Άνεργοι ναυτικοί. Δωρεάν μετακίνηση με τα ΜΜΜ

Αριθμ. 2241.7/18679/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1680/20.03.2023
Παροχή δικαιώματος μετακίνησης με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου στα Αστικά Συγκοινωνιακά Μέσα περιοχής αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) σε δικαιούχους αρμοδιότητας του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) Πειραιά, για το έτος 2023.

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μετακίνηση με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου

Εξασφαλίζεται το δικαίωμα μετακίνησης με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας- Ο.Α.Σ.Α. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) των άνεργων ναυτικών που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους προσφερομένων για εργασία ανέργων ναυτικών του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) Πειραιά.
Η ως άνω κατηγορία των ανέργων ναυτικών δικαιούται ηλεκτρονικές κάρτες ελεύθερης μετακίνησης, στα μέσα μαζικής μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.) αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α., για όσο χρόνο είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους προσφερομένων για εργασία ανέργων ναυτικών του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) Πειραιά, τις οποίες χρησιμοποιούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα.

Άρθρο 2
Προσωποποιημένες Κάρτες Μετακίνησης για την πλήρη απαλλαγή από την καταβολή στα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.)

1. Η ορθή εφαρμογή των κοινωνικών πολιτικών που αφορά στις μετακινήσεις των ειδικών ομάδων του πληθυσμού υλοποιείται σε συνάρτηση με τη βασική αρχή του συστήματος που αφορά τη χρήση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών από τις ειδικές ομάδες των μετακινουμένων, σύμφωνα και με τη διεθνή πρακτική, ώστε οι κάρτες αυτές να φέρουν τα στοιχεία των κατόχων και να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτούς.

2. Για την ελεύθερη μετακίνηση των ανωτέρω δικαιούχων απαιτείται η έκδοση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών μετακίνησης, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τους κανόνες του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην υπ’ αρ. 04/2017 Γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

3. Οι προσωποποιημένες ηλεκτρονικές κάρτες μετακίνησης, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους δικαιούχους κατόχους τους με χρήση του εξοπλισμού Έκδοσης, Πώλησης, Επαναφόρτισης, Επικύρωσης και Ελέγχου του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου που έχει εγκατασταθεί σε οχήματα, σταθμούς και στάσεις του δικτύου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. και δύνανται να αντικατασταθούν σε περιπτώσεις απώλειας, κλοπής ή δυσλειτουργίας.

4. Το δικαίωμα μετακίνησης με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή στα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α., πιστοποιείται με τη φόρτιση των τύπων κομίστρου εντός των προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών, στον εξοπλισμό πώλησης του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.). Οι δικαιούχοι κατά την μετακίνησή τους να επιδεικνύουν τα αναγκαία παραστατικά που πιστοποιούν το δικαίωμα σε ελεύθερη μετακίνηση, όποτε τους ζητείται από τους εντεταλμένους Ελεγκτές κομίστρου.

5. Σε περίπτωση λήξης ισχύος του δικαιώματος μετακίνησης, αυτό δύναται να ανανεωθεί και σε περίπτωση λήξης υπαγωγής σε κατηγορία δικαιούχων, οι κάρτες δύνανται να μετατραπούν σε κάρτες πλήρους κομίστρου.

Άρθρο 3
Διάρκεια

Η διάρκεια της παρούσης απόφασης αφορά στο ημερολογιακό έτος 2023.

Άρθρο 4
Προσδιορισμός της αποζημίωσης

1. Η αποζημίωση για τη μετακίνηση των δικαιούχων του άρθρου 1 της παρούσας καλύπτεται από το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας Πειραιά και υπολογίζεται με βάση τις ισχύουσες τιμές τύπων κομίστρου και τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

2. Ο υπολογισμός της αποζημίωσης πραγματοποιείται σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου και η αποτίμηση της δαπάνης λαμβάνει χώρα με βάση τους τύπους κομίστρου που διατίθενται, τα στοιχεία πωλήσεων που καταγράφονται στο σύστημα και τον αριθμό των δικαιούχων που έλαβαν και έκαναν χρήση του δικαιώματος μετακίνησης.

3. Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας θα προβεί σε απολογιστική αποτίμηση με βάση τον πραγματικό αριθμό ενεργοποιήσεων προσωποποιημένων καρτών δικαιούχων πλήρους απαλλαγής από την καταβολή κομίστρου κατά τη χρονική περίοδο για την οποία πραγματοποιείται ο απολογισμός. Το συνολικό ποσό της δαπάνης για τις μετακινήσεις των δικαιούχων που αφορούν το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας Πειραιά ανέρχεται για το έτος 2023 σε τετρακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (444.500,00 €) και υπολογίζεται με βάση την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική και τον αριθμό των ενεργοποιήσεων των προσωποποιημένων καρτών δικαιούχων ελεύθερης μετακίνησης για το χρονικό διάστημα ισχύος της παροχής.

4. Σε περίπτωση που μεταβληθεί η ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική κομίστρων ή ο αριθμός των δικαιούχων είναι μεγαλύτερος του προϋπολογισθέντος, η προϋπολογισθείσα δαπάνη θα αναμορφώνεται ανάλογα.

Άρθρο 5
Καταβολή της αποζημίωσης

1. Η τιμολόγηση της αποζημίωσης για τις προβλεπόμενες στην παρούσα μετακινήσεις των δικαιούχων του άρθρου 2 με τις αστικές συγκοινωνίες περιοχής αρμοδιότητας του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας θα πραγματοποιηθεί από αυτόν με βάση τα απολογιστικά στοιχεία χρήσης και μετακίνησης των δικαιούχων.

2. Η πληρωμή της δαπάνης στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων στο όνομά του (ΑΦΜ: 094419265 – ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών) βάσει τιμολογίου/τιμολογίων για το ανωτέρω ποσό που θα εκδώσει και θα υποβληθούν στο Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας Πειραιά.

3. Η καταβολή των οφειλόμενων τιμημάτων στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας θα γίνει μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών εφάπαξ.

4. Κατά την πληρωμή ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας οφείλει να προσκομίσει τα απαιτούμενα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις δικαιολογητικά (τιμολόγια, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κ.λ.π.) καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.

5. Αν ο αριθμός των δικαιούχων είναι μεγαλύτερος του προϋπολογισθέντος με αποτέλεσμα τα εκδοθέντα από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας τιμολόγια να υπερβαίνουν το τίμημα της παρούσας απόφασης, το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας Πειραιά δύναται να προβεί σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, προκειμένου τα ανωτέρω τιμολόγια να εξοφληθούν στο ακέραιο.

Άνεργοι ναυτικοί. Δωρεάν μετακίνηση με τα ΜΜΜ

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκαν κατά 4,3% οι ελληνικές εξαγωγές τον Απρίλιο

Σταμάτησε τον Απρίλιο η διαρκής ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών, οι οποίες κατέγραφαν άνοδο για 26 διαδοχικούς μήνες, από τον Φεβρουάριο του 2021 μέχρι τον Μάρτιο του 2023 (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών). Τον Απρίλιο του 2023 οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 4,3%

Τα σχέδια των κολοσσών της κρουαζιέρας για την Eλλάδα

Eίναι η χώρα, η οποία εγκαίρως υιοθέτησε τα υγειονομικά πρωτόκολλα το 2021 και έδωσε τη δυνατότητα επανεκκίνησης του κλάδου, γεγονός που σταμάτησε την οικονομική αιμορραγία των εταιριών. Kαι αυτό το αναγνωρίζουν όλοι και το επιβραβεύουν εντάσσοντας την χώρα μας στα

Έβρος: Τούρκοι απομάκρυναν μετανάστες από νησίδα κοντά στη Ν. Βύσσα

Ένα ακόμα περιστατικό που επιβεβαιώνει την κινητικότητα στον Έβρο τα τελευταία 24ωρα σημειώθηκε κοντά στη Νέα Βύσσα. Στην περιοχή της Νέας Βύσσας υπήρξε η πληροφορία ότι συγκεντρώθηκαν περίπου 300 μετανάστες σε νησίδα στον Έβρο ποταμό. Οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν την τουρκική πλευρά ότι οι μετανάστες βρίσκονται σε τουρκικό έδαφος

Ένα ηλεκτρικό κρουαζιερόπλοιο με γιγαντιαία ηλιακά πανιά πρόκειται να δρομολογηθεί το 2030

Η εταιρεία κρουαζιέρας περιπέτειας Hurtigruten Norway αποκάλυψε σήμερα τα σχέδια για ένα ηλεκτρικό κρουαζιερόπλοιο με μηδενικές εκπομπές ρύπων και αναδιπλούμενα πανιά που καλύπτονται από ηλιακούς συλλέκτες, το οποίο πρόκειται να αποπλεύσει το 2030. Η εταιρεία διαθέτει σήμερα έναν στόλο οκτώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο