Ολοκληρώθηκε ο επανακαθορισμός της ΧZΛ και ΘΖΛ Ηρακλείου.  με τη δημοσίευση σε ΦΕΚ- Μεγάλες εκτάσεις αποδίδονται στην τοπική κοινωνία για κοινόχρηστο και κοινωφελή σκοπό

Επισφραγίστηκε και τυπικά η διαδικασία τροποποίησης και επανακαθορισμού των ορίων της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ελευσίνας (ΧΖΛ), αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου (Ο.Λ.Η.) ΑΕ, με τη δημοσίευση στο φεκ (τ,  547 Δ /30-08-22 περί τροποποίησης και επανακαθορισμό της ΧΖΛ και ΘΖΛ Ηρακλείου σύμφωνα με Έγκριση της υπ’ αρ. 11/19-11-2021 απόφασης του 20ου Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.» .

Η απόδοση της χρήσης των  εκτάσεων στο Δήμο Ηρακλείου αποσκοπεί στην αξιοποίηση τους προς όφελος των τοπικών κοινωνιών καθώς έχει κοινωφελή και κοινόχρηστο σκοπό.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση:

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Το π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (Α ́ 229).
3. Την παρ. 4 του αρθρου 2 του ν. 2575/1998 (Α ́ 23).

4. Τα άρθρα 21 και 28 του ν. 2971/2001 (Α ́ 285) «Αιγι-αλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (Α ́ 285).

5. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρα-τισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας

και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως το τελευταίο προστέθηκε με
το άρθρο 24 του ν. 4368/2016.

6. Την υπό στοιχεία 1028241/ΠΕ/2729/ΠΕ/Β0010/2005 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομί-
ας και Οικονομικών – Εμπορικής Ναυτιλίας, «Καθορισμός χώρων που εξομοιώνονται με Ζώνη Λιμένα» (Β ́ 547).

7. Την υπ’ αρ. 8321.6/01/12/12-03-2012 εγκύκλιο του ΥΠ.Α. και Ναυτιλίας (ΑΔΑ: Β443Φ- Ω4Β).

8. Την υπ’ αρ. 14026/15-5-2017 απόφαση του Υπουρ-γού Εσωτερικών (ΥΟΔΔ 250) περί διορισμού της Κο-
ζυράκη Μαρίας ως Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης όπως αυτή ανανεώθηκε με την αρ.

34010/25-05-2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 32953/23649/4406/1789/6-7-2018 υπουργική απόφαση.

10. Την υπ’ αρ. 2587/19-03-2021 απόφαση της Συντο-νίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Ανά-
θεση άσκησης των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 21 και 28 του ν. 2971/2001,όπως ισχύουν, στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Α.Δ.Κ.»(Β ́ 1990).

11. Το υπ’ αρ. 22603/19-12-2019 έγγραφο του Τμήμα-τος Χωροθέτησης Υποδομών Θαλάσσιου Τουρισμού της

Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών της Γ.Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής της Γ.Γ. Τουριστικής
Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού.

12. Την υπ’ αρ. 2939/243754/30-10-2019 σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτι-
κών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουρ-γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπό τον όροπου τίθεται στο έγγραφο αυτό.

13. Το υπό στοιχεία Δ20/2462/Φ.15/Μ/19-12-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών (Δ20)
της Γενικής Διεύθυνσης Υ.ΛΙ.Κ.Υ. της Γ.Γ. Υποδομών του Υπουργείου Υ.ΜΕ.

14. Το υπό στοιχεία Φ.544.5/22/194119/13-12-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Α2 του ΓΕΝ.

15. Το υπό στοιχεία 114825ΑΠΑ2020/21-09-2020 έγ-γραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου.

16. Το υπ’ αρ. 10229/22-11-2021 έγγραφο της Διεύ-θυνσης Οικονομικού Διοικητικού του ΟΛΗ, με την υπ’

αρ. 11 απόφαση του 20ου ΔΣ ΟΛΗ Α.Ε./19-11-2021(ΑΔΑ:ΡΩΙΨ469ΗΞΣ-ΣΡ8).

17. Την με αρ. πρωτ. 428/17-01-2022 Απόφαση της Γεν.Συνέλευσης του ΟΛΗ Α.Ε. περί έγκρισης της με αρ.11
απόφασης του 20ου ΔΣ ΟΛΗ ΑΕ/19-11-2021.

18. Την υπ’ αρ. 4/24-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ηρακλείου έγκρισης της επικαιροποίησης της
υπ’ αρ. 79/2021 απόφασής του «Επικαιροποίηση τηςαρι θ. 943/2018 Απόφασης Δ.Σ. που αφορά την τροπο-
ποίηση και τον επανακαθορισμό της ΧΖΛ Ηρακλείου».

19. Το υπό στοιχεία 9540 ΑΠΑ 2022/ 23-02-2022 έγγρα-φο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου περί θεώρησης

οριογραμμών αιγιαλού – παραλίας επί του τοπογραφικού διαγράμματος επανακαθορισμού ΧΖΛ.

20. Την υπ’ αρ. 3113.17/17776/2022/11-03-2022 σύμ-φωνη γνώμη της Διεύθυνσης Λιμενικής Πολιτικής του

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

21. Την υπό στοιχεία 37295 ΕΞ 2022/21-03-2022 σύμ-φωνη γνώμη της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας της

Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφε-λών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

22. Το με αρ. πρωτ. 2329/24-3-2022 έγγραφο του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, με το οποίο υποβλή-
θηκε στην Υπηρεσία μας (αρ. πρωτ. ΔΤΕ 682/16390/28-03-2022) προς έγκριση αίτημα τροποποίησης και επανακαθορισμού της ΧΖΛ και ΘΖΛ Ηρακλείου συνο-δευόμενο από φάκελο δικαιολογητικών.

23. Το υπ’ αρ. 385877/17-05-2022 έγγραφο της Εφο-ρίας Ενάλιων Αρχαιοτήτων Κρήτης του Υπουργείου Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με το οποίο δεν έχειαντίρρηση για την αιτούμενη τροποποίηση των ορίων
της ΧΖΛ και ΘΛΖ Ηρακλείου υπό τους όρους των παρ.1,2,3 αυτού.

24. Το υπ’ αρ. 28589/19-05-2022 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού σύμφωνα με το οποίο δεν έχει αντίρρηση για την αιτούμενη τροποποίηση των ορίων της ΧΖΛ και
ΘΛΖ Ηρακλείου υπό τους όρους των παρ. 1,2,3 αυτού.

25. Το υπό στοιχεία ΔΤΕ 682/27-05-2022 έγγραφό μας προς τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, για συμπληρω-
ματικά στοιχεία φακέλου.

26. Το υπ’ αρ. 4577/10-06-2022 έγγραφο του Οργα-νισμού Λιμένος Ηρακλείου, με το οποίο διαβιβάστηκε

στην Υπηρεσία μας το με αρ. πρ. 228589/03-06-2022 έγ-γραφο της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών

Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και ΑρχαιολογικώνΈργων της Γεν. Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολ/κής
Κληρ/μιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με το οποίο δεν έχει αντίρρηση για την αιτού-
μενη τροποποίηση των ορίων της ΧΖΛ και ΘΛΖ Ηρακλεί-ου υπό τους όρους των παρ. 1,2,3,4 αυτού. (υπό στοιχεία

ΔΤΕ 1349/34849/10-06-2022)

27. Το υπ’ αρ. 5136/28-06-2022 έγγραφο του Οργα-νισμού Λιμένος Ηρακλείου, περί τεκμηρίωσης της συ-
μπερίληψης εξομοιούμενων τμημάτων στη νέα ΧΖΛΗρακλείου. (υπό στοιχεία ΔΤΕ 1537/41136/04-07-2022)

28. Τα υπό στοιχεία Τ-1/Π-1, Τ-1/Π-2, Τ-1/Π-3, Τ-1/Π-4,
Τ-2 Τοπογραφικά Διαγράμματα του Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού Γεωργίου Πολυχρονάκη, με ημερομηνία σύ-
νταξης (δ’ αναθεώρηση) τη 10-11-2021, θεωρημένα από την υπηρεσία.

29. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της υπ’ αρ. 11 αποφάσεως του 20ου Διοικητικού Συμβουλίου της 19-11-2021 της Ανώνυμης

Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.», για την τροποποίηση και επανακαθορισμό

της ΧΖΛ και ΘΖΛ Ηρακλείου, όπως αυτά περιγράφονται στα με ημερομηνία, δ’ αναθεώρησης, 10/11/2021 Τοπο-
γραφικά Διαγράμματα, τα οποία έχουν συνταχθεί από τον Πολυχρονάκη Γεώργιο Διπλ. Τοπογράφο Μηχανικό

και θεωρήθηκαν από τον Δ/ντη Τεχνικών Έργων & Περι-βάλλοντος της εταιρείας «ΟΛΗ Α.Ε.», και εγκρίθηκαν από

τον Προϊστάμενο της ΔΤΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, υπό τους παρακάτω όρους που αναφέρονται
στα 12, 23, 24 και 26 σχετικά:

1) Να τηρηθούν οι διατάξεις του ν. 4858/2021 «Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των Αρχαιοτή-
των και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».

2) Η έγκριση των ορίων της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης αφορά αποκλειστικά στη διοικητική χωρική αρ-
μοδιότητα των ανωτέρω φορέων και όχι σε ιδιοκτησιακό καθεστώς. Τα μνημεία και οι αρχαιολογικοί χώροι που

εμπίπτουν στα όρια αυτά (Κούλες, το σύνολο του παράκτιου τείχους, ο ενετικός προσήνεμος μώλος και τυχόν

ενσωματωμένα κατάλοιπα των νεωρίων στις σύγχρονες διαμορφώσεις) ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού
Δημοσίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (αρ. 7 του ν. 4858/2) και εμπίπτουν στην διαχειριστική αρμοδιότητα
του ΥΠΠΟΑ.

3) Τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/45139//30639/685/218/

31- 01- 2018 ΥΑ έγκρισης του Προγραμματικού Σχε-δίου (Master Plan) λιμένα Ηρακλείου(όροι Β1,2 και 10)

ως προς του χώρους που αντιστοιχούν στο τμήμα του παράκτιου τείχους από τον κόλπο του Δερματά έως την

πλατεία 18 Αγγλων και εμπροσθεν του προμαχώνα Σα-μπιονάρακαι της Cortina dei Consiglieri των ενε- τικών

τειχώνθα δεσμεύουν και το Δ. Ηρακλείουγια το τμήμα που θα είναι στη δικαιοδοσία του.

4) Πέραν την απαιτούμενης γνωμοδότησης για οιαν-δήποτε έργα εντός των δύο ζωνών, για έργα στην περι-
οχή του Ενετικού Λιμένα Ηρακλείου και της περιοχής που συνορεύει με το Ενετικό Φρούριο της Θάλασσας
(Κούλες) και τα παράκτια Ενετικά Τείχη του Ηρακλείου να ζητείται, από τους δύο φορείς η άποψη της ΕΕΑ της
ΕΦΑ Ηρακλείου και ΥΝΜΤΕ Κρήτης, από το στάδιο του Προγραμματισμού.

5) Το ΥΠΠΟΑ με βάση το άρθρο 15 του ν. 4858/2021 και την 8 σχετική απορρίπτει τη χωροθέτηση μαρίνας
στον κόλπο του Δερματά.

6) Κατά τον επανακαθορισμό της θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα, η αλιευτική δραστηριότητα θα ενταχθεί στα εν

γένει σχέδια ανάπτυξης και θα συμπεριληφθεί στις θαλάσσιες δραστηριότητες που θα εξυπηρετούνται από τις

υποδομές που θα κατασκευαστούν στην εν λόγω ζώνη.

Η έκταση ξηράς, η οποία καθορίζεται εκ νέου ως Χερσαία Ζώνη Λιμένος Ηρακλείου κατά τα άρθρα 18 και 19

του ν. 2971/2001, είναι διακεκομμένη σε τρία τμήματα (Τμήματα Ι , ΙΙ και ΙΙΙ) και υλοποιείται στα Τοπογραφικά Δι-
αγράμματα (28-σχετ.) με κλειστές πολυγωνικές γραμμές χρώματος πράσινου που έχουν κορυφές, ως φαίνονται
στους επισυναπτόμενους Πίνακες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ.
ΤΜΗΜΑ Ι (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) με στοιχεία: Χ1, Χ2,Χ124, Χ1 εμβαδού 438.279,017 τ.μ.
ΤΜΗΜΑ ΙΙ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) με στοιχεία: Χ125, Χ126,Χ225, Χ125 εμβαδού 52.494,89 τ.μ.
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: (ΕΝΕΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ) με στοιχεία: Χ124,Χ227, Χ228, Χ229, Χ230, Χ129, Χ128, Χ232, Χ233, Χ234,
Χ235, Χ236, Χ1, Χ124 εμβαδού 405,39 τ.μ.Η έκταση ξηράς, η οποία εξομοιώνεται με Χερσαία
Ζώνη Λιμένος, σύμφωνα με το αρ. 3 του ΝΔ 444/1970,αποτελείται από τα τμήματα Α,Β,Γ,Δ και υλοποιείται στα

Τοπογραφικά Διαγράμματα (28-σχ.) με κλειστές πολυγωνικές γραμμές χρώματος πράσινου που έχουν κορυφές,

ως φαίνονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα Ε.

ΕΞΩΜΕΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α: Ε1,Ε2,… Ε4,Ε1 εμβαδού7.615,14 τ.μ. ΕΞΩΜΕΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: Ε5,Ε6,… Ε13,Ε5 εμ-
βαδού 2.652,97 τ.μ. ΕΞΩΜΕΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: Ε14,Ε15, ,

Ε24,Ε14 εμβαδού 1.663,58 τ.μ.

ΕΞΩΜΕΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ: Ε25, Ε26, Ε38, Ε25 εμβαδού 1.447,01 τ.μ.

Η έκταση θάλασσας (εφαπτομενικά του αιγιαλού, υφισταμένων κρηπιδωμάτων μώλων- προβλητών που φέ-
ρουν ναύδετα και υφιστάμενη λιμενική λεκάνη με λοιπό θαλάσσιο χώρο) η οποία είναι συνεχής και καθορίζεται
κατά τα άρθρα 18 και 20 του ν. 2971/2001 εκ νέου ως Θαλάσσια Ζώνη Λιμένος Ηρακλείου, υλοποιείται στα

Τοπογραφικά Διαγράμματα (28-σχετ.) με κλειστή πολυγωνική γραμμή χρώματος πράσινου με στοιχεία Θ1, Θ2,

Θ3,… Θ193, Θ1 και εμβαδού 3.275.835,99 τ.μ. που έχει κορυφές, ως φαίνονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα Θ.

Οι συντεταγμένες των ως άνω κορυφών των πολυγωνικών γραμμών αναφέρονται στο επίσημο Κρατικό

Σύστημα Συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87 και αναγράφονται και σε αντίστοιχους πίνακες επί των Τοπογραφικών Δια-γραμμάτων (28-σχετ.) τα οποία αποτελούν

 

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σε λειτουργία από σήμερα Μηχανισμός Καταγγελιών

Έναρξη λειτουργίας του Μηχανισμού Καταγγελιών Ανακοινώνεται η έναρξη λειτουργίας του Μηχανισμού υποβολής Καταγγελιών παραβιάσεων θεμελιωδών δικαιωμάτων από τον Υπεύθυνο Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Η δημιουργία του Μηχανισμού αποτελεί μέρος των αρμοδιοτήτων του Υπευθύνου Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος

ΕΑΑΛΣ: Συνεχίζει με ρουχισμό την αρωγή της στους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας

Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λ.Σ. (ΕΑΑΛΣ), συνεχίζοντας το ανθρωπιστικό της έργο προς ανακούφιση των πλημμυροπαθών συμπατριωτών μας, αποστέλλει στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 28 κούτες με 650 τεμάχια ειδών ρουχισμού καινούργια, προσφορά του Ομίλου FF και του προέδρου του, τον οποίο ευχαριστούμε

Ο ΥφΕΘΑ στη ΣΝΔ

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης επισκέφθηκε σήμερα, Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023, τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), όπου απηύθυνε ομιλία στους σπουδαστές. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του αναφέρθηκε στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος Αξιωματικός και επεσήμανε τις

Μετάβαση στο περιεχόμενο