Υφ-οπλονόμος ο Σαντορινιός…ακυρώνουν τον Αρχηγό ΛΣ και με τη “βούλα”

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,Νεκτάριο Σαντορινιό.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Τεύχος Β’ 3986/14.09.2018 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49937

Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) των άρθρων 41 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσί-ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, πουκυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),β) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών καιΔικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύστα-ση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομα-σία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-κής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείαςκαι Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευναςκαι Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υπο-δομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικο-νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος καιΕνέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (Α΄ 114),γ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26),δ) του π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 113),ε) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).2. Την υπ’ αριθμ. Υ2/22.9.2015 απόφαση του Πρωθυ-πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργώνκαι Υφυπουργών» (Β΄ 2076).3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,αποφασίζουμε:

Άρθρο 1Στον Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριο Σαντορινιό αναθέτουμε την άσκησητων ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

1. Της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και ΝησιωτικήςΠολιτικής με το σύνολο των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν, συμπεριλαμ-βανομένων των Περιφερειακών Γραφείων Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς.

2. Από τη Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Λιμενικής Πο-λιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, της ΔιεύθυνσηςΛιμενικών και Κτιριακών Υποδομών και της Διεύθυνσης Λιμενικής Πολιτικής. Από την ανωτέρω Γενική Διεύθυνσηοι αρμοδιότητες επί θεμάτων που αφορούν τους Οργα-νισμούς Λιμένων, ασκούνται από τον Υπουργό.

3. Από τον Κλάδο Β΄ Ναυτιλίας του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., των Διευθύνσεων Ναυτικής Εργασίας και Θαλασσίων Συγκοινωνιών.

4. Των θεμάτων τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπά-σεων, μετασταθμεύσεων και διαθέσεων του προσωπικούΛ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από τον βαθμό του λιμενοφύλακα μέχρι και τον βαθμό του Πλωτάρχη, καθώς και της εισήγησης προςτον Υπουργό επί των θεμάτων αυτών για τους βαθμούς του Πλοιάρχου και του Αντιπλοιάρχου και τους ανώτα-τους αξιωματικούς του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

5. Της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου, η οποία ασκείται από κοινού με τον Υπουργό.

6. Της εποπτείας του Ερευνητικού Ινστιτούτου Νησιω-τικής Πολιτικής.

Άρθρο 2

Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

α. οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,β. η νομοθετική πρωτοβουλία,γ. η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι-κών διαταγμάτων,δ. η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα-ρακτήρα,ε. η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδο-ση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπλη-ρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς,στ. η σύσταση και η συγκρότηση επιτροπών και ομά-δων εργασίας για θέματα αρμοδιότητάς του,ζ. η δυνατότητα περαιτέρω μεταβίβασης αρμοδιοτή-των του σε υπηρεσιακά όργανα του Υπουργείου Ναυτι-λίας και Νησιωτικής Πολιτικής,η. ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη,η τοποθέτηση και γενικότερα κάθε θέμα σχετικό με τηνυπηρεσιακή κατάσταση και τις υπηρεσιακές μεταβολές του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού τωνυπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιω-τικού δικαίου αρμοδιότητάς του,θ. ο διορισμός των διοικήσεων των νομικών προσώ-πων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και αποκεντρωμέ-νων δημόσιων υπηρεσιών, αρμοδιότητάς του,ι. θέματα δημοσίων συμβάσεων του τακτικού προϋπο-λογισμού και του ΠΔΕ των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του,που αφορούν κάθε είδους διακηρύξεις για την υπογρα-φή συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπη-ρεσιών και κάθε είδους αποφάσεις διενέργειας πάσης φύσεως μειοδοτικών διαγωνισμών/διαπραγμάτευσης για προμήθεια ειδών ή εκτέλεση εργασιών, την έκδοση αποφάσεων αποδοχής ή απόρριψης των δικαιολογη-τικών συμμετοχής σε διαγωνισμούς προμηθειών, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, την έκδοση απο-φάσεων κρίσης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και την υπογραφή συμβάσεων,ια. η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς για θέματα αρ-μοδιότητάς του.

Άρθρο 3Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με το άρθρο 1εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:α) ο προσδιορισμός της πολιτικής του Υπουργείου στοπλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίουκαι των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων,β) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην ΕυρωπαϊκήΈνωση και τους διεθνείς οργανισμούς, με εξαίρεση την περ. ια, του άρθρου 2.

Άρθρο 4Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως.Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2018Ο ΠρωθυπουργόςΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σε δημόσια διαβούλευση οι νέοι Ποινικοί Κώδικες: ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης

Τέθηκε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τους νέους Ποινικούς Κώδικες, οι βασικοί άξονες του οποίου παρουσιάστηκαν όπως έγραψε το dikastiko.gr, από τον υπουργό Γιώργο Φλωρίδη την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023. Το νομοσχέδιο με τίτλο: «Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα

Capital: Στο νηολόγιο του LR θα ενταχθούν τα νεότευκτα πλοία LCO2

Η Capital Gas Ship Management ανακοίνωσε ότι τα πρώτα πλοία μεταφοράς LCO2 (υγρού διοξειδίου άνθρακα) μεσαίου μεγέθους, χαμηλής πίεσης (με δυνατότητα υποστήριξης διπλού καυσίμου αμμωνίας) που παρήγγειλε στο ναυπηγείο της Hyundai Mipo Dockyard θα νηολογηθούν από τον LR. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στην Capital, την

Πόθεν Έσχες 2023: Πότε ξεκινούν οι δηλώσεις – Οι «παγίδες» που πρέπει να προσέξουν οι υπόχρεοι

Εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση για την έναρξη λειτουργίας της νέας πλατφόρμας για την υποβολή από τους υπόχρεους των δηλώσεων πόθεν έσχες, από τις 16 Δεκεμβρίου 2023 και για διάστημα 90 ημερών, μέχρι δηλαδή τις 15 Μαρτίου 2024. «Ο υπόχρεος υποβάλλει

Το viral κόλπο για να βλέπεις αμέτρητα βίντεο στο TikTok χωρίς να αγγίζεις το smartphone σου

Για πολλούς από εμάς το TikTok αποτελεί την αγαπημένη μας πλατφόρμα στα social media. Όχι τόσο για να ανεβάζουμε περιεχόμενο, αλλά περισσότερο για να το καταναλώνουμε. Έχουμε περάσει άλλωστε αρκετές ώρες μπροστά από την οθόνη του κινητού μας, scrollάροντας με

Μετάβαση στο περιεχόμενο