«Να αλλάξει τώρα το σύστημα εισαγωγής στις Στρατιωτικές Σχολές». «Μπλόκο» από υπουργό Παιδείας

• Από επιλογή, όχι από καραμπόλα.

• Ο υπουργός Άμυνας και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θεωρούν ότι αξιωματικοί
πρέπει να γίνονται μόνο όσοι έχουν επιλέξει συνειδητά να ακολουθήσουν
στρατιωτική καριέρα- «Μπλόκο» από τον υπουργό Παιδείας.

• Ο υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου, μπλοκάρει την πρόταση του υπουργού
Άμυνας και της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων και παραπέμπει το θέμα στον
πρωθυπουργό.

Αλλαγή στο σύστημα εισαγωγής υποψηφίων στις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές έχει εισηγηθεί η ηγεσία του ΥΠΕΘΑ στο υπουργείο Παιδείας, για να διασφαλίσει με αυ­τό
τον τρόπο ότι τις σχολές αυτές θα τις επιλέ­γουν νέες και νέοι που έχουν ως
πρώτη επιλογή τη στρατιωτική καριέρα. Την εισήγηση Καμμέ­νου στηρίζουν και
στελέχη των Ενόπλων Δυνά­μεων, τα οποία δηλώνουν με νόημα στην «R» ότι «το
σύστημα πρέπει να αλλάξει τώρα». Με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων παρατηρείται
το φαινόμενο οι στρατιωτικές σχολές να αντιμετωπίζονται από κάποιους υποψηφίους
ως μία κατ’ ανάγκη επιλογή και αυτό δημιουργεί στη συνέχεια προβλήματα. Ο ΥΕΘΑ Πάνος
Κομμένος για να διασφαλιστεί και το αδιάβλητο της επιλογής των μελλοντικών στελεχών
των Ενόπλων Δυνάμεων, έχει προτείνει στο υπουργείο Παιδείας τη δημιουργία ενός
πέμπτου εκπαιδευτικού κλάδου, ο οποίος θα αφορά αποκλειστικά όσους
ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν στρατιωτική καριέρα στον Στρατό Ξηράς στο
Πολεμικό Ναυτικό και στην Πολεμική Αεροπορία. Η Real news παρουσιάζει τα βασικά
σημεία της πρότασης Καμμένου προς το υπουργείο Παιδείας όσον αφορά τη ριζική αλλαγή
στην εισαγωγή υποψήφιων στις στρατιωτικές σχολές.

«Επειδή η εισαγωγή και η
φοίτηση στα ΑΣΕΙ και τις ΑΣΣΥ αποτελεί ταυτόχρονα πρόσληψη στις Ένοπλες
Δυνάμεις παράλληλα όμως υφίστανται ιδιαιτερότητες στο στρατιωτικό επάγ­γελμα, κρίνεται
επιβεβλημένο να διασφαλιστεί στο μέτρο του δυνατού ότι οι υποψήφιοι των ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ
επιθυμούν ενσυνείδητα τη φοίτησή τους σε αυτές ώστε να παρακολουθήσουν τα ιδιαιτέρως
απαιτητικά και επίπονα προγράμματα ακαδημαϊκών σπουδών και στρατιωτικής εκ­παίδευσης
με σκοπό να καταστούν εξειδικευμένοι επαγγελματίες στρατιωτικοί και να προ­σφέρουν
τις υπηρεσίες τους στην πατρίδα μας. Επιπλέον, η γνώση της Ιστορίας συνιστά
βασι­κό υπόβαθρο για τις σπουδές στις στρατιωτικές σχολές καθότι αφενός μέσω της
ιστορικής γνώ­σης αντλούνται συμπεράσματα επί της στρατιωτικής τακτικής
αφετέρου η διαχρονική συμπε­ριφορά των κρατών συντελεί στη βαθύτερη κα­τανόηση
της στρατηγικής. Σε αυτό το πλαίσιο η δημιουργία ενός νέου εκπαιδευτικού πεδίου
(5ου) με τίτλο “Στρατιωτικές Επιστήμες”, εντός του υφισταμένου
πλαισίου των πανελληνίων εξετάσεων συνεισφέρει στον προσανατολισμό και την
εισαγωγή στα ΑΣΕΙ και τις ΑΣΣΥ, υποψη­φίων σπουδαστών που έχουν αποφασίσει συ­νειδητά
να υπηρετήσουν ως μόνιμοι αξιωμα­τικοί και υπαξιωματικοί στις Ένοπλες Δυνάμεις
της χώρας μας. Επιπρόσθετα, η δημιουργία του προτεινόμενου εκπαιδευτικού πεδίου
εκτιμάται ότι θα συμβάλλει και στην περαιτέρω προαγω­γή των στρατιωτικών
επιστημών και σπουδών, διότι θα αναφέρονται ως ένας πολυθεματικός επιστημονικός
τομέας με χρήσιμες πρακτικές εφαρμογές και δυνατότητες νέων διατμηματικών
μεταπτυχιακών προγραμμάτων μεταξύ ΑΕΙ και ΑΣΕΙ και ενδεχομένως νέων ερευνητι­κών
προγραμμάτων για την ενίσχυση της αμυ­ντικής τεχνολογίας της Ελλάδας.
Ως στρατιωτικές επιστήμες
νοούνται η στρα­τιωτική, ναυτική και αεροπορική τέχνη και επι­στήμη, που
διδάσκονται στις αντίστοιχες στρατιωτικές σχολές και περιλαμβάνουν θεωρητικές
και εφαρμοσμένες γνώσεις για την πρακτική εφαρμογή της αμυντικής πολιτικής ενός
έθνους, μέσω επιστημονικά θεμελιωμένων μεθόδων…
Ειδικότερα οι υποψήφιοι
σπουδαστές για εισαγωγή στα ΑΣΕΙ και τις ΑΣΣΥ θα εξετάζονται στα τρία υποχρεωτικά
μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών, ήτοι Φυσική, Χημεία και
Νεοελληνι­κή Γλώσσα. Επιπλέον θα εξετάζονται στα Μαθη­ματικά Γενικής Παιδείας για
να αποκτήσουν πρόσβαση στο 5ο Εκπαιδευ­τικό Πεδίο και στο ειδικό μάθημα της
Ιστορίας Γενικής Παιδείας.
Η εξέτα­ση στα ίδια
μαθήματα με αυτά που διαγωνίζονται οι υποψήφιοι σύμφω­να με το ισχύον σύστη­μα,
εξασφαλίζει τη συνέχεια του θεσμού των πανελληνίων εξετάσεων, ο οποίος δεν θα
διαφοροποιηθεί ουσιαστικά, αλλά απλώς θα μετεξελιχθεί, προκειμένου η πρόσβαση
στις σχολές που διδάσκονται οι στρατιωτικές επιστήμες να έχει λειτουργική
αυτοτέλεια που αρμόζει στην ιδιαίτερη φύση των υψηλού επιπέδου σπουδών που
παρέχουν τα ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ». Η πρόταση Καμμένου έχει γίνει πριν ανακοινωθούν οι
αλλαγές Γαβρόγλου στην εισαγωγή μέσω των πανελληνίων εξετάσεων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ,
αλλά αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα.
Οι στρατιωτικοί, πάντως
στη συντριπτική τους πλειοψηφία εμφανίζονται θετικοί σε αυτές τις αλλαγές γιατί
με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται το ότι θα εκμηδενιστούν οι περιπτώσεις
παραιτήσεων νέων είτε κατά τη διάρκεια των σπουδών τους είτε στα πρώτα χρόνια
της καριέρας τους. Φαινόμενα που τώρα είναι συχνά. Ακόμη χειρότερο φαινόμενο
είναι αυτό που έχει να κάνει με την ανάπτυξη «δημοσιοϋπαλληλικής νοοτροπίας» σε
νέους οι οποίοι δεν είχαν ως πρώτη επιλογή τη στρατιωτική καριέρα και την επέλεξαν
απλά ως μία σίγουρη επαγγελματική καριέρα. Αυτό το φαινόμε­νο θέλουν να εξαλείψουν
από τις Ε.Δ οι στρατιωτικοί και γι’ αυτό είναι υπέρ ενός συστήματος που θα εξασφαλίζει
ότι η δεξαμενή των υποψηφίων θα αποτελείται μόνο από όσες κι όσους έχουν ως
επιδίωξη τη στρατιωτική καριέρα.
Η πρόταση Καμμένου δεν
εξαιρεί τις στρατιω­τικές σχολές από τις Πα­νελλήνιες αλλά προσαρμόζει το
εξεταστικό σύστημα στις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το
υπουργείο Παιδείας είναι σταθερά αρνητικό στην πρόταση του υπουργού Εθνικής Άμυνας
Π. Καμμένου. «Δεν πρέπει να ξαναγυρίσουμε στην προηγούμενη κατάσταση με
ξεχωριστές εξετάσεις εκτός πανελλαδικών. Αυτό θα ήταν λάθος. Ακόμα και η
δημιουργία ενός νέου πεδίου μόνο για στρατιωτικές σχολές θα ήταν εκτός της
φιλοσοφίας των πανελλαδικών εξετάσεων», υποστηρίζει στέλεχος του υπουργείου,
υπογραμμίζο­ντας ότι ο Κώστας Γαβρόγλου δεν προτίθεται να υποχωρήσει και ότι
παραπέμπει την οποιαδήποτε απόφαση σε υψηλότερο κυβερνητικό επίπεδο, δείχνοντας
προς το Μέγαρο Μαξίμου.
«Να
το λέει η καρδιά τους»

copy;Σπύρος
Περβαινάς-Πρόεδρος της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

«ΩΣ ΕΝΩΣΗ το βλέπουμε
θετικά, διότι με στατιστικές που έχουμε κάνει, στο παρελθόν και τώρα,
διαπιστώνεται ότι για τους περισσότερους που μπαίνουν στις στρατιωτικές σχολές
δεν αποτελεί την πρώτη τους επιλογή. Επομένως το πρώτο κριτήριο ειδικά για τις
στρατιωτικές σχολές πρέπει να είναι η επιθυμία και από εκεί και πέρα η ικανότητα
ανάλογα με τα μόρια. Το ιδανικό θα ήταν να δημιουργηθεί μία δέσμη στην οποία θα
απευθύνονται μόνο όσοι επιθυμούν να περάσουν στις στρατιωτικές σχολές και ο
κάθε υποψήφιος θα έχει τη δυνατότη­τα να επιλέγει ποια σχολή θέλει π.χ. Σχολή
Ευελπίδων, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων κ.ά. και ανάλογα με τα μόρια και την προτεραι­ότητα
που έχει βάλει θα πηγαίνει στην αντί­στοιχη σχολή. Με τον τρόπο αυτό εξασφα­λίζεται
ότι οι υποψήφιοι θα έχουν τις στρα­τιωτικές σχολές ως πρώτη τους επιλογή και
δεν θα καταλήγουν σε αυτές αναγκαστικά, από «καραμπόλα», όπως συμβαίνει σήμε­ρα.
Θα το λέει η καρδιά τους και θα το θέ­λουν πραγματικά. Παράλληλα, θα συμφέ­ρει
και το κράτος το οποίο πληρώνει για να τους εκπαιδεύσει και στη συνέχεια πολ­λοί
τα παρατούν και εγκαταλείπουν τις σχο­λές είτε μέσα σε λίγους μήνες ή και
χρόνια.
Για την εκπαίδευσή τους
πληρώνουμε όλοι οι φορολογούμενοι. Για να γίνεις στρατιωτικός πρέπει να το
έχεις έμφυτο μέσα σου. Την εποχή τη δική μου μπαίναμε με εξετάσεις σε κάθε
σχολή. Είτε τα καταφέρναμε είτε όχι δεν είχαμε άλλη επιλογή. Είμαι, όμως κατά
της δημιουργίας στρατιωτικών λυκεί­ων, διότι σε αυτή την ηλικία είναι πολύ νωρίς
για ένα παιδί να επιλέξει τη στρατιωτική σταδιοδρομία και η απόφασή του δεν θα
είναι ώριμη».
«Πρωτεύει
η επιθυμία»

copy;
Βαγγέλης Γεωργούσης-Πτέραρχος ε.α.

«ΚΑΘΕ σύστημα επιλογής για
τις στρατιωτικές σχολές έχει τα υπέρ και τα κατά του. Κατ’ αρχάς μέσω των
πανελληνίων εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και βεβαίως είναι ένα δίκαιο σύστημα με
αντικειμενικότητα, αλλά το μείον του είναι ότι κατά ένα μεγάλο ποσοστό αυτοί
που μπαίνουν στα μάχιμα τμήματα των στρατιωτικών σχολών δεν είναι η πρώτη τους
επιλογή. Διότι βασικό στοιχείο επιτυχίας είναι ο βαθμός και επομένως η εισαγωγή
καθορίζεται από την επίδοση στις εξετάσεις. Αν από την άλλη υπήρχαν ανεξάρτητες
και ξεχωριστές εξετάσεις θα έπρεπε να μπει ως προϋπόθεση η εξασφάλιση του αδιάβλητου.
Να εισάγονται κατά το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό αυτοί που επιθυμούν διακαώς
αυτές τις σχολές.
Αυτό σημαίνει ότι θα μπουν
κάποιοι υποψήφιοι που δεν θα έχουν υψη­λές επιδόσεις στις εξετάσεις και αυτό
δημιουργεί ένα ερώτημα για το αν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στην ακαδημαϊκή
εκπαίδευση μέσα στις σχολές. Από τη θητεία μου ως διοικητής στη σχολή Ικάρων
για δύο χρόνια, εκείνο που είχα διαπιστώσει ήταν ότι υπήρ­χε ένα μικρό ποσοστό
(10%) που είχε ως πρώτη και μοναδική επιλογή το τμήμα ιπταμένων. Ένα μεγαλύ­τερο
ποσοστό (30%) είχε ως πρώτη επιλογή το τμή­μα ιπταμένων, αλλά είχε κάνει και
άλλες επιλογές στη συνέχεια σε περίπτωση αποτυχίας και για το υπόλοιπο πάνω από
το 50% η σχολή Ικάρων ήταν δεύτερη, τρίτη και ούτω καθεξής επιλογή. Η γνώμη μου
είναι ότι στις μάχιμες ειδικότητες που εξέρχονται από τρεις σχολές πρωτεύει η
επιθυμία και βεβαίως καλό είναι να συνοδεύεται και από καλές επιδόσεις. Αν μου
επιτρεπόταν να αλλάξω το σύστημα εισαγωγής σε αυτές τις σχολές θα έκανα ριζικές
τομές. Αν οι παράμετροι είναι δυο για ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις δηλαδή ικανά
στελέχη παράλληλα με οικονομία σε όλους τους τομείς θα ακολουθούσα το αγγλικό
σύστημα.
Οι Άγγλοι δεν παίρνουν
υποψήφιους για να τους εκπαιδεύσουν σε Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Έχουν τις παραδοσιακές σχολές τους αλλά παρέχουν στρατιωτική, πτητική και
ναυτική εκπαίδευση. Όσον αφορά το ακαδημαϊκό κομμάτι, παίρνουν έτοιμους από τα
πανεπιστήμια για να στελεχώσουν τις ανάλογες θέσεις».
Των ΠΑΡΙ ΚΑΡΒ0ΥΝ0Π0ΥΛ0Υ, ΔΗΜΗΤΡΑΣ
ΠΑΝΑΝΟΥ[email protected]

(ΠΗΓΗ: REAL NEWS-30/09/2018 – [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr])

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τι αλλάζει στο πώς διοικείται το Δημόσιο

Toυ Δημήτρη Κατσαγάνη Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε την περασμένη εβδομάδα νομοσχέδιο του Υπουργού Εσωτερικών, κος Μάκης Βορίδης το οποίο αφορά στην  “πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα”. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 7 Δεκεμβρίου 2022.  Σύμφωνα με την έκθεση ανάλυσης

Ρότα ανάπτυξης για την κρουαζιέρα στα Χανιά το 2022

Με δυναμικό τρόπο αναπτύχθηκε το 2022 η κρουαζιέρα στα Χανιά, προσθέτοντας θετικά στοιχεία στην πολύ καλή εικόνα της τουριστικής περιόδου για την περιοχή. Η περίοδος της κρουαζιέρας για το 2022 «άνοιξε» στα Χανιά τον Μάρτιο με δύο αφίξεις πλοίων και

ΚΚΕ: Ο Μανώλης Συντυχάκης χαιρέτισε το 15ο Συνέδριο των Αξωματικών του Λιμενικού Σώματος

«Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια πραγματικά δύσκολη περίοδο για τον λαό και ασφαλώς και για το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος» σημείωσε κατά τη διάρκεια παρέμβασής του στο 15ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (ΠΕΑΛΣ), ο βουλευτής του

Ναρκωτικά, όπλα και αρχαία έκρυβε σε τροχόσπιτο (εικόνες)

Αρχαιότητες τις οποίες σκόπευε να βγάλει στο “σφυρί” είχε στην κατοχή του ένας Έλληνας, ο οποίος συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής με οργανωμένη επιχείρηση που εκτελέστηκε από αστυνομικούς της Ασφάλειας Κομοτηνής σε περιοχή της Ροδόπης, έπειτα από αξιοποίηση στοιχείων. Κατά την διάρκεια