Δανείστε μας εντόκως τα δικά μας λεφτά για να ζήσουμε..

Παραθέτουμε σχετική με το θέμα ανακοίνωση της ΠΕΑΛΣ:

Mε γνώμονα να καταβάλουμε, με την δέουσα προσοχή κάθε δυνατή προσπάθεια, θετικών για το προσωπικό Λ.Σ. αποφάσεων- προτάσεων, πάντα στο πλαίσιο των αρχών και των διεκδικήσεων μας και σεβόμενοι τα μέλη μας και την ευθύνη που φέρουν οι Αξιωματικοί έναντι των υφισταμένων τους συναδέλφων τους, την ιστορία του Λιμενικού Σώματος, τον Στρατιωτικό χαρακτήρα, τη δομή, τα έθιμα, τις αξίες, τις αρχές και τις παραδόσεις του Λ.Σ., την προσφορά του Σώματος αλλά και το διαχρονικό έργο και την προσφορά των στελεχών ΛΣ όλων των κατηγοριών και σε συνεργασία με την Στρατιωτική μας Ηγεσία θεωρούμε επιτακτική και αναγκαία την άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών για την νομοθετική τακτοποίηση του ζητήματος που αφορά στη ρύθμιση έντοκης προκαταβολής έναντι βοηθήματος εφάπαξ από το ΤΑΛΣ προκειμένου τα στελέχη ΛΣ ανακουφιστούν οικονομικά έστω εκ των έσω του Σώματος από το δικό τους ταμείο, το ΤΑΛΣ.

Υπενθυμίζουμε ότι το Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος Λειτουργεί απρόσκοπτα εδώ και δεκαετίες, δεν απασχόλησε ουδέποτε το Κράτος, αποτελεί πρότυπο χρηστής διοίκησης και λειτουργίας, αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ρητά χωρίς κοινωνική επιβάρυνση, με σκοπό τη χορήγηση εφάπαξ ανταποδοτικού χαρακτήρα χρηματικού ποσού στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενώ οι πόροι του Ταμείου προέρχονται αποκλειστικά από εισφορές μας με τρόπο που να διασφαλίζεται η βιωσιμότητά του αλλά και ο ορθός αναδιανεμητικός χαρακτήρας του.

Επιπρόσθετα υπενθυμίζουμε ότι και τα στελέχη ΛΣ έχουν οικογενειακές και οικονομικές υποχρεώσεις, βιώνουν την οικονομική κρίση, έχουν πληγεί ασύμμετρα δυσχερώς οικονομικά, έχουν ως ένστολοι αρκετές υποχρεώσεις – δεσμεύσεις (μεταθέσεις, ΣΠΚ, εργάζονται πέραν του ωραρίου, οφείλουν να ανταπεξέρχονται σε υποχρεώσεις όπως η αγορά στολών – εξοπλισμού στολής κ.λ.π.) και εν πάση περίπτωση δεν τυχαίνουν σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα της κατάλληλης προσοχής – μέριμνας απο την πολιτεία λαμβανομένου υπόψη του έργου που επιτελούν και της προσφοράς τους.

Στο παραπάνω πλαίσιο η ΠΕΑΛΣ προτείνει ενδεικτικά στο ΔΣ του ΤΑΛΣ την έντοκη προκαταβολή έναντι βοηθήματος εφάπαξ από το ΤΑΛΣ ως κάτωθι:

ΠΡΟΤΑΣΗ:

1. Το ταμείο αρωγής Λιμενικού Σώματος μπορεί να προκαταβάλλει σε όσους προέρχονται από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων ή Υπαξιωματικών και έχουν προσληφθεί στο ΛΣ μέχρι και το έτος 2018 και έχουν συμπληρώσει τα εικοσιτρια τουλάχιστον έτη συμμετοχής και σε όσους προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ ή έχουν προσληφθεί με απευθείας κατάταξη και έχουν προσληφθεί στο ΛΣ μέχρι και το έτος 2018 και έχουν συμπληρώσει εικοσαετή τουλάχιστον συμμετοχή ενώ όλοι όσοι έχουν προσληφθεί από το 2019 και μετά να έχουν συμπληρώσει είκοσι-εξι τουλάχιστον χρόνια συμμετοχή, μέρος του εφάπαξ βοηθήματος που αναλογεί σ’ αυτούς κατά την ημέρα υποβολής της σχετικής αίτησης, προς τον αποκλειστικό σκοπό να αποκτήσουν αυτοί στέγη ή να επεκτείνουν ή βελτιώσουν ιδιόκτητη στέγη που υπάρχει ήδη (στην έννοια της ιδιόκτητης στέγης περιλαμβάνεται και η προικώα στέγη) ή για την αντιμετώπιση σοβαρών οικογενειακών και ιατρικών προβλημάτων.

2. Το ποσό της προκαταβολής καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναλόγως της οικονομικής κατάστασης του ταμείου και δεν μπορεί να υπερβεί το 60% ή να είναι μικρότερο του 30% του βοηθήματος που δικαιούται ο μέτοχος κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης .

3.Σε περίπτωση που το στέλεχος ΛΣ είναι έγγαμο με στέλεχος ΛΣ δικαίωμα προκαταβολής μέρος του εφάπαξ βοηθήματος έχει μόνο ο ένας από τους δυο.

4. Δικαίωμα προκαταβολής μέρος του εφάπαξ βοηθήματος έχουν όσοι το ετήσιο συνολικά προσωπικό ή οικογενειακό τους εισόδημα είναι ίσο ή μικρότερο των 36.000 ευρώ συνολικά. Το ποσό δύναται να αναπροσαρμοστεί κάθε 3 έτη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ετήσιο εισόδημα που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό του Αρχικελευστή ΛΣ προσαυξημένο κατά 50% ή μεγαλύτερο από το ετήσιο εισόδημα που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό του Υποναυάρχου ΛΣ προσαυξημένο κατά 50%. Για τους τριτεκνους – πολύτεκνους το ετήσιο συνολικά προσωπικό ή οικογενειακό τους εισόδημα προσαυξάνεται ατο ορισθέν απο το διοικητικό Συμβούλιο κάθε φορά ετήσιο συνολικά προσωπικό ή οικογενειακό εισόδημα κατά 10%.

5. Με την ίδια ως άνω απόφαση καθορίζονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε περίπτωση χορήγησης της προκαταβολής.

6. Η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη προκαταβολή βοηθήματος είναι έντοκη. Το σχετικό επιτόκιο βάσει της απόφασης 153/2-7-2003 της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), δεν επιτρέπεται να είναι χαμηλότερο απο:

α. Από το επιτόκιο των 10ετών ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου για τις χορηγήσεις στεγαστικών δανείων και

β. Από το επιτόκιο των 3ετων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου για τις λοιπές χορηγήσεις.

Για τον καθορισμό του επιτοκίου θα λαμβάνεται υπόψη το μέσο σταθμικό επιτόκιο που διαμορφώνεται κατά την τελευταία, πριν την χορήγηση του δανείου, δημοπρασία αρχικής έκδοσης ή επανέκδοσης ομολόγων του Δημοσίου σταθερού επιτοκίου με αντίστοιχη διάρκεια, το οποίο αναφέρεται στη εκάστοτε σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

7. Η χορήγηση των προκαταβολών μπορεί ν’ αναστέλλεται προσωρινά με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής σε περίπτωση ταμειακών δυσχερειών και μέχρις ότου αυτές αρθούν.

8. Η σειρά προτεραιότητας για τη χορήγηση της προκαταβολής καθορίζεται από τον χρόνο υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών.

9. Τα δικαιολογητικά καταβολής της προκαταβολής καθορίζονται ως ακολούθως:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.

β) Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου.

γ) Ταμειακή Βεβαίωση αποδοχών.

δ) Ε1 και Ε9

ε) Υπεύθυνη δήλωση συντεταγμένη κατά τις διατάξεις του ά. 8 του ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται ο αποκλειστικός σκοπός του αιτήματος (απόκτηση στέγης ή επέκταση ή βελτίωση ιδιόκτητης στέγης που υπάρχει ήδη (στην έννοια της ιδιόκτητης στέγης περιλαμβάνεται και η προικώα στέγη) ή η αντιμετώπιση σοβαρών οικογενειακών -οικονομικών προβλημάτων ή η αντιμετώπιση ιατρικών προβλημάτων).

Σε περίπτωση αγοράς έτοιμης οικίας, αντίγραφο του συμβολαίου ή προσυμφώνου.

Σε περίπτωση επέκτασης ή βελτίωσης ιδιόκτητης στέγης το συμβόλαιο αυτού και απλή τεχνική έκθεση εργασιών .

Σε περίπτωση ιατρικών προβλημάτων απλή ιατρική γνωμάτευση. Σε περίπτωση οικογενειακών -οικονομικών προβλημάτων απλή περιγραφή του προβλήματος.

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για 33 νέα σκάφη για το Λιμενικό Σώμα για την προστασία των θαλασσίων συνόρων

Το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου ενέταξε χρηματοδότηση ύψους 18,5 εκατομμυρίων ευρώ με σκοπό την απόκτηση 33 νέων σκαφών, από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή. Συγκεκριμένα, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ) του

Ακρίβεια: Οι Έλληνες άλλαξαν την καθημερινότητά τους – Περικοπές στο μπάνιο, «λουκέτο» στο καλοριφέρ

Μία ενδιαφέρουσα έρευνα έδωσε στη δημοσιότητα η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ, με σκοπό την καταγραφή των αντιδράσεων των καταναλωτών στην ακρίβεια, στην τρέχουσα αύξηση των τιμών των προϊόντων και υπηρεσιών που καταναλώνει. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα

Επεκτείνεται στις ΔΕΚΟ η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας έως τα τέλη Απριλίου

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας επεκτείνεται και στις ΔΕΚΟ, με πρώτη φάση εφαρμογής στις ΔΕΚΟ στο χώρο της κοινής ωφέλειας, οι οποίες καλύπτουν τη μεγάλη πλειονότητα του αριθμού των εργαζομένων. Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφέρεται πως: «Σε

Γερνάει ο παγκόσμιος στόλος από φορτηγά και δεξαμενόπλοια αφού μειώθηκαν οι ναυπηγήσεις

Καθώς το α’ τρίμηνο οδεύει προς το τέλος του, ρίχνουμε μια ματιά στο βιβλίο παραγγελιών των κλάδων Bulk Carrier, Tanker (>=10.000 DWT), Container και Gas. Στις περισσότερες κατηγορίες ο στόλος γερνάει όπως στα φορτηγά πλοία και στα δεξαμενόπλοια αφού οι

Μετάβαση στο περιεχόμενο