Ο Αρχηγός της Τουρκικής Ακτοφυλακής στην Ελλάδα

Επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα πραγματοποιεί Πέμπτη και Παρασκευή 22 -23/11-2018 ο Αρχηγός της Τουρκικής Ακτοφυλακής.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης αυτής θα συναντηθεί με τον ομόλογο του Έλληνα Αρχηγό του ΛΣ την 23-11-18.

Βασικός σκοπός της συνάντησης είναι η ανάπτυξη συνεργασίας για την
αποτροπή της διακίνησης παράνομων μεταναστών και οι δυνατότητες
διεύρυνσης της διμερούς συνεργασίας για την εξάρθρωση των κυκλωμάτων που
διακινούν παράνομους αλλοδαπούς, λαθραία προϊόντα και ναρκωτικά μέσω
της ελληνοτουρκικής θαλάσσιας μεθορίου.

Οι συνομιλίες των Αρχηγών των δύο Σωμάτων θεωρούνται εξαιρετικής σημασίας για την ανάπτυξη της συνεργασίας Ελλάδας–
Τουρκίας και διεξάγονται στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης
Εμπιστοσύνης, που έχουν συμφωνηθεί κατά το παρελθόν από τους Υπουργούς Εξωτερικών των δύο
χωρών.

Επίσης στο Αρχηγείο Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ στον Πειραιά, θα πραγματοποιηθούν συσκέψεις υπηρεσιακών παραγόντων των δύο Σωμάτων, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Πέμπτη 22/11/18 Άφιξη στην Αθήνα-Επίσκεψη στην Ακρόπολη- Επίσκεψη στο Τουρκικό Προξενείο -Παράθεση Γεύματος

Παρασκευή 23/11/18 Κατάθεση στεφάνουστο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη – Επίσημεςσυνομιλίες στην έδρα του Αρχηγείου ΛΣ στον Πειραιά -Γεύμα – ΑναχώρησηΔείτε την απόφαση για την προμήθεια στεφάνου προκειμένου κατατεθεί στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, την 23-11-2018 στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψής του.

ΑΠΟΦΑΣΗΘEMA : «Προμήθεια ενός (01) στεφάνου για το Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γραφείο Μ.Μ.Ε. Δημοσίων Σχέσεων το οποίο θα επιδοθεί στον Αρχηγό της Τουρκικής Ακτοφυλακής, προκειμένου κατατεθεί στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, την 23-11-2018 στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψής του στηνΕλλάδα, αξίας πενήντα #50,00 Ευρώ# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣ ΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙ ΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη :1. Τις διατάξεις :α. Του Ν. 2690/99 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κ.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.β. Του Ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεωνκυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – «Πρόγραμμα Διαύγεια» καιάλλες διατάξεις», όπως ισχύει.γ. Του Ν. 3871/2010 (Α΄ 141) άρθρο 21 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».δ. Του Ν. 3922/2011 (Α΄ 35) «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλεςδιατάξεις», όπως ισχύει.ε. Του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.στ. Του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στιςΟδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.ζ. Του Π.Δ. 81/2014 (Α΄ 125) «Αναδιάρθρωση περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος – ΕλληνικήςΑκτοφυλακής …».η. Του Π.Δ. 70/2015 (Α΄ 114) «…Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία τουσε Υπουργείο Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής …».θ. Του Π.Δ. 13/2018 (Α΄ 26) «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής».ι. Του Π.Δ. 88/2018 (Α΄ 160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».ια. Της Α.Π. : 2/45897/0026/14-06-2017 εγκυκλίου ΥΠ.ΟΙΚ./ΓΓΔΠ/ΓΛΚ (ΑΔΑ : 65ΟΦΗ-36Κ), «Παροχήοδηγιών επί διατάξεων του Ν.4270/2014».2. Την ανάγκη προμήθειας ενός (01) στεφάνου για το Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γραφείο Μ.Μ.Ε. Δημοσίων Σχέσεων τοοποίο θα επιδοθεί στον Αρχηγό της Τουρκικής Ακτοφυλακής, προκειμένου κατατεθεί στο μνημείο τουΆγνωστου Στρατιώτη, την 23-11-2018 στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα.3. Τα εξής έγγραφα :α. Την υπ’ αριθ. : 02/2018/14-06-2018 Ημερήσια Διαταγή Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γρ. Μ.Μ.Ε. Δημοσίων Σχέσεων.β. Το Αριθ. Πρωτ. : 1702.10/77798/2018/22-10-2018 Φ.Ε.Σ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γρ. Μ.Μ.Ε. ΔημοσίωνΣχέσεων.γ. Το Αριθ. Πρωτ. : 2833.1–1/78324/2018/23–10–2018 Φ.Ε.Σ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 3ο.δ. Την Α.Π. : 2811.23/79729/2018/29–10–2018 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./Δ.Ο.Δ. Α΄/Γρ. Α.Α.Υ., ηοποία καταχωρήθηκε με α/α 93702 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής τηςΥ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./Δ.Ο.Δ. Α΄/Γρ. Α.Α.Υ. (ΑΔΑ : ΩΘΥ84653ΠΩ-Ν9Ο).ε. Το από 16–11–2018 Πρακτικό Προμήθειας της ορισθείσας επιτροπής του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γρ. Μ.Μ.Ε. Δημοσίων Σχέσεων.στ. Το Αριθ. Πρωτ. : 1702.10/85247/2018/16-11-2018 Φ.Ε.Σ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γρ. Μ.Μ.Ε. Δημοσίων Σχέσεων.

ΑΠΟΦΑΣ Ι ΖΟΥΜΕ

1. Tην ανάθεση της προμήθειας ενός (01) στεφάνου για το Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γραφείο Μ.Μ.Ε. Δημοσίων Σχέσεων το οποίο θα επιδοθεί στον Αρχηγό της Τουρκικής Ακτοφυλακής, προκειμένου κατατεθεί στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, την 23-11-2018 στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα,στην εταιρεία «ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΣΙΑ Ο.Ε.», Ακτή Μιαούλη 53-55, Πειραιάς, Τ.Κ. : 185 36, τηλ. :210 4186046, έναντι του ποσού των πενήντα Ευρώ #50,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),αποδεχόμενοι το από 16–11–2018 (3ε) σχετικό πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο η προσφορά της ως άνω εταιρείας κρίθηκε αποδεκτή και συμφέρουσα για το Δημόσιο.2. Τόπος παράδοσης ορίζεται το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.3. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού Υ.ΝΑ.Ν.Π. οικονομικού έτους 2018, ΚΑΕ 41/120/0845. Η προμηθεύτρια εταιρεία βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις.4. Να κοινοποιηθεί η παρούσα για εκτέλεση.-

Ο ΥπουργόςΦώτης Κουβέλης

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αναφορά του βουλευτή Αργολίδας Α. Πουλά για την αναβάθμιση του Α΄ Λιμενικού Τμήματος Πορτοχελίου

Την αναβάθμιση του Α’ Λιμενικού Τμήματος Πορτοχελίου ζητά ο βουλευτής Αργολίδας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Πουλάς με αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της αναφοράς: ΑΝΑΦΟΡΑ Προς τον

Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. Η “προσωρινή” μεταστέγαση της ΜΥΑ/ΛΣ ενέχει πολλούς κινδύνους

Επιστολή ποεπλσ στον Αρχηγό ΛΣ Προς: Αρχηγό Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχο ΛΣ Γεώργιο Αλεξανδράκη Κοιν.: Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη Θέμα: “Μεταστέγαση ΜΥΑ/ΛΣ στις κτιριακές εγκαταστάσεις Παγόδας Πειραιά” κ. Αρχηγέ, Η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λιμενικού Σώματος αποτελεί μία υπηρεσία, η οποία

Γράφει ο Ανθυπ/στης ΛΣ Λάλας Π. : Ιταλικές εκλογές 2022 – Η αγωνία της Ευρώπης για το μέλλον της

Γράφει ο ΛΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ   ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  Σήμερα Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου, από τις 8:00 το πρωί ώρα Ελλάδας, έχουν ανοίξει οι κάλπες για τις ίσως πιο κρίσιμες εκλογές των τελευταίων χρόνων

Έρευνες από βατραχανθρώπους του Λιμενικού στη λίμνη Κρεμαστών για την 48χρονη αγνοούμενη

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Λιμενικό με εντολή του Αρχηγού ΛΣ Αντιναυάρχου κ. Γιώργου Αλεξανδράκη διατέθηκε κλιμάκιο Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. για παροχή συνδρομής στις έρευνες που διεξάγονται προς εντοπισμό 48χρονης αγνοούμενης στη Λίμνη Κρεμαστών Δήμου Αγράφων. Πρόκειται για τετραμελές