Στη διαβούλευση το ν/σ ΥΠΕΘΑ: Τι προβλέπει για Εφάπαξ-Μεταθέσεις-Πλεύσιμα…

Το Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ 2024 βγήκε τη νύχτα στη διαβούλευση – ΔΕΝ προβλέπει τίποτα για το συνταξιοδοτικό ΕΠΟΠ – Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης ξεκίνησε την 30ή Απριλίου 2024, και θα ολοκληρωθεί την 13η Μαΐου 2024

Συγκεκριμένα χωρίζεται στα παρακάτω ΜΕΡΗ:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (άρθρα 1-2): Στο Μέρος Α΄ προσδιορίζονται ο σκοπός και το αντικείμενο του νόμου.

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Άρθρα 3-13): Στο Μέρος Β΄ προβλέπεται η σύσταση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) με στόχο την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις, την κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων για έρευνα και ανάπτυξη, την αξιοποίηση των διεθνών διακρατικών σχέσεων, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την αξιοποίηση όλων των διεθνών αμυντικών οργανισμών που συμμετέχει η Ελλάδα. Η ρύθμιση αυτή επιδιώκει να καταστήσει την Ελλάδα πιο ανταγωνιστική στον τομέα της άμυνας και να αναπτύξει τεχνολογίες που θα ενισχύσουν την εθνική ασφάλεια.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Α.Σ.Ε.Ι.) – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν.3187/2003 ΚΑΙ Ν. 4940/2022 (Άρθρα 14-42): Στο Μέρος Γ΄ περιλαμβάνονται διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), με σκοπό την περαιτέρω αναβάθμισή τους ως νευραλγικού πυλώνα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η δυνατότητα αυτόνομης διοργάνωσης διδακτορικών σπουδών από αυτά, η απλοποίηση της διαδικασίας ίδρυσης προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, η τροποποίηση της σύνθεσης του πειθαρχικού συμβουλίου των μελών Δ.Ε.Π. για την ευχερέστερη σύγκλησή του. Περαιτέρω καθορίζεται διαδικασία πρόσληψης επισκεπτών καθηγητών, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων σε ερευνητικά προγράμματα και επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και προσαρμογές στον ν. 3187/2003 (Α’ 233) περί λειτουργίας των Α.Σ.Ε.Ι. με σκοπό την εναρμόνιση με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Α.Ε.Ι..

ΜΕΡΟΣ Δ` ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΦΟΡΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ (Άρθρα 43-58): Το Μέρος Δ΄ στοχεύει στη θωράκιση των Ενόπλων Δυνάμεων ενόψει των σύγχρονων προκλήσεων κυβερνοασφάλειας, με τη σύσταση του Κοινού Σώματος Πληροφορικής, το οποίο στελεχώνεται από προσωπικό που ήδη υπηρετεί με συναφή ειδικότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και μέσω της ίδρυσης νέου Τμήματος Πληροφορικής στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), από την οποία θα προέρχονται οι νέοι αξιωματικοί του Κοινού αυτού Σώματος και, τέλος, με τη σύσταση της «Μονάδας 1864», η οποία υπάγεται στην Διεύθυνση Πληροφορικής του ΓΕΕΘΑ.

ΜΕΡΟΣ E΄ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Άρθρα 59-76): Το Μέρος Ε’ αποσκοπεί στην επίλυση ζητημάτων υψηλής προτεραιότητας για τις υγειονομικές υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων. Αναγκαία συνθήκη για τη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας των στρατιωτικών νοσοκομείων και της κοινωνικής προσφοράς τους, αποτελεί η εξασφάλιση της απαιτούμενης ρευστότητας μέσω της καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), η οποία θα επιτρέψει την απρόσκοπτη εξόφληση των οφειλών τους προς τρίτους. Επιπλέον, η ρύθμιση της εξόφλησης των δαπανών των στρατιωτικών νοσοκομείων εξαλείφει τον κίνδυνο να τεθούν σε καθεστώς επιτροπείας και ελέγχου των οικονομικών τους, ως μη συμμορφούμενα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2011/7/ΕΕ, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν. Γίνεται ο απαραίτητος προσδιορισμός για τον υπολογισμό του ύψους του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγείται από τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας των ΕΔ μετά την προσαύξηση του επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Επίσης, θεσπίζεται ειδική αποζημίωση πληρωμάτων πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού που βρίσκονται σε αποστολή και ειδική αποζημίωση προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί ειδικές αποστολές. Προβλέπεται παράβολο υπέρ Ενιαίου Μητρώου Επιχειρήσεων Αμυντικού Τομέα. Προβλέπεται η δυνατότητα εγγραφής εσόδων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από την αξιοποίηση μη επιχειρησιακά αναγκαίου στρατιωτικού εξοπλισμού για την απόκτηση νέου αμυντικού εξοπλισμού ή τη συντήρηση του ήδη υπάρχοντος.

Εισάγονται τροποποιήσεις στη στρατολογική νομοθεσία και συγκεκριμένα στη διαδικασία για την υπαγωγή στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και την απαλλαγή από τη στράτευση, με σκοπό τη χορήγηση των εν λόγω ευεργετημάτων σε επιπλέον δικαιούχους, των οποίων οι οικείοι πάσχουν από σοβαρή ή ανίατη πάθηση. Θεσπίζονται Ειδικά Προγράμματα Θητείας, που απευθύνονται σε άντρες και σε γυναίκες και συνδυάζουν την ακαδημαϊκή εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με την παροχή εξειδικευμένης και υψηλού επιπέδου στρατιωτικής εκπαίδευσης και ανάλογης αμοιβής. Επίσης, εισάγεται τροποποίηση στα κριτήρια των τακτικών και εκτάκτων μεταθέσεων. Τροποποιείται το σύστημα αναδοχής φάρων με σκοπό τη συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων και την προαγωγή του ολυμπιακού ιδεώδους.

Ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την κοπή δένδρων και την ατελή και χωρίς άδεια υλοτομία από τη στρατιωτική υπηρεσία με σκοπό την προστασία από τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Επιπρόσθετα, θεσπίζεται στρατηγική ασφάλειας εθνικών διαβαθμισμένων πληροφοριών, η οποία θα προβλέπεται σε προεδρικό διάταγμα.

Προστίθεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στους συναρμοδίους υπουργούς που καθορίζουν τον τρόπο και τα κριτήρια της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ», προκειμένου να συμπεριληφθούν και οι σπουδαστές των Α.Σ.Ε.Ι.. Τέλος, παρατείνεται η εποπτεία του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού (ΟΣΜΑΕΣ) από το ΥΠΕΘΑ.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Άρθρα 77-80): Τέλος, στο Μέρος ΣΤ΄ περιλαμβάνονται οι εξουσιοδοτικές, τελικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις και

ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ: Στο Μέρος Ζ΄ η έναρξη ισχύος του νόμου.

Ειδικότερα επισημαίνονται τα παρακάτω:

– Συστήνεται Κοινό Σώμα Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις, υπαγόμενο στον Αρχηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α.. και καθορίζεται η αποστολή και στελέχωσή του. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η στελέχωση από αποφοίτους παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων, η ένταξη των υπηρετούντων στελεχών (Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών) με συναφές αντικείμενο, η μετάταξη στελεχών των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και λεπτομέρειες για τη διαδικασία ένταξης και μετάταξής τους. Συστήνεται τμήμα Τεχνητής Νοημοσύνης και τμήμα Αναλυτικής Δεδομένων που υπάγονται στην Διεύθυνση Πληροφορικής του Γ.Ε.ΕΘ.Α., καθορίζονται οι αρμοδιότητες και η στελέχωσή τους.

– Ρυθμίζονται ζητήματα αποπληρωμής των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, πλην του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.. ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ το 10% των οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία. (Άρθρο 59)

– Επικαιροποιείται το πλαίσιο που διέπει τον προσδιορισμό του ύψους του εφάπαξ βοηθήματος, κατόπιν των νομοθετικών εξελίξεων που επηρέασαν την προσαύξηση του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Η αξιολογούμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία ώστε για τον καθορισμό του ύψους του εφάπαξ βοηθήματος που καταβάλλεται από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοήθειας του Στρατού, του Ναυτικού και της Αεροπορίας να μην συνυπολογίζεται η νέα προσαύξηση του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας, αλλά να λαμβάνεται υπόψιν η μέγιστη προσαύξηση που προβλέπεται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περ. Β΄ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), την οποία έλαβαν οι μέτοχοι κατά τα έτη συμμετοχής τους στον Ειδικό Λογαριασμό, και αφορά στην οικογενειακή τους κατάσταση. (Άρθρο 61)

– Προστίθεται περ. ΚΓ΄ στο άρθρο 127 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), προκειμένου να καταβάλλεται ειδική αποζημίωση σε πληρώματα πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού που βρίσκονται σε αποστολή. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα καθοριστούν οι συγκεκριμένοι τύποι πλοίων, τα πληρώματα των οποίων θα είναι δικαιούχοι, καθώς και το ύψος ανάλογα με τον κατεχόμενο βαθμό της ως άνω ειδικής αποζημίωσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησής της. Η δαπάνη της ως άνω αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων (24.000.000) ευρώ ετησίως.

Επίσης, προστίθεται περ. ΚΔ΄ στο άρθρο 127 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), προκειμένου να καταβάλλεται ειδική αποζημίωση στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί ειδικές αποστολές, οι οποίες θα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (Σ.Α.Γ.Ε.). Στην περίπτωση που καταβάλλεται η ειδική αποζημίωση αυτή, δεν καταβάλλεται κανενός είδους ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας (π.δ. 200/1993 και ν. 4336/2015) πλήρη, μειωμένη ή αυξημένη που καταβάλλεται στο προσωπικό για εκτέλεση υπηρεσίας ή εκπαίδευση ή άσκηση ή για συμμετοχή σε ειδικές αποστολές και επιχειρήσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα καθοριστούν το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της ως άνω ειδικής αποζημίωσης. Η δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό των δεκαέξι εκατομμυρίων (16.000.000) ευρώ. Σε εξαιρετικές, ωστόσο, περιπτώσεις, έκτακτων ειδικών αποστολών στο εξωτερικό, λόγω ιδιαίτερα κρίσιμης και απρόβλεπτης μεταβολής συνθηκών, στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, το ανωτέρω ποσό δύναται να προσαυξάνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Οι εν λόγω ειδικές αποζημιώσεις αποσκοπούν στην εργασιακή ευημερία, την ηθική ικανοποίηση και την αύξηση της παραγωγικότητας και της αφοσίωσης των στελεχών αυτών. Τέλος, με την προσθήκη περ. στ) στην παρ. 10 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017 (Α΄74) εξαιρείται από τις τακτικές αποδοχές η ειδική αποζημίωση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί ειδικές αποστολές. (Άρθρο 62)

– Θεσπίζονται ειδικά προγράμματα θητείας. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε άντρες και σε γυναίκες. Τα Γενικά Επιτελεία προκηρύσσουν ειδικά προγράμματα θητείας, τα οποία συνδυάζουν την ακαδημαϊκή εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών σε Α.Ε.Ι. και τα Α.Σ.Ε.Ι. με την παροχή εξειδικευμένης και υψηλού επιπέδου στρατιωτικής εκπαίδευσης και ανάλογης αμοιβής. Η στρατιωτική εκπαίδευση παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών των συμμετεχόντων/ουσών σε χρονικά διαστήματα, που δεν επηρεάζουν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις τους. Με την απόκτηση του τίτλου σπουδών ολοκληρώνεται το ακαδημαϊκό σκέλος του ειδικού προγράμματος θητείας και οι συμμετέχοντες/ουσες παρέχουν υποχρεωτική στρατιωτική υπηρεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις για συγκεκριμένο αριθμό ετών και αξιοποιούνται σε ερευνητικά προγράμματα και μονάδες/υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων με ειδικότητες συναφείς με το αντικείμενο των σπουδών τους. (Άρθρο 68)

– Με την τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) επιδιώκεται η εξομάλυνση της μέριμνας των Ενόπλων Δυνάμεων για τα στελέχη τους με τη διατήρηση του αξιόμαχου των μονάδων τους. Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις διακρίνονται δύο κατηγορίες στελεχών, οι οποίες λαμβάνονται υπόψιν στις μεταθέσεις. Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι και οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, για τους οποίους καθορίζεται ότι δεν μετατίθενται από τον τόπο προτίμησής τους πριν περάσουν έξι (6) τουλάχιστον συναπτά έτη, εκτός αν εκλείψουν οι οικογενειακοί λόγοι ή αν οι ίδιοι δηλώσουν ότι επιθυμούν να μετατεθούν. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα στελέχη που έχουν ενταχθεί στις ειδικές καταστάσεις των άρθρων 14 έως 16 του ν.δ. 1400/1973 (Α΄ 114) ή έχουν σύζυγο που πάσχει από αναπηρία ή από σακχαρώδη διαβήτη ή έχουν την επιμέλεια τέκνου με αναπηρία ή σακχαρώδη διαβήτη, ή τους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση κατ’ αποκλειστικότητα η επιμέλεια ατόμου με αναπηρία ή με σακχαρώδη διαβήτη, ή έχουν οριστεί ανάδοχοι γονείς ανηλίκου με αναπηρία ή σακχαρώδη διαβήτη, οι οποίοι καθορίζεται ότι υπηρετούν στον τόπο προτίμησής τους για έξι (6) τουλάχιστον συναπτά έτη και εν συνεχεία μετατίθενται σε φρουρές όπου υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές υγείας. Για τον υπολογισμό του θεσπιζόμενου χρονικού ορίου παραμονής της εξαετίας, λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος που έχουν ήδη υπηρετήσει τα στελέχη στον τόπο προτίμησής τους πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Επιπλέον, για τα επικαλούμενα προβλήματα αναπηρίας ή σακχαρώδους διαβήτη διευκρινίζεται ότι πρέπει να υφίσταται γνωμάτευση της οικείας Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής ή του οικείου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας. Τέλος, προς αποφυγή θέσπισης αντιφατικών ρυθμίσεων, από τη διάταξη έχει απαλειφθεί η κατηγορία των στελεχών που πάσχουν από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα, δεδομένου ότι τα θέματα μεταθέσεων της εν λόγω κατηγορίας στελεχών (στελέχη ειδικών καταστάσεων) ρυθμίζονται από την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3257/2004 (Α΄143), η οποία διατηρείται σε ισχύ. (Άρθρο 69)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ.

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εντοπίστηκε μετά από 58 χρόνια το ναυάγιο της «Φαλκονέρας» – Η αιτία βύθισης του πλοίου

Μετά από 58 χρόνια εντοπίστηκε στα 700 μέτρα βάθος και σε απόσταση 20 ναυτικών μιλίων από την τοποθεσία στην οποία θεωρήθηκε αρχικά ότι είχε βυθιστεί, το ναυάγιο της «Φαλκονέρας». Το κύτος του οχηματαγωγού «Ηράκλειον» που βυθίστηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 1966

Ξεκίνησαν τα δοκιμαστικά δρομολόγια του πρώτου βουλγάρικου ηλεκτρικού καταμαράν στο Δούναβη

Ο δήμος της βουλγαρικής πόλης Σιλίστρα ξεκίνησε δοκιμαστικά δρομολόγια του πρώτου βουλγαρικού ηλεκτρικού καταμαράν στον ποταμό Δούναβη. Το σκάφος, αξίας περίπου δύο εκατομμυρίων ευρώ, κατασκευάστηκε στο πλαίσιο ενός διασυνοριακού έργου μεταξύ της δημοτικής αρχής της Σιλίστρα και του νομαρχιακού συμβουλίου

Νησιά Άλαντ: Η «Αχίλλειος πτέρνα» της Φινλανδίας προκαλεί πονοκέφαλο στην Ευρώπη

Η στρατικοποίηση των ελληνικών νησιών στο Ανατολικό Αιγαίο, για την οποία η Τουρκία προβάλει συνεχώς τις αντιρρήσεις της, έχει κριθεί απαραίτητη εξαιτίας των άστατων ελληνοτουρκικών σχέσεων. Συχνά η ελληνική διπλωματία επικαλείται το ότι «η Ελλάδα δεν έχει τους γείτονες της Σουηδίας». Η εισβολή

ΜΤΝ: Αναρτήθηκαν οι βεβαιώσεις αποδοχών ΜΤΝ & ΕΚΟΕΜΝ 2023 για την Εφορία

Το ΜΤΝ ανάρτησε χτες (24/5/2024) τις Βεβαιώσεις Αποδοχών από το ΜΤΝ και από το ΕΚΟΕΜΝ για το Έτος 2023 που υποβάλλονται αυτούσιες στην Εφορία με τις φορολογικές δηλώσεις των μερισματούχων του Ταμείου. Στις Βεβαιώσεις Αποδοχών εξατομικευμένη πρόσβαση μπορεί να έχει

Μετάβαση στο περιεχόμενο