Απόστρατος Αξκός έστειλε εξώδικο στην Αχτσιόγλου για τη μη ενημέρωση των συνταξιούχων ως προς τις επικείμενες μειώσεις τους

Με την εξώδικη δήλωση ο συνταξιούχος στρατιωτικός Παναγιώτης Σταμάτης διαμαρτύρεται εντόνως για τη μη ενημέρωση των συνταξιούχων ως προς τις επικείμενες μειώσεις, καθώς επίσης για τη παράνομη -όπως χαρακτηρίζεται- παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦ/ΞΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ Του Παναγιώτη Σταμάτη του Δημητρίου, Πλωτάρχη ε.α. Π.Ν. κατοίκου Αθηνών, οδός Κομνηνών, αρ. 48. ([email protected]) Π Ρ Ο Σ1. Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κας Ευτυχίας Αχτσιόγλου, κατοίκου εκ της εργασίας της, οδός Σταδίου, αριθμ, 29, Αθήνα. ([email protected])2. Τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου, κατοίκου ως άνω. ([email protected])3. Την Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, κας Στυλιανής Βρακά, κατοίκου ως άνω. ([email protected])4. Τον Διοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ,) κ. Λάμπρου Σέμπου, οδός Αγ. Κωνσταντίνου, αριθμ. 8, Αθήνα. ([email protected])5. Την Αναπ. Προϊσταμένητης Γενικής Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεως, κας Ιωάννας Γατή Σπυροπούλου, οδός Ακαδημίας αριθμ. 22, Αθήνα. ([email protected]) Αξιότιμη κ. Υπουργέ, κ. Υφυπουργέ, κ. Γραμματέα, κ. Διοικητά, κα Προϊσταμένη1.- Είναι εις πλήρη γνώση Σας και μάλιστα προ πολλού, η ασφαλιστική μεταρρύθμιση του 2016 με το νόμο Κατρούγκαλου και οι παρεμβάσεις που ακολούθησαν, όπως η υποχρέωση της περικοπής της προσωπικής διαφοράς από την 1η Ιανουαρίου 2019, Οι μειώσεις που θα συντελεστούν με βάση την περικοπή της προσωπικής διαφοράς – κατά 18% – θα αποτυπωθούν μέσα στο 2018 καθώς οι συντάξεις του Ιανουαρίου 2019 θα καταβληθούν τον Δεκέμβριο του 2018.2.- Βάσει των νέων δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η κυβέρνηση και δη, το υπουργείο Εργασίας, με στόχο την ολοκλήρωση της 4ης αξιολόγησης, εντός του Μαρτίου 2018, έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός του συνόλου των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων, ενώ μέχρι τον Ιούνιο 2018, 2,3 εκατομμύρια συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ πρέπει να ενημερωθούν για το ύψος της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ του παλαιού και του νέου τρόπου υπολογισμού. Η δε υποχρέωση ταύτη πηγάζει εκ του ως άνω νόμου, καθώς υπάρχει μνημονιακή δέσμευση για ενημέρωση του συνόλου των δικαιούχων, μέχρι τον Ιούνιο του 2018. Αυτή η διαφορά παλιάς και νέας σύνταξης που θα διαπιστωθεί για τον κάθε συνταξιούχο (προσωπική διαφορά) θα συνεχίσει να καταβάλλεται έως το τέλος του 2018. Όμως από το 2019 και με βάση τη δέσμευση της κυβέρνησης απέναντι στους δανειστές, πρέπει να καταργηθεί αυτή η προσωπική διαφορά, τουλάχιστον έως το ποσό που αντιστοιχεί στο 18% της σύνταξης.3.-Είναι υποχρέωση Σας να μας ενημερώσετε για το ποσό της μείωσης που θα επέλθει μετά την 1.1.2019, αφενός δια να δούμε αν θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε μετά από τις συνεχείς μειώσεις που έχουμε υποστεί και πως θα ρυθμίσουμε τις βιοτικές μας ανάγκες, αφ εταίρου δε για να προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων στη περίπτωση που το τελικό ποσό της σύνταξης δεν μας εξασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση.4.- Η μέχρι και σήμερα παράλειψη της ως άνω ενημέρωσης, ακυρώνει την προσπάθεια δημιουργίας των προϋποθέσεων εκείνων που θα συμβάλουν στην καθιέρωση μιας εποικοδομητικής σχέσης του πολίτη με τη διοίκηση, στηριζόμενη στις αρχές της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και του αλληλοσεβασμού, – η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων, ενόψει του βιοποριστικού χαρακτήρα των παροχών στον ευαίσθητο τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, είναι μείζονος σημασίας για τους πολίτες, – η ύπαρξη τέτοιων φαινομένων παραβιάζει τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της νομιμότητας και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου.5.- Η σύνταξη γήρατος είναι η σηµαντικότερη παροχή που απορρέει από το ασφαλιστικό δίκαιο και δεν χορηγείται προς κάλυψη, απλώς των στοιχειωδών αναγκών τροφής, στεγάσεως, περιθάλψεως, κλπ, αλλά αποτελεί δικαίωµα του συνταξιούχου και του απονέµεται προς εξασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης σε όλα τα επίπεδα και γενικότερα ποιότητας κατά την τρίτη και δυσκολότερη περίοδο της ζωής η εξασφάλιση της διαβίωσης µετά τον εργασιακό βίο, το δε δικαίωµα σε σύνταξη είναι κοινωνικό δικαίωµα και αποτελεί ειδικότερη έκφανση της οφειλόµενης προς τους διοικούµενους συνταγµατικά κατοχυρωµένης κρατικής µέριµνας για την κοινωνική ασφάλιση που προστατεύεται εξίσου και από την αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου (δικαίωµα στην ιδιοκτησία κατ’ άρθρ. 1 του 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α).6.- Θέλω να Σας επισημάνω ότι κατά τον επανυπολογισμό των συντάξεων με βάση το άρθρο 96 του νόμου 4387/2016 δεν συμπεριλήφθηκαν οι εισφορές του 13ου και 14ου μισθού παρά την ρητή πρόβλεψη αυτού του νόμου, με αποτέλεσμα το ανταποδοτικό μέρος αυτών των συντάξεων να μειώνεται κατά 16,7%.7.-Σχετικά με την ΕΑΣ, την οποία μας παρακρατείται παρανόμως, Σας είναι γνωστό το πλήρες περιεχόμενο της υπ’ αριθμ. 244/2017 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία δημοσιεύτηκε την 10/2/2017, όπου κρίθηκε κατά πλειοψηφία, ως αντισυνταγματική η κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης του Ν.3865/2010, , καθώς είναι αντίθετη με τα αρθ. 4 παρ. 1 και 5, 22 παρ.5 και 25 παρ 1 και 4 του Συντάγματος και από τις από αυτά απορρέουσες αρχές, που επιβλήθηκε με τους ν. 3863/10, 3865/10, 3986/11, 4002/11,στους συνταξιούχους του δημόσιου τομέα και των «ειδικών μισθολογίων, με το σκεπτικό ότι τελικός αποδέκτης των εισφορών δεν είναι το Δημόσιο, από το οποίο συνταξιοδοτούνται οι δημόσιοι πολιτικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι, αλλά οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που δεν υπάγονται στο Δημόσιο και από τους οποίους δεν έχουν απολαβές οι συνταξιούχοι του Δημοσίου. Η ίδια ως άνω απόφαση απεφάνθη περαιτέρω ότι οι τυχόν απαιτήσεις για επιστροφή των αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών της εισφοράς αυτής, αρχίζουν από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης, ήτοι την 9-2-2017.8.-Όπως εξυφαίνεται ενώ εγώ ως καλόπιστος συνταξιούχος αναμένοντας την Διοίκηση να συμμορφωθεί στην δικαστική απόφαση, με ένα νομικό σόφισμα των υφισταμένων σας, που με νομικίστικους ακροβατισμούς, αποσκοπούν στο να καθυστερεί η Διοίκηση την επιστροφή στην νομιμότητα και την εφαρμογή του Συντάγματος, καθώς όπως γνωρίζεται και γνωρίζουν, έχει κριθεί ως αντισυνταγματική η κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης του Ν.3865/2010, καθώς είναι αντίθετη με τα αρθ. 4 παρ. 1 και 5, 22 παρ.5 και 25 παρ 1 και 4 του Συντάγματος και από τις από αυτά απορρέουσες αρχές.9.-Δεν φτάνει ο Πρωθυπουργός στις προγραμματικές δηλώσεις να δηλώνει ότι “Είμαστε σάρκα από τη σάρκα αυτού του λαού, είμαστε κάθε λέξη από το Σύνταγμα αυτής της χώρας και αυτό θα υπηρετήσουμε μέχρι τέλους” αλλά πρέπει να το εφαρμόζουν και οι υφιστάμενοί του.10.-Εξόχως σημαντικό της ως άνω παράλειψής Σας καθώς και της Διοικητικής αδράνειας, είναι το γεγονός ότι, λόγω της μεγάλης χρονικής περιόδου, από την έκδοση της απόφασης μέχρι σήμερα, οι καλόπιστοι συνταξιούχοι αναμένοντας την παύση της παρακράτησης και την επιστροφή των παρανόμων παρακρατηθέντων, να παρέλθει η διετία που μπορούν να τα διεκδικήσουν δικαστικά και τοιουτοτρόπως να τα απολέσουν οριστικά.11.-Ειδικότερα Σας επισημαίνω τα κάτωθι: α) Η ως άνω ηθελημένη διοικητική αδράνεια (19 μηνών) προσβάλλει την αρχή του κράτους δικαίου, τόσο υπό την τυπική, όσο και υπό την ουσιαστική του διάσταση (Συντ. 25) β) Η παράνομη παράλειψη αυτή σε συνδυασμό με τις μεγάλες περικοπές στις συντάξεις μας (άνω του 50%) μέχρι σήμερα περιορίζει τα αναγκαία μέσα της αξιοπρεπούς διαβίωσης και ως εκ τούτου προσβάλλει βάναυσα την αρχή του κοινωνικού κράτους και την προστασία της ανθρώπινης αξίας (Συντ. 2, 25). γ) Η συνέχιση είσπραξης της ειδικής ΕΑΣ από όλους τους συνταξιούχους στερείται αντικρίσματος, έχει ως αποτέλεσμα το μέτρο να αποκτά απροκάλυπτα φορολογικό περιεχόμενο και κατά τούτο θίγεται η προστατευόμενη εμπιστοσύνη των συνταξιούχων.12.-Αυτή η κατάφωρη αδικία εις βάρος μας, που πέρα των αντισυνταγματικών περικοπών των συντάξεώς μας, δεν επιτρέπουν στον συνταξιούχο, να διαβιώνει με αξιοπρέπεια, εξασφαλίζοντας τους όρους όχι μόνο της φυσικής του υποστάσεως (διατροφή, ένδυση, στέγαση, βασικά οικιακά αγαθά, θέρμανση, υγιεινή και ιατρική περίθαλψη όλων των βαθμίδων), αλλά και της συμμετοχής του στην κοινωνική ζωή (βλ. ΟλΣτΕ 734/2016, 2287,8,9,90/2015, απόφαση του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας της 9.2.2010,-1 BvL1/09-,-1BvL3/09-,-1BvL4/09-,ιδίωςRn.135).9.-Η όλη αντιμετώπιση του ως άνω θέματος, είναι ένα διαρκές ατόπημα που αλλοιώνει την αντίληψή μου για τους θεσμούς, την ευαισθησία μου, είναι ένας μιθριδατισμός, είναι η στάγδην δηλητηρίαση της αντίληψής μου για τη σημασία των δημοκρατικών θεσμών και των θεσμών του κράτους δικαίου.10.-Υπό το πρίσμα των ανωτέρω επισημάνσεων οποιαδήποτε επίκληση από μέρους Σας, ότι η παύση της παρακράτησης και η επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων θα επέφερε ανατροπή της δημοσιονομικής ισορροπίας του Κράτους, είναι αντίθετη με την αντικειμενική πραγματικότητα, καθώς η κυβέρνηση δια του Πρωθυπουργού, τόσο για το προηγούμενο έτος, όσο και για το τρέχον, έχει ανακοινώσει πρωτογενές πλεόνασμα ύψους ανωτέρου του ενός (1) δισεκατομμυρίου ευρώ !!!Επειδή, φρονώ ότι κατανοείτε το τι σημαίνουν σε νομικό επίπεδο τα ανωτέρω.Επειδή, προσβλέπουμε σ’ Εσάς για την τήρηση της νομιμότητας και την αποκατάσταση της, στην εν λόγω περίπτωση.Επειδή, οι νόμοι και το Σύνταγμα του κράτους μας υπάρχουν για να εφαρμόζονται και όχι να παραμένουν ανενεργοί, σαν «ακάλυπτες νομικές επιταγές».Επειδή, οι παραλείψεις και πράξεις σας, ενδέχεται να στοιχειοθετήσουν και «ποινικά αδικήματα», μάλιστα με εγγύτατο νομικό χαρακτηρισμό (244ΠΚ και 259ΠΚ), καθώς επίσης και την ενώπιον δικαστηρίων «αγωγική απαίτηση» κατά τις γενικές διατάξεις των άρθρων 105-106 του ΕισΝΑΚ.Επειδή, επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ, εντόνως για την ως άνω μη νόμιμη συμπεριφορά Σας, για την μη ενημέρωσή μας για τις επικείμενες μειώσεις καθώς επίσης για τη συνεχιζόμενη παρακράτηση της ΕΑΣ.ΣΑΣ ΚΑΛΩ όπως δώσετε σχετικές οδηγίες στους υφισταμένους σας, για να μας ενημερώσουν άμεσα για τις επικείμενες μειώσεις καθώς επίσης να σταματήσει άμεσα την παρακράτηση για την ΕΑΣ και την αναδρομική επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων.ΑΛΛΩΣ, ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ ότι θα προβώ σε κάθε απαραίτητη κατά Νόμον ενέργεια προς προστασία των εννόμων δικαιωμάτων, που θίγονται από τα ανωτέρω, προς αποκατάσταση της υλικής και ηθικής βλάβης που θα έχω υποστεί, ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου ή αρχής, την άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου, δια των αρμοδίων εισαγγελέων για τυχόν ποινικές ευθύνες που απορρέουν από τις ανωτέρω πράξεις ή παραλείψεις, ενδεικτικά (244ΠΚ και 259 ΠΚ).Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τους ως άνω αναφερομένους, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρο το περιεχόμενό της στην έκθεση επιδόσεως που θα συντάξει. Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2018 Ο Εξωδίκως καλών και διαμαρτυρόμενος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Πύργος Πειραιά υποδέχεται την Ολυμπιακή Φλόγα και το γαλλικό ιστιοφόρο «Le Belem»

Τρεις μήνες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων που θα πραγματοποιηθούν στο Παρίσι, η Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία φωτίζει τις αξίες του αθλητισμού, της φιλίας και της ειρήνης. Ο Πύργος του Πειραιά, το εμβληματικό τοπόσημο του μεγαλύτερου επιβατικού λιμανιού της χώρας, συμμετέχει με υπερηφάνεια στο πολυήμερο ταξίδι της φλόγας από

Ιράν: «Το ιρανικό ΠΝ συνοδεύει ιρανικά εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα»

Το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν συνοδεύει ιρανικά εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, ανακοίνωσε σήμερα ο αρχηγός του, ο ναύαρχος Σαχράμ Ιρανί, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. Η κίνηση αυτή γίνεται μετά την πρώτη απ’ ευθείας ιρανική επίθεση εναντίον του Ισραήλ, η

Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΑ στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ)

Την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, επισκέφθηκε τη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), όπου τον υποδέχθηκε ο Διοικητής της Σχολής, Αντιστράτηγος Αθανάσιος Σαρδέλλης. Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των σπουδαστών της 76ης

Κ. Κυρανάκης: Σε δύο μήνες θα έχουμε ψηφιακή εφαρμογή για την προστασία των ακτών μας

Για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης μίλησε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης στο «Our Ocean Confererce 2024», που πραγματοποιείται στην Αθήνα. Ειδικότερα επεσήμανε ότι «είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε τη σημασία της παρατήρησης της

Μετάβαση στο περιεχόμενο