018 (Α΄63) και 17 του ν. 4551/2018 (Α΄ 116).

2. Το π.δ. 79/2023 (Α΄131).
3. Το από 07 Απριλίου 2023 πρακτικό του Κατώτερου Συμβουλίου Κρίσεων Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής
Ακτοφυλακής, έτους 2023:

1. Κυρώνονται οι πίνακες τακτικών κρίσεων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (274) Κατώτερων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), απόφοιτων της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, που
συνέταξε το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, έτους 2023, με το από 07 Απριλίου 2023 πρακτικό του, το
οποίο καταρτίστηκε σύμφωνα με το π.δ. 81/2012, όπως ίσχυε πριν από την τροποποίηση του με το π.δ 56/2023,
ως εξής:

Α. Για Υποπλοίαρχο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, η οποία συμπληρώνει τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής υπηρεσίας την
01.12.2023, σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 46 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος σε συνδυασμό με
την περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 38/2012, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
ΓΡΥΣΜΠΟΛΑΚΗ Αναστασία του Ευαγγέλου (ΑΜ 2892)
ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς

Β. Για Ανθυποπλοιάρχους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, οι οποίοι συμπληρώνουν τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής υπηρεσίας την
01.12.2023, σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 46 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος σε συνδυασμό με
την περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 38/2012, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
1.ΠΑΠΠΟΣ Γρηγόριος του Γεωργίου (ΑΜ 3006)
2.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ανδρομάχη του Σταύρου ( ΑΜ 2880)
3.ΧΡΥΣΟΠΑΙΔΟΥ Μαρία του Νικολάου (ΑΜ 2905)
ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς

Γ. Για Ανθυποπλοιάρχους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, οι οποίοι καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας του βαθμού τους (55ο έτος)
την 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 45, την περ. γ της παρ. 1 και την παρ. 2 του άρθρου 47 του Κώδικα του
Προσωπικού Λιμενικού Σώματος σε συνδυασμό με την περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 38/2012, ως
εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Αθανάσιος του Γεωργίου (ΑΜ 3084)
2. ΔΡΟΣΟΥ Ελευθερία του Παναγιώτη (ΑΜ 3047)
ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς

Δ. Για Ανθυποπλοιάρχους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, για το παρόν έτος, οι οποίοι διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους,
σύμφωνα με την περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 3 και την παρ. 1 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012, σε συνδυασμό με
την περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 38/2012, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄
«Διατηρητέων»
1.ΚΟΥΤΡΑΣ Γεώργιος του Ευθυμίου (ΑΜ 3142)
2.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Αθανασία του Νικολάου (ΑΜ 3049)
3.ΚΑΚΑ Βασιλική του Αγησίλαου (ΑΜ 3053)
4.ΠΛΕΜΜΕΝΟΥ Βασιλική του Ιωάννη (ΑΜ 3054)
5.ΚΟΚΚΟΤΑ Μαρία του Χρήστου (ΑΜ 3065)
6.ΚΑΧΡΙΛΑ Σπυριδούλα του Γεράσιμου (ΑΜ 3097)
7.ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ευαγγελία του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3129)
ΠΙΝΑΚΑΣ Β’
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
Ουδείς
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς

Ε. Για Ανθυποπλοίαρχο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, για το παρόν έτος, η οποία συμπληρώνει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
προαγωγής την 17.04.2023, λόγω κατοχής πτυχίου ΑΕΙ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012,
σε συνδυασμό με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ.38/2012, ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄
«Προακτέων»
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Ανδρονίκη του Νικολάου (ΑΜ 3094)
ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
Ουδείς
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς

Στ. Για Σημαιοφόρους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, για το παρόν έτος, οι οποίοι συμπληρώνουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
προαγωγής λόγω κατοχής πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012, σε
συνδυασμό με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 38/2012, ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄
«Προακτέων»
1.ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Γεωργίου (ΑΜ 3800)
2. ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ Ιωάννης του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3861)
3. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Νεκτάριος του Ιωάννη (ΑΜ 3646)
ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
Ουδείς
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς

Ζ. Για Σημαιοφόρους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, για το παρόν έτος, οι οποίοι συμπληρώνουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
προαγωγής, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του π.δ. 81/2012 και το άρθρο 23 του ν. 4532/2018 σε
συνδυασμό με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 38/2012, ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄
«Προακτέων»
1. ΜΑΪΛΗΣ Στέφανος του Σπυρίδωνα (ΑΜ 4556)
2. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ Μιχαήλ του Στέφανου (ΑΜ 4578)
3. ΡΑΘΩΣΗΣ Γεώργιος του Ελευθερίου (ΑΜ 4597)
4. ΣΕΒΑΣΤΕΛΛΗΣ Παναγιώτης του Κωνσταντίνου (ΑΜ 4613)
5. ΤΣΕΛΙΟΣ Ιωάννης του Δημητρίου (ΑΜ 4682)
6. ΘΩΜΑΣ Χρυσοβαλάντης του Ευάγγελου (ΑΜ 4700)
7. ΚΑΡΤΑΚΗΣ Ιωάννης του Σταματίου (ΑΜ 4715)
8. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος του Νικολάου (ΑΜ 4751)
9. ΤΑΤΣΗΣ Κυριάκος του Κωνσταντίνου (ΑΜ 4787)
10. ΝΑΝΟΣ Ιωάννης του Δημητρίου (ΑΜ 4795)
11. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Χρήστος του Χαράλαμπου (ΑΜ 4938)
ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
Ουδείς
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς

Η. Για Σημαιοφόρο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, για το παρόν έτος, ο οποίος συμπληρώνει τα γενικά τυπικά προς προαγωγή
προσόντα την 13.10.2023, λόγω κατοχής πτυχίου ΤΕΙ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012, το
άρθρο 23 του ν. 4532/2018 και το άρθρο 17 του ν. 4551/2018, σε συνδυασμό με την περ. η της παρ. 1 του
άρθρου 5 του π.δ. 38/2012, ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄
«Προακτέων»
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος του Βασιλείου (ΑΜ 5370)
ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
Ουδείς
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς

Θ. Για Σημαιοφόρους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, για το παρόν έτος, οι οποίοι συμπληρώνουν τα γενικά τυπικά προς προαγωγή
προσόντα την 30.07.2023, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του π.δ. 81/2012 και το άρθρο 23 του ν.
4532/2018, σε συνδυασμό με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 38/2012, ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄
«Προακτέων»
1. ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ Φώτιος του Γεωργίου (ΑΜ 4295)
2. ΚΟΡΟΒΕΖΗΣ Ιωάννης του Θεοδώρου (ΑΜ 4336)
3. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος του Γεωργίου (ΑΜ 4358)
4. ΚΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης του Δημητρίου (ΑΜ 4436)
5. ΤΣΑΒΑΛΑΣ Ευστάθιος του Γεωργίου (ΑΜ 4460)
ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
Ουδείς
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς

Ι. Για Σημαιοφόρους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, για το παρόν έτος, οι οποίοι συμπληρώνουν τα γενικά τυπικά προς προαγωγή
προσόντα την 01.10.2023, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του π.δ. 81/2012 σε συνδυασμό με την περ. η
της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 38/2012, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄
«Προακτέων»
1. ΚΩΣΤΑΚΗΣ Χρήστος του Βασιλείου (ΑΜ 3188)
2. ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ Αλέξιος του Δημητρίου (ΑΜ 3193)
3. ΣΚΑΡΠΕΛΟΣ Λάμπρος του Ηλία (ΑΜ 3194)
4. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος του Παναγιώτη (ΑΜ 3197)
5. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΚΟΣ Στυλιανός του Γρηγορίου (ΑΜ 3201)
6. ΑΛΒΑΝΟΣ Δημήτριος του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3209)
7. ΖΥΓΟΥΡΗΣ Μάρκος του Θωμά (ΑΜ 3213)
8. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Ιωάννης του Νικολάου (ΑΜ 3214)
9. ΛΑΣΚΟΣ Σπυρίδων του Ιωάννη (ΑΜ 3216)
10. ΒΕΡΡΑΣ Ανδρέας του Γρηγορίου (ΑΜ 3217)
11. ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ Παναγιώτης του Χρύσανθου (ΑΜ 3221)
12. ΧΑΛΚΙΔΗΣ Δημήτριος του Χρήστου (ΑΜ 3222)
13. ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ Νικόλαος του Μάρκου-Ιωάννη (ΑΜ 3224)
14. ΚΟΤΣΟΒΟΣ Ιωάννης του Χαράλαμπου (ΑΜ 3225)
15. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Γρηγόριος του Δημητρίου (ΑΜ 3226)
16. ΜΑΡΑΒΕΛΗΣ Ιωάννης του Ανδρέα (ΑΜ 3227)
17. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Κωνσταντίνος του Σάββα (ΑΜ 3228)
18. ΚΑΛΕΜΚΕΡΙΔΗΣ Σάββας του Γεωργίου (ΑΜ 3229)
19. ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ Ταξίαρχος του Απόστολου (ΑΜ 3230)
20. ΚΑΡΑΛΕΞΗΣ Φώτιος του Αναστασίου (ΑΜ 3232)
21. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος του Γεωργίου (ΑΜ 3233)
22. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας του Νικολάου (ΑΜ 3238)
23. ΔΡΑΚΟΣ Ιωάννης του Γεωργίου (ΑΜ 3239)
24. ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ Νικόλαος του Αντωνίου (ΑΜ 3243)
25. ΚΑΛΤΣΑΣ Νικόλαος του Γεωργίου (ΑΜ 3245)
26. ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ Νικόλαος του Γεωργίου (ΑΜ 3246)
27. ΚΟΝΟΝΕΛΟΣ Δημήτριος του Μιχαήλ (ΑΜ 3247)
28. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Γεώργιος του Χρήστου (ΑΜ 3248)
29. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δημήτριος του Παντελή (ΑΜ 3250)
30. ΤΣΙΩΛΗΣ Κωνσταντίνος του Γενναίου (ΑΜ 3251)
31. ΖΑΒΟΣ Χρήστος του Αλεξίου (ΑΜ 3252)
32. ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ Βασίλειος του Γεωργίου (ΑΜ 3254)
33. ΚΟΤΣΑΛΑΣ Φώτιος του Αθανασίου (ΑΜ 3255)
34. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κυριάκος του Νικολάου (ΑΜ 3256)
35. ΚΟΥΖΗΣ Βασίλειος του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3259)
36. ΖΑΓΚΑΣ Κωνσταντίνος του Ανδρέα (ΑΜ 3261)
37. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Αλβέρτος του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3263)
38. ΡΑΣΠΙΤΣΟΣ Ευάγγελος του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3264)
39. ΚΟΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος του Βασιλείου (ΑΜ 3265)
40. ΚΟΛΛΕΡΗΣ Σωτήριος του Νικολάου (ΑΜ 3266)
41. ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ Ευάγγελος του Νικολάου (ΑΜ 3267)
42. ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΙΩΤΗΣ Αναστάσιος του Παναγιώτη (ΑΜ 3268)
43. ΚΑΚΟΣΑΙΟΣ Σεραφείμ του Ιωάννη (ΑΜ 3269)
44. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κωνσταντίνος του Γεωργίου (ΑΜ 3273)
45. ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ Γεώργιος του Στυλιανού (ΑΜ 3274)
46. ΖΩΓΡΑΦΙΝΗΣ Εμμανουήλ του Ιωάννη (ΑΜ 3275)
47. ΞΕΝΑΚΗΣ Νικόλαος του Δημητρίου (ΑΜ 3276)
48. ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΟΣ Νικόλαος του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3279)
49. ΨΩΜΑΣ Νικόλαος του Θεόδωρου (ΑΜ 3282)
50. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ Ιωάννης του Γεωργίου (ΑΜ 3283)
51. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος του Νικολάου (ΑΜ 3284)
52. ΡΗΓΑΣ Γεώργιος του Νικολάου (ΑΜ 3285)
53. ΛΑΜΑΖΑΚΗΣ Παναγιώτης του Χαρίτωνα (ΑΜ 3287)
54. ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη (ΑΜ 3288)
55. ΒΑΒΑΛΕΡΟΣ Πολύκαρπος του Ελευθερίου (ΑΜ 3290)
56. ΤΣΙΩΤΑΚΗΣ Κωνσταντίνος του Βασιλείου (ΑΜ 3296)
57. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ Κωνσταντίνος του Αθανασίου (ΑΜ 3298)
58. ΤΡΑΝΑΚΑΣ Διονύσιος του Γεωργίου (ΑΜ 3299)
59. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Πασχάλης του Απόστολου (ΑΜ 3300)
60. ΣΤΕΙΡΟΣ Ευάγγελος του Εμμανουήλ (ΑΜ 3302)
61. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Ζαχαρίας του Ζαχαρία (ΑΜ 3305)
62. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΗΣ Νικόλαος του Αναστασίου (ΑΜ 3306)
63. ΖΕΝΤΕΦΗΣ Ανάργυρος του Ιωάννη (ΑΜ 3310)
64. ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ-ΛΙΒΙΕΡ Ανδρέας του Παναγή (ΑΜ 3311)
65. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Κωνσταντίνος του Σταματίου (ΑΜ 3312)
66. ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ Παναγιώτης του Λεωνίδα (ΑΜ 3313)
67. ΚΑΡΑΝΔΙΝΑΚΗΣ Γεώργιος του Μιχαήλ (ΑΜ 3314)
68. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Χρήστος του Νικολάου (ΑΜ 3315)
69. ΛΙΑΣΚΑΣ Στέφανος του Ζώη (ΑΜ 3316)
70. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Χαράλαμπος του Μιχαήλ (ΑΜ 3319)
71. ΧΑΣΙΩΤΗΣ Δημήτριος του Παναγιώτη (ΑΜ 3320)
72. ΒΑΒΒΑΣ Θεόδωρος του Ελευθερίου (ΑΜ 3322)
73. ΚΟΥΤΡΟΜΠΙΛΑΣ Γεώργιος του Ευάγγελου (ΑΜ 3328)
74. ΑΓΓΟΥΡΙΑΣ Γεράσιμος του Σπυρίδωνα (ΑΜ 3333)
75. ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑΣ Δημήτριος του Γεωργίου (ΑΜ 3337)
76. ΚΑΣΤΑΝΑΣ Νικόλαος του Παναγιώτη (ΑΜ 3339)
77. ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑΣ Κωνσταντίνος του Γεωργίου (ΑΜ 3340)
78. ΓΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος του Χρήστου (ΑΜ 3342)
79. ΤΣΟΥΤΣΑΣ Χαράλαμπος του Δημητρίου (ΑΜ 3343)
80. ΚΑΒΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3344)
81. ΝΤΟΚΟΣ Αργύριος του Δημητρίου (ΑΜ 3345)
82. ΤΣΟΥΝΗΣ Παναγιώτης του Γεωργίου (ΑΜ 3348)
83. ΧΑΤΖΗΧΑΛΕΠΛΗΣ Μανούσος του Ιωάννη (ΑΜ 3350)
84. ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ Γεώργιος του Φωτίου (ΑΜ 3351)
85. ΤΡΑΚΑΛΙΑΡΟΥΔΗΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη (ΑΜ 3352)
86. ΠΑΛΥΒΟΣ Δημήτριος του Ιωάννη (ΑΜ 3353)
87. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Κωνσταντίνος του Σταύρου (ΑΜ 3355)
88. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗΣ Χρήστος του Ιωάννη (ΑΜ 3356)
89. ΞΗΡΟΥΔΑΚΗΣ Στυλιανός του Ζαχαρία (ΑΜ 3359)
90. ΓΚΟΛΕΜΑΣ Μιχαήλ του Αναστασίου (ΑΜ 3360)
91. ΚΟΥΜΠΗΣ Παναγιώτης του Εμμανουήλ (ΑΜ 3361)
92. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Δημήτριος του Ιωάννη (ΑΜ 3362)
93. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος του Παναγιώτη (ΑΜ 3363)
94. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ Δημήτριος του Χρήστου (ΑΜ 3366)
95. ΜΠΡΟΥΣΟΒΑΝΑΣ Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3367)
96. ΜΕΛΕΤΗΣ Παναγιώτης του Σωτηρίου (ΑΜ 3368)
97. ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ Ιωάννης του Ζαχαρία (ΑΜ 3371)
98. ΜΠΟΝΙΔΗΣ Ανδρέας του Θεοφάνη (ΑΜ 3372)
99. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Αναστάσιος του Γεωργίου (ΑΜ 3377)
100. ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ Ηλίας του Αναστασίου (ΑΜ 3379)
101. ΚΟΥΤΣΑΪΜΑΝΗΣ Νικόλαος του Δημητρίου(ΑΜ 3380)
102. ΠΙΣΑΛΙΔΗΣ Αθανάσιος του Ελευθερίου (ΑΜ 3382)
103. ΚΩΣΤΑΚΗΣ Ηλίας του Λάμπρου (ΑΜ 3383)
104. ΠΑΓΩΝΗΣ Σπυρίδων του Νικολάου (ΑΜ 3384)
105. ΜΥΛΩΝΑΣ Αριστείδης του Παναγιώτη (ΑΜ 3385)
106. ΓΙΑΝΝΑΡΕΛΛΗΣ Παναγιώτη του Γεωργίου (ΑΜ 3387)
107. ΤΣΑΓΚΑΝΗΣ Αντώνιος του Δημητρίου (ΑΜ 3390)
108. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ Δήμος του Σταύρου (ΑΜ 3392)
109. ΣΠΑΝΟΣ Αλέξιος του Βασιλείου (ΑΜ 3395)
110. ΔΗΜΟΣ Κωνσταντίνος του Αποστόλου (ΑΜ 3396)
111. ΖΑΧΑΡΙΑΣ Αθανάσιος του Νικολάου (ΑΜ 3397)
112. ΤΣΕΛΙΚΑΣ Μιχαήλ του Βασιλείου (ΑΜ 3398)
113. ΜΑΚΡΗΣ Δημήτριος του Γεωργίου (ΑΜ 3400)
114.ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος του Δημητρίου (ΑΜ 3401)
115. ΞΕΝΑΚΗΣ Σάββας του Μιχαήλ (ΑΜ 3402)
116. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Σπυρίδων του Χρήστου (ΑΜ 3404)
117.ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ Μοδέστος του Γρηγορίου (ΑΜ 3405)
118. ΚΟΦΙΝΑΚΟΣ Παύλος του Νικολάου (ΑΜ 3406)
119. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος του Γεωργίου (ΑΜ 3407)
120.ΝΤΑΪΦΩΤΗΣ Νέστωρ του Γεωργίου (ΑΜ 3409)
121. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Δημήτριος του Γεωργίου (ΑΜ 3410)
122. ΜΠΑΣΕΑΣ Επαμεινώνδας του Μιχάλη (ΑΜ 3411)
123. ΚΟΝΗΣ Ευάγγελος του Ανδρέα (ΑΜ 3412)
124. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Νικόλαος του Αντωνίου (ΑΜ 3415)
125. ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ Γεώργιος του Παναγιώτη (ΑΜ 3416)
126. ΓΟΥΛΑΣ Κωνσταντίνος του Ανδρέα (ΑΜ 3418)
127. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Ανδρέας του Παναγιώτη (ΑΜ 3419)
128. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Παντελεήμων του Δημητρίου (ΑΜ 3424)
129. ΜΟΥΣΑΓΕΑΣ Πέτρος του Χρήστου (ΑΜ 3425)
130. ΒΕΛΙΓΡΑΤΛΗΣ Θεόδωρος του Χρήστου (ΑΜ 3427)
131. ΠΕΤΡΟΥ Γεώργιος του Παναγιώτη (ΑΜ 3428)
132. ΧΑΣΑΠΗΣ Αστέριος του Βασιλείου (ΑΜ 3430)
133. ΚΑΤΣΙΡΕΑΣ Πέτρος του Ευστρατίου (ΑΜ 3432)
134. ΛΕΜΠΕΣΗΣ Ηλίας του Ιωάννη (ΑΜ 3433)
135. ΡΕΒΗΣ Χρήστος του Μενελάου (ΑΜ 3436)
136. ΦΩΤΙΑΔΗΣ Στέφανος του Σταύρου (ΑΜ 3439)
137. ΜΥΓΙΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3444)
138. ΣΑΝΟΥΛΗΣ Γεώργιος του Δημητρίου (ΑΜ 3446)
139. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Κυριάκος του Δημητρίου (ΑΜ 3448)
140. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος του Ηλία (ΑΜ 3449)
141. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Δημήτριος του Γεωργίου (ΑΜ 3450)
142. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος του Δημητρίου (ΑΜ 3452)
143. ΠΑΤΛΑΤΖΙΑΝΗΣ Αθανάσιος του Γεωργίου (ΑΜ 3454)
144. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ματθαίος του Θωμά (ΑΜ 3456)
145. ΜΑΤΙΑΚΗΣ Δημήτριος του Ηλία (ΑΜ 3459)
146. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ Δημήτριος του Νικολάου (ΑΜ 3460)
147. ΜΙΜΗΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3461)
148. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Γεώργιος του Ιωάννη (ΑΜ 3462)
149. ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ Γεώργιος του Εμμανουήλ(ΑΜ 3464)
150. ΣΟΥΚΟΣ Γεώργιος του Ιωάννη (ΑΜ 3466)
151. ΒΛΑΜΗΣ Νικόλαος του Γεωργίου (ΑΜ 3468)
152. ΧΩΡΑΪΤΗΣ Θεόδωρος του Βασιλείου (ΑΜ 3472)
153. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Γεώργιος του Σπυρίδωνα (ΑΜ 3473)
154. ΑΝΤΕΡΡΙΩΤΗΣ Νικόλαος του Βασιλείου (ΑΜ 3474)
155. ΦΩΤΗΣ Βασίλειος του Γεωργίου (ΑΜ 3476)
156. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Ιωάννης του Αγησίλαου (ΑΜ 3478)
157. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Σπυρίδων του Λεωνίδα (ΑΜ 3479)
158. ΓΚΟΥΦΑΣ Στυλιανός του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3480)
159. ΠΑΤΣΙΟΣ Αλέξανδρος του Δημητρίου (ΑΜ 3481)
160. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Βασίλειος του Πέτρου (ΑΜ 3482)
161. ΜΟΥΤΣΙΑΝΑΣ Δημήτριος του Νικολάου (ΑΜ 3484)
162. ΓΕΩΡΓΟΣΤΑΘΗΣ Νέαρχος του Ιωάννη (ΑΜ 3487)
163. ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ Στέφανος του Γεωργίου (ΑΜ 3490)
164. ΜΟΥΓΙΑΚΟΣ Σταμάτιος του Θωμά (ΑΜ 3491)
165. ΒΡΥΓΙΩΝΑΚΗΣ Μιχαήλ του Γεωργίου (ΑΜ 3492)
166. ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ Γεώργιος του Ηλία (ΑΜ 3493)
167. ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ Γεώργιος του Παναγιώτη (ΑΜ 3494)
168. ΜΠΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗΣ Παναγιώτης του Γεωργίου (ΑΜ 3495)
169. ΒΟΥΡΝΑΣ Δημήτριος του Πολύβιου (ΑΜ 3496)
170.ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γεώργιος του Ευάγγελου (ΑΜ 3500)
171. ΤΣΑΜΠΑΣ Μάριος του Δημητρίου (ΑΜ 3501)
172. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ Ευάγγελος του Ευριπίδη (ΑΜ 3504)
173. ΚΑΤΣΙΑΠΗΣ Δημήτριος του Μιχαήλ (ΑΜ 3506)
174. ΣΤΑΜΟΣ Ιωάννης του Σοφοκλή (ΑΜ 3507)
175. ΣΗΦΑΚΗΣ Μιχαήλ του Δημητρίου (ΑΜ 3508)
176. ΤΑΜΠΑΚΗΣ Αλέξανδρος του Χρήστου (ΑΜ 3510)
177. ΔΡΑΤΣΑΣ Στέργιος του Βασιλείου (ΑΜ 3511)
178. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος του Αργυρίου (ΑΜ 3514)
179. ΜΑΤΡΑΚΑΣ Γεώργιος του Αθανασίου (ΑΜ 3515)
180. ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟΣ Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3517)
181. ΜΠΟΥΖΟΥΝΙΕΡΑΚΗΣ Νικόλαος του Μιχαήλ (ΑΜ 3518)
182. ΓΕΓΙΟΣ Γεώργιος του Ζαχαρία (ΑΜ 3519)
183. ΔΡΟΥΒΑΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Δημητρίου (ΑΜ 3523)
184. ΜΗΛΑΚΗΣ Μιχαήλ του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3524)
185. ΛΑΖΟΣ Ευάγγελος του Γεωργίου (ΑΜ 3525)
186. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος του Αργυρίου (ΑΜ 3526)
187.ΝΕΜΙΤΣΑΣ Γεώργιος του Ιωάννη (ΑΜ 3533)
188. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σπήλιος του Δημητρίου (ΑΜ 3534)
189. ΠΟΥΛΙΟΣ Στέφανος του Αποστόλου (ΑΜ 3535)
190. ΒΑΤΣΗΣ Γεώργιος του Διονυσίου (ΑΜ 3538)
191. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Μάριος του Ελευθερίου (ΑΜ 3540)
192. ΚΥΜΑΚΗΣ Νεκτάριος του Εμμανουήλ (ΑΜ 3542)
193. ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ Ιωάννης του Νικολάου (ΑΜ 3543)
194. ΤΑΤΣΙΩΝΑΣ Δημήτριος του Ιωάννη (ΑΜ 3546)
195. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Ελευθέριος του Ευστρατίου (ΑΜ 3547)
196. ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ Χρήστος του Δήμου (ΑΜ 3548)
197. ΜΟΥΛΟΣ Ηλίας του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3549)
198. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Δημήτριος του Ιωάννη (ΑΜ 3553)
199. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Λεωνίδας του Θεόδωρου (ΑΜ 3554)
200.ΘΕΟΧΑΡΗΣ Λάμπρος του Γεωργίου (ΑΜ 3559)
201. ΧΑΛΑΤΣΗΣ Αθανάσιος του Βαΐου (ΑΜ 3560)
202.ΝΕΙΡΟΣ Παναγιώτης του Γεωργίου (ΑΜ 3561)
203. ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος του Γεωργίου (ΑΜ 3562)
204. ΠΗΛΟΣ Γεώργιος του Χρήστου (ΑΜ 3567)
205. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αλέξανδρος του Δημητρίου (ΑΜ 3258)
206. ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ Φίλιππος του Θωμά (ΑΜ 3292)
207. ΑΔΑΜ Δημήτριος του Ιωάννη (ΑΜ 3303)
208. ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ Αντώνιος του Παναγιώτη (ΑΜ 3317)
209. ΜΑΝΙΟΣ Κωνσταντίνος του Ευάγγελου (ΑΜ 3451)
210. ΛΙΖΟΣ Ιωάννης του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3458)
211. ΒΑΡΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος του Νικολάου (ΑΜ 3502)
212. ΜΗΔΙΑΤΗΣ Δημήτριος του Κυριάκου (ΑΜ 3509)
213. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Θεόδωρος του Αναστασίου (ΑΜ 3563)
214. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Νικολάου (ΑΜ 3564)
215. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ Κάρολος του Ιάκωβου (ΑΜ 3240)
216. ΣΛΙΟΥΠΚΙΔΗΣ Γεώργιος του Δημητρίου (ΑΜ 3435)
217.ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗΣ Κωνσταντίνος του Χρήστου (ΑΜ 3463)
218. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χαράλαμπος του Νικολάου (ΑΜ 3512)
219. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Νικόλαος του Δημητρίου (ΑΜ 3207)
220.ΝΙΑΝΙΟΣ Αθανάσιος του Χρήστου (ΑΜ 3489)
221. ΔΕΛΙΔΗΣ Γεώργιος του Ευστρατίου (ΑΜ 3527)
222. ΒΑΜΒΑΚΑΣ Ευάγγελος του Σωτηρίου (ΑΜ 3210)
223. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Παναγιώτης του Γεωργίου (ΑΜ 3260)
224. ΤΣΑΚΙΡΗΣ Εμμανουήλ του Νικολάου (ΑΜ 3332)
225. ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη (ΑΜ 3330)
226. ΧΡΥΣΙΝΑΣ Κωνσταντίνος του Βασιλείου (ΑΜ 3471)
227. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ευστάθιος του Γεωργίου (ΑΜ 3192)
228. ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ Γεώργιος του Ιωάννη (ΑΜ 3244)
229. ΚΑΡΟΛΕΜΕΑΣ Γεώργιος του Σταύρου (ΑΜ 3378)
230. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3551)
ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
1. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Παναγιώτης του Λαζάρου (ΑΜ 3190)
2. ΛΑΪΟΣ Γεώργιος του Βασιλείου (ΑΜ 3270)
3. ΧΑΝΤΖΗΣ Δημήτριος του Φωτίου (ΑΜ 3414)
4. ΠΟΥΛΙΟΣ Κωνσταντίνος του Νικολάου (ΑΜ 3426)
5. ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ Πέτρος του Χρήστου (ΑΜ 3486)
6. ΨΩΦΑΚΗΣ Τηλέμαχος του Δημητρίου (ΑΜ 3521)
7. ΖΕΡΒΟΥΛΗΣ Αντώνιος του Δημητρίου (ΑΜ 3566)
8. ΖΙΩΓΑΣ Αντώνιος του Ευάγγελου (ΑΜ 3520)
9. ΠΛΥΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος του Μιχαήλ (ΑΜ 3570)
10. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ Νικόλαος του Παναγιώτη (ΑΜ 3218)
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς
2.Α. Προάγεται η Ανθυποπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Ανδρονίκη του Νικολάου (ΑΜ 3094), απόφοιτη της
Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό της Υποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, λόγω συμπλήρωσης των τυπικών και
ουσιαστικών προσόντων, της προαγωγής αυτής λογιζομένης από 17.04.2023, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7
του π.δ. 81/2012.
Β. Προάγονται οι Σημαιοφόροι ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων:
1. ΜΑΪΛΗΣ Στέφανος του Σπυρίδωνα (ΑΜ 4556)
2. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ Μιχαήλ του Στέφανου (ΑΜ 4578)
3. ΡΑΘΩΣΗΣ Γεώργιος του Ελευθερίου (ΑΜ 4597)
4. ΣΕΒΑΣΤΕΛΛΗΣ Παναγιώτης του Κωνσταντίνου (ΑΜ 4613)
5. ΤΣΕΛΙΟΣ Ιωάννης του Δημητρίου (ΑΜ 4682)
6. ΘΩΜΑΣ Χρυσοβαλάντης του Ευάγγελου (ΑΜ 4700)
7. ΚΑΡΤΑΚΗΣ Ιωάννης του Σταματίου (ΑΜ 4715)
8. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος του Νικολάου (ΑΜ 4751)
στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, λόγω συμπλήρωσης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, της
προαγωγής αυτών λογιζομένης από 02.02.2023, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του π.δ. 81/2012 και το
άρθρο 23 του ν. 4532/2018.
(Αρ. εγκρ. ΒεΒ. ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ: 10289/21.04.2023)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Φρεγάτα «ΨΑΡΑ»: Η ολονύχτια μάχη απέναντι σε drones και βαλλιστικούς πυραύλους

Ήταν η πιο δύσκολη έως τώρα νύχτα για την φρεγάτα «ΨΑΡΑ» στον Κόλπο του Άντεν, με το πλοίο να βρίσκεται συνεχώς σε «κόκκινο» συναγερμό και το σύνολο του πληρώματος σε θέσεις μάχης, καθώς είχε να αντιμετωπίσει ένα μπαράζ επιθέσεων όχι μόνο

Η διάρκεια στον χρόνο αποδεικνύει την αξία της…(*)

Από την υπογραφή της Συνθήκης της Ουάσιγκτον στις 4 Απριλίου 1949 για την ίδρυση της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας, μέχρι και την προχθεσινή πανηγυρική Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον, η αποτροπή του τότε Σοβιετικού και νυν Ρωσικού επεκτατισμού αποτελούσε κοινή πρόκληση για

«Εδώ είναι άγριες οι θάλασσες»

Η πρώτη ειδοποίηση έφτασε το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουλίου. Ένα ακατάλληλο σκαρί γεμάτο ανθρώπους θαλασσόδερνε ανοιχτά της Γαύδου. Το επείγον σήμα βρήκε τον καπετάν Στράτο στη γέφυρα του επιβατηγού «Δασκαλογιάννης». Μετέφερε κοντά στα 400 άτομα, κυρίως τουρίστες, στο παράκτιο

Μετάβαση στο περιεχόμενο