«Πόθεν έσχες»: Μέχρι 11 Μαρτίου η υποβολή καταστάσεων υπόχρεων από τους φορείς

Σύμφωνα με ανακοίνωση του pothen.gr, η ηλεκτρονική εφαρμογή καταχώρισης των καταστάσεων υπόχρεων προσώπων έτους 2022 από τους αρμόδιους φορείς, θα είναι διαθέσιμη έως 11/03/2022.

Βλέπε και ανάρτηση του κόμβου της 8ης Φεβρουαρίου 2022 με σχετικές πληροφορίες

pothen.gr

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2022

Θέμα: «Καταστάσεις υπόχρεων υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) έτους 2022 – Ηλεκτρονική καταχώριση υπόχρεων υποβολής Δ.Π.Κ.»

Βάσει της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 όπως ισχύει, η ηλεκτρονική καταχώριση στην ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή, από τους πιστοποιημένους χρήστες των αρμοδίων για το σκοπό αυτό υπηρεσιών, της ενιαίας κατάστασης των υπόχρεων σε Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. κάθε έτους, θα πρέπει να ολοκληρώνεται έως το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους ενώ η μη ύπαρξη υπόχρεων πρέπει να δηλώνεται ηλεκτρονικά με την οριστικοποίηση μηδενικής κατάστασης. Συνεπακόλουθα, η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική καταχώριση των δεδομένων της κατάστασης των υπόχρεων υποβολής ετήσιας Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. 2022 (ελεγχόμενη περίοδος 01.01.2021 έως 31.12.2021) είναι η 28η Φεβρουαρίου 2022.

Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι σύνταξη της εγγράφου κατάστασης υπόχρεων προηγείται χρονικά της διαδικασίας ηλεκτρονικής καταχώρισης των δεδομένων η οποία αποσκοπεί στην ηλεκτρονική ειδοποίηση του οργάνου ελέγχου, στην παρακολούθηση της εκπλήρωσης της σχετικής υποχρέωσης, καθώς και στην ηλεκτρονική υπενθύμιση του υπόχρεου σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ετήσιας Δ.Π.Κ., ενώ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την κατάσταση που πρέπει να συντάσσεται και να υπογράφεται από όποιον ασκεί νομίμως την αρμοδιότητα.

Παρόλο που η υποχρέωση καθενός που αποκτά ιδιότητα η οποία τον καθιστά υπόχρεο υποβολής Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. πηγάζει από τις διατάξεις του νόμου και είναι προσωπική και αυτοτελής στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης αλλά και της δυνατότητας άσκησης του νόμιμου δικαιώματος του υπόχρεου περί αμφισβήτησης της ιδιότητάς του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4, του άρθρου. 1, οι οργανικές μονάδες που έχουν αρμοδιότητα σύνταξης των καταστάσεων υπόχρεων επιβάλλεται να ενημερώνουν εγκαίρως και ενυπόγραφα όσους συμπεριλαμβάνουν σε αυτές, όπως ανάλογα θα πρέπει να τους ενημερώνουν και κατά την απόκτηση της ιδιότητας προκειμένου να εκπληρώσουν τη σχετική τους υποχρέωση υποβολής αρχικής Δ.Π.Κ., εντός 90 ημερών.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι φορείς υπόχρεων καλούνται να ολοκληρώσουν άμεσα τις όποιες τυχόν εσωτερικές τους διαδικασίες, για την αρμοδίως σύνταξη της ενυπόγραφης ετήσιας κατάστασης υπόχρεων Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. 2022 και την ενημέρωση των υπόχρεων για την συμπερίληψή τους σε αυτήν, προκειμένου στη συνέχεια να οριστικοποιηθεί εμπρόθεσμα το περιεχόμενο των καταστάσεων αυτών, στην ηλεκτρονική εφαρμογή από τους πιστοποιημένους χρήστες εκάστου φορέα.

Στην κατάσταση υπόχρεων υποβολής ετήσιας Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. 2022 (έσοδα και συμφέροντα έτους 2021 & περιουσία κατά την 31.12.2021) πρέπει να συμπεριληφθούν μόνο όσοι, απέκτησαν, διατηρούσαν ή απώλεσαν ιδιότητα από 01.01.2021 έως 31.12.2021 ή στις τρεις προηγούμενες χρήσεις (δηλαδή από 01.01.2019 έως 31.12.2021) για τους υπόχρεους των περιπτώσεων α’ έως και ε’ και ιβ’, ή στις χρήσεις που κατ’ εξαίρεση ειδικότερα προβλέπονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (β’ εδάφ. παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.3213/2003 όπως ισχύει).

Υπόχρεοι με περισσότερες από μια ιδιότητες επιβάλλεται να καταχωριστούν σε διακριτές εγγραφές, όπου θα φαίνονται ευκρινώς οι διαφορετικές ιδιότητες και οι ημερομηνίες απόκτησής τους εάν η καταχώριση γίνει με αρχείο, ενώ στην απευθείας καταχώριση στην ηλεκτρονική εφαρμογή, θα πρέπει να προστεθεί στον υπόχρεο η επιπλέον ιδιότητα.

Επίσης, ο φορέας έχει υποχρέωση να συμπεριλάβει τους υπόχρεους που υπηρέτησαν / εθήτευσαν σε αυτόν από 01.01.2021 έως 31.12.2021 (είτε καθ’ όλο το έτος είτε για διάστημα αυτού ή για έτερο διάστημα όπως αναλυτικά αναφέρεται στη δεύτερη παράγραφο), ενώ τυχόν αποσπασμένοι θα πρέπει να δηλώνονται από τον φορέα στον οποίο έχουν αποσπαστεί, όταν η ιδιότητα που τους καθιστά υπόχρεους υποβολής Δ.Π.Κ., αποκτάται στον τελευταίο (φορέας υποδοχής). Για παράδειγμα υπάλληλος που υπηρετεί σε Υπουργείο και είναι υπόχρεος υποβολής Δ.Π.Κ. λόγω της συμμετοχής του στη διοίκηση ενός Ν.Π.Δ.Δ., θα δηλωθεί μόνον στην κατάσταση υπόχρεων που θα συντάξει και θα καταχωρίσει ηλεκτρονικά το Ν.Π.Δ.Δ. και όχι και στην κατάσταση του Υπουργείου (οργανική θέση), εφόσον δεν έχει άλλη ιδιότητα.

Για τις περιπτώσεις υποχρέωσης υποβολής Δ.Π.Κ. των μελών συλλογικών οργάνων των περιπτώσεων της παρ.1, του άρθρου 1, του ν.3213/2003, υπόχρεα είναι όλα τα τακτικά μέλη, ανεξαρτήτως συμμετοχής τους σε συνεδρίαση ενώ τα αναπληρωματικά μέλη υπέχουν την υποχρέωση μόνο εφόσον εντός του 2021, έχουν συμμετάσχει σε συνεδριάσεις των οργάνων, όπως αυτό προκύπτει από τα επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων του οργάνου (παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003). Συνεπακόλουθα, η ημερομηνία ανάληψης της ιδιότητας ενός αναπληρωματικού μέλους στην κατάσταση υπόχρεων υποβολής Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. είναι η ημερομηνία της πρώτης συμμετοχής αυτού σε συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου.

Τέλος, φορείς υπόχρεων που είχαν πιστοποιήσει διαφορετικούς χρήστες ανά όργανο ελέγχου ή που πρέπει να αντικαταστήσουν ή να απενεργοποιήσουν πιστοποιημένους χρήστες, οφείλουν άμεσα να ορίσουν τουλάχιστον έναν υπάλληλο και έναν αναπληρωτή του, ως υπευθύνους για την επικοινωνία και την ηλεκτρονική καταχώριση της κατάστασης υπόχρεων, αποστέλλοντας στα όργανα ελέγχου του ν. 3213/2003, μέσω της ενιαίας για όλα τα όργανα ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected], αρμοδίως υπογεγραμμένο ενιαίο έγγραφο συνοδευόμενο από το πρότυπο υπολογιστικό φύλλο (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://www.pothen.gr/katalogos ή https://www.pothen.gr επιλέγοντας Καταχώριση Καταστάσεων Υπόχρεων). Όμοιες ενέργειες απαιτούνται και από φορείς υπόχρεων που μέχρι σήμερα δεν έχουν καταγραφεί στην ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή www.pothen.gr.

Για τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις και πληροφορίες μπορείτε να καλείτε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων ΠΟΘΕΝ (ΚΕΥ-ΠΟΘΕΝ) στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4802100 ή μέσω της ενότητας «Χρειάζεστε βοήθεια;» αφού συνδεθείτε με τους κωδικούς σας στο www.pothen.gr.

 

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εύβοια: Στο σπίτι του αγνοούμενου βρέθηκε το κινητό του τηλέφωνο και ανοιχτό το ραδιόφωνο

Κανένα ίχνος ζωής δεν έχει δώσει ο 69χρονος που αγνοείται από την παραλία της Αγίας Άννας στην Εύβοια, ενώ φαίνεται ότι ο άτυχος άνδρας έχει χαθεί στη θάλασσα. Πλωτό του Λιμενικού και ένα περιπολικό όχημα υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ συμμετέχουν

Ύδρα: Δίωξη για κακούργημα με ενδεχόμενο δόλο για καπετάνιο και 12 μέλη του πληρώματος – Άφαντοι στο Καζακστάν οι ενοικιαστές

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, για εμπρησμό δασικής έκτασης, με ενδεχόμενο δόλο, ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πειραιά, εναντίον του καπετάνιου και 12 μελών του πληρώματος του σκάφους, από το οποίο εκτοξεύτηκαν πυροτεχνήματα, που προκάλεσαν πυρκαγιά στο δάσος της Ύδρας. Η δίωξη

Σε 7 ημέρες στη Γαλλία η «μητέρα των μαχών»: Το Λαϊκό Μέτωπο, η Λεπέν και ο Μακρόν

Η δημιουργία του «Λαϊκού Μετώπου» της συμμαχίας Κεντροαριστεράς – Αριστεράς με τη συμμετοχή των Σοσιαλιστών, των Πρασίνων, των Κομμουνιστών και της «Ανυπότακτης Γαλλίας» του Ζαν Λυκ Μελανσόν έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα στην πολιτική σκηνή της Γαλλίας ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 30ης Ιουνίου.

Οι ΗΠΑ ψηφίζουν τον «σούπερ Μάριο» Ντράγκι για την επόμενη μέρα στην ΕΕ

Κανονικά, ένας Ιταλός τεχνοκράτης που ζητά αλλαγές πολιτικής για την οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη δεν θα είχε συγκέντρωνε μεγάλη προσοχή στις ΗΠΑ, όμως ο Μάριο Ντράγκι δεν είναι ένας οποιοσδήποτε Ευρωπαίος. Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας θα παρουσιάσει σύντομα το όραμά του

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΚΑΙΡΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο