Αδιαφανείς διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων στο υπ. Ναυτιλίας καταγγέλλει η ΠΟΥΕΝ

Αδιαφάνεια και κακοδιοίκηση κατά την επιλογή Προϊσταμένων Διευθύνσεων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας (ΠΟΥΕΝ).Αναλυτικά, με επιστολή της προς τους υπουργούς Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Πρόεδρο ΝΣΚ, τον Πρόεδρο ΑΣΕΠ, τον Πρόεδρο και Μέλη ΣΕΠ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και την Εκτελεστική Επιτροπή Α.Δ.Ε.Δ.Υ., η ΠΟΕΥΝ αναφέρει τα εξής”Κυρία και Κύριοι Υπουργοί, κ. Πρόεδρε του ΝΣΚ κ. Πρόεδρε του ΑΣΕΠ,κ.κ. Πρόεδροι και Μέλη Συμβουλίων Επιλογής Προσωπικού, κ.κ. Πρόεδρε και μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ,Έκπληκτη η Ομοσπονδία μας παρακολουθεί να διαδραματίζεται μια διαδικασία αδιαφάνειας και κακοδιοίκησης κατά την επιλογή Προϊσταμένων Διευθύνσεων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.Συγκεκριμένα το Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πρωτοτυπεί ακολουθώντας μια αδιαφανή διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων Διευθύνσεων σε αντίθεση με τη διαδικασία επιλογής που ακολούθησαν τόσο τα Ειδικά Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων όλων των Υπουργείων, όσο και τα λοιπά Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων σε άλλα Υπουργεία.Η διοικητική διαδικασία που έχει ακολουθηθεί στο υπόλοιπο δημόσιο και είναι σε όλους μας γνωστή περιλαμβάνει μετά την εξέταση των αιτήσεων των υποψηφίων από το ΕΙΣΕΠ ή το ΣΕΠ τα εξής στάδια:1) δημόσια ανάρτηση από το ΕΙΣΕΠ ή το ΣΕΠ του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων με φθίνουσα σειρά μοριοδότησης, καθώς και τυχόν πίνακα αποκλειομένων υποψηφίων,2) δικαίωμα υποβολής ενστάσεων των υποψηφίων επί της μοριοδότησης που έλαβαν,3) εξέταση από το ΕΙΣΕΠ ή το ΣΕΠ των επιμέρους ενστάσεων των υποψηφίων4) δημόσια ανάρτηση από το ΕΙΣΕΠ ή το ΣΕΠ του νέου πίνακα κατάταξης των υποψηφίων με φθίνουσα σειρά μοριοδότησης, καθώς και τυχόν πίνακα αποκλειομένων υποψηφίων5) πρόσκληση σε συνέντευξη των επτά (07) πρώτων υποψηφίων από το ΕΙΣΕΠ ή το ΣΕΠ.Αντιθέτως η “πρωτότυπη” διοικητική διαδικασία επιλογής προσωπικού που ακολουθείται από το ΣΕΠ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περιλαμβάνει μετά την εξέταση των αιτήσεων των υποψηφίων μόνο την απευθείας πρόσκληση σε συνέντευξη επτά (07) υποψηφίων, χωρίς κανείς από τους υποψηφίους να έχει ενημερωθεί για τη μοριοδότηση και τη σειρά κατάταξής του και χωρίς επίσης κανείς από τους αποκλειόμενους υποψηφίους να έχει ενημερωθεί για τη μοριοδότησή του, τον αποκλεισμό του και την εξέλιξη της διαδικασίας.Απορίας άξιο είναι το σκεπτικό του Προέδρου και των Μελών του ΣΕΠ Ναυτιλίας για την ακολουθούμενη διαδικασία, όπου ο μεν πρώτος είναι Σύμβουλος του ΑΣΕΠ οι δε υπόλοιποι είναι ένας επίσης Σύμβουλος του ΑΣΕΠ, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η Προϊσταμένη  Γενικής Διεύθυνσης Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής και η Νομική Σύμβουλος του Κράτους στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.Χωρίς να γνωρίζουμε αν η απόφαση του ΣΕΠ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ήταν ομόφωνη αναφέρουμε ότι:• οι δύο Σύμβουλοι του ΑΣΕΠ εκπροσωπούν ένα θεσμό του οποίου οι υπόλοιποι Σύμβουλοι (στα ΕΙΣΕΠ και στα ΣΕΠ των άλλων υπουργείων) ακολούθησαν και ακολουθούν τη διαδικασία με όρους διαφάνειας όπως αυτοί προαναφέρθηκαν,• ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συμμετείχε στη σύνθεση του ΕΙΣΕΠ που επέλεξε την Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων μέσω διαδικασίας με όρους διαφάνειας όπως αυτοί προαναφέρθηκαν,• η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων επελέγη μέσω διαδικασίας με όρους διαφάνειας όπως αυτοί προαναφέρθηκαν,• η Νομική Σύμβουλος του Κράτους εκπροσωπεί ένα θεσμό του οποίου οι υπόλοιποι Σύμβουλοι ακολούθησαν και ακολουθούν τη διαδικασία με όρους διαφάνειας όπως αυτοί προαναφέρθηκαν.Επισημαίνεται ότι επειδή της σημερινής επιστολής μας έχει προηγηθεί επιστολή της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ (5-11-2018) που επίσης καταγγέλλει την ακολουθούμενη από το ΣΕΠ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων Διευθύνσεων και επειδή πληροφορηθήκαμε την απάντηση που έστειλε ο Πρόεδρος του εν λόγω ΣΕΠ σε σχετική Επισημειωματική Εντολή Γρ.Υπουργού, σας γνωρίζουμε ότι οι ισχυρισμοί του ενισχύουν περαιτέρω την πεποίθησή μας ότι η αδιαφάνεια των διαδικασιών κάθε άλλο παρά εκ παραδρομής επελέγη.Επειδή οι ισχυρισμοί του Προέδρου του ΣΕΠ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι μέσω της αδιαφάνειας προστατεύονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων, όπως ο νόμος ορίζει, αναρωτιόμαστε αν τα ΕΙΣΕΠ και τα ΣΕΠ των άλλων υπουργείων ακολουθώντας τους ανωτέρω όρους διαφάνειας παρανόμως δημοσιοποίησαν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή θεωρούμε ότι το θέμα θα πρέπει να εξεταστεί αρμοδίως ώστε να αποσαφηνιστεί αν οι μέχρι σήμερα ακολουθούμενες διαδικασίες κρίσεων ήταν παράνομες και ποιοι φέρουν ευθύνη για τις τυχόν παρανομίες.Άλλωστε, ακόμη και στην περίπτωση που δεχτούμε ότι σκοπός του ΣΕΠ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ήταν η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων, θα μπορούσε να υιοθετηθεί η ακόλουθη διαδικασία:1) αποστολή ενός μοναδικού κωδικού σε κάθε υποψήφιο, τον οποίο κωδικό θα γνωρίζει μόνο το ΣΕΠ και ο υποψήφιος και εν συνεχεία2) χρήση των εν λόγω μοναδικών κωδικών για την ανάρτηση και δημοσιοποίηση όλων των αποτελεσμάτων όπως ακριβώς γίνεται στο υπόλοιπο δημόσιο.Επίσης ο Πρόεδρος του ΣΕΠ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δεν απαντά για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκε έκαστος υποψήφιος για τη μοριοδότηση, τη σειρά κατάταξης και τον τυχόν αποκλεισμό του από τη συνέντευξη ή τη διαδικασία επιλογής εν γένει.Περαιτέρω αμφιβολίες εγείρονται για την αμεροληψία της διαδικασίας καθώς εδώ και εβδομάδες φήμες θέλουν το ΣΕΠ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να έχει αναρμοδίως κρίνει ως μη συναφείς μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα, τη συνάφεια των οποίων έχει κρίνει ήδη αρμοδίως το υπηρεσιακό συμβούλιο. Τα ανωτέρω εκτενώς αναφερθέντα εύλογα δημιουργούν υποψίες σχετικά με την αμεροληψία της διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων Διευθύνσεων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, διαδικασία την οποία καταγγέλουμε και ως εκ τούτου απαιτούμε:1) την άμεση διακοπή της διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων Διευθύνσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τη μη πραγματοποίηση της προγραμματισμένης για τη Δευτέρα 12/11/2018 συνέντευξης υποψηφίων,2) την άμεση διαβούλευση του αρμόδιου για την εφαρμογή του Νόμου Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότηση με την ΑΔΕΔΥ, με στόχο τη σχετική τροποποίηση του Νόμου και την έκδοση σχετικής εγκυκλίου, ώστε η διαδικασία επιλογής προϊσταμένων να είναι ενιαία, αμερόληπτη και διαφανής σε όλο το δημόσιο,3) την εν συνεχεία επανεκκίνηση της διαδικασίας στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με όρους διαφάνειας, αμεροληψίας και χρηστής διοίκησης.Κυρία και Κύριοι Υπουργοί, κ. Πρόεδρε του ΝΣΚ, κ. Πρόεδρε του ΑΣΕΠ, κ.κ. Πρόεδρε και Μέλη ΣΕΠ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σας γνωρίζουμε ότι δεν θα δείξουμε καμία ανοχή στον εμπαιγμό από όπου και αν αυτός προέρχεται.Καλούμε την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ να παρέμβει άμεσα.Η παρούσα να λάβει δημοσιότητα με κάθε πρόσφορο μέσο”.

capital.gr

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το βράδυ της Κυριακής

Επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται στο μεγαλύτερο μέρος τη χώρας από τις βραδινές ώρες της Κυριακής (25-02-24) μέχρι και τα ξημερώματα της Τρίτης (27-02-24), σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική

Ηγέτης στην ΕΕ η Ελλάδα στις υδατοκαλλιέργειες

Κλειδί για την προστασία της αλιείας θεωρεί ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης, την εξάλειψη της ψευτοερασιτεχνικής αλιείας και την παροχή αντισταθμιστικών οφελών από εκείνους που απολαμβάνουν σημαντικά έσοδα από τη χρήση του θαλάσσιου χώρου προς τους αλιείς. Όπως

Εξαρθρώθηκε σπείρα που εκβίαζε, έκλεβε και άρπαζε παιδιά σε οικισμό Ρομά στα Μέγαρα

‘Αγρια συμμορία που είχε γίνει εφιάλτης των Ρομά σε οικισμό των Μεγάρων, με επιθέσεις, εκβιάσεις, ακόμα και απαγωγές παιδιών, προκειμένου να αποσπάσει χρήματα από τα ανυπεράσπιστα θύματα, εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Μεγάρων. Μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση με τη

Στο ΚΕΠΙΧ του Frontex χτες η von der Leyen

Την ίδια ώρα χτες (23/2/2024) που ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Frontex υπέγραφε διμερή Συμφωνία με τους Βρετανούς στο Λονδίνο, η Πρόεδρος της Ε. Επιτροπής κα Ursula von der Leyen και ο προεδρεύων του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ Βέλγος πρωθυπουργός κ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο