Ποιες οι αποφάσεις του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού για το νέο Π.Δ. μεταθέσεων;

Με αφορμή τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας  τις τελευταίες ημέρες  από τις αποφάσεις των Συμβουλίων Μεταθέσεων, εύλογα τίθεται το ερώτημα για το πού βρίσκεται η διαδικασία έκδοσής του νέου π.δ. για τις μεταθέσεις.

 Ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός, αν το εν λόγω νέο π.δ. έχει τύχει  εγκρίσεως  και από τα αρμόδια όργανα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και κυρίως του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού.

Κάποιοι, όπως πληροφορούμαστε, θέλουν να υποβαθμίσουν ή να ακυρώσουν στην πράξη την αρμοδιότητα αυτή του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού, ακολουθώντας στους διαδρόμους ή σε κλειστές πόρτες διαδικασίες του παλιού  καλού καιρού (π.χ. 4 π.δ. σε μια νύκτα).

Για την ενημέρωση των αναγνωστών παραθέτουμε την νομοθεσία γι΄ αυτό το θέμα:

  1. Στο άρθρο 13 παράγραφοι 2 και 3 του π.δ. 13/2018 (Α΄26), αναφέρονται τα θέματα που το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού εισηγείται στον Υπουργό:

«2. Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού εισηγείται στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ιδίως για:

 α) τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους του Σώματος για την εκπλήρωση της αποστολής του και την εφαρμογή μέτρων για τη βελτίωση της οργανωτικής δομής και της λειτουργίας του, με στόχο την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του,

β)….

γ) την ιεράρχηση προς κάλυψη των αναγκών του Σώματος σε προσωπικό, εξοπλισμό και μέσα, ιδίως στο πλαίσιο κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού, του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και του ετήσιου προγράμματος προμηθειών,

δ) τη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και διοίκησης του προσωπικού καθώς και του πλαισίου υπηρεσιακής εξέλιξης, καταστάσεων και αμοιβών του.

 

  1. « ……..Προκειμένου να ρυθμιστούν θέματα που αναφέρονται στις περ. (α), (γ) και (δ) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και εφόσον γι’ αυτό από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, η σύγκληση του Συμβουλίου από τον Αρχηγό του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και η υποβολή προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της σχετικής γνωμοδότησής του, είναι υποχρεωτική.». Άρθρο 43 (ν. 4676/2020 Α΄67).
  2. Η παράγραφος 3 αντικαταστάθηκε όπως παραπάνω, πρόσφατα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4676/2020 (Ά 67)οι οποίες είχαν  στόχο την ενίσχυση του ρόλου   του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού στα σοβαρά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
  3. Με αφορμή διάφορες πληροφορίες που περιέρχονται στα Λιμενικά Νέα, ότι προωθείται το νέο Π.Δ μεταθέσεων εν αγνοία του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού, δηλαδή του ανώτατου οργάνου Διοίκησης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ διερωτώμεθα:

-Το σύστημα μεταθέσεων αφορά στην Οργανωτική δομή και λειτουργία του Σώματος που επηρεάζει την αποτελεσματική άσκηση των δραστηριοτήτων του Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ, ναι ή όχι

-Οι μεταθέσεις αποτελούν μέρος του συστήματος διοίκησης του προσωπικού του Σώματος ναι ή όχι

 -Η ιεράρχηση για την κάλυψη των αναγκών του Σώματος σε προσωπικό π.χ. στο Ανατολικό Αιγαίο δεν περιλαμβάνει και την ιεράρχηση κατανομής του ήδη υπάρχοντος προσωπικού για την κάλυψη αναγκών των συγκεκριμένων Λιμενικών Αρχών;

-Από τα παραπάνω δεν είναι καταφανές, ότι για την έκδοση νέου Π.Δ. μεταθέσεων του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η  γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού;

-Η αρμοδιότητα δεν προκύπτει  και από τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.1 βα (i), όταν  το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού καλείται να αποφασίσει την διενέργεια εκτάκτων μεταθέσεων προτείνοντας μάλιστα και τον αριθμό  πρόσθετης κατανομής σε Λιμενικές Αρχές που έχουν έκτακτες και αυξημένες ανάγκες ακόμη και πέρα από τις θέσης της Οργανικής δύναμής των;

«βα) Για αποδεδειγμένους και ειδικά αιτιολογημένους υπηρεσιακούς λόγους:

 

 (i) για ενίσχυση Λιμενικών Αρχών με στελέχη Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ., μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων η οποία εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία καθορίζονται οι Λιμενικές Αρχές που χρήζουν ενίσχυσης ακόμη και πέραν των κενών θέσεων της προβλεπόμενης οργανικής σύνθεσης, καθώς και ο αριθμός των προς έκτακτη μετάθεση στελεχών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ..

-Πως είναι δυνατόν το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού, να μην έχει άποψη για το σύστημα τοποθετήσεων που επηρεάζει άμεσα την απόδοση, την ομαλή υπηρεσιακή ανέλιξη του προσωπικού με την επιλογή των ικανότερων  και των εχόντων τα κατάλληλα προσόντα για την κάθε θέση, την καλλιέργεια  του αισθήματος της δικαιοσύνης και της ίσης αντιμετώπισης που τόσο καταλυτικό ρόλο διαδραματίζει στην ανύψωση του ηθικού των στελεχών ενός Σώματος ενστόλων;

  1. Διερωτόμαστε ακόμη:

-Αληθεύει ότι υπάρχουν  υπηρεσιακοί παράγοντες που έχουν διατυπώσει την άποψη, ότι για το σοβαρό θέμα των μεταθέσεων  δεν απαιτείται να γνωμοδοτήσει το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού;

-Συμφωνεί με αυτήν την άποψη η στρατιωτική ηγεσία, άποψη με την οποία τα σοβαρότατα θέματα αφήνονται να λύνονται στους διαδρόμους και όχι στα επίσημα όργανα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΚΤ  ή θα συγκληθεί  άμεσα το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού, όπως προβλέπεται και από τον νόμο;

-Γιατί δεν δίδεται στην δημοσιότητα για διαβούλευση με τα όλα τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ το σχέδιο του νέου π.δ.;

-Αποτελεί το νέο  π.δ. για τις μεταθέσεις, θέμα για διαβούλευση μόνο με κάποιους εκλεκτούς -που συνήθως δεν έχουν υποστεί  τις συνέπειες συχνών ή και καθόλου μεταθέσεων- ενώ αποκλείονται από τον διάλογο όλα τα στελέχη του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ ακόμη και μέλη του ανώτατου οργάνου διοίκησης του Σώματος;

 Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι η στρατιωτική ηγεσία θα λάβει υπόψη της τα παραπάνω -αν δεν το έχει κάνει ήδη – και  αφενός θα  προστατέψει το κύρος και την θεσμική λειτουργία των οργάνων  διοίκησης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και αφετέρου θα αποτρέψει την έκδοση  ενός π.δ. που μπορεί να πάσχει νομιμότητας.

limenikanea.gr

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ένωση Λιμενικών Κρήτης: “Εφιστούμε την προσοχή στους συναδέλφους ως προς την υποβολή ατομικών αναφορών για την ένταξη στους πίνακες των τακτικών μεταθέσεων έτους 2023”

Παραθέτουμε ανακοίνωση ένωσης Λιμενικών Κρήτης “Σε συνέχεια της  με ωπ:221201/09-22 Διαταγής ΔΠ-Α΄ και  της έναρξης εργασιών των τακτικών μεταθέσεων έτους 2023 (κάθε Σεπτέμβριο σύμφωνα με πδ μεταθέσεων) εφιστούμε την προσοχή στους συναδέλφους ως προς την υποβολή ατομικών αναφορών όσων εμπίπτουν στα οριζόμενα στο άρθρο 15

Στήνουν σκηνικό ενοχοποίησης της Ελλάδας!

Όλο το προηγούμενο διάστημα, η τουρκική ηγεσία, με τη «χορηγία» ορισμένων ελλήνων δημοσιογράφων και ΜΚΟ, στήνει σκηνικό ενοχοποίησης της Ελλάδας για δήθεν κακομεταχείριση ή παρεμπόδιση εισόδου στο ελληνικό έδαφος προσφύγων και μεταναστών. Στήνει μάλιστα προβοκάτσιες στον Έβρο, τουλάχιστον δύο έχουμε

Στα καΐκια της Παλαιάς Φώκαιας για φρέσκο ψάρι και ιστορίες από τα παλιά

Νωρίς το πρωί μιας καυτής αυγουστιάτικης μέρας. Μικρά καΐκια, γρι γρι και ψαρόβαρκες γλιστράνε απαλά στο νερό και ένα ένα δένουν στο λιμανάκι της Παλαιάς Φώκαιας. Είναι στις καλές του σήμερα ο Σαρωνικός, η θάλασσα λάδι, η ατμόσφαιρα αστραφτερή και