Νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας – Τι προβλέπει για τα στελέχη του Λιμενικού

Σύμφωνα με πληροφορίες των Λιμενικών νέων σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία σχεδίου νόμου από το Υπουργείο Ναυτιλίας με τίτλο «Σύσταση Ινστιτούτου Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας, Λιμένων και Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις».

Το σν πέραν της Σύστασης Ινστιτούτου Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας, Λιμένων και Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, εμπεριέχει διατάξεις αναφορικά με θέματα οργάνωσης και λειτουργίας ΥΝΑΝΠ και ΛΣ, θέματα Λιμενικής Αστυνομίας και Ασφάλειας, θέματα Πλοίων και Ναυπηγημάτων ,διατάξεις για επιχειρήσεις ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης ξύλινων σκαφών , θέματα Λιμένων και Λιμενικών υπηρεσιών, καθώς ρυθμίσεις για τα περιηγητικά ταξίδια και τις κρουαζιέρες.

Σήμερα τα Λιμενικά νέα παρουσιάζουν κάποιες από τις διατάξεις του σ.ν που προωθούνται για τα στελέχη του ΛΣ και τον φορέα, με την επιφύλαξη πιθανής τροποποίησης, μέχρι την οριστικοποίηση του.

ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.

Άρθρο 19

Διδακτικό προσωπικό εκπαιδευτικών σειρών 2022 έως και 2026 Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. κατά τα εκπαιδευτικά έτη 2022-2023 έως και 2025-2026, προέρχεται κατά προτεραιότητα, από το διδακτικό – εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, εφόσον η κατοχή τίτλου σπουδών τους, ελληνικού ή ισότιμου αναγνωρισμένου αλλοδαπού πανεπιστημίου, ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων που διδάσκονται στη Σχολή. Ο διορισμός του γίνεται με διαταγή του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, κατόπιν προτάσεως της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Σε περιπτώσεις έλλειψης διδακτικού προσωπικού συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο των τομέων ακαδημαϊκής εκπαίδευσης της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, αυτό δύναται να καλύπτεται από τις οικείες διαδικασίες επιλογής διδακτικού προσωπικού της ανωτέρω Σχολής και να συμπεριλαμβάνεται στην ως άνω πρόταση διορισμού. Το εκπαιδευτικό προσωπικό συμπληρώνεται από Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας ή διδάσκοντες της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που διορίζονται με τη διαταγή του δεύτερου εδαφίου, κατόπιν πρότασης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που διαβιβάζεται στο ΓΕΝ μέσω της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. αμείβεται με ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου Ι του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α΄74).

Άρθρο 20
Εκκρεμείς πειθαρχικές υποθέσεις στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενώπιον του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων

Οι πειθαρχικές υποθέσεις για τις οποίες είχε εκδοθεί πράξη παραπομπής, σύμφωνα με το π.δ. 187/2004 (Α΄164), ενώπιον του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (Σ.Α.Γ.Ε.) συμπληρούμενου με τον Πρόεδρο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξετάζονται χωρίς νέα παραπομπή από πειθαρχικό συμβούλιο το οποίο συστήνεται και συγκροτείται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τον σκοπό αυτό, αποτελούμενο από τον Αρχηγό Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ ως πρόεδρο και τους δύο Υπαρχηγούς Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ ως μέλη. Χρέη γραμματέα εκτελεί ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Για τη σύγκληση και λειτουργία του ανωτέρω συμβουλίου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί πειθαρχικών συμβουλίων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Άρθρο 21

Ρυθμίσεις Λιμενικών Τμημάτων – Αντικατάσταση άρθρου 72 του ν. 4504/2017

1. Το άρθρο 72 του ν. 4504/2017 (Α΄184) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 72
Ρυθμίσεις Λιμενικών Τμημάτων
1. Τα Λιμενικά Τμήματα τα οποία εδρεύουν:
α) σε απόσταση ίση ή μεγαλύτερη των πενήντα (50) χιλιομέτρων από τη Λιμενική Αρχή στην οποία υπάγονται διοικητικά, ή
β) σε νησί ανεξαρτήτως απόστασης πλην της Σαλαμίνας όπου δεν εδρεύει η Λιμενική Αρχή στην οποία υπάγονται διοικητικά και το οποίο δεν συνδέεται με γέφυρα με την ηπειρωτική χώρα,
στελεχώνονται με τις διαδικασίες των άρθρων 26 έως και 30 του παρόντος όπως αυτές εξειδικεύονται στο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση των παρ. 1 και 4 του άρθρου 30 του παρόντος νόμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 119 παρ. 6 και 7 του ν. 3079/2002 (Α΄311). Τα στελέχη Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία στελεχώνουν τα Λιμενικά Τμήματα του προηγούμενου εδαφίου δεν εντάσσονται στην οργανική δύναμη των Λιμενικών Αρχών στις οποίες υπάγονται διοικητικά και για τον σκοπό αυτό τα Λιμενικά Τμήματα του προηγούμενου εδαφίου έχουν διακριτή οργανική σύνθεση από εκείνη των Λιμενικών Αρχών στις οποίες υπάγονται διοικητικά, η οποία καθορίζεται με τον Κανονισμό της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 126 του ν. 3079/2002. Τα Λιμενικά Τμήματα της παρούσας παραγράφου εντάσσονται στις κατηγορίες Υπηρεσιών με σκοπό τον υπολογισμό των μορίων που αντιστοιχούν στα αντικειμενικά κριτήρια όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 27 του παρόντος νόμου και εξειδικεύονται στο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση των παρ. 1 και 5 του άρθρου 30 του παρόντος νόμου ως ακολούθως:
Πρώτη κατηγορία:
α) Α΄ Λιμενικό Τμήμα Σαμοθράκης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης.
β) Β΄ Λιμενικό Τμήμα Κυθήρων του Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών.

Δεύτερη κατηγορία:
Α΄ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Καλλονής του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης.

Τρίτη κατηγορία:
α) Β΄ Λιμενικό Τμήμα Πάργας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας.
β) Β΄ Λιμενικό Τμήμα Κέας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Λαυρίου.
γ) Α΄ Λιμενικό Τμήμα Σκοπέλου του Λιμεναρχείου Σκιάθου.
δ) Α΄ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας.

Τέταρτη κατηγορία:
α) Α΄ Λιμενικό Τμήμα Αμφιλοχίας του Λιμεναρχείου Πρέβεζας.
β) Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Λάρυμνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας.
γ) Β΄ Λιμενικό Τμήμα Θίσβης του Λιμεναρχείου Ιτέας.
δ) Α΄ Λιμενικό Τμήμα Πόρτο Χελίου του Λιμεναρχείου Ναυπλίου.
ε) Β΄ Λιμενικό Τμήμα Ερμιόνης του Λιμεναρχείου Ναυπλίου.
στ) Δ΄ Λιμενικό Τμήμα Λεωνιδίου του Λιμεναρχείου Ναυπλίου.
ζ) Α΄ Λιμενικό Τμήμα Κυπαρισσίας του Λιμεναρχείου Πύλου.

Πέμπτη κατηγορία:
α) Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.
β) Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.
γ) Δ΄ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.
δ) Α΄ Λιμενικό Τμήμα Αγιοκάμπου Λάρισας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου.
ε) Β΄ Λιμενικό Τμήμα Αγίας Κυριακής Τρικέρων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου.
στ) Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Αμαλιάπολης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου.
ζ) Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού.
η) Α΄ Λιμενικό Τμήμα Κορώνης του Λιμεναρχείου Καλαμάτας.
θ) Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Παλαιάς Επιδαύρου του Λιμεναρχείου Κορίνθου.
ι) Β΄ Λιμενικό Τμήμα Αγίου Κωνσταντίνου του Λιμεναρχείου Στυλίδας.
ια) Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Αταλάντης του Λιμεναρχείου Στυλίδας.

Τα Λιμενικά Τμήματα της παρούσας παραγράφου δύνανται να εντάσσονται σε διαφορετικές κατηγορίες Υπηρεσιών με σκοπό τον υπολογισμό των μορίων που αντιστοιχούν στα αντικειμενικά κριτήρια, κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου με το διάταγμα το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 30.
2. Τα θέματα αναδιάρθρωσης, συγχώνευσης, μετάταξης σε ανώτερη ή κατώτερη τάξη, μετονομασίας, κατάργησης, νέου καθορισμού έδρας, καθώς και η καθ ύλην και η κατά τόπον αρμοδιότητα των Λιμενικών Τμημάτων του παρόντος άρθρου καθορίζονται με το διάταγμα της περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4150/2013 (Α΄102). Σε περίπτωση μεταβολής της διοικητικής υπαγωγής των Λιμενικών Τμημάτων του παρόντος άρθρου με το προεδρικό διάταγμα του προηγούμενου εδαφίου η οποία έχει ως αποτέλεσμα την στελέχωσή τους με τη διαδικασία των παρ. 6 και 7 του άρθρου 119 του ν. 3079/2002, ο χρόνος παραμονής που έχουν διανύσει τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν στα ανωτέρω Λιμενικά Τμήματα συνυπολογίζεται για τον υπολογισμό του μέγιστου χρόνου παραμονής στις νέες Λιμενικές Αρχές διοικητικής υπαγωγής.»
3. Οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 4 του ν. 4504/2017 όπως αυτές ίσχυαν πριν τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, συνεχίζουν να ισχύουν ως προς τον υπολογισμό του χρόνου παραμονής για τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τοποθετήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές στα Λιμενικά Τμήματα του ιδίου άρθρου και συνεχίζουν να υπηρετούν σε αυτά κατά τον χρόνο θέσης σε ισχύ του παρόντος νόμου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 30 και του διατάγματος το οποίο εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 1 και 5 του άρθρου 30 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 22
Ρυθμίσεις για το στρατωνισμό των στελεχών του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής – Αντικατάσταση της παρ. 9 του άρθρου 128 του ν. 3079/2002

Η παρ. 9 του άρθρου 128 του ν. 3079/2002 (Α΄311) αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Τα στελέχη του του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), καθώς και οι οικογένειές τους δικαιούνται να διαμένουν σε οικήματα ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε μισθωμένα από το Δημόσιο ακίνητα, ή σε ακίνητα που ανεγείρονται από το Δημόσιο, τα οποία παραχωρούνται δωρεάν ή έναντι ανταλλάγματος, για τη στέγαση των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία είναι άγαμα δικαιούνται να εγκαθίστανται και να διαμένουν και στους χώρους των ακινήτων όπου εδρεύουν οι περιφερειακές υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον υπάρχει η δυνατότητα αυτή. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και του ν. 1703/1987 (Α΄78) ρυθμίζονται η εγκατάσταση και η διαμονή των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε οικήματα και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραχώρησης, το καταβαλλόμενο αντάλλαγμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

Άρθρο 23
Μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση προσωπικού Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής– Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 52 και αντικατάσταση της περ γ) της παρ. 6 του άρθρου 55 του ν. 4504/2017

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4504/2017 (Α’ 184) απαλοίφεται η αναφορά στις μεταθέσεις σε νησιωτικές περιοχές του Ανατολικού Αιγαίου, επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.), που λαμβάνεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, διαμορφώνεται η δομή σε προσωπικό και μέσα του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) (Δομή Δυνάμεων). Η πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διαμορφώνεται σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., στο οποίο εισάγεται για διατύπωση γνώμης συνολική πρόταση του Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία λαμβάνει υπόψη της τις μελέτες – εισηγήσεις κάθε Κλάδου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.. Στην πρόταση του Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. περιλαμβάνονται οι ανάγκες των Κλάδων και καθορίζεται η σειρά προτεραιότητας του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, των επιχειρησιακών μέσων και συστημάτων, του κτιριολογικού προγράμματος για τη στέγαση των Υπηρεσιών και των στελεχών που μετατίθενται και επισυνάπτονται υποχρεωτικά οι σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.».

2. Η περ. γ) της παρ. 6 του άρθρου 55 του ν. 4504/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. η παραχώρηση χρήσης, ή η μίσθωση ή η ανέγερση ακινήτων για τη στέγαση προσωπικού που μετατίθεται.».

Άρθρο 24
Απονομή τιμητικού βαθμού σε λιμενοφύλακες που απεβίωσαν στην ενεργό υπηρεσία και κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας

Στους λιμενοφύλακες οι οποίοι απεβίωσαν ευρισκόμενοι στην ενεργό υπηρεσία και κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, πριν τη δημοσίευση του ν. 2935/2001 (Α’162), απονέμεται τιμητικά με προεδρικό διάταγμα και από την έναρξη ισχύος του παρόντος ο βαθμός του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) μετά από απόφαση του δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Κρίσεων Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων, ανεξάρτητα εάν ο βαθμός αυτός δεν προβλέπεται ως ενεργεία βαθμός για την κατηγορίας τους. Το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων συγκαλείται και αποφασίζει εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 25
Επιλαχόντες δόκιμοι λιμενοφύλακες – Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4770/2021

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4770/2021 (Α’15) προστίθεται εδάφιο, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Οι κενές οργανικές θέσεις από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 22 του ν. 4676/2020 (Α΄ 67), οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται και μετά τη διενέργεια των διαγωνισμών κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων που προκηρύχθηκαν το έτος 2019 σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του ν. 4597/2019 (Α΄ 35), αντίστοιχα, δύνανται, στο πλαίσιο κάλυψης επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών, να καλύπτονται από τους πίνακες επιλαχόντων των εν λόγω διαγωνισμών. Οι επιλαχόντες του προηγούμενου εδαφίου κατατάσσονται στην οικεία παραγωγική Σχολή του Λιμενικού Σώματος Ελληνική Ακτοφυλακή εντός ενός (1) έτους από την κατάταξη των επιτυχόντων υποψηφίων του αντίστοιχου διαγωνισμού, ως νέα εκπαιδευτική σειρά, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο ακριβής αριθμός των επιλαχόντων που κατατάσσονται, ανά διαγωνισμό, κατηγορία και υποκατηγορία ή ειδικότητα υποψηφίων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες επιλαχόντων του διαγωνισμού κατάταξης δοκίμων λιμενοφυλάκων του έτους 2019 και δεν κληθούν για κατάταξη κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων είτε στα προηγούμενα εδάφια είτε στην παρ. 2, επιτρέπεται να καταταχθούν με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως επόμενη και ξεχωριστή εκπαιδευτική σειρά δοκίμων λιμενοφυλάκων, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν τις 31 Δεκεμβρίου 2022.».

Άρθρο 26
Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών – συζύγων ή συμβιούντων στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής

1. Το άρθρο 21Α του ν. 2946/2001 (Α’224) εφαρμόζεται κατά παρέκκλιση του χρονικού διαστήματος του τρίτου εδαφίου ΄ της περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’13).
2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται από την 15η Σεπτεμβρίου 2020.

Άρθρο 27
Αναγνώριση υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής – Αντικατάσταση άρθρου 23 του ν. 4532/2018

Το άρθρο 23 του ν. 4532/2018 (Α’63) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 23
Αναγνώριση προϋπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις

1. Αναγνωρίζεται βαθμολογικά για τα στελέχη Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) τα οποία προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ή τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ., η προϋπηρεσία πενταετούς υποχρέωσης στις Ένοπλες Δυνάμεις, και εφόσον η προϋπηρεσία αυτή υπολογίζεται ήδη μισθολογικά. Σε περίπτωση που ο χρόνος του προηγούμενου εδαφίου υπερβαίνει τον εναπομείναντα χρόνο παραμονής στον βαθμό τον οποίον φέρουν τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, αυτός προσμετράται για τον υπολογισμό του χρόνου παραμονής στον αμέσως επόμενο βαθμό.
2. Αναγνωρίζεται βαθμολογικά για τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ. ή τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. η προϋπηρεσία ανακατάταξης μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ως έφεδροι Αξιωματικοί, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΑΝ 833/1937 (Α’ 351), για όσο χρονικό διάστημα διήρκεσε αυτή και εφόσον η προϋπηρεσία αυτή υπολογίζεται ήδη μισθολογικά. Σε περίπτωση που ο χρόνος του προηγούμενου εδαφίου υπερβαίνει τον εναπομείναντα χρόνο παραμονής στον βαθμό τον οποίον φέρουν τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, αυτός προσμετράται για τον υπολογισμό του χρόνου παραμονής στον αμέσως επόμενο βαθμό.»

Άρθρο 28
Ρύθμιση θεμάτων υγειονομικής περίθαλψης των στελεχών Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής που τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών

Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) που λαμβάνουν άδεια άνευ αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 80/2015 (Α΄153), δικαιούνται πλήρη υγειονομική περίθαλψη με την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών τους. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται με βάση τις αποδοχές των δικαιούχων πριν την έναρξη της άδειας και καταβάλλονται εφάπαξ κατά την έναρξή της. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την παροχή ή την αναστολή της ως άνω υγειονομικής περίθαλψης.

Άρθρο 29
Σύσταση Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής με σκοπό τη χορήγηση επιδόματος γυαλιών ματιών στα στελέχη Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής

1. Στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) συστήνεται τριμελής Υγειονομική Επιτροπή με αρμοδιότητα, κατά παρέκκλιση της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.δ. 1327/1973 (Α΄16), την έκδοση γνωμάτευσης για τη μείωση της οπτικής οξύτητας για μακριά ή κοντά, εξαιτίας της μεταβολής διαθλαστικής ικανότητας των ματιών, με σκοπό τη χορήγηση επιδόματος γυαλιών ματιών στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
2. Η Υγειονομική Επιτροπή της παρ. 1 συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αποτελείται από έναν Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού (ΥΙ) ως Πρόεδρο και δύο (2) Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού (ΥΙ) ως μέλη με αντίστοιχους αναπληρωματικούς της ίδιας ειδικότητας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας και αναπληρωματικός αυτού στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που υπηρετούν στην Υπηρεσία Υγειονομικού του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Άρθρο 30
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αρχηγού Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής– Αντικατάσταση παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4150/2013

Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4150/2013 (Α’102) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στους Υπαρχηγούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στο Γενικό Επιθεωρητή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στο Διευθυντή του Επιτελικού Γραφείου του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στους Διευθυντές των Κλάδων και των Διευθύνσεων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών που υπάγονται στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στους προϊσταμένους των Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών που υπάγονται στο Αρχηγείο, στους προϊσταμένους των Λιμενικών Αρχών και στους προϊσταμένους των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού ορισμένες αρμοδιότητές του, ή να εξουσιοδοτεί τα ανωτέρω όργανα να υπογράφουν «με εντολή του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» πράξεις ή έγγραφα αρμοδιότητάς του. Το δικαίωμα του πρώτου εδαφίου επιτρέπεται μόνον για αρμοδιότητες που προβλέπεται ρητά σε διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων ότι ασκούνται από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., και δεν αφορά αρμοδιότητες που έχει μεταβιβάσει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..».

Άρθρο 31
Εξαίρεση από την υποχρέωση της υποπερ. βια της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017

Εξαιρούνται από την υποχρέωση της υποπερ. βια) της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017 (Α’184) τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) που υπηρετούν σε υπηρεσίες οι οποίες δεν αποτελούν προϋπόθεση για τη συμπλήρωση ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 18 του π.δ. 81/2012 (Α’139), και τα οποία από το χρόνο έκδοσης του π.δ. 11/2021 (Α’21) φέρουν το βαθμό του Υποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με προέλευση από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. , ή του Ανθυπασπιστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή του Αρχικελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με προέλευση από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ., ή είναι κατώτεροι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με προέλευση από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. και έχουν συμπληρώσει πραγματικά τα ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής μέχρι τον βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Η μη συμπλήρωση των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής από τα στελέχη του πρώτου εδαφίου δεν συνιστά υπαιτιότητα τους και δεν εφαρμόζονται σε αυτά η παρ. 13 του άρθρου 11 και η παρ. 11 του άρθρου 19 του π.δ. 81/2012.

 

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ισπανία: Βίντεο από την στιγμή που διακινητές πετούν μετανάστες στη θάλασσα – Τέσσερις νεκροί

Τέσσερις μετανάστες που επέβαιναν σε ταχύπλοο πνίγηκαν όταν διακινητές τους έριξαν στη θάλασσα λίγα μέτρα από παραλία της Κάντιθ, στη νότια Ισπανία. Στο ταχύπλοο επέβαιναν 27 παράτυποι μετανάστες, εκ των οποίων 23 διασώθηκαν. Βίντεο που μεταδίδουν ισπανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν

Παναγιώτης Tσάκος: Eπίτιμος Διδάκτορας του EAΠ – H αναγνώρισή του ως Πρεσβευτής της Eλληνικής Nαυτιλίας και του Eλληνισμού

Σε Eπίτιμο Διδάκτορα της Σχολής Aνθρωπιστικών Eπιστημών του Eλληνικού Aνοικτού Πανεπιστημίου που εδρεύει στην Πάτρα αναγορεύτηκε το περασμένο Σάββατο (18 Nοεμβρίου) ο καπετάν Παναγιώτης Tσάκος. O καπετάνιος, ως ιδρυτής του Iδρύματος «Mαρία Tσάκος», στο Mοντεβιδέο της Oυρουγουάης, με κύριο σκοπό

Σε δημόσια διαβούλευση οι νέοι Ποινικοί Κώδικες: ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης

Τέθηκε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τους νέους Ποινικούς Κώδικες, οι βασικοί άξονες του οποίου παρουσιάστηκαν όπως έγραψε το dikastiko.gr, από τον υπουργό Γιώργο Φλωρίδη την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023. Το νομοσχέδιο με τίτλο: «Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα

Capital: Στο νηολόγιο του LR θα ενταχθούν τα νεότευκτα πλοία LCO2

Η Capital Gas Ship Management ανακοίνωσε ότι τα πρώτα πλοία μεταφοράς LCO2 (υγρού διοξειδίου άνθρακα) μεσαίου μεγέθους, χαμηλής πίεσης (με δυνατότητα υποστήριξης διπλού καυσίμου αμμωνίας) που παρήγγειλε στο ναυπηγείο της Hyundai Mipo Dockyard θα νηολογηθούν από τον LR. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στην Capital, την

Μετάβαση στο περιεχόμενο