Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Ένωσης Λιμένων Ελλάδος και Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας (pics)

Τα δύο Μέρη συμφώνησαν να συνεργαστούν σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος προς όφελος των Μελών τους και, ιδιαίτερα, στους τομείς της ανάπτυξης της Κρουαζιέρας, του Θαλάσσιου Τουρισμού και της Γαλάζιας Οικονομίας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Ε.ΛΙΜ.Ε.» με έδρα τον Πειραιά (Ακτή Μιαούλη 10, Τ.Κ. 185 38) με ΑΦΜ 998672396, Δ.Ο.Υ. Α΄ Πειραιά, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Αθανάσιο Λιάγκο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΛΙΜ.Ε. και της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «Ε.Ε.Κ.Φ.Ν.», με έδρα τον Πειραιά, (Αμπατιέλου 10, Τ.Κ. 185 36), με ΑΦΜ 997593334, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Γεώργιο Κουμπενά, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Κ.Φ.Ν. (από κοινού καλούμενα τα δύο Μέρη).

Λόγω της κοινής επιθυμίας της Ε.ΛΙΜ.Ε. και της Ε.Ε.Κ.Φ.Ν. να ενισχύσουν περαιτέρω τις ήδη υφιστάμενες σχέσεις συνεργασίας μεταξύ τους, τα δύο Μέρη συμφώνησαν να συνεργαστούν σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος προς όφελος των Μελών τους και, ιδιαίτερα, στους τομείς της ανάπτυξης της Κρουαζιέρας, του Θαλάσσιου Τουρισμού και της Γαλάζιας Οικονομίας.

Ο κ. Γεώργιος Κουμπενάς, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Κ.Φ.Ν.

Τα δύο μέρη συμφώνησαν σε συνεργασία ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Στόχοι

Τα δύο Μέρη θα συνεργαστούν για την ανταλλαγή πληροφοριών, τεχνογνωσίας και Μελετών κοινού ενδιαφέροντος για την προώθηση της Κρουαζιέρας, του Θαλάσσιου Τουρισμού και της Γαλάζιας Οικονομίας.

Τα δύο Μέρη θα συμβάλλουν από κοινού στην προώθηση του κλάδου της Κρουαζιέρας και θα διαβουλευθούν με στόχο την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης της Κρουαζιέρας ενώπιον των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών, ευρωπαϊκών και υπερεθνικών αρχών και άλλων δημόσιων και ιδιωτικών Φορέων.

Τα δύο Μέρη θα συνεργαστούν σε πρωτοβουλίες κοινού ενδιαφέροντος αναφορικά με τον κλάδο της Κρουαζιέρας και θα συζητήσουν από κοινού τις υφιστάμενες και μελλοντικές προκλήσεις με στόχο την ανάπτυξη κοινών θέσεων.

Τα δύο Μέρη θα συνεργαστούν για να συζητήσουν την ανάπτυξη και την προσαρμογή των λιμενικών εγκαταστάσεων στις νέες τεχνολογίες, στις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων και την παροχή ηλεκτροδότησης κατά την παραμονή κρουαζιεροπλοίων στους λιμένες με βάση την ισχύουσα και, την υπό διαμόρφωση, ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Τα δύο Μέρη συμφωνούν να προχωρήσουν στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και ιδεών με γνώμονα την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την κάλυψη των υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών στον κλάδο της Κρουαζιέρας, του Θαλάσσιου Τουρισμού και της Γαλάζιας Οικονομίας.

Τα δύο Μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν σε θέματα ελέγχου επιβατών και πληρωμάτων στους λιμένες με στόχο την συμμόρφωση στους νέους Κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν το Σύστημα Εισόδου- Εξόδου (Ε.Ε.-Πύλες Σένγκεν).

Τα δύο Μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν σε θέματα ασφάλειας, ταυτοποίησης και καταγραφής επιβατών, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της ανωτέρω νέας νομοθεσίας αναφορικά με το Σύστημα Εισόδου-Εξόδου (Ε.Ε.-Πύλες Σένγκεν).

Τα δύο Μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν σε θέματα ανταλλαγής στοιχείων αναφορικά με τον αριθμό κρουαζιεροπλοίων και των επιβατών που προγραμματίζεται να επισκεφθούν στο μέλλον τους Λιμένες – Μέλη της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος.

Άρθρο 2

Συναντήσεις – Μικτή Επιτροπή

Τα δύο Μέρη συμφωνούν να προγραμματίσουν συναντήσεις και επισκέψεις με γνώμονα την εφαρμογή του παρόντος. Στο πλαίσιο αυτό, μία μικτή Επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των δύο Μερών θα συνεδριάζει μία φορά ετησίως για να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της ανταλλαγής πληροφοριών και γνώσεων που πραγματοποιούνται για να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του παρόντος Μνημονίου.

Άρθρο 3

Αλληλοβοήθεια στην εφαρμογή του Μνημονίου

Τα δύο Μέρη θα αλληλοβοηθούν το ένα το άλλο στην εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου και θα λαμβάνουν όλα τα μέτρα που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της προόδου εφαρμογής του παρόντος Μνημονίου.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος και καταγγελία του Μνημονίου

Το παρόν Μνημόνιο αρχίζει να ισχύει την ημέρα υπογραφής του από τα δύο Μέρη για περίοδο αορίστου χρόνου, εκτός εάν ένα από τα δύο Μέρη ενημερώσει εγγράφως το άλλο Μέρος για την απόφαση του περί καταγγελίας τριάντα (30) ημέρες πριν την προτεινόμενη λήξη ισχύος του Μνημονίου.

Άρθρο 5

Έξοδα

Κάθε οικονομική δέσμευση κάθε Μέρους που απαιτείται για τις δράσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας θα πρέπει να υπόκειται σε νομικά δεσμευτική έγγραφη συμφωνία μεταξύ των Μερών.

Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως, κάθε Μέρος φέρει τα έξοδά του σε σχέση με τον παρόν Μνημόνιο.

Άρθρο 6

Ειδοποιήσεις

Όλες οι ειδοποιήσεις, οι συναινέσεις και άλλες ανακοινώσεις δυνάμει του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας πρέπει να είναι έγγραφες και θα θεωρούνται ότι δόθηκαν στο άλλο Μέρος, όταν: α) παραδίδονται στην δέουσα διεύθυνση ιδιοχείρως ή από εθνικά αναγνωρισμένη υπηρεσία ταχυμεταφοράς (προπληρωμένο κόστος), β) αποστέλλονται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με επιβεβαίωση της διαβίβασης από τον εξοπλισμό διαβίβασης ή γ) λαμβάνονται από τον παραλήπτη, εάν αποσταλούν με επικυρωμένο ταχυδρομείο, ζητούμενης απόδειξης επιστροφής, σε κάθε περίπτωση στις ακόλουθες διευθύνσεις και υπόψη του ατόμου (με το όνομα ή τον τίτλο) που ορίζεται παρακάτω (ή σε άλλη διεύθυνση ή άτομο που μπορεί να ορίσει το Μέρος με ειδοποίηση στο άλλο Μέρος):

Άρθρο 7

Νομική ισχύς

Το παρόν Μνημόνιο αποσκοπεί στην καταγραφή της πρόθεσης και της κατανόησης και των δύο Μερών και δεν αποσκοπεί στη δημιουργία νομικά δεσμευτικών δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων για οποιοδήποτε Μέρος ούτε οποιοδήποτε Μέρος θα θεωρείται ως εκπρόσωπος του άλλου.

Το παρόν Μνημόνιο δεν υποχρεώνει τα Μέρη να συνάψουν οποιουδήποτε είδους Συμφωνία.

Άρθρο 8

Ανταγωνισμός

Τα Μέρη δηλώνουν ρητώς ότι συμμορφώνονται με τις ισχύουσες διατάξεις του δικαίου του ανταγωνισμού. Τα Μέρη διασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε επικοινωνία, προώθηση, ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων και καθιέρωση επαφών δεν θα οδηγήσει σε παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

Άρθρο 9

Εμπιστευτικότητα

Τα Μέρη συμφωνούν να χρησιμοποιούν Εμπιστευτικές Πληροφορίες αποκλειστικά για τους σκοπούς που ορίζονται στο παρόν, να αντιμετωπίζουν τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες ως αυστηρά εμπιστευτικές και – εκτός εάν επιτρέπεται βάσει του παρόντος Μνημονίου – να μην τις αποκαλύπτουν ή να τις θέτουν στη διάθεση, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιονδήποτε τρίτο και να μην τις δημοσιοποιούν.

Άρθρο 10

Τροποποιήσεις

Το παρόν Μνημόνιο μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν αιτήματος ενός από τα Μέρη, υπό την προϋπόθεση αμοιβαίας συμφωνίας. Καμία τροποποίηση δεν θα είναι ισχυρή, εκτός εάν γίνει εγγράφως και υπογραφεί και από τα δύο Μέρη.

Άρθρο 11

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Το παρόν Μνημόνιο διέπεται και ερμηνεύεται στο σύνολό του από το Ελληνικό Δίκαιο. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με το παρόν Μνημόνιο ή σχετίζονται με την παραβίαση, την καταγγελία ή την ακυρότητά του θα υποβάλλονται στα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

Άρθρο 12

Διάφορα

Το παρόν Μνημόνιο αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των Μερών όσον αφορά το αντικείμενο του παρόντος Μνημονίου και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες έγγραφες ή προφορικές συμφωνίες σε σχέση με αυτό.

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη ή διατάξεις του παρόντος Μνημονίου είναι ή καθίστανται εν όλω ή εν μέρει άκυρες ή μη εφαρμόσιμες, αυτό δεν επηρεάζει το κύρος ή την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων. Οι άκυρες ή μη εφαρμόσιμες διατάξεις θεωρούνται ότι αντικαθίστανται από έγκυρες ή εκτελεστές διατάξεις, οι οποίες, ως προς σκοπό τους, έρχονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στις άκυρες ή μη εφαρμόσιμες διατάξεις. Το ίδιο ισχύει κατ’ αναλογία για τα κενά του παρόντος Μνημονίου.

Οι προσθήκες και τροποποιήσεις του παρόντος Μνημονίου, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης της απαίτησης έγγραφου τύπου, δεν ισχύουν παρά μόνο με έγγραφη συμφωνία που συνάπτεται από τα μέρη.

Άρθρο 13

Αντίγραφα

Το παρόν Μνημόνιο συνάπτεται στην Ελληνική γλώσσα σε δύο (2) αντίτυπα.

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες είναι δεόντως εξουσιοδοτημένοι να υπογράψουν το παρόν Μνημόνιο.  Συνήφθη στην Θεσσαλονίκη, την 25η Απριλίου 2023, στην Ελληνική σε δύο πρωτότυπα τα οποία είναι αμφότερα εξίσου αυθεντικά, κάθε μέρος έλαβε ένα πρωτότυπο.

Για την Ε.ΛΙΜ.Ε.                                                                                                                                             Για την Ε.Ε.Κ.Φ..Ν.

Αθανάσιος Λιάγκος                                                                                                                                        Γεώργιος Κουμπενάς

Πρόεδρος Δ.Σ.                                                                                                                                                 Πρόεδρος Δ.Σ.

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Νομικές διαδικασίες κατά Ψαριανού προανήγγειλε η ΟΛΜΕ για την επίθεσή του στους καθηγητές

«Για απαράδεκτη συμπεριφορά η οποία δεν θα γίνει ανεκτή» κάνει λόγο η ΟΛΜΕ σε ανακοίνωσή της, προαναγγέλλοντας ότι θα κινηθεί νομικά κατά του υποψηφίου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Γρηγόρη Ψαριανού, ο οποίος σε δημόσια τοποθέτησή του χαρακτήρισε τους καθηγητές «καθάρματα,

Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος: Οι θανατώσεις ζωνοδέλφινων στο ΒΑ Αιγαίο συνεχίζονται

Δύο ακόμα θανατωμένα ζωνοδέλφινα (Stenella coeruleoalba), εντοπίστηκαν εχθές το απόγευμα στο ανοιχτό πέλαγος στο ΒΑ Αιγαίο, από ερευνητές του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Όπως τονίζουν οι επικεφαλής της οργάνωσης: «Δεδομένου ότι στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή καταγράφουμε εδώ και δεκαετίες ζωνοδέλφινα

Το κόλπο με το αλουμινόχαρτο της σπείρας που άρπαξε πάνω από 200 χιλιάδες ευρώ

Το κόλπο με το… αλουμινόχαρτο εφάρμοζε η σπείρα που δρούσε από τον περασμένο Μάρτιο στα νότια προάστια της Αττικής και έκλεβε ηλικιωμένους που νόμιζαν ότι οι νεαροί που έμπαιναν στα σπίτια τους ήταν υπάλληλοι παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ή συντηρητές ασανσέρ.

Πέθανε ο Θεόδωρος Πάγκαλος

Έφυγε σε ηλικία 84 ετών ο Θεόδωρος Πάγκαλος, πρώην αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κυβέρνησης, βουλευτής, υπουργός και ηγετικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση της οικογένειάς του στο Twitter. «Ο αγαπημένος μας Θόδωρος Πάγκαλος έφυγε σήμερα από κοντά

Μετάβαση στο περιεχόμενο