Νέες διατάξεις Λιμενικού ενδιαφέροντος στο υπό εξέταση σ/ν του Υπουργείου Ναυτιλίας

Η μεταφορά της Έδρας της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων των εκπαιδευτικών σειρών 2023-2024 και 2024-2025 – Το Διδακτικό-εκπαιδευτικό προσωπικό εκπαιδευτικών σειρών 2022-2023 έως και 2025-2026 Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής – Η Απονομή τιμητικού βαθμού σε Λιμενοφύλακες που απεβίωσαν στην ενεργό υπηρεσία – Η Ρύθμιση θεμάτων υγειονομικής περίθαλψης των στελεχών Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής που τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών – Η Σύσταση Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής με σκοπό τη χορήγηση επιδόματος γυαλιών ματιών, είναι οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και αφορούν στο ΛΣ και τα στελέχη του.

Έδρα Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων εκπαιδευτικών σειρών 2023-2024 και 2024-2025

-Τροποποίηση περ. α) παρ. 2 άρθρου 116 ν. 4623/2019

Στο πεδίο εφαρμογής της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 116 του ν. 4623/2019 (Α ́ 134) προστίθενται και οι εκπαιδευτικές σειρές 2023-2024 και 2024-2025, επέρχεται αναδιατύπωση ως προς την έδρα της Σχολής, και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:
«α) Για τις εκπαιδευτικές περιόδους φοίτησης των Εκπαιδευτικών Σειρών 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, οι οποίοι κατατάσσονται με το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, η έδρα της Σχολής Λιμενοφυλάκων, όπως καθορίζεται στο άρθρο 3
του π.δ. 76/2018 (Α ́ 146), μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά του Πολεμικού Ναυτικού.».

Άρθρο 297

Διδακτικό-εκπαιδευτικό προσωπικό εκπαιδευτικών σειρών 2022-2023 έως και 2025-2026 Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Το διδακτικό-εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), κατά τα εκπαιδευτικά έτη 2022-2023 έως και 2025-2026, προέρχεται κατά προτεραιότητα, από το διδακτικό – εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, εφόσον κατέχει τίτλο σπουδών, ελληνικού ή ισότιμου αναγνωρισμένου αλλοδαπού πανεπιστημίου, ο οποίος ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων που διδάσκονται στη Σχολή. Ο διορισμός τους γίνεται με διαταγή του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.), κατόπιν πρότασης της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

Το διδακτικό-εκπαιδευτικό προσωπικό συμπληρώνεται από Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας ή διδάσκοντες της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που διορίζονται με τη διαταγή του δεύτερου εδαφίου, κατόπιν πρότασης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που διαβιβάζεται στο Γ.Ε.Ν. μέσω της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

Το διδακτικό – εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. αμείβεται με ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με την κοινή απόφαση της περ. Ι του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α ́ 74).

Άρθρο 298

Απονομή τιμητικού βαθμού σε Λιμενοφύλακες που απεβίωσαν στην ενεργό υπηρεσία και κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας

Στους Λιμενοφύλακες οι οποίοι απεβίωσαν ευρισκόμενοι στην ενεργό υπηρεσία και κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, πριν από την έναρξη ισχύος του ν.2935/2001 (Α’ 162), απονέμεται τιμητικά με προεδρικό διάταγμα ο βαθμός του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), μετά από απόφαση του δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Κρίσεων Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων, ανεξάρτητα αν ο βαθμός αυτός προβλέπεται ως εν ενεργεία βαθμός για την κατηγορία τους.

Το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων συγκαλείται και αποφασίζει εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 299

Ρύθμιση θεμάτων υγειονομικής περίθαλψης των στελεχών Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής που τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών

Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) που λαμβάνουν άδεια άνευ αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 80/2015 (Α ́ 153), δικαιούνται πλήρη υγειονομική περίθαλψη, εφόσον καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται με βάση τις αποδοχές των δικαιούχων πριν από την έναρξη της άδειας και καταβάλλονται εφάπαξ κατά την έναρξή της. Με απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την παροχή ή την αναστολή της ως άνω υγειονομικής περίθαλψης.

Άρθρο 300

Σύσταση Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής με σκοπό τη χορήγηση επιδόματος γυαλιών ματιών στα στελέχη Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής

1. Στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) συστήνεται τριμελής Υγειονομική Επιτροπή με αρμοδιότητα, κατά παρέκκλιση της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.δ. 1327/1973 (Α ́ 16), την έκδοση γνωμάτευσης για τη χορήγηση επιδόματος γυαλιών στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
2. Η Υγειονομική Επιτροπή της παρ. 1 συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αποτελείται από έναν (1) Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με ειδικότητα Υγειονομικού (ΥΙ), ως Πρόεδρο και δύο (2) Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με ειδικότητα Υγειονομικού (ΥΙ), ως μέλη με αντίστοιχους αναπληρωματικούς της ίδιας ειδικότητας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας και αναπληρωματικός αυτού από στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που υπηρετούν στην Υπηρεσία Υγειονομικού του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

 

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ρωσία: Με την ένταξη τους στο ΝΑΤΟ, Σουηδία και Φινλανδία θα μετατραπούν σε «θεμιτούς στόχους»

Η Φινλανδία και η Σουηδία θα μετατραπούν σε «θεμιτούς στόχους» μέτρων «αντιποίνων» της Ρωσίας αφού γίνουν κράτη μέλη του NATO, διεμήνυσε χθες Τρίτη ο Ρώσος πρεσβευτής στη Στοκχόλμη, επαναφέροντας στο προσκήνιο την απειλητική ρητορική της Μόσχας. «Μετά την ένταξη της

Δημόσιο: Ποιοι οι δικαιούχοι πριμ παραγωγικότητας ως 15% του βασικού μισθού

Ανοίγει ο δρόμος για την καταβολή του πριμ παραγωγικότητας σε υπαλλήλους στο Δημόσιο. Ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, παρουσίασαν στο υπουργικό συμβούλιο τα κριτήρια απονομής και τον τρόπο υπολογισμού του συστήματος κινήτρων και

Οι 53 μέρες που θα κρίνουν τις κάλπες – Με ποιους στόχους προσέρχονται τα κόμματα

Σε 53 ημέρες θα κριθούν οι πολιτικές εξελίξεις στη χώρα, αφού το αποτέλεσμα των εκλογών της 21ης Μαΐου θα κρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα και των εκλογών της δεύτερης κάλπης, αρχές Ιουλίου, εφόσον αυτές χρειαστούν. Τα κόμματα προσέρχονται

Ναυάγιο της Ζακύνθου: Γρίφος το άνοιγμα της παραλίας – Διίστανται οι απόψεις των επιστημόνων

Έναν δυσεπίλυτο γρίφο καλούνται να λύσουν μέσα στον επόμενο μήνα οι αρμόδιοι φορείς που είναι υπεύθυνοι για μια από τις διασημότερες παραλίες του κόσμου, το Ναυάγιο της Ζακύνθου, ενώ σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τη συμμετοχή

Μετάβαση στο περιεχόμενο