Χρ. Λαμπρίδης : Το τέλος των μνημονίων σηματοδοτεί μία νέα εποχή για τα ελληνικά λιμάνια

Η Ελλάδα μπαίνει σε μία νέα εποχή, με την έξοδο από τα μνημόνια, στην οποία για τα λιμάνια της χώρας δημιουργούνται ευνοϊκές προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη.Σήμερα σημειώνει ο γ.γ Λιμένων η προτεραιότητα μας είναι “θέσεις εργασίας και ανάπτυξη”«Οι ελληνικοί λιμένες μπορούν και οφείλουν να αποτελέσουν «οχήματα ανάπτυξης» για τη χώρα, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο των τοπικών οικονομιών.Η επένδυση σε ειδικές εγκαταστάσεις, ή ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων και η εξειδίκευση του κατάλληλου Ανθρώπινου Δυναμικού είναι σημαντικοί παράγοντες ανάπτυξης και δημιουργίας δομών για την οικονομία και την ίδια την κοινωνία.Τα ελληνικά λιμάνια ήδη βρίσκονται σε αυτό το δρόμο με τεράστιες προκλήσεις να διανοίγονται για το μέλλον. Αυτός ο ισχυρισμός ενισχύεται από την περιγραφή του ελληνικού λιμενικού συστήματος .Μια πρόσφατη καταγραφή ανέδειξε περίπου 900 λιμενικές εγκαταστάσεις -όλων των μεγεθών και χρήσεων- που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια.Η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των αναγκών σε λιμενικά έργα για όλα τα λιμάνια της χώρας και προσβλέποντας στη μέγιστη δυνατή κάλυψη αναγκών, προέβη σε λεπτομερή αξιολόγηση, προκειμένου να χρηματοδοτήσει απαραίτητα λιμενικά έργα.Ένα από τα βασικά κριτήρια επιλογής, των προς χρηματοδότηση λιμενικών έργων, είναι η κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών και ταυτόχρονα η κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων αναγκών στους λιμένες της χώρας πανελλαδικά, η ενίσχυση κατά προτεραιότητα αλλά όχι κατ’ αποκλειστικότητα των εποπτευόμενων φορέων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, σε συνδυασμό με την επιβράβευση της τεκμαιρόμενης δυνατότητας απορρόφησης κονδυλίων του Π.Δ.Ε., από φορείς που υλοποίησαν με επιτυχία προτάσεις λιμενικών έργων τα προηγούμενα έτη.Επίσης λιμενικά έργα που στοχεύουν στην ασφαλή διακίνηση επιβατών και εμπορευμάτων και γενικά στην εύρυθμη λειτουργία των λιμένων, ιεραρχήθηκαν ως πρωτεύουσας αναγκαιότητας.Μέχρι σήμερα σε ετήσια βάση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) εγκρίνεται η χρηματοδότηση 4,4 εκατ. ευρώ για έργα μικρής κλίμακας που αφορούν κυρίως αναβαθμίσεις, επισκευές και συντηρήσεις σε λιμάνια.Ωστόσο, η Γενική Γραμματεία Λιμένων προχώρησε στη συστηματική καταγραφή μέσω των Φορέων Διαχείρισης των Λιμανιών, του συνόλου των έργων μικρής κλίμακας που είναι αναγκαίο να υλοποιηθούν αμέσως.Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε κατάλογος τεχνικών δελτίων, όπου καταγράφονται από τους Φορείς Διαχείρισης των Λιμένων αναλυτικά και με στοιχεία οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν και οι οποίες ανέρχονται σε έργα αξίας 23 εκατ. ευρώ.Διαδικασία που οδήγησε στη δυνατότητα -σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης- της αύξησης της χρηματοδότησης των έργων για το 2018 κατά 8,7 εκατ. ευρώ, πέραν των περίπου 4,4 εκατ. που ήταν προγραμματισμένο να δοθούν μέσω του ΠΔΕ.Ήδη έχει ανακοινωθεί στους Φορείς Διαχείρισης Λιμένων που έχουν επιλεγεί να ενσωματώσουν τα τεχνικά δελτία των έργων για την αξιοποίηση αρχικά των 8,7 εκατ. ευρώ στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του e-ΠΔΕ, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά.Στην προσπάθεια που έγινε για τη δημιουργία του αναπτυξιακού χάρτη για τη λιμενική βιομηχανία, βασικό στοιχείο καταγραφής ήταν η σύνδεση με το υπόλοιπο μεταφορικό δίκτυο ώστε να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις. Η συνεργασία είναι στενή με τα συναρμόδια Υπουργεία και ιδιαίτερα το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών ώστε να θέσουμε σε προτεραιότητα, εκείνα τα έργα σύνδεσης των λιμανιών με το υπόλοιπο μεταφορικό δίκτυο, είτε πρόκειται για οδικές είτε για σιδηροδρομικές μεταφορές.Ειδικά σε ό,τι αφορά στα έργα υποδομής, δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην εκπόνηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τις Μεταφορές, αλλά και στην αναθεώρηση του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών, στο οποίο ο τομέας των λιμένων είχε μειωμένη συμμετοχή με βάση τον σχεδιασμό που είχε γίνει από τις προηγούμενες κυβερνήσειςΗ ενιαία βάση δεδομένων που δημιουργήσαμε δεν λειτουργεί μόνο ως μηχανισμός καταγραφής των υποδομών αλλά και ως εργαλείο ιεράρχησης έργων.Με τη βοήθεια αυτού του εργαλείου και με βάση τις πραγματικές αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, συμμετέχουμε ενεργά στην αναθεώρηση του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ)Πρόκειται για ένα μεγαλόπνοο έργο που αναμένεται να συντελέσει καθοριστικά στον προσδιορισμό της μελλοντικής στρατηγικής στον τομέα των μεταφορών και την υποστήριξη της ελληνικής οικονομίας.Το έργο αυτό θα διευκολύνει τον εντοπισμό και την αιτιολόγηση των μελλοντικών απαιτούμενων πολιτικών και επενδύσεων, για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος μεταφορών (οδικών, σιδηροδρομικών, εναέριων, θαλάσσιων) για την αειφόρο ανάπτυξη, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και της εδαφικής συνοχής της χώρας.Με κριτήρια την γεωγραφική θέση, τον όγκο διακίνησης εμπορευμάτων και τον αριθμό επιβατών, 57 ελληνικοί λιμένες έχουν αξιολογηθεί ως σημαντικότεροι. Επίσης, είναι σημαντικό ότι από τους παραπάνω 57 λιμένες, 25 έχουν ενταχθεί στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΔΜ), – στο οποίο έχουν ενταχθεί συνολικά 319 ευρωπαϊκοί λιμένες – με κριτήριο ένταξης τον διακινούμενο όγκο εμπορευμάτων και τον αριθμό επιβατώνΗ ένταξη των λιμένων στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, πέρα από το γεγονός ότι τους εντάσσει στον ενιαίο σχεδιασμό της ΕΕ για την ανάπτυξη του μεταφορικού της δικτύου, τους δίνει σημαντικές δυνατότητες χρηματοδότησης από Ενωσιακούς πόρουςΤα ελληνικά λιμάνια του Κεντρικού ΔΔΜ αποτελούν σημαντική νότια ευρωπαϊκή πύλη εισόδου για εμπορευματικές μεταφορές, οι οποίες είτε προέρχονται από τα λιμάνια των αραβικών χωρών της Μεσογείου, είτε διασχίζουν την Ερυθρά Θάλασσα και την Διώρυγα Suez, προερχόμενα από λιμάνια της Άπω Ανατολής και του Περσικού Κόλπου προς την Μεσόγειο.Εκτός όμως από τους επίσημους Διαδρόμους του ΔΔΜ, αναπτύσσονται και άλλοι διάδρομοι περιφερειακής εμβέλειας, που εξυπηρετούν την διακίνηση εμπορευμάτων από και προς την Μαύρη Θάλασσα και τις παρευξείνιες χώρες.Ήδη, τον Μάιο 2017 – μετά από πρωτοβουλία του λιμένα της Ηγουμενίτσας την οποία στηρίζει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής– συγκροτήθηκε Τεχνική Επιτροπή Εφοδιαστικής Αλυσίδας Αδριατικής – Ιονίου – Εγνατίας (Adriatic/ Ionian – Egnatia Supply Chain) με συμμετοχή 10 Ελληνικών και Ιταλικών Λιμένων, του λιμένα του Μπουργκάς Βουλγαρίας, και της Rette Autostrade Mediterranee Ιταλίας.Η Επιτροπή έχει στόχο την επεξεργασία και ιεράρχηση κοινών προτεραιοτήτων για τη διαμόρφωση ενός προγράμματος δράσης στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και της ναυτιλίας, για την προσφορά κοινών και ανταγωνιστικών υπηρεσιών στους χρήστες των λιμένων.Εξαιρετικά σημαντική είναι η πρόσφατη συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ Ελλάδας – Βουλγαρίας για την σιδηροδρομική σύνδεση τριών λιμανιών της Βουλγαρίας (του Ρούσε στο Δούναβη ποταμό, της Βάρνας και του Μπουργκάς στον Εύξεινο Πόντο) με τα τρία λιμάνια μας στη Βόρεια Ελλάδα (Αλεξανδρούπολη, Καβάλα και Θεσσαλονίκη) και για την κατασκευή δύο σύγχρονων εμπορευματικών κέντρων.Η λειτουργία αυτής της εφοδιαστικής αλυσίδας θα ανοίξει έναν μεταφορικό άξονα που θα επιτρέπει γρήγορη, ασφαλή και με χαμηλό κόστος πρόσβαση των Βαλκανικών και Παρευξείνιων χωρών στο Αιγαίο Πέλαγος και την Μεσόγειο και – αντίστροφα – των αραβικών χωρών προς τα Βαλκάνια και τον Εύξεινο Πόντο.Στο πλαίσιο και της δημιουργίας του νέου παραγωγικού μοντέλου που θα εξασφαλίσει όχι μόνο την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση, αλλά και την προστασία της από νέες κρίσεις γίνεται κατανοητή η σημασία των ελληνικών λιμένων στη λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Αυτά τα δεδομένα δεν μπορούμε να μην τα λάβουμε υπόψη στον σχεδιασμό της λιμενικής πολιτικήςΤο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας ως πηγής εσόδων για το Δημόσιο και ως τρόπο προσέλκυσης επενδυτών στους λιμένες, συμμετέχει και παρακολουθεί τις εργασίες του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Εφοδιαστικής, που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και αποτελεί το ανώτατο γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο σε θέματα Εφοδιαστικής, και συμμετέχει στις εργασίες εκπόνησης μιας Εθνικής Στρατηγικής και ενός Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική.Η ανάδειξη της Ελλάδας σε ευρωπαϊκό κόμβο της Εφοδιαστικής για τα διεθνή φορτία με έμφαση στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, αλλά και ο εξορθολογισμός των εθνικών αλυσίδων της Εφοδιαστικής προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών (κράτος, εταιρείες, πολίτες) αποτελούν εθνικούς στόχους σύμφωνα με την πρόσφατη επικαιροποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Εφοδιαστική.Ειδικά σε ό,τι αφορά στα θέματα της ναυτιλίας, στο τριετές Σχέδιο Δράσης για τη Στρατηγική της Εφοδιαστικής, τα λιμάνια έχουν κεντρικό ρόλο.Στο πλαίσιο αυτών των στοχεύσεων, αλλά και άλλων που περιλαμβάνονται στο τριετές σχέδιο δράσης, επιδιώκουμε και έχουμε εξασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό τη συστηματική επικοινωνία των συναρμόδιων υπηρεσιών για την προώθηση της επίτευξής τους. Αυτό δεν ήταν πάντα εύκολο, γιατί προϋποθέτει πολιτική βούληση και πλαίσιο συνεργασίας. Η πολιτική βούληση είναι διακηρυγμένη σε όλους τους τόνους από τους συναρμόδιους υπουργούς και την παρούσα κυβέρνηση που λειτουργεί συλλογικά, κάτι που δεν ήταν δεδομένο στο παρελθόν. Εργαζόμαστε συστηματικά για να χτίσουμε εκείνες τις πλατφόρμες συνεργασίας που θα μπορούν και οι συναρμόδιες υπηρεσίες να συντονιστούν και να παράξουν αποτελέσματαΡόλο-κλειδί στην ανάπτυξη των Logistics στους λιμένες παίζει η ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών. Η χώρα μας μπορεί να εξυπηρετήσει αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης σε συντομότερο χρόνο και σε χαμηλότερο κόστος.Ο Πειραιάς, μετά την ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής σύνδεσης, ήδη αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρουσιάζονται και μπορεί να αξιοποιήσει περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (added-value services).Αντίστοιχα και στη Θεσσαλονίκη, η σιδηροδρομική σύνδεση του λιμένα διανοίγει μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές και εξασφαλίζει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για την εξυπηρέτηση της βαλκανικής ενδοχώρας και αυτής της Κεντρικής ΕυρώπηςΤο ίδιο και η σύνδεση με το οδικό δίκτυο και η ανάπτυξη της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων για τους λοιπούς λιμένες των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών.Σήμερα ο μεσοπρόθεσμος στόχος της ελληνικής λιμενικής πολιτικής είναι να αναπτύξει τα ελληνικά λιμάνια σε σύγχρονους διατροπικούς κόμβους του ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορώνΤο ερώτημα που καλούμαστε να απαντήσουμε είναι:Μπορεί μια ναυτιλιακή χώρα να βασίσει την ανάπτυξη της λιμενικής βιομηχανίας της πάνω σε αυτές τις προοπτικές; Η ελληνική απάντηση που δίνει η σημερινή Κυβέρνηση είναι ΝΑΙ !Οι δέκα Οργανισμοί Λιμένων σήμερα είναι πλέον κερδοφόροι και δεν πωλούνται:Το Υπουργείο Ναυτιλίας και η Ελληνική Κυβέρνηση αναγνωρίζουν αυτές τις προκλήσεις ως ευκαιρίες για τους ελληνικούς λιμένες και προσανατολίζονται στην ανάπτυξη των 10 Οργανισμών Λιμένων που αποτελούν την αιχμή του δόρατος για τη λιμενική βιομηχανία της χώρας (πέραν αυτών του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης)Για κάθε λιμάνι υπάρχει μια διαφορετική στόχευση.Από το Φθινόπωρο του 2015 που άλλαξαν οι Διοικήσεις των Οργανισμών των 10 Λιμένων μέχρι σήμερα, έχουμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα σε ότι αφορά την μείωση των δαπανών και την αύξηση των εσόδων, τα οποία είναι πολύ ενθαρρυντικά και δείχνουν πως μια άλλη λογική διαχείρισης όντως μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα καθώς και τις σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές τους.Με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση των λιμενικών εγκαταστάσεων, στοχεύουμε στην αξιοποίηση επενδυτικών κεφαλαίων μέσω της Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) , με την παραχώρηση συγκεκριμένων λιμενικών δραστηριοτήτων , σε επενδυτές με γνώμονα ένα πλαίσιο αμοιβαίου οφέλους των επενδυτών, της τοπικής κοινωνίας, των εργαζομένων και της οικονομίας της χώρας, σύμφωνα με την μακρόχρονη ευρωπαϊκή πρακτική και εμπειρία στην λιμενική βιομηχανία.Δίνετε η δυνατότητα επιλογής εξειδικευμένων επενδυτών οι οποίοι θα αναλάβουν:(α) την διαχείριση της συγκεκριμένης λιμενικής δραστηριότητας,(β) την υλοποίηση υποχρεωτικών επενδύσεων με σαφή επιχειρηματικά κριτήρια και στόχο, και(γ) θα είναι σε θέση να ασκήσουν την κατάλληλη πολιτική marketing, ώστε να προσελκύσουν νέους χρήστες για την παρεχόμενη υπηρεσία. Μέσα στο επόμενο διάστημμα, φιλοδοξούμε να έχουμε ολοκληρώσει την επεξεργασία συγκεκριμένων προτάσεων, ώστε να ξεκινήσουν οι αντίστοιχες διαγωνιστικές διαδικασίες.Τέλος θέλω να αναφερθώ στις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης της κρουαζιέρας και του yachting στις ελληνικές θάλασσες. Σημειώνεται ότι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, η ασφάλεια και με την έννοια του safety και με την έννοια του security και η συνεχής ανάπτυξη των υποδομών του κλάδου, παρά την κρίση που πέρασε η κρουαζιέρα στην Ανατολική Μεσόγειο και επηρέασε και την χώρα μας, μας κάνουν αισιόδοξους για την ανάπτυξη των συγκεκριμένων κλάδων στο μέλλον.Επίσης στα πλαίσια ανάπτυξης της κρουαζιέρας λαμβάνουμε υπόψη το επενδυτικό πρόγραμμα ανάπτυξης των αεροδρομίων ώστε να σχεδιάσουμε την πολιτική μας στην ανάπτυξη του home porting.Συνολικά θα μπορούσα να υποστηρίξω ότι η πολιτική σταθερότητα στη χώρα μας, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και οι αναπτυξιακές προοπτικές της λιμενικής, αλλά και της τουριστικής βιομηχανίας δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον είτε αυτό αφορά την χρησιμοποίηση των ελληνικών υποδομών για σκοπούς που σχετίζονται με τον τουρισμό ή το εμπόριο είτε την αυτό αφορά την προοπτική πραγματοποίησης επενδύσεων στη χώρα μας.Στόχος μας, επιπλέον, είναι η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στα λιμάνια και για το σκοπό αυτό βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας προκειμένου να αποτυπωθεί θεσμικά το κατάλληλο πλαίσιο.Η Ελληνική κυβέρνηση με τη θέσπιση του θεσμικού πλαισίου για τη ΡΑΛ, την ίδρυση της ΔΑΛ, με την ενίσχυση του ρόλου της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και κυρίως μέσα από το περιεχόμενο των συμβάσεων παραχώρησης μεταξύ ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ / ΟΛΘ, έθεσε το πλαίσιο κανόνων για την λειτουργία των επιχειρήσεων σε μια βάση αμοιβαίων ωφελειών. Αντίστοιχα, ο Ευρωπαϊκός κανονισμός για την παροχή των λιμενικών υπηρεσιών που ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποτελεί επίσης μια θετική εξέλιξη σε μια προσπάθεια ρύθμισης της λιμενικής αγοράς από την ΕΕΣημαντικό είναι το νομοθετικό πλαίσιο που εμείς δημιουργήσαμε .Νομοθετώντας θεσπίσαμε και κατοχυρώσαμε ως τώρα:• Ενίσχυση της ναυτιλιακής διπλωματίας και ανάπτυξη των διμερών ναυτιλιακών μας σχέσεων με ενεργό ρόλο και παρουσία στους διεθνείς οργανισμούς.• Σχεδιασμός και εφαρμογή εθνικής λιμενικής πολιτικής, με στόχο την ανάπτυξη της λιμενικής υποδομής μας, την ενίσχυση του ρόλου των ελληνικών λιμένων στο εθνικό και περιφερειακό διεθνές μεταφορικό σύστημα και την αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων λιμενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες, με την αξιοποίηση χρηματοδοτικών μηχανισμών της Ε.Ε, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων EFSI και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων για επενδύσεις βελτίωσης και ανάπτυξης στους ελληνικούς λιμένες.• Αναβάθμιση των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών θαλασσίου τουρισμού με δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη της κρουαζιέρας και του yachting.• Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που εφαρμόζονται διεθνώς στους λιμένες και στους σταθμούς εξυπηρέτησης πλοίων, φορτίων, επιβατών και χερσαίων μεταφορικών μέσων, με στόχο την υιοθέτηση και ανάπτυξή τους στους ελληνικούς λιμένες.• Εκμετάλλευση των χερσαίων χώρων της ζώνης Λιμένα και αξιοποίηση της περιουσίας των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε και των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων.• Διαφύλαξη της εδαφικής συνοχής και διασύνδεση μεταξύ των νησιωτικών περιοχών και της ενδοχώρας, μέσω των επιδοτήσεων άγονων γραμμών διασφαλίζοντας ένα αποτελεσματικό σύστημα ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.• Εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου με στόχο την προστασία της νησιωτικότητας και την εφαρμογή ολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικής για τα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας.• Κάλυψη αναγκών υδροδότησης των νησιών και ενίσχυση των υφιστάμενων μονάδων αφαλάτωσης στα νησιά.• Aναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης και επιμόρφωση των ναυτικών, βελτίωση των διοικητικών λειτουργιών των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού.• Oικονομική ενίσχυση των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, κατά τη διάρκεια της πρώτης εκπαιδευτικής τους ναυτολόγησης μέσω της χορήγησης του μηνιαίου εκπαιδευτικού επιδόματος Πρακτικής Άσκησης.• Επιμόρφωση και κατάρτιση Αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού με την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων για την κατάρτιση ανέργων ναυτικών και την παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης.• Στήριξη των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού με παροχή σίτισης και παροχή στεγαστικού επιδόματος σε σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.).• Ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας.• Αναδιαμόρφωση του πλαισίου διενέργειας επιθεωρήσεων και μετασχηματισμός του Κλάδου Επιθεωρήσεων Πλοίων σε έναν αποτελεσματικό εποπτικό φορέα των Εξουσιοδοτημένων Αναγνωρισμένων Οργανισμών (Νηογνώμονες).• Πιστοποίηση, εκπαίδευση και διατήρηση της επάρκειας των επιθεωρητών/ ελεγκτών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.• Προστασία και διαχείριση των θαλασσίων συνόρων της χώρας μας, σε συνάρτηση με τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές και επιχειρησιακή συνεργασία Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής FRONTEΧ.• Υποστήριξη της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για ολοκληρωμένη διαχείριση συνόρων, μέσω της ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ) και της αξιοποίησης πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας.• Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.• Διασφάλιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, με την υλοποίηση προμηθειών επιχειρησιακού εξοπλισμού, μέσων και συστημάτων με την αξιοποίηση πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας.• Αναβάθμιση των συστημάτων επικοινωνιών, δορυφορικού εντοπισμού και διασφάλιση παροχής υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Συστήματος Κινδύνου και Ασφάλειας, με σκοπό την έρευνα και διάσωση και την ασφάλεια ναυσιπλοΐας.• Συντήρηση, αναβάθμιση / αντικατάσταση υφιστάμενου εξοπλισμού εναέριας επιτήρησης πτητικών μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και εκπαίδευση ιπτάμενου προσωπικού.• Επισκευή και συντήρηση κτιριακών υποδομών λιμενικών αρχών και ενεργειακή αναβάθμισή τους.• Διασφάλιση της υγειονομικής περίθαλψης των στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και των μελών οικογενείας τους.• Μεταρρύθμιση του συστήματος εκπαίδευσης των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με την εισαγωγή του θεσμού των πανελληνίων εξετάσεων και την ένταξη των σχολών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ στην ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.• Υλοποίηση δράσεων συγχρηματοδοτημένων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (Ε.Τ.Θ.Α.) με στόχο την παρακολούθηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων.• Κατάργηση της ασαφούς διαδικασίας με την οποία χορηγούνταν παρατάσεις στα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας των πλοίων.• Αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων, ο οποίος στο εξής θα ελέγχει τους νηογνώμονες.• Εκσυγχρονισμός και αυστηροποίηση του πλαισίου λειτουργίας των νηογνωμόνων.• Μείωση του ορίου ηλικίας των δεξαμενόπλοιων που κάνουν πετρέλευση στο εσωτερικό της χώρας.• Αναβάθμιση των προσόντων και πιστοποίηση των επιθεωρητών και ελεγκτών πλοίων. Γίνεται κατηγοριοποίηση των προσόντων και συστήνεται Σχολή Επιθεωρητών Ελεγκτών.• Καθιερώθηκε η είσοδος στο Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή με Πανελλήνιες Εξετάσεις.• Ρύθμιση χρόνων προβλημάτων του προσωπικού του Λ.Σ. – ΕΛΑΚΤ. και του πολιτικού προσωπικού του ΥΝΑΝΠ.• Καθιερώσαμε αξιοκρατικό τρόπο μεταθέσεων, αποσπάσεων με κριτήρια, αντικειμενικά, κοινωνικά και υπηρεσιακά. Την απόφαση παίρνει συλλογικό όργανο.• Νομιμοποιήσαμε υφιστάμενες λιμενικές υποδομές.• Ενεργοποιήσαμε το Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών.• Ρυθμίστηκε για πρώτη φορά το ζήτημα της τοποθέτησης και εκμετάλλευσης ναυδέτων για την πρόσδεση τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών, σε οριοθετημένες περιοχές, εντός της θαλάσσιας ζώνης λιμένα.• Εξορθολογίστηκε και προσαρμόστηκε στη διεθνή νομοθεσία, το Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕΠΑΗ) δηλαδή τέλος παραμονής και πλόων πλοίων αναψυχής και μικρών σκαφών, ανάλογα με το μήκος τους.• Αναβαθμίσαμε τη Ναυτική Εκπαίδευση.• Διασώσαμε το δημόσιο χαρακτήρα και αναβαθμίσαμε τη πλοηγική υπηρεσία, στην οποία αυξάνονται οι οργανικές θέσεις, ενώ προωθείται η μείωσης ηλικίας των πλοηγών για να είναι πιο νέοι άνθρωποι που μπαίνουν στην πλοηγική υπηρεσία.• Λαμβάνεται μέριμνα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ανθρώπων με αναπηρία στις Χερσαίες Ζώνες Λιμένων.• Ενισχύεται η κοινωνική συμμετοχή στην Ακτοπλοΐα.• Συστήνονται άμισθα συλλογικά όργανα όπως το Συμβούλιο Χρηστών Λιμένων, το Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού, το Συμβούλιο Επιβατικών Μεταφορών Νήσων, ενώ αναμορφώνεται το Σ.Α.Σ.• Θεσμοθετείται για πρώτη φορά στρατηγικός επιχειρησιακός σχεδιασμός του Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ. με πρόβλεψη δομής δυνάμεων σε προσωπικό και μέσα και με μακροπρόθεσμο, 15ετούς διάρκειας, Προγράμματος Προμηθειών και με Τριετές Κυλιόμενο Πρόγραμμα Προμηθειών.Η χώρα κινείται σε μία νέα πραγματικότητα. Η Ελλάδα αναβαθμίζει το ρόλο της μέσα από τους λιμένες και τις συνδυασμένες μεταφορές. Πρέπει να αξιοποιήσουμε στοχευμένα όλες τις δυνατότητές, για τα λιμάνια και τη λιμενική πολιτική που θα ακολουθήσουμε. Υπάρχει ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε».

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αρχικελευστής ΛΣ Τατσάκης Σωτήρης: «Έφυγε» εκτελώντας διατεταγμένη υπηρεσία ανήμερα της εορτής του Αγίου Νικολάου την 06/12/2009

Ανήμερα της εορτής του Αγίου Νικολάου την 06/12/2009 και περί ώρα 19:30 «έφυγε» εκτελώντας υπηρεσία τιμώντας πάντα τον Στρατιωτικό όρκο που είχε δώσει,ο ΑΡΧΙΚΕΛΕΥΣΤΗΣ ΛΣ ΤΑΤΣΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ. «Έφυγε» εκτελώντας διατεταγμένη υπηρεσία στην πύλη του νέου Λιμένα Εξωτερικού Ηγουμενίτσας,όντας επιφορτισμένος με

Ο Υπουργός …και ο Προστάτης του Λιμενικού Αη Νικόλας…

Με αφορμή την σημερινή εορτή του Άη Νικόλα, προστάτη των ναυτικών,  του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής απεύθυνε μήνυμα. Στο μήνυμά του ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε μόνο στους ναυτικούς μας τονίζοντας μεταξύ άλλων

Λάρυμνα: Αλιευτικός Έλεγχος & Κατάσχεση 4000τμχ Αχινών

Τις απογευματινές ώρες χθες, στο πλαίσιο τακτικών ελέγχων για τη καταπολέμηση της παράνομης αλιευτικής δραστηριότητας, εντοπίστηκαν από στελέχη του Γ’ Λιμενικού Τμήματος Λάρυμνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας, ένας 36χρονος και ένας 63χρονος εντός Ε/Ρ-Α/Ψ σκάφους στη περιοχή “ΓΛΥΣΤΡΑ”, να έχουν

Μήνυμα Αρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχου Λ.Σ. Γεώργιου Αλεξανδράκη για την εορτή του Αγίου Νικολάου

Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί και Λιμενοφύλακες Γυναίκες και Άνδρες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Σήμερα εορτάζει ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος της Ναυτοσύνης, ο φύλακας των απανταχού θαλασσοπόρων, προστάτης και του ένδοξου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του εμπορικού μας ναυτικού,

Μετάβαση στο περιεχόμενο