Ηλεκτρονικά μέσω ΕΟΠΥΥ η υποβολή δαπανών υγείας των Στελεχών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.)

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 7414 – ΦΕΚ τεύχος Β 1987/20.04.2022
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων της υποβολής των δαπανών υγείας (εξαιρουμένων των φαρμάκων) των Στελεχών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), και των προστατευόμενων μελών των οικογενειών τους, μέσω των πληροφοριακών συστημάτων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής και παραλαβής φυσικών παραστατικών για τα στελέχη Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) και τα μέλη των οικογενειών τους, με εξαίρεση των προβλεπόμενων στην κοινή υπουργική απόφαση υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 50108/09.11.20201 (Β’ 5006), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικά

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) επιτρέπει τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων του και δημιουργεί την κατάλληλη υποδομή ώστε να πραγματοποιείται η υποβολή τόσο ο για τις ατομικές δαπάνες των Στελεχών Λ.Σ. και των προστατευόμενων μελών οικογενειών τους σε μη συμβεβλημένους παρόχους με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.), όσο και για τις δαπάνες των συμβεβλημένων παρόχων με το Γ.Ε.ΕΘ.Α., οι οποίες αφορούν σε υπηρεσίες υγείας που έχουν λάβει τα Στελέχη του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό Υγείας του, καθώς επίσης και για τη διαχείριση και τεχνική υποστήριξη των υποβολών αυτών. Το Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. διατηρεί την υποχρέωση της εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης των υποβαλλόμενων δαπανών. Θέματα ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων προστατεύονται και ρυθμίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Άρθρο 2
Χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

1. Η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τους συμβεβλημένους παρόχους με το Γ.Ε.ΕΘ.Α., οι οποίες αφορούν σε υπηρεσίες υγείας που έχουν λάβει τα Στελέχη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και τα προστατευόμενα μελή οικογενειών τους σύμφωνα με τον Κανονισμό Υγείας τους, αφορά σε:

α) Ηλεκτρονικά έντυπα για ιατρικές επισκέψεις σε συμβεβλημένους ιατρούς με το Γ.Ε.ΕΘ.Α., τα οποία θα υποβάλλονται διακριτά στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και σύμφωνα με τις τιμές αποζημίωσης του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

β) Ηλεκτρονικά παραπεμπτικά για διαγνωστικές εξετάσεις σε συμβεβλημένα εργαστήρια με το Γ.Ε.ΕΘ.Α., τα οποία θα υποβάλλονται διακριτά στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με τις συμμετοχές και τις τιμές αποζημίωσης του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

γ) Ηλεκτρονικές γνωματεύσεις που αφορούν σε ειδική διατροφή για θεραπευτικούς σκοπούς και εκτελούνται σε παρόχους συμβεβλημένους με το Γ.Ε.ΕΘ.Α., οι οποίες θα υποβάλλονται διακριτά στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με τις συμμετοχές και τις τιμές αποζημίωσης του Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. Παρέχεται στην Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή (Α.Ν.Υ.Ε.) η δυνατότητα πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα εγκρίσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποκλειστικά για τα Στελέχη του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους.

δ) Ηλεκτρονικά παραστατικά με δαπάνες για νοσηλείες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., σε νοσοκομεία του Υπουργείου Υγείας και σε νοσοκομεία ειδικού καθεστώτος, τα οποία θα υποβάλλονται διακριτά στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με τις τιμές αποζημίωσης του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

ε) Ηλεκτρονικά παραστατικά με δαπάνες για νοσηλείες σε συμβεβλημένες με το Γ.Ε.ΕΘ.Α. Ιδιωτικές Κλινικές ή συμβεβλημένα Τμήματα Ιδιωτικών Κλινικών, τα οποία θα υποβάλλονται διακριτά στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με τις συμμετοχές και τις τιμές αποζημίωσης του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

στ) Ηλεκτρονικά παραστατικά με δαπάνες για νοσηλείες σε συμβεβλημένα με το Γ.Ε.ΕΘ.Α. Κέντρα Αποκατάστασης – Αποθεραπείας, τα οποία θα υποβάλλονται διακριτά στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με τις τιμές αποζημίωσης του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

ζ) Ηλεκτρονικές γνωματεύσεις για αιμοκαθάρσεις σε Μονάδες Τεχνητού Νεφρού και σε Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης συμβεβλημένες με το Γ.Ε.ΕΘ.Α., οι οποίες θα υποβάλλονται διακριτά στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με τις τιμές αποζημίωσης του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

η) Ηλεκτρονικές γνωματεύσεις για φυσικοθεραπείες σε συμβεβλημένους με το Γ.Ε.ΕΘ.Α. φυσικοθεραπευτές και κέντρα φυσικοθεραπείας, οι οποίες θα υποβάλλονται διακριτά στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με τις συμμετοχές και τις τιμές αποζημίωσης του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.
Παρέχεται στην Α.Ν.Υ.Ε. η δυνατότητα πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα εγκρίσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποκλειστικά για τα Στελέχη του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους.

θ) Ηλεκτρονικές γνωματεύσεις για λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες και ειδικές θεραπείες παιδιών/εφήβων, σε συμβεβλημένους με το Γ.Ε.ΕΘ.Α. θεραπευτές και συμβεβλημένα κέντρα, οι οποίες θα υποβάλλονται διακριτά στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με τις συμμετοχές και τις τιμές αποζημίωσης του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.. Παρέχεται στην Α.Ν.Υ.Ε. η δυνατότητα πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα εγκρίσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ αποκλειστικά για τα Στελέχη του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους.

ι) Ηλεκτρονικές γνωματεύσεις για αναπνευστικές συσκευές που εκτελούνται σε συμβεβλημένους παρόχους με το Γ.Ε.ΕΘ.Α., οι οποίες θα υποβάλλονται διακριτά στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με τις συμμετοχές και τις τιμές αποζημίωσης του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.. Παρέχεται στην Α.Ν.Υ.Ε. η δυνατότητα πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα εγκρίσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποκλειστικά για τα Στελέχη του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους.

ια) Ηλεκτρονικές γνωματεύσεις για ορθοπεδικά είδη που εκτελούνται σε συμβεβλημένους παρόχους με το Γ.Ε.ΕΘ.Α., οι οποίες θα υποβάλλονται διακριτά στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με τις συμμετοχές και τις τιμές αποζημίωσης του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

ιβ) Ηλεκτρονικές γνωματεύσεις για οπτικά είδη που εκτελούνται σε συμβεβλημένους παρόχους με το Γ.Ε.ΕΘ.Α., οι οποίες θα υποβάλλονται διακριτά στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με τις συμμετοχές και τις τιμές αποζημίωσης του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Παρέχεται στην Α.Ν.Υ.Ε. η δυνατότητα πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα εγκρίσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποκλειστικά για τα Στελέχη του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους.

ιγ) Ηλεκτρονικές γνωματεύσεις για ακουστικά βαρηκοΐας που εκτελούνται σε συμβεβλημένους με το Γ.Ε.ΕΘ.Α. παρόχους, οι οποίες θα υποβάλλονται διακριτά στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με τις συμμετοχές και τις τιμές αποζημίωσης του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Παρέχεται στην Α.Ν.Υ.Ε. η δυνατότητα πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα εγκρίσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποκλειστικά για τα Στελέχη του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους.

2. Σε περίπτωση λήψης υπηρεσιών από μη συμβε-βλημένους παρόχους με το Γ.Ε.Ε.Θ.Α., τα Στελέχη του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. κάνουν χρήση των πληροφοριακών συστημάτων του ΕΟΠΥΥ για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών των ίδιων και των προστατευόμενων μελών οικογενειών τους για τις δαπάνες που εκτελέστηκαν σε μη συμβεβλημένους παρόχους με το Γ.Ε.ΕΘ.Α με υποβολή ατομικού αιτήματος αποζημίωσης, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης GOV.gr.

3. Η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από εντεταλμένους υπαλλήλους του Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. αφορά στην εκκαθάριση και στην ενταλματοποίηση του συνόλου των υποβληθέντων δαπανών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του παρόντος.

 

 

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις των υπόχρεων σε υποβολή δαπανών

1. Οι συμβεβλημένοι πάροχοι με το Γ.Ε.ΕΘ.Α.:

α) Εκδίδουν διακριτό τιμολόγιο για τις δαπάνες που αφορούν το Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο έχει και την αποκλειστική ευθύνη εξόφλησής τους.

β) Υποβάλλουν τα φυσικά παραστατικά σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σε ξεχωριστό υποφάκελο με εξωτερική σήμανση και εκτυπώνουν διακριτό συνοδευτικό σημείωμα υποβολής.

2. Τα Στελέχη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. υποβάλλουν τις δαπάνες των ιδίων και μελών οικογενειών τους, ήτοι δαπάνες που διενεργήθηκαν σε μη συμβεβλημένους με το Γ.Ε.ΕΘ.Α. παρόχους, ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης GOV.gr.

Άρθρο 4
Ψηφιοποίηση Αρχείου

Η ψηφιοποίηση θα πραγματοποιείται στο 100% των υποβαλλόμενων δαπανών των συμβεβλημένων παρόχων με το Γ.Ε.ΕΘ.Α., οι οποίες αφορούν τα Στελέχη του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, μέσω της συμβεβλημένης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναδόχου εταιρείας.

Άρθρο 5
Φυσικό Αρχείο

1. Το φυσικό αρχείο των συμβεβλημένων παρόχων με το Γ.Ε.ΕΘ.Α., τηρείται συμφώνως των διατάξεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και θα υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης του για έλεγχό του από τον Αρμόδιο Επίτροπο.
2. Το φυσικό αρχείο των ατομικών δαπανών των Στε-λεχών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και των προστατευόμενων μελών οικογενειών τους σε μη συμβεβλημένους παρόχους με το Γ.Ε.Ε.Θ.Α. αποστέλλεται με ευθύνη του Στελέχους
Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., μετά την εκκαθάριση, στην οικονομική υπηρεσία στην οποία τηρείται με δυνατότητα ανάκλησης του για έλεγχό του από τον Αρμόδιο Επίτροπο.

Άρθρο 6

Κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος θα ρυθμίζεται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

Άρθρο 7

Οι υπηρεσίες που περιγράφονται στην παρούσα παρέχονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στο Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. με κόστος 1% της ετήσιας δαπάνης των υποβαλλόμενων δια της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης δαπανών, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται και το κόστος υπηρεσιών για τη χρήση (ανθρωπομήνες) των πληροφοριακών συστημάτων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Οι ανωτέρω υποβαλλόμενες δαπάνες, εφόσον δεν αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν υπόκεινται σε καθεστώς clawback και rebate

Πηγή 

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολείο κατάρτισης εκπαιδευτών Αστυνομικών Σχολών

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα, Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022, το σχολείο κατάρτισης εκπαιδευτών Αστυνομικών Σχολών, το οποίο πραγματοποιήθηκε υπό την επιμέλεια της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε, κατά το χρονικό διάστημα από 12 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022, στις εγκαταστάσεις

Τελετή Ορκωμοσίας Νεοκαταταγέντων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων εκπαιδευτικής σειράς 2022-2023

Παρουσία του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναυάρχου Λ.Σ. Αλεξανδράκη Γεώργιου, τελέσθηκε σήμερα η ορκωμοσία ενενήντα επτά (97) νεοκαταταγέντων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων εκπαιδευτικής σειράς 2022-2023. Στην τελετή που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), στο Ναυτικό

ΛΣ : Να μετακινείται ο φάκελος…Όχι ο πολίτης

Ποιος γνωρίζει ότι το slogan αυτό πρωτοξεκίνησε από το Υπουργείο Αιγαίου το 1998;;; Ποιος γνωρίζει ότι το slogan αυτό αποτέλεσε την πρώτη διαφήμιση των σημερινών Κ.Ε.Π.(Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών); Ποιος γνωρίζει ότι ο «προάγγελος» των σημερινών ΚΕΠ (τότε λέγονταν «Γραφεία τουΠολίτη»)

Ο Ερντογάν μηνύει τον αντιπρόεδρο της γερμανικής Βουλής

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κινδυνεύει να βρεθεί ο αντιπρόεδρος της γερμανικής Βουλής και αντιπρόεδρος των Φιλελευθέρων Βόλφγκανγκ Κουμπίκι, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του κατά του τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε σε προεκλογική συγκέντρωση «μικρό αρουραίο των υπονόμων». Το