ΥΠΕΘΑ: Νέα απόφαση για μεταθέσεις, αποσπάσεις των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των ΕΔ

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια σήμερα η απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας για τον καθορισμό των Συμβουλίων Μεταθέσεων των Κλάδων και των Κοινών Σωμάτων (ΚΣ) των Ενόπλων Δυνάμεων και την εξειδίκευση των κριτηρίων και λοιπών θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Μεταξύ άλλων προβλέπονται:

Τα κοινωνικά κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3883/2010 γνωστοποιούνται στην υπηρεσία με πρωτοβουλία και αποκλειστική ευθύνη του στελέχους, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, συνοδευόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά,

Οι αρμόδιες διευθύνσεις των Γενικών Επιτελείων (ΓΕ) των Κλάδων και των Κοινών Σωμάτων (ΚΣ) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) καταρτίζουν ετησίως και τηρούν επετηρίδες με τη μοριοδότηση του στρατιωτικού προσωπικού, όπως αυτή εξειδικεύεται στις διατάξεις της παρούσας, τις οποίες και κοινοποιούν στο προσωπικό έως τις 20 Φεβρουαρίου εκάστου έτους. Επίσης, υποχρεούνται για την παροχή διευκρινίσεων στο στρατιωτικό προσωπικό αρμοδιότητάς τους, επί της εφαρμογής των διατάξεων και του τρόπου εξαγωγής των μορίων,

Ο μέγιστος χρόνος παραμονής στελεχών σε θέσεις υπευθύνων για προμήθειες κυρίου και λοιπού υλικού και παρακολούθησης συμβάσεων, πρόσκτησης νέων μονάδων ή εκτέλεσης νέων έργων ή κατασκευών, καθορίζεται σε τρία συνεχόμενα έτη. Μεταξύ δύο θητειών σε μια από αυτές τις θέσεις, δεν είναι δυνατόν να μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο των έξι ετών,

Στον τόπο προτίμησής τους υπηρετούν υποχρεωτικά πολύτεκνοι, γονείς τριών τέκνων, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, στελέχη που έχουν σύζυγο ή επιμελούνται τέκνο με αναπηρία, στελέχη με ανήλικο τέκνο που τελούν σε χηρεία, καθώς και στελέχη που με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου με αναπηρία είτε με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου με αναπηρία για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή, εκτός αν το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίσει διαφορετικά, επειδή συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι ειδικώς αιτιολογημένοι. Στελέχη με τέκνα που θα φοιτήσουν στη Γ΄ Λυκείου μετατίθενται μόνον κατόπιν επιθυμίας τους. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, το ποσοστό αναπηρίας απαιτείται να είναι τουλάχιστον 67%.

Σε περίπτωση δήλωσης του ίδιου τόπου προτίμησης από περισσότερα στελέχη και εφόσον απαιτείται κάλυψη κενής οργανικής θέσης στον τόπο αυτό, επιλέγεται καταρχήν το στέλεχος που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια. Σε περίπτωση που απαιτείται μετακίνηση στελεχών σε τόπο μη προτίμησής τους, επιλέγονται για μετακίνηση καταρχήν τα στελέχη που συγκεντρώνουν τα λιγότερα μόρια. Στις ανωτέρω περιπτώσεις είναι δυνατό να αποφασιστεί διαφορετικά, κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης γνώμης του αρμοδίου Συμβουλίου Μεταθέσεων.

Η δήλωση τόπου προτίμησης υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, στην αρμόδια Διεύθυνση του οικείου ΓΕ ή ΚΣ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές ισχύει η τελευταία υποβληθείσα δήλωση τόπου προτίμησης και δεν απαιτείται η κατ’ έτος επανυποβολή της.

Για την πλήρωση των θέσεων εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη επιπλέον τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Πλήρωση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, όπως καθορίζονται στα αντίστοιχα έντυπα ανάλυσης καθηκόντων και περιγραφής της θέσης.

β. Να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων ετών από τον επαναπατρισμό του στελέχους λόγω προηγούμενης μετάθεσής του στο εξωτερικό ή την Κύπρο.

γ. Να μην έχουν συμπληρωθεί συνολικά δεκαοκτώ μήνες εκπαίδευσης ή μετάθεσης – απόσπασης στο εξωτερικό την τελευταία τετραετία.

δ. Δεν είναι δυνατή η απόσπαση σε ΕΥΕ πριν από την παρέλευση δύο ετών από τον επαναπατρισμό. Ο χρόνος συμμετοχής σε ΕΥΕ λογίζεται στη συνολική διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό.

ε. Ο χρόνος συμμετοχής σε εκπαίδευση στο εξωτερικό λογίζεται στη συνολική διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό, εφόσον η εκπαίδευση έχει συνεχόμενη διάρκεια μεγαλύτερη των τριών μηνών.

στ. Η συνολική διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό (εκπαίδευση, τοποθέτηση – μετάθεση – απόσπαση) δεν υπερβαίνει τους ογδόντα μήνες. Είναι δυνατό να αποφασιστεί διαφορετικά, κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης γνώμης του αρμοδίου Συμβουλίου Μεταθέσεων.

– Είναι δυνατή η αμοιβαία μετάθεση ή αμοιβαία αλλαγή μετάθεσης στελεχών, υπό προϋποθέσεις,

– Τα έξοδα των αμοιβαίως μετακινουμένων στρατιωτικών βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τους μετατιθέμενους και γίνεται σχετική μνεία στη διαταγή, καθώς και ότι μετατίθενται αμοιβαία κατόπιν αίτησής τους,

Οι αξιωματικοί που ανακαλούνται στην ενέργεια:

α. Δεν τοποθετούνται σε θέση διευθυντή Όπλου ή Σώματος, σε θέση ευθύνης ή σε θέση διοικητή επιχειρησιακής Μονάδας.

β. Δεν τοποθετούνται σε θέσεις εξωτερικού, πλην ανωτάτων αξιωματικών

– Η συνολική διάρκεια των αποσπάσεων στελεχών δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους.

-Με την κοινοποίηση της απόφασης μετάθεσης η διοίκηση οφείλει να ενημερώνει ενυπογράφως τα στελέχη για το δικαίωμα άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3883/2010, καθώς και για τη σχετική προθεσμία. Δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής έχουν και τα στελέχη τα οποία δεν έχουν περιληφθεί στους πίνακες των μετατιθέμενων ενώ έχουν ζητήσει μετάθεση.

Δείτε όλη την απόφαση:

ΥΠΕΘΑ: Νέα απόφαση για μεταθέσεις, αποσπάσεις των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των ΕΔ

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γ. Πλακιωτάκης από Σάμο: Όταν τα κυκλώματα των διακινητών αφήνονται ή και υποστηρίζονται, η Ελλάδα διασώζει ανθρώπινες ζωές

Το Λιμεναρχείο της Σάμου επισκέφθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, συνοδευόμενος από τον βουλευτή Σάμου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Χριστόδουλο Στεφανάδη, τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Μανώλη Κουτουλάκη και τον Αρχηγό του Λιμενικού

Γ. Πλακιωτάκης: 27 εκατ. ευρώ για λιμενικές υποδομές και ακτοπλοϊκές συνδέσεις για την Περιφερειακή ενότητα Σάμου

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης επισκέφθηκε σήμερα τη Σάμο, όπου και συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στην Περιφερειακή ενότητα Σάμου “Είχαμε μια ιδιαιτέρως παραγωγική συζήτηση με τον Αντιπεριφερειάρχη και τους Δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου”, δήλωσε ο

Ν. Ανδρουλάκης για Rafale: «Ντροπή να χρησιμοποιούνται για την επικοινωνιακή προπαγάνδα της ΝΔ»

«Η αγορά και η άφιξη στην Ελλάδα των πρώτων 6 Rafale δεν προσφέρεται ούτε για επικοινωνιακές φιέστες, ούτε για κομματική εκμετάλλευση», τόνισε λίγο νωρίτερα ο επικεφαλής της ΚΟ του ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης. «Στηρίξαμε την Αμυντική Συμφωνία με τη Γαλλία για

Συνάντηση λιμενικών με Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας Δ. Κολυνδρίνη

Με την αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και Σποράδων συναντήθηκαν μέλη της ΠΟΛ και της  Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεντρικής Ελλάδος. Βασικά θέματα συζήτησης αποτέλεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ στον Νομό Μαγνησίας και στις Βόρειες Σποράδες. Η αύξηση των