ΛΣ: Η εκπροσώπηση των γυναικών στα υπηρεσιακά συμβούλια.

Οι γυναίκες  στη σύγχρονη κοινωνία, σ΄ όποιο επαγγελματικό τομέα και αν δραστηριοποιούνται, έχουν αναλάβει και φέρουν σε πέρας καθημερινά πολλαπλούς και ιδιαίτερα δύσκολους  ρόλους. Σαφώς μια γυναίκα που υπηρετεί σε σώματα Ασφαλείας, καλείται πέραν όλων των άλλων ,να διαχειριστεί τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει  το επάγγελμα , τόσο αναφορικά με τις συνθήκες, ώρες και ημέρες εργασίας, όσο και με τη φύση των θεμάτων που διαχειρίζεται καθημερινά τόσο σε προσωπικό , οικογενειακό, αλλά  και επαγγελματικό επίπεδο.

Είναι πλέον γνωστό ότι οι γυναίκες υπηρετούν τόσο στο Στρατό , όσο και στα Σώματα Ασφαλείας σε διάφορους  ρόλους και θέσεις , ασκώντας τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από την υπηρεσία. Από μία αναχρονιστική και ξεπερασμένη αντιμετώπιση της γυναίκας, ως ένστολο προσωπικό, περνάμε πολύ αργά ,ως κοινωνία, σταδιακά σε μία (ορθά)  αυξημένη αποδοχή των γυναικών σε  διοικητικούς, επιχειρησιακούς  και ηγετικούς ρόλους στη δημόσια διοίκηση.

Ειδικότερη έκφανση και ζήτημα που απασχολεί το μεγαλύτερο μέρος του δημόσιου τομέα είναι το πώς συγκροτούνται και λειτουργούν τα υπηρεσιακά συμβούλια , τα οποία ως καθύλην αρμόδια λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις για την υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων λειτουργών και των δύο φύλων.

Ας δούμε όμως αρχικά τι ισχύει για τα υπηρεσιακά συμβούλια του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Εδώ λοιπόν ο νομοθέτης σοφά διέγνωσε το ρόλο της γυναίκας υπαλλήλου στο δημόσιο τομέα και με τη διάταξη του άρθρου  159 παρ. 1 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν 3528/2007, Α΄ 26) ορίζει ότι: «1. Με απόφαση του οικείου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται σε κάθε Υπουργείο ή Ν.Π.Δ.Δ. ένα Υπηρεσιακό Συμβούλιο …» . Ακολούθως στο άρθρο 161, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4275/2014 Α΄ 149), ορίζεται ότι: «Στα Συμβούλια που συγκροτούνται με τις διατάξεις των άρθρων … 159 … ο αριθμός των μελών που ορίζονται από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 του συνόλου των μελών του Συμβουλίου, εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό και τα μέλη που ορίζονται είναι περισσότερα από ένα (1). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο τουλάχιστον με το μισό της μονάδας». Περαιτέρω, στο άρθρο 30 του ν. 4369/2016 ορίζεται στην παρ. 2 ότι: «2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου λήγει αυτοδικαίως η θητεία των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, εκτός των αιρετών εκπροσώπων» και στην παρ. 3 περ. α΄, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 171 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), ότι: «3. α) Με απόφαση του καθ΄ ύλην αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου οργάνου συγκροτούνται Υπηρεσιακά Συμβούλια μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Τα Συμβούλια αυτά είναι πενταμελή και αποτελούνται από: αα) Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύουν στο Νομό αυτό. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικείας υπηρεσίας με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να οριστούν μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι από άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότηση του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας του Νομού αυτού, που πληρούν τις προϋποθέσεις. ββ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων. γγ) … δδ) … εε) Η θητεία των μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων που συγκροτούνται με τις διατάξεις του παρόντος λήγει με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007) και του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), οπότε και συγκροτούνται τα υπηρεσιακά συμβούλια του άρθρου 159 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007), το αρμόδιο όργανο του άρθρου 249 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 5 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007)».

Με τη διάταξη του άρθρου 161 του Υπαλληλικού Κώδικα επιδιώκεται η ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στα υπηρεσιακά συμβούλια ως μέτρο που αποσκοπεί στην προώθηση της πραγματικής ισότητας των φύλων στον χώρο της απασχόλησης, όπως αυτή κατοχυρώνεται σε επίπεδο εθνικό (βλ. άρθρα 4 παρ. 1 και 2 και 116 παρ. 2 του Συντάγματος), ενωσιακό (βλ. άρθρα 153 παρ. 1 εδαφ. θ` και 157 Σ.Λ.Ε.Ε., άρθρο 23 Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, οδηγία 2006/54/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, ΕΕ L 204, όπως επίσης και την σύσταση του Συμβουλίου 96/694/ΕΚ για την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ΕΕ L 319) και διεθνές (βλ. Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, κυρωθείσα με τον ν. 1342/1983, Α΄ 39, Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 111 για τη διάκριση στην απασχόληση και στο επάγγελμα, κυρωθείσα με τον ν. 1423/1984, Α΄ 29, όπως επίσης και την σύσταση της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης Rec(2003)3/12.5.2003 για την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στη λήψη πολιτικών και δημόσιων αποφάσεων). Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός και να δοθεί η δυνατότητα έμπρακτης συμμετοχής και των δύο φύλων στην διαδικασία λήψης αποφάσεων από τα υπηρεσιακά συμβούλια, το κάθε φύλο πρέπει να εκπροσωπείται σε επίπεδο τακτικού μέλους με ψήφο κατά το οριζόμενο ποσοστό (1/3 επί του συνόλου των μελών του Συμβουλίου). Δηλαδή, στα πενταμελή υπηρεσιακά συμβούλια που προβλέπονται στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 3 ν. 4369/2016 και υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρο 161 του Υπαλληλικού Κώδικα, δύο μέλη πρέπει να ανήκουν στο ένα φύλο και τρία στο άλλο (5Χ1/3=1,66). Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα πρέπει το ένα τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη με ψήφο να ανήκει στο υποεκπροσωπούμενο φύλο και μόνο εάν ούτε αυτό είναι εφικτό, είναι νόμιμη η συγκρότηση του συλλογικού αυτού οργάνου μόνο με τακτικά μέλη που ανήκουν όλα στο ίδιο φύλο (βλ. ΣτΕ 4400/2011, πρβλ. ΣτΕ 2977/2014, 1721/2009 επί της παρόμοιας διάταξης του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. α΄ ν. 2839/2000, Α΄ 196, καθώς και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών ΔΙΔΑΔ/Φ.35.14/916/οικ. 4084/15.2.2007 και ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/ 1152/οικ.18242/5.7.2016).

Ενώ λοιπόν σε όλο το δημόσιο τομέα ισχύουν τα ανωτέρω και έχουν θεσμοθετηθεί όροι και κανόνες υποχρεωτικής συμμετοχής των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν την υπηρεσιακή εν γένει κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων  δεν συμβαίνει το ίδιο με τα  υπηρεσιακά συμβούλια του ένστολου προσωπικού  Λ.Σ. ΕΛΑΚΤ.

Είναι γνωστό σε όλους ότι στο Λ.Σ. ΕΛΑΚΤ. κατατάσσονται και υπηρετούν και γυναίκες που λαμβάνουν την ίδια εκπαίδευση και επιμόρφωση με τους άνδρες στελέχη Λ.Σ. ΕΛΑΚΤ. Ενώ όμως η εισαγωγή και η εκπαίδευση αφορά εξίσου το ίδιο και τα δύο φύλα στην πορεία φαίνεται ότι οι γυναίκες Αξιωματικοί , Υπαξιωματικοί και Λ/Φ παραγκωνίζονται και τίθενται στο παρασκήνιο, με δεδομένο ότι δεν εκπροσωπούνται και τυπικά εκ του νόμου, στα υπηρεσιακά συμβούλια που λαμβάνουν σημαντικές  αποφάσεις που σχετίζονται με την εξέλιξη και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των στελεχών.

Ενώ όμως υπάρχουν πολλές πλέον γυναίκες που υπηρετούν στο Σώμα εντούτοις  δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα και κατά τρόπο ανάλογο με αυτόν που περιγράφηκε ανωτέρω   με αποτέλεσμα οι γυναίκες Λ.Σ. ΕΛΑΚΤ να μην εκπροσωπούνται επίσημα και θεσμοθετημένα σε επίπεδο τακτικού μέλους με ψήφο ως μέλη υπηρεσιακού συμβουλίου. Έτσι η ισότητα στο χώρο εργασίας καταντά κενό γράμμα ή απλά μία ευχή.

Νομίζω πως εάν θέλουμε να ξεκινήσουμε από κάπου ,χωρίς παρωπίδες, ταμπού και διάφορα σύνδρομα , θα πρέπει να κινηθούμε άμεσα   ως προς την κατεύθυνση της ισότιμης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στο χώρο εργασίας , με τη θεσμοθέτηση διατάξεων για το Λ.Σ. ΕΛΑΚΤ σαν και αυτές που προαναφέρθηκαν και ισχύουν και για όλο το δημόσιο τομέα.

Εδώ λοιπόν τίθεται , κατά τη γνώμη μου, ζήτημα του ποιος θα τολμήσει να αποκαταστήσει τα πράγματα και θα εξισώσει ουσιαστικά και όχι θεωρητικά και τα δύο φύλα στο χώρο του Λ.Σ. ΕΛΑΚΤ. Διαφορετικά η γυναίκα Αξιωματικός, Υπαξιωματικός και Λ/Φ θα συνεχίσει να βιώνει την πραγματική ανισότητα και τον παραγκωνισμό στο χώρο εργασίας.

ΞΥΝΟΜΠΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εξαίρεση της εμφάνισης Λιμενικών ως μάρτυρες κατά την ακροαματική διαδικασία της δίκης

Η Π.Ο.Λ. παρακολουθώντας το νομοθετικό έργο της Βουλής των Ελλήνων ενημερώνει τα στελέχη ΛΣ. “Σήμερα 23-02-2024 ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο οποίο περιλαμβάνεται ρύθμιση  για την εξαίρεση της εμφάνισης μαρτύρων αστυνομικών και λοιπών προανακριτικών υπαλλήλων, δηλ. στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ,  κατά

Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά «Σαν να μην πέρασε μια μέρα»

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών για ακόμη μια φορά επισκέφτηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά την υπηρεσία που στελεχώνει το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας μας. Συνεπής στο ραντεβού της η Π.Ο.Λ. κατόπιν αιτήματος και της Πρωτοβάθμιας Ένωσης Λιμενικών Αρχών Αττικής και Κορίνθου

Tο μοναδικό σούπερ γιοτ στον κόσμο από χρυσό 24 καρατίων

To μήκους 41,4 μέτρων AK Royalty λάμπει κάτω από τον αραβικό ήλιο του Ντουμπάι και είναι διαθέσιμο προς ναύλωση για 112.000 ευρώ την εβδομάδα. Οταν ήρθε η ώρα να αγοράσει το γιοτ των ονείρων του ο Aaron Fidler, ήξερε ακριβώς

Ελβετία: Τα μετρητά παραμένουν δημοφιλή παρά την αύξηση της χρήσης εφαρμογών πληρωμών στα κινητά

Η Ελβετία εξακολουθεί να είναι ερωτευμένη με τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα, σύμφωνα με έρευνα της κεντρικής τράπεζας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, παρά την ανάπτυξη των εφαρμογών πληρωμών μέσω κινητών τηλεφώνων και των προβλέψεων για μια κοινωνία χωρίς μετρητά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο