Ναι, αποκαταστάθηκε η κανονικότητα στην διάρκεια θητείας του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Ασφαλώς και αποτελεί μια ευχάριστη είδηση, που θεσμικά αποκαθιστά το κύρος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, αφού για την θητεία του Αρχηγού του ισχύει πλέον ότι και στους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων  και στα άλλα Σώματα Ασφαλείας.

Με πρωτοβουλία του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ  Αντιναυάρχου Κλιάρη Θ. και εισήγηση του Υπουργού κ. ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ Ι. προς την κα Πρόεδρο της Δημοκρατίας εκδόθηκε το Π.Δ. 75/2021 (Α΄182), με το οποίο ορίζεται  η διάρκεια της θητείας του Αρχηγού σε 2 έτη, δυνάμενη να παραταθεί για ένα ακόμη έτος μετά από απόφαση του ΚΥΣΕΑ.

Παράλληλα, καταργήθηκε  η φωτογραφική διάταξη του  Π.Δ. 6/2019, με την οποία  η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ  έδιδε την δυνατότητα σε έναν Αρχηγό Λ.Σ. να έχει μεγαλύτερη κατά ένα χρόνο θητεία από τους άλλους αρχηγούς των Ε.Δ. και Σ.Α., εξισωνόμενη με την  θητεία του Αρχηγού  ΓΕΕΘΑ, δηλαδή 4 έτη!!!

Με το Π.Δ. 75/2021 λαμβάνεται μέριμνα και επιλύονται και τα διαδικαστικά θέματα που αφορούν στην θητεία του εκάστοτε Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και  ιδιαίτερα όταν η επιλογή από το ΚΥΣΕΑ γίνεται στο ενδιάμεσο του χρόνου μεταξύ δύο  τακτικών κρίσεων.

Στα θετικά της σημερινής στρατιωτικής ηγεσίας και ιδιαίτερα του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ θα πρέπει να καταχωριστεί το γεγονός, ότι ανέλαβε την πρωτοβουλία αυτή, η οποία θα αποβεί σε όφελος της ομαλής λειτουργίας του Σώματος, παραβλέποντας το προσωπικό του συμφέρον, που λογικό θα ήταν να επωφεληθεί με την  επιδίωξη ανανέωσης της θητείας για δύο (02) ακόμη έτη, σύμφωνα με την μητροπολιτική  διάταξη της προηγούμενης κυβέρνησης.

Η διετής θητεία του σημερινού Αρχηγού Λ.Σ. που λήγει στο τέλος Οκτωβρίου αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα να ανανεωθεί από το ΚΥΣΕΑ σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νέου Π.Δ.

Στα θετικά καταλογίζεται το γεγονός,  ότι επί της θητείας του υπήρξε αποτελεσματική αντιμετώπιση και στα θαλάσσια σύνορα  της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού προβλήματος από πλευράς της Τουρκίας,  που είχε σαν αποτέλεσμα την δραστικότατη μείωση των μεταναστευτικών ροών.

Με το Π.Δ. 75/2021 επιλύεται επίσης και των θέμα της ιεραρχικής εξέλιξης των Ολυμπιονικών μας σε ομαδικά αθλήματα, όπου και αυτοί πλέον θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση μη αυτήν των αθλητών  των ατομικών αθλημάτων που καταλαμβάνουν  θέσεις από την 1η εως την 8η  σε τελικούς Ολυμπιονικών Αγώνων.

 Οι παραπάνω διατάξεις αναμφισβήτητα  αποτελούν ένα σημαντικότατο δημοκρατικό μέτρο και  συμβάλουν σημαντικά στην καλλιέργεια του αισθήματος δικαιοσύνης και ισονομίας μεταξύ των στελεχών του Σώματος.   

Το βέβαιο είναι, ότι απομένουν πολλά που θα πρέπει να διορθωθούν ακόμη και ο δρόμος είναι μακρύς, προκειμένου το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο φορέα ικανό να ανταποκρίνεται  στην αποστολή του αξιοποιώντας την τεχνολογία και καθιερώνοντας διαδικασίες  αυτό-βελτίωσης και αυτό-αξιολόγησης.

Βούληση χρειάζεται από την στρατιωτική και πολιτική ηγεσία.

 

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 75

Τροποποίηση του π.δ. 81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄139).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α) Της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α΄35).

β) Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (A΄102).

γ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).

δ) Της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄4805).

ε) Του άρθρου 20 περ. ιβ του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143).

στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 A΄98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 (περ. 22) του ν. 4622/2019 (Α΄133).

  1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος σύμφωνα με το υπ΄αρ. 2811.8/22948/2021/ 31-03-2021, σε ορθή επανάληψη, εισηγητικό σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όσον αφορά στο άρθρο 1, δεν προκύπτει οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ, ενώ όσον αφορά στο άρθρο 2, προκαλείται επιπλέον δαπάνη συνολικού ύψους 23.719,97€ για το τρέχον έτος σε βάρος της μείζονος κατηγορίας 21 «Παροχές σε εργαζομένους», προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ (Ειδικού Φορέα 1041-502-0000000 «Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής»). Η εν λόγω δαπάνη για το τρέχον έτος αντιμετωπίζεται με την ανακατανομή πιστώσεων του εκτελούμενου προϋπολογισμού. Για τα επόμενα οικονομικά έτη 2022-2025, η δαπάνη που προκαλείται εκτιμάται στο ποσό των 40.662,81€ ανά έτος και στοιχεί προς τις δεσμεύσεις και τους στόχους του κατατεθέντος ΜΠΔΣ 2022-2025 (ν. 4813/2021 Α΄111).
  2. Την υπ΄ αρ. 154/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η παρ. 2 του άρθρου 13 του π.δ. 81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄139), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 6/2019 (Α΄6), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Η θητεία του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ορίζεται διετής και δύναται να παραταθεί μέχρι ένα επιπλέον έτος μετά από απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (Κ.Υ.Σ.Ε.Α.). Η θητεία του Αρχηγού Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. λήγει με την έναρξη των τακτικών κρίσεων του έτους συμπλήρωσής της, εφόσον αυτή συμπληρώνεται πριν τη διενέργεια ή κατά τον χρόνο διενέργειας των τακτικών κρίσεων του έτους αυτού. Η θητεία του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. λήγει με την έναρξη των τακτικών κρίσεων του αμέσως επόμενου έτους συμπλήρωσής της, εφόσον αυτή συμπληρώνεται μετά τη διενέργεια των τακτικών κρίσεων του προηγούμενου έτους. Η θητεία του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ανανεώνεται πριν την έναρξη των τακτικών κρίσεων κατά τις οποίες λήγει.».

 Άρθρο 2

Η περ. β της παρ. 1 του άρθρου 28 του π.δ. 81/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «β) Σε αθλητές ή αθλήτριες που έχουν καταλάβει σε ομαδικό άθλημα, κατά τη διεξαγωγή Ολυμπιακών Αγώνων, μέχρι και την όγδοη θέση και υπηρετούν ως Λιμενοφύλακες ή ως Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.».

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Οικονομικών                                    Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ                                                                      ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Στα Λινοπεράματα το πλοίο της Greenpeace

Έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Δήμου Μαλεβιζίου Στη θαλάσσια περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου πλέει από το μεσημέρι του Σαββάτου το πλοίο “Rainbow Warrior” της Greenpeace. Πολλοί ήταν εκείνοι που αντιλήφθηκαν το διάσημο σκαρί της περιβαλλοντικής οργάνωσης και έσπευσαν να το φωτογραφίσουν απαθανατίζοντάς

Σταμάτης Κόκοτας: Πέθανε σε ηλικία 85 ετών

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 85 ετών άφησε ο Σταμάτης Κόκοτας. Νοσηλευόταν στο Ασκληπιείο Βούλας μετά από ραγδαία επιδείνωση της υγείας του. Ο Σταμάτης Κόκοτας ήταν γεννημένος στην Αθήνα στις 23 Μαρτίου 1937. Είχε σημαντική δισκογραφική παρουσία κατά τη διάρκεια

Το ναυάγιο της 29ης Μαΐου ’41 και η ιστορία του

Ο Μάικλ Μπέντον θυμάται εκείνη την ημέρα πεντακάθαρα, και ας έχουν περάσει 15 χρόνια από τότε. Ηταν ένα τυπικό καλοκαιρινό απόγευμα στη χερσόνησο της Γραμβούσας και τίποτα δεν προμήνυε ότι θα ήταν καθοριστική για την υπόλοιπη ζωή του. Οπως συνήθιζαν με τη

Εκλογές τον Μάρτιο ή στο τέλος Ιουνίου – Οι πιθανές ημερομηνίες που συζητούν στο Μέγαρο Μαξίμου

Ο Μάρτιος και το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου φαίνεται να είναι τα επικρατέστερα χρονικά διαστήματα για τη διεξαγωγή των εκλογών. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει μετά και τις τελευταίες δηλώσεις του πρωθυπουργού (Bloo­mberg) ότι οι κάλπες θα στηθούν άνοιξη ή αρχές