ΦΕΚ Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε 8.106 εν ενεργεία στελέχη του ΛΣ και 344 πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Ναυτιλίας – Ποσά

Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στα στελέχη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133),

γ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

δ) του άρθρου 131 του π.δ. 96/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α’ 116), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του ν. 5043/2023 «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού -Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα -Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 91).

ε) του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α’ 57),

στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και Καθορισμός των
Αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 123),

ζ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155), η) του π.δ. 45/2023 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» (Α’ 99)

θ) του π.δ. 47/2023 «Διορισμός Υπουργού Εσωτερικών» (Α’ 101).

2. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

3. Το υπ’ αρ. 1000.0/32221/28.4.2023 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
4. Τα από 28.4.2023 και 4.5.2023 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

5. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥΔΥ/53/15.5.2023 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και
Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης προκαλεί δαπάνη, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών,
Ειδικό Φορέα 1007-206 και ΑΛΕ 2910601056, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου
εξακοσίων εβδομήντα δυο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (1.672.800,00 €).

6. Την ανάγκη παροχής έκτακτης εκλογικής εργασίας από τα στελέχη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την αντιμετώπιση των αυξημένων εργασιών προπαρασκευής και διενέργειας, των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

7. Το γεγονός ότι οι προαναφερόμενες έκτακτες εκλογικές εργασίες, λόγω της φύσης και του όγκου τους, δεν
είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν από το προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας τους και παρίσταται ανάγκη απασχόλησής τους πέραν του ωραρίου
αυτού, και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες, πέραν των κυρίων καθηκόντων απασχόλησής
τους, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης κατά το χρονικό διάστημα από 24.4.2023 έως και 22.5.2023 για την παροχή έκτακτης εκλογικής εργασίας, στο πλαίσιο της προπαρασκευής και διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, σε μέχρι και οκτώ χιλιάδες τετρακοσίους πενήντα (8.450) υπαλλήλους συνολικά που υπηρετούν στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ειδικότερα σε:

– οκτώ χιλιάδες εκατόν έξι (8.106) εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής,

– τριακόσιους σαράντα τέσσερις (344) πολιτικούς υπαλλήλους.

2. Δε λαμβάνουν την ειδική εκλογική αποζημίωση όσοι δεν παρέχουν σχετικές υπηρεσίες κατά την προεκλογική περίοδο, ήτοι από 24.4.2023 έως 22.5.2023 και ειδικότερα:

α. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό ευρίσκονται σε κατάσταση τέτοια, ένεκα της οποίας δεν εκτελούν ή απαγορεύεται να εκτελούν Υπηρεσία.
β. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό είναι τοποθετημένοι ή υπηρετούν με απόσπαση ή εκπαιδεύονται στο εξωτερικό.
γ. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό ευρίσκονται σε οποιαδήποτε άδεια, πλην αυτής που θα χορηγηθεί για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος, της προβλεπόμενης ειδικής άδειας αιμοδοσίας και της συνδικαλιστικής άδειας.
δ. Οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση «οίκοι νοσηλείας» και οι νοσηλευόμενοι σε νοσοκομεία.

3. Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση για τον καθένα από τους παραπάνω, για όλο το παραπάνω διάστημα παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας, ως εξής:

– Σε οκτώ χιλιάδες εκατόν έξι (8.106) εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ποσό διακοσίων ευρώ (200,00 €).

– Σε τριακόσιους σαράντα τέσσερις (344) πολιτικούς υπαλλήλους, ποσό εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €).

Για όσους υπάρξει κώλυμα κατά την εκλογική περίοδο, για οποιονδήποτε λόγο, το επίδομα θα περικόπτεται
ανάλογα με τις ημέρες κωλύματος.

4. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εν λόγω εκλογικής αποζημίωσης στο προσωπικό της παρούσας απόφασης θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 1007-206 «ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ/ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» και ΑΛΕ 2910601056 του προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών οικονομικού έτους 2023. Η μεταφορά της απαιτούμενης πίστωσης θα πραγματοποιηθεί από τη
Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών, στους Ειδικούς Φορείς
1041-202, 1041-203 και 1041-502 του προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ΑΛΕ 2120210001, 2120210001 και 2120210899 αντίστοιχα).

5. Το ανωτέρω εκλογικό επίδομα καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ληφθεί και άλλη εκλογική
αποζημίωση για τις ίδιες εκλογές.

6. Η διαδικασία πληρωμής στους δικαιούχους θα καθοριστεί με εσωτερικές διαταγές των οικείων Φορέων
και Αρχηγείων.

7. Η εν λόγω αποζημίωση δεν υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαΐου 2023
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών Εσωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΑΝΟΥ

 

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τράπεζα θεμάτων: Εντοπίστηκαν από την ΕΥΠ 30 λογαριασμοί ρωσόφιλων χάκερς της «Killnet» στην κυβερνοεπίθεση

Συμμετείχαν συνολικά 100.000 ηλεκτρονικές διευθύνσεις που… χτύπησαν το σύστημα Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την συντονισμένη κυβερνοεπίθεση που δέχθηκε η Τράπεζα Θεμάτων και μπλόκαρε μέχρι ως ένα σημείο τις εξετάσεις των μαθητών του λυκείου.. Οι έρευνες για τους χάκερς

Ανδρουλάκης: Έχουμε χρέος να φτιάξουμε ξανά τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη

«Έχουμε χρέος να φτιάξουμε ξανά τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη για να έχει πραγματικό αντίπαλο η Νέα Δημοκρατία», δήλωσε μεταξύ άλλων από την Πολίχνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Ειδικότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο κ. Ανδρουλάκης είπε: «Είχαν συνηθίσει

Πόσο κοστίζει μια κυβερνοεπίθεση;

Όπως συμβαίνει και στις κανονικές επιχειρήσεις, οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου πρέπει να ανησυχούν για το κόστος λειτουργίας και την απόδοση της επένδυσης. Δυστυχώς, μια νέα έκθεση της Deloitte διαπιστώνει ότι το κόστος διάπραξης εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο είναι απίστευτα χαμηλό. Οι

Επανένταξη της Συρίας στον Αραβικό Σύνδεσμο – Αλλάζουν ξανά ισορροπίες και ρόλοι στη Μ. Ανατολή

Η επανένταξη της Συρίας στον Αραβικό Σύνδεσμο μετά μια 12ετή αποβολή είναι ένα γεγονός μεγάλης σημασίας για τη Μέση Ανατολή, που έρχεται να ακολουθήσει την ανατροπή που δημιούργησε πριν μερικές μόνον εβδομάδες η αποκατάσταση των σχέσεων της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν. Οι εν λόγω

Μετάβαση στο περιεχόμενο