Εκπροσώπηση των πολιτών στις Υπηρεσίες Λ.Σ. ΕΛΑΚΤ  από δικηγόρους-Σχέσεις Λ.Σ. ΕΛΑΚΤ πολιτών.

Έχει απασχολήσει αρκετά συχνά τα στελέχη Λ.Σ. ΕΛΑΚΤ  η περίπτωση όπου δικηγόρος προσέρχεται σε μία υπηρεσία ή αποστέλλει email προκειμένου να υποβάλλει αίτηση ή να παραλάβει τελική διοικητική πράξη για λογαριασμό του εντολέα του. Πολλοί και πολλές αναρωτιούνται τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση , χορηγούμε τα έγγραφα , ζητάμε εξουσιοδότηση ή άλλα νομιμοποιητικά έγγραφα από το δικηγόρο του πολίτη ; Έχουμε καμμιά διαταγή από το Υπουργείο μας που να ρυθμίζει το συγκεκριμένο ζήτημα ;  (ψάξε μάλλον δεν θα τη βρεις….)

Επειδή δεν μου αρέσει να κρούω ανοικτές θύρες επισημαίνω ότι επί του συγκεκριμένου θέματος το Υπουργείο Εσωτερικών, εδώ και χρόνια,  έχει εκδώσει τόσο την αριθ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.11853/6-5-2009 ,όσο και την αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΔΑ/ΤΔΙ/Φ.15/29103,29097/14-9-2018 Εγκυκλίους. Μολαταύτα το εν λόγω ζήτημα δεν έχει ρυθμιστεί ενιαία , διοικητικά και κεντρικά μέχρι σήμερα με αποτέλεσμα πολλές φορές να προκαλείται σύγχυση στους εμπλεκόμενους και στα στελέχη Λ.Σ. ΕΛΑΚΤ που δυστυχώς για ακόμη μία φορά βιώνουν τη μοναξιά λόγω έλλειψης διοικητικής υποστήριξης και την πλήρη απουσία συγκεκριμένων διαταγών –οδηγιών που να ρυθμίζουν το ζήτημα με τρόπο κεντρικό και ενιαίο . Για να δούμε όμως τα πράγματα με τη σειρά και όπως πρέπει ώστε να μην υπάρχει κανένα ΄΄σκοτεινό σημείο΄΄.

Ο ν. 2690/1999 (άρθρα 3 και 4) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα ορίζει ότι για την περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως ενώπιον των διοικητικών αρχών για να υποβάλλει αίτηση ή να παραλάβει την τελική διοικητική πράξη επιτρέπει την υποβολή αιτήσεων προς τη διοίκηση από τρίτα πρόσωπα , μόνο εφόσον αυτά προσκομίζουν τη νόμιμη προς αυτό εξουσιοδότηση , η οποία μάλιστα πρέπει να φέρει και τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του εξουσιοδοτούντος .

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στην περίπτωση που αντί του ενδιαφερόμενου πολίτη και για λογαριασμό του , προσέρχεται στην    υπηρεσία για να υποβάλλει αίτηση ή να παραλάβει την τελική διοικητική πράξη (π.χ. απόφαση επιβολής προστίμου) πληρεξούσιος δικηγόρος , αφού ως εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο του δικηγόρου ισχύει και αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή που του δίδεται με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013 ως ισχύει).

Ως εκ τούτου οι δικηγόροι δεν θεωρούνται τρίτα πρόσωπα όταν εκπροσωπούν τους εντολείς τους και δικαιούνται να παραλαμβάνουν έγγραφα των διοικητικών υπηρεσιών χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο. Εξάλλου ο δικηγόρος κατά την άσκηση των καθηκόντων του δικαιούται να απολαμβάνει του σεβασμού και της τιμής που οφείλεται στο λειτούργημά του από κάθε πρόσωπο που ενεργεί στο πλαίσιο της Δημόσιας Διοίκησης (άρθρο 34 Κώδικα Δικηγόρων).

Ειδικότερα τώρα σε περίπτωση κατά την οποία η υποβολή της αίτησης γίνεται από δικηγόρο , ο οποίος υπογράφει την αίτηση για λογαριασμό του πελάτη του, αυτός (ο δικηγόρος) παραλαμβάνει και την τελική πράξη χωρίς άλλη διαδικασία ή απαίτηση . Το ίδιο ισχύει και για την παρακολούθηση της πορείας της αίτησης που έχει υποβληθεί από δικηγόρο .

Εάν η αίτηση έχει ήδη υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο ή τρίτο και προσέρχεται δικηγόρος για την παρακολούθηση αυτής ή την παραλαβή της τελικής διοικητικής πράξης , τότε του ζητείται να δηλώσει επί τόπου την (προφορική) πληρεξουσιότητά του , το ονοματεπώνυμό του , τη διεύθυνση και τον αριθμό Μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο ανήκει.

Ακολούθως όσον αφορά στο αίτημα χορήγησης αντιγράφων εγγράφων που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999) η υπηρεσία ικανοποιεί το αίτημα πρόσβασης σε έγγραφα (δημόσια ή ιδιωτικά) , εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή τους στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου και δεν παραβλάπτεται κάποιο απόρρητο, ανεξάρτητα εάν το αίτημα αυτό έχει υποβληθεί από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή τον δικηγόρο του που ενεργεί με προφορική εντολή.

Τέλος σοβαρό ζήτημα προκύπτει αρκετές φορές με το θέμα του ωραρίου που εφαρμόζουν οι υπηρεσίες του Λ.Σ. ΕΛΑΚΤ για την υποδοχή και τις συναλλαγές με το κοινό (ώρες εξυπηρέτησης κοινού)  . Εδώ οφείλω να επισημαίνω  ότι οποιοσδήποτε χρονικός περιορισμός για τους δικηγόρους (εντός νομίμου ωραρίου εργασίας της υπηρεσίας )  έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη διάταξη του άρθρου 34 παρ. 2 Κώδικα Δικηγόρων που προβλέπει ότι η είσοδος στα Υπουργεία και στα δημόσια καταστήματα επιτρέπεται ελεύθερα στους δικηγόρους κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό .

‘Ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό Λ.Σ. ΕΛΑΚΤ με κύριο προορισμό του την εξυπηρέτηση του πολίτη θα πρέπει κάποια στιγμή να εξετάσει σοβαρά την πραγματική ίδρυση και λειτουργία (όχι στα χαρτιά) Δ/νσης σχέσεων ΥΝΑΝΠ/Λ.Σ. ΕΛΑΚΤ –ΠΟΛΙΤΗ /Τμήμα Προστασίας Πολιτών προκειμένου να διασφαλιστεί η πιστή εφαρμογή όλων των κείμενων ρυθμίσεων που αφορούν σχέσεις Λ.Σ. ΕΛΑΚΤ –Πολιτών και για να αντιμετωπισθούν  ενιαία και ομοιόμορφα  όλα τα ζητήματα διοικητικής φύσεως που θίχθηκαν με το παρόν , αλλά και άλλα πολλά που συχνά ταλαιπωρούν καθημερινά το μέσο συναλλασσόμενο πολίτη στις επαφές και τις συναλλαγές του με τις υπηρεσίες . Η επιλογή αυτή επιβάλλεται  ώστε να μπορεί να γίνει μια συνολική θεώρηση της πολιτικής για τη βελτίωση των επαφών Λ.Σ. ΕΛΑΚΤ πολίτη τόσο από την οπτική του σχεδιασμού και της εισαγωγής διοικητικών δράσεων , αλλά και από την οπτική του ελέγχου  της διοικητικής πρακτικής του συνόλου των υπηρεσιών ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ όπως · Ουσιαστική βελτίωση των σχέσεων Λ.Σ. ΕΛΑΚΤ πολίτη · Κοινωνική αποδοχή της δράσης του Λ.Σ. ΕΛΑΚΤ ως φορέα της Δημόσιας  Διοίκησης και όχι μόνο ως φορέα πρόληψης ή καταστολής εγκληματικών ενεργειών.

 

ΞΥΝΟΜΠΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Υποναύαρχος Στέλιος Φενέκος ΠΝ: Παρακολουθήσεις επικοινωνιών ΓΕΕΘΑ

ΑΡΧΗ ΣΟΦΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ – ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Σήμερα το πρωί βρέθηκα σε τηλεοπτική συζήτηση στην εκπομπή “ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ” στον ANT1, όπου συζητήσαμε το ζήτημα της πληροφορίας που δημοσιεύθηκε, ότι παρακολουθούντο οι επικοινωνίες του Α/ΓΕΕΘΑ (οι Τούρκοι δεν έχασαν

ΣΑΣΜΥ: «Επιστροφή στην κανονικότητα σημαίνει Επαναφορά των επιδομάτων, Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας»

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μόνιμων Υπαξιωματικών (ΣΑΣΜΥ) εξέδωσε ανακοίνωση με θέμα: «Επιστροφή στην κανονικότητα σημαίνει Επαναφορά των επιδομάτων, Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας». Η ανακοίνωση της ΣΑΣΜΥ: Αξιότιμε κ. Υπουργέ Ο ΣΑΣΜ Υ(Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών) μετά από παρότρυνση των

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις του Ιανουαρίου – Οι νέες ημερομηνίες

Νωρίτερα από τις καθιερωμένες ημερομηνίες θα καταβληθούν οι συντάξεις του Ιανουαρίου 2023 για την οικονομική διευκόλυνση των συνταξιούχων, ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Ως εκ τούτου, όπως αναφέρει ο e-ΕΦΚΑ σε ανακοίνωσή του, το πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και

Κρήτη: Συναγερμός στο Ηράκλειο για ένα κοριτσάκι 2 ετών που ήπιε χλωρίνη

«Συναγερμός» σήμανε νωρίς το μεσημέρι στο ΕΚΑΒ στο Ηράκλειο, για την παροχή των πρώτων βοηθειών σε ένα παιδάκι που ήπιε χλωρίνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα κοριτσάκι μόλις 2 ετών, το οποίο οι διασώστες παρέλαβαν από τον καταυλισμό των Ρομά στο Ηράκλειο. Το παιδάκι μεταφέρθηκε