Ειδικά μισθολόγια: Αναδρομικά έως 47 μηνών για τους συνταξιούχους,στις 21/12 η καταβολή τους


Στις 21 ∆εκεµβρίου αναµένεται να καταβληθούν τα αναδροµικά σε περίπου
115.000 αποστράτους και άλλους συνταξιούχους ειδικών µισθολογίων, των
οποίων η σύνταξη ήταν εξαρτηµένη από τον µισθό των αντίστοιχων εν
ενεργεία υπαλλήλων.
Οπως ξεκαθαρίζεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), το χρηµατικό
ποσό των αναδροµικών θα καταβληθεί εφάπαξ, όπως εφάπαξ θα είναι και η
φορολόγηση, µε τις κρατήσεις να περιορίζονται σε 20%. Το συνολικό
κονδύλι που θα διανεµηθεί φτάνει στα 233,1 εκατ. ευρώ (425 εκατ. ευρώ
µεικτά). Σύµφωνα µε πληροφορίες, τα αναδροµικά θα δοθούν στα ειδικά
µισθολόγια του ∆ηµοσίου την ίδια ηµέρα µε τη σύνταξη Ιανουαρίου 2019, η
οποία προπληρώνεται, αλλά θα πρόκειται για δύο ξεχωριστά κονδύλια.
Αναµένεται, δηλαδή, το ποσό των αναδροµικών να αναγράφεται σε ξεχωριστό
πεδίο στο εκκαθαριστικό.
Οπως ξεκαθαρίζεται και στην ΚΥΑ, για όλους τους συνταξιούχους τα
αναδροµικά υπολογίζονται µε αναφορά στο χρονικό διάστηµα που ορίστηκε
για τους εν ενεργεία συναδέλφους τους και µέχρι το χρονικό σηµείο
υπαγωγής στις διατάξεις του νόµου Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016). Αυτό
σηµαίνει πως δικαιούχοι των αναδροµικών είναι πέντε κατηγορίες
συνταξιούχων, πρώην υπάλληλοι ειδικών µισθολογίων:

 1. Απόστρατοι, δηλαδή πρώην στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων, της
  Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και του Λιµενικού
  ΣώµατοςΕλληνικής Ακτοφυλακής. Οι απόστρατοι θα λάβουν αναδροµικά 47
  µηνών, της περιόδου από 1/8/2012 έως 30/6/2016. Υπενθυµίζεται πως οι
  στρατιωτικοί ήταν οι µόνοι που υπήχθησαν στις διατάξεις του νόµου
  Κατρούγκαλου την 1η Ιουλίου του 2016, για λόγους που είχαν να κάνουν µε
  την αποστρατεία.
 2. Συνταξιούχοι γιατροί του ΕΣΥ, γιατροί δηµόσιας υγείας ΕΣΥ,
  επικουρικοί κ.λπ. Θα λάβουν αναδροµικά 18 µηνών, µε αναφορά στο χρονικό
  διάστηµα από 13/11/2014 έως 12/5/2016.
 3. Συνταξιούχοι καθηγητές-µέλη ∆ΕΠ, ΕΕΠ και Ε∆ΙΠ των πανεπιστηµίων και
  των ΤΕΙ, εκπαιδευτικό προσωπικό και Ε∆ΙΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ, µέλη ∆ΕΠ και ΕΕ∆ΙΠ
  των ΑΣΕΙ, µέλη ∆ιδακτικού και Ειδικού ∆ιδακτικού Προσωπικού των ΑΕΑ,
  ερευνητές και ΕΛΕ των ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων και τεχνολογικών
  φορέων, καθώς και των ερευνητικών κέντρων της Ακαδηµίας Αθηνών και του
  Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών. Θα
  λάβουναναδροµικά 16,5 µηνών, για το διάστηµα από 1/1/2015 έως
  12/5/2016.
 4. Συνταξιούχοι πρ. µόνιµο καλλιτεχνικό προσωπικό της Κρατικής
  Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας
  της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Θα λάβουν αναδροµικά 16,5 µηνών, µε αναφορά
  στο χρονικό διάστηµα από 1/1/2015 έως 12/5/2016.
 5. Συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί και πρ. µέλη του κύριου
  προσωπικούτου ΝΣΚ. Θα λάβουν αναδροµικά 23 µηνών, µε αναφορά στο
  χρονικό διάστηµα από 1/8/2012 έως και 30/6/2014. ∆ικαίωµα στα αναδροµικά
  έχουν και οι κληρονόµοι της σύνταξης, σε περίπτωση που ο συνταξιούχος
  έχει πεθάνει. Οπως αναφέρεται στην ΚΥΑ, το ποσό των αναδροµικών
  καταβάλλεται «στα πρόσωπα στα οποία έχει µεταβιβαστεί ή θα µεταβιβαστεί η
  σύνταξη», σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου. Ακόµη όµως κι αν η
  σύνταξη δεν µεταβιβάζεται,το χρηµατικό ποσό των αναδροµικών «θα
  καταβληθεί στους νόµιµους κληρονόµους µε την υποβολή στην αρµόδια
  υπηρεσία των προβλεπόµενων νοµιµοποιητικών εγγράφων».

Ο υπολογισµός

Υπενθυµίζεται πως οι αποδοχές των συνταξιούχων ειδικών µισθολογίων
επηρεάζονταν µέχρι τον νόµο Κατρούγκαλου και από τους µισθούς των εν
ενεργεία υπαλλήλων. Στον νόµο των αναδροµικών προβλέφθηκε ότι η καταβολή
αυτού του εφάπαξ ποσού δεν επηρεάζει το ύψος της καταβαλλόµενης
σύνταξης που έχει ληφθεί υπόψη για τον επανυπολογισµό, ο οποίος θα
πρέπει να κάνει πρεµιέρα από τον Ιανουάριο του 2019.
Αν οι συνταξιούχοι έχουν λάβει, σε εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων,
ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά που θα λάµβαναν εάν δεν είχαν µεσολαβήσει
οι µισθολογικές διατάξεις του Ν. 4093/2012, τα σχετικά ποσά που
επιδικάστηκαν συµψηφίζονται µε το εφάπαξ χρηµατικό ποσό που θα λάβουν
τώρα, κατά το µέρος που αναφέρονται στο ίδιο χρονικό διάστηµα,
εξαιρουµένων των σχετικών επιδικασθέντων τόκων.
Ο συµψηφισµός ισχύει και για αποφάσεις που τυχόν εκδοθούν στο µέλλον,
εφόσον αυτές αναφέρονται στο επίµαχο χρονικό διάστηµα. Οι διατάξεις
ισχύουν και για συνταξιούχους που εξαιρέθηκαν από τον νόµο, για
παράδειγµα όσους δικαιούνται σύνταξη λόγω ανικανότητας ή θανάτου που
προήλθε εξαιτίας της υπηρεσίας.

Οριστικά στις 13 ∆εκεµβρίου σε εν ενεργεία ένστολους

«Κλείδωσε» οριστικά η ηµεροµηνία καταβολής των αναδροµικών στους εν
ενεργεία ένστολους των υπουργείων Αµυνας και Προστασίας του Πολίτη.
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 1761/18/2516284 ∆ιαταγή του αρχηγείου της
ΕΛ.ΑΣ., η εκταµίευση του χρηµατικού ποσού στο δικαιούµενο αστυνοµικό
προσωπικό θα γίνει την Πέµπτη 13 ∆εκεµβρίου 2018, όπως είχε αποκαλύψει
το «Εθνος» την περασµένη εβδοµάδα.
Οι αρµόδιες υπηρεσίες τουυπουργείου Προστασίας του Πολίτη
ολοκλήρωσαν την επεξεργασία των ποσών που αντιστοιχούν στο εν ενεργεία
προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., µε τα ποσά να κυµαίνονται από 640 έως 8.450 ευρώ,
ανάλογα µε τον βαθµό και τα έτη υπηρεσίας.
Επισηµαίνεται ότι υπολογισµός των εν λόγω ποσών διαµορφώνεται ανάλογα
µε την οικογενειακή κατάσταση, τις µισθολογικές µεταβολές καθώς και τις
ώρες εργασίες που δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόµατος αυξηµένης
επιχειρησιακής ετοιµότητας (νυχτερινό) κατά το χρονικό διάστηµα από
1/8/2012 έως 21/12/2016.
Για τους εν ενεργεία στρατιωτικούς, η ηµεροµηνία καταβολής φαίνεται πως
είναι η ίδια, καθώς την περασµένη Παρασκευή το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
εξέδωσε ανακοίνωση ότι µέχρι τις 13 ∆εκεµβρίου θα έχουν καταβληθεί τα
αναδροµικά.ethnos.gr

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Δήλωση ΥΝΑΝΠ κ. Γιάννη Πλακιωτάκη για την ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή 38 ν.μ. νότια ν. Ρόδου

Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή του Πολεμικού Ναυτικού, της Πολεμικής Αεροπορίας, άλλα και εμπορικών πλοίων που πλέουν στην περιοχή, συνεχίζουν τη μεγάλη προσπάθεια έρευνας και διάσωσης, που ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες, 38 ναυτικά μίλια νότια της

Άμεσες και δραστικές λύσεις από τον Αλεξανδράκη στις πτητικές διαθεσιμότητες

Στο άρθρο μας με τίτλο «Ποιος θα πετά τα εναέρια μέσα του Λιμενικού;;;» στις 27 Ιουλίου 2022, σχολιάζαμε ότι «…αν τα υπάρχοντα εναέρια μέσα (ΛΣ) τεθούν όλα σε ενέργεια κι αν το ΛΣ προμηθευτεί UAVs στο μέλλον, τότε (το έλλειμμα

Ενισχυμένη και μόνιμη παρουσία Ε.Α.Α.Λ.Σ. στο Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Α.Α.Λ.Σ Πειραιάς 10-08-2022 Με την παρούσα ανακοίνωση σας γνωστοποιούνται τα ακόλουθα: Η σημερινή ημέρα για την Ε.Α.Α.Λ.Σ. είναι ημέρα-σταθμός, καθώς το παρελθόν συναντιέται με το παρόν και με το μέλλον του Σώματος αφού η οικογένεια των Αποστράτων του ΛΣ