Σύνοδος για το μεταναστευτικό στη Λευκωσία: Δέσμευση για την ενίσχυση των κοινών προσπαθειών από 8 κράτη της ΕΕ

Τα κράτη μέλη, αναφέρουν ότι συμφώνησαν σε μια σειρά από σημεία «ως μέρος μιας ρεαλιστικής και βιώσιμης προσέγγισης για την εξωτερική διάσταση της μεταναστευτικής πολιτικής της Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην Συρία και τη συνολική δυναμική»

Σημαντικό βήμα σε σχέση με την επαναξιολόγηση της κατάσταση της Συρία και τον χειρισμό των μεταναστών που φτάνουν από τη χώρα, αποτέλεσε η συζήτηση στην Υπουργική Σύνοδο για την εξωτερική διάσταση του μεταναστευτικού που πραγματοποιήθηκε χθες και σήμερα στην Λευκωσία, όπως αναφέρεται στην κοινή δήλωση των κρατών που συμμετείχαν.

Σε κοινή δήλωση που εξέδωσαν μετά τη Σύνοδο, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, δηλαδή η Αυστρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Κυπριακή Δημοκρατία, η Δανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα και η Πολωνία, επαναβεβαιώνουν την αμοιβαία δέσμευσή τους για την ενίσχυση των κοινών προσπαθειών για αντιμετώπιση των προκλήσεων που απορρέουν από την παράτυπη μετανάστευση.

Τα κράτη μέλη, αναφέρουν ότι συμφώνησαν σε μια σειρά από σημεία «ως μέρος μιας ρεαλιστικής και βιώσιμης προσέγγισης για την εξωτερική διάσταση της μεταναστευτικής πολιτικής της Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην Συρία και τη συνολική δυναμική».

Η κοινή δήλωση σημειώνει ότι η συζήτηση στη Σύνοδο, «συνιστά ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στη συνεχιζόμενη αξιολόγηση της κατάστασης στην Συρία και ενδέχεται να οδηγήσει σε μια ευρύτερη συζήτηση για τον χειρισμό των υποθέσεων και την πρακτική λήψης αποφάσεων σχετικά με την παροχή διεθνούς προστασίας σε άτομα που φτάνουν από την Συρία».

Όπως αναφέρεται, πρέπει να ληφθεί υπόψη η συνεχιζόμενη κατάσταση στην χώρα, ενώ αναφέρεται ότι οι χώρες αναγνωρίζουν την ανάγκη στήριξη όσων έχουν ανάγκη σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο.

«Είναι αδιαμφισβήτητο πως, όταν ξέσπασε ο πόλεμος το 2011 και τα επόμενα χρόνια σκληρών στρατιωτικών ενεργειών, δικαιωματικά παραχωρείτο στον συριακό πληθυσμό που διέφυγε στο εξωτερικό διεθνής προστασία, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Ωστόσο, έκτοτε πολλές συνθήκες έχουν αλλάξει και, 13 χρόνια μετά, ενώ αναγνωρίζεται πως δεν έχει επιτευχθεί πλήρης πολιτική σταθερότητα, η κατάσταση στην Συρία έχει εξελιχθεί σημαντικά», αναφέρεται.

Υπό το φως των πιο πάνω, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη συμφώνησαν για την ανάγκη επαναξιολόγησης της κατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τις δυναμικές που αναπτύσσονται εντός και γύρω από την Συρία, με στόχο να διερευνηθεί μια προσαρμοσμένη προσέγγιση που θα περιλαμβάνει πιο αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης του θέματος, στη βάση των σχετικών Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Απριλίου, που επαναβεβαιώνουν την ανάγκη να επιτευχθούν συνθήκες για ασφαλείς, εθελοντικές και αξιοπρεπείς επιστροφές Σύρων προσφύγων, όπως ορίζεται από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη δηλώνουν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν να εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση στο άμεσο μέλλον, με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Τα οκτώ κράτη μέλη που συμμετείχαν στη Σύνοδο τονίζουν ότι η μεταρρύθμιση της πολιτικής της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο πρέπει, να συνεχιστεί με μεγαλύτερη έμφαση στην εξωτερική διάσταση του μεταναστευτικού.

Σημειώνουν ότι η πρόσφατη υιοθέτηση του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο αναμφισβήτητα σηματοδοτεί την αρχή μιας προσπάθειας για επίτευξη μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης στις προκλήσεις της μετανάστευσης και του ασύλου. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα των μεταναστευτικών πολιτικών μας εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις αποφάσεις και τις δράσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο της εξωτερικής διάστασης του μεταναστευτικού.

Οι κυβερνήσεις να λαμβάνουν τις αποφάσεις για μετανάστευση

Η παράτυπη μετανάστευση, η εμπορία προσώπων, η εργαλειοποίηση και οι υβριδικές απειλές εναντίον της Ένωσης, περιλαμβανομένων κι εκείνων που προκαλούνται από ξένες Κυβερνήσεις, δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές, αναφέρεται επίσης στην κοινή δήλωση.

Τα κράτη αναφέρουν ότι τους έχει ανατεθεί η διαφύλαξη και η διατήρηση των αρχών της Ένωσής, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού στις θεμελιώδεις αξίες της ζωής, του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

«Οι αποφάσεις για το ποιος έχει δικαίωμα να διασχίζει τα σύνορα ενός κράτους μέλους πρέπει να λαμβάνονται από την Κυβέρνηση του ίδιου του κράτους και όχι από δίκτυα εγκληματιών που εμπλέκονται στη διακίνηση μεταναστών και την εμπορία ανθρώπων», τονίζουν.

Προσθέτουν ότι οι τραγικές απώλειες ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα πρέπει να τερματιστούν και, την ίδια ώρα, τα δίκτυα διακίνησης και εμπορίας προσώπων πρέπει να εξαρθρωθούν και οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Να επεκταθεί η στήριξη στον Λίβανο

Η Σύνοδος των οκτώ κρατών επαναβεβαιώνει την ανάγκη να ενταθούν οι κοινές προσπάθειες σε σχέση με την εξωτερική διάσταση του μεταναστευτικού και να προσδιοριστούν και να επιδιωχθούν ρεαλιστικές δράσεις, σε συνέχεια των Συμπερασμάτων της Έκτακτης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου 2023. Προσθέτει ότι οι πρόσφατες περιφερειακές γεωπολιτικές εξελίξεις αποτελούν έναν επιπλέον λόγο για την εξεύρεση εποικοδομητικών τρόπων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων.

«Αναγνωρίζουμε το βάρος που επωμίζονται φίλες τρίτες χώρες, οι οποίες έχουν δεχθεί έναν μεγάλο αριθμό εκτοπισθέντων λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, καθώς και τον σημαντικό ρόλο τους ως το τελευταίο προπύργιο πριν την παράτυπη άφιξη των μεταναστών στην Ένωση», αναφέρεται.

Τονίζεται η ανάγκη παροχής στήριξης προς αυτές, με σκοπό την ενίσχυση των δυνατοτήτων τους, μεταξύ άλλων μέσω εξοπλισμού, εκπαίδευσης και άλλων μορφών συνεργασίας, ώστε να ενισχυθεί η προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τις παράτυπες μεταναστευτικές ροές και να παρέχουν προστασία.

«Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η υφιστάμενη συνεργασία και η δημιουργία δυνατοτήτων με τον Λίβανο πρέπει να συνεχιστεί και η στήριξη της ΕΕ πρέπει να επεκταθεί περαιτέρω, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος ακόμη μεγαλύτερων ροών από τον Λίβανο προς την ΕΕ», αναφέρεται.

Καλωσορίζεται η πρόσφατη ανακοίνωση από την Πρόεδρο της Επιτροπής, μετά την επίσκεψή της στον Λίβανο, η οποία, όπως αναφέρεται, αποτελεί ένα πρώτο άμεσο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΕΕ: Υιοθέτηση του 14ου πακέτου κυρώσεων ενάντια στη Ρωσία

Το Συμβούλιο των Υπουργών υιοθέτησε σήμερα (24/6) το 14ο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας. Η νέα δέσμη περιλαμβάνει περιοριστικά μέτρα για επιπλέον 116 άτομα και οντότητες που είναι υπεύθυνες για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την

Αναζήτηση πόρων για ακτοπλοΐα και short sea

Αντίθετα μετράει ο χρόνος για την ελληνική ακτοπλοΐα, αφού η ανάγκη ανανέωσης του στόλου με πλοία με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι επιτακτική. Από το 2030 η εξαίρεση της ελληνικής ακτοπλοΐας (εκτός Κρήτης) από το σύστημα δικαιωμάτων εμπορίας ρύπων τελειώνει. Όπως επεσήμανε ο

Πέντε νεκροί από πνιγμό το τριήμερο

ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ του Αγίου Πνεύματος είχε τραγική κατάληξη για λουομένους οι οποίοι βρέθηκαν στις παραλίες και υπό συνθήκες που αναμένεται να προσδιοριστούν από τη νεκροτομή κατέληξαν από πνιγμό. Αναλυτικότερα, οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην παραλία Ζούμπερι της Νέας Μάκρης

«Σκιές» στις συλλήψεις εμπρηστών

Ερωτήματα για την ορθότητα ορισμένων από τις έρευνες της Πυροσβεστικής για τον εντοπισμό των αιτίων πυρκαγιών και της σύλληψης των εμπρηστών προκύπτουν από τα πρόσφατα συμβάντα σε Βάρης – Κορωπίου, Ύδρα και Νάξο. Συγκεκριμένα, οι αναφορές για «εμπρηστή με μπιτόνι»

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΚΑΙΡΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο