Ένστολο προσωπικό ΕΔ – ΣΑ: Τι προβλέπει η εγκύκλιος για τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους

Διευκρινήσεις σχετικά με τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εξέδωσε το αρμόδιο για την εκλογική διαδικασία, Υπουργείο Εσωτερικών. Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2023
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 34351
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

e-mail:[email protected]

ΠΡΟΣ:

 1. Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας
 2. Γενικά Επιτελεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας
 3. Αρχηγεία Ελληνικής Aστυνομίας, Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και Πυροσβεστικού Σώματος
  Διευθύνσεις Προσωπικού

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 480

ΘΕΜΑ: «Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι στρατιωτικών υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.»

 1. Σύμφωνα με το άρθρο 27 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ. 26/2012, Α΄ 57), οι στρατιωτικοί που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή καθώς και το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, που υπηρετούν σε τόπο διαφορετικό από αυτόν, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, ψηφίζουν στις γενικές βουλευτικές εκλογές, στον τόπο όπου υπηρετούν, μετά από εγγραφή τους σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
 2. Επισημαίνεται ότι οι κατηγορίες εκλογέων της παρ. 1 του άρθρου 27 του π.δ. 26/2012 δεν μπορούν να ψηφίζουν στον τόπο όπου υπηρετούν ως ετεροδημότες, δεδομένου ότι έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα είτε στο δήμο, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, είτε στον τόπο που υπηρετούν, βάσει των ειδικών εκλογικών καταλόγων.
 3. Οι ενέργειες που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 27 της εκλογικής νομοθεσίας αρχίζουν με την έναρξη της προεκλογικής περιόδου. Η προεκλογική περίοδος για τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 αρχίζει από την επόμενη της δημοσίευσης του διατάγματος διάλυσης της Βουλής [π.δ. 45/2023 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής.» (Α’ 99/22.4.2023)..
 4. Όπως ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 27 του π.δ. 26/2012, οι στρατιωτικές μονάδες και τα λοιπά σώματα που αναφέρονται στην παρ. 1 αυτού, υποχρεούνται να τηρούν και να ενημερώνουν συνεχώς τις καταστάσεις των υπηρετούντων σε αυτές. Οι καταστάσεις αυτές θα χρησιμοποιηθούν ως ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι, βάσει των οποίων οι εγγεγραμμένοι σε αυτούς θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές, στον τόπο που υπηρετούν.
  Στις καταστάσεις γράφονται, με μέριμνα και ευθύνη των διοικητών ή των προϊσταμένων κάθε μονάδας ή υπηρεσίας, οι στρατιωτικοί που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.
  Προϋπόθεση εγγραφής των ανωτέρω εκλογέων στις καταστάσεις, είναι η εγγραφή τους σε εκλογικό κατάλογο δήμου της Χώρας.
  Συνεπώς, στις καταστάσεις εγγράφονται όσοι από τους ανωτέρω εκλογείς τοποθετούνται με οποιοδήποτε τρόπο για την εκτέλεση υπηρεσίας αορίστου χρονικού διαστήματος ή διαστήματος μεγαλύτερου του μήνα, στη διοικητική περιφέρεια δήμου, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου δεν είναι εγγεγραμμένοι. Στην περίπτωση αυτή, είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν το δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένοι.
  Σημειώνεται ότι οι ως άνω καταστάσεις, που αρχικά συντάσσονται σε ένα αντίτυπο, πρέπει να φυλάσσονται με μεγάλη επιμέλεια από τις υπόχρεες υπηρεσίες και, σε κάθε περίπτωση μεταβολής προσωπικού (μετάθεσης, απόλυσης κ.λπ.), να ενημερώνονται συνεχώς και ανελλιπώς.
 5. Με την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, η ενημέρωση των καταστάσεων διακόπτεται.
  Διαγράφονται από αυτές όσοι δήλωσαν την πρόθεσή τους να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην παρ. 8 της παρούσας εγκυκλίου και υπογράφονται από τους οικείους προϊσταμένους ή διοικητές. Αμέσως μετά, οι καταστάσεις ανασυντάσσονται, κατ’ αλφαβητική σειρά και αντιγράφονται σε πέντε (5) αντίτυπα, υπογράφονται από τους οικείους προϊσταμένους ή διοικητές και σφραγίζονται από την υπηρεσία ή την μονάδα.
  Τα τέσσερα (4) αντίτυπα των καταστάσεων αυτών διαβιβάζονται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ημέρα έναρξης της προεκλογικής περιόδου, στον Πρόεδρο Πρωτοδικών της οικείας εκλογικής περιφέρειας, για επικύρωσή τους, κατά τη διαδικασία που ορίζουν οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 27 του π.δ.26/2012. Ταυτόχρονα, ένα αντίγραφο των παραπάνω καταστάσεων παραδίδεται στην αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα της έδρας του νομού, προκειμένου να εκτιμήσει τις αντίστοιχες ανάγκες κατά τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και την κατανομή των εκλογέων στα τμήματα αυτά.
  Ειδικά για το νομό Αττικής το αντίγραφο θα παραδοθεί στην Περιφέρεια Αττικής διότι, σύμφωνα με το άρθρο 132 του π.δ. 26/2012, αρμόδιος για την προπαρασκευή και διενέργεια εκλογών σε όλους τους Δήμους της Αττικής είναι ο Περιφερειάρχης Αττικής.
 6. Οι επικυρωμένες από το πρωτοδικείο καταστάσεις, που αποτελούν πλέον ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, αποστέλλονται αμέσως στην Περιφερειακή Ενότητα της έδρας του οικείου νομού, η οποία μεριμνά για την προώθησή τους στα εκλογικά τμήματα, όπου θα ψηφίσουν οι εκλογείς αυτοί. Μετά τη διενέργεια των εκλογών, οι παραπάνω υπηρεσίες ή μονάδες συνεχίζουν να τηρούν και να ενημερώνουν όμοιες καταστάσεις, σύμφωνα πάντα με το άρθρο 27 του π.δ. 26/2012.
 7. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να ενημερωθούν οι υπηρεσίες και μονάδες της αρμοδιότητάς σας, προκειμένου να εφοδιαστούν από τις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες με τον απαιτούμενο αριθμό αντιτύπων των ανωτέρω καταστάσεων και να επιμεληθούν της κατάρτισής τους.
 8. Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι, σε εκτέλεση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 27 του π.δ. 26/2012, έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. 15000/14.04.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός χρόνου και τρόπου υποβολής δήλωσης από τους στρατιωτικούς τους υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις βουλευτικές εκλογές και στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (Β΄ 973, ΑΔΑ: ΒΙΗΧΝ-66Μ), της οποίας αντίγραφο επισυνάπτεται στην παρούσα, προκειμένου να την κοινοποιήσετε στις αρχές, υπηρεσίες και μονάδες της αρμοδιότητάς σας, για την έγκαιρη και προσήκουσα εφαρμογή της. Η απόφαση αυτή έχει γενική εφαρμογή στις εκάστοτε βουλευτικές εκλογές και στις εκάστοτε εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
  Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 27 του π.δ. 26/2012, παρέχεται η δυνατότητα οι εκλογείς του άρθρου αυτού (στρατιωτικοί κ.λπ.) αντί να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο όπου υπηρετούν με ειδικές καταστάσεις, να το ασκήσουν στον τόπο, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι. Οι προϊστάμενοί τους μπορούν, ύστερα από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών, να τους χορηγήσουν σχετική έγκριση και ειδική άδεια απουσίας για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο, ο οποίος δεν συνυπολογίζεται στο χρόνο της κανονικής άδειας που δικαιούνται. Στο σημείο αυτό συνιστάται όπως στους εκλογείς αυτούς (στρατιωτικούς κ.λπ.) που θα δηλώσουν την πρόθεσή τους να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στους τόπους εγγραφής τους, να παρασχεθεί από τους οικείους προϊσταμένους και διοικητές τους η δυνατότητα αυτή, αν φυσικά δεν συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι που να υπαγορεύουν το αντίθετο. Επίσης, συνιστάται στους διοικητές ή προϊσταμένους υπηρεσιών που ενδεχομένως αντιμετωπίσουν, λόγω υπηρεσιακών αναγκών, δυσχέρειες στην ικανοποίηση των αιτημάτων των παραπάνω εκλογέων, να εξαντλήσουν τις δυνατότητες κάλυψης των υπηρεσιακών αναγκών πρωτίστως από πρόσωπα που είναι εκλογείς του τόπου όπου υπηρετούν και όπου χωρίς πρόβλημα μπορούν να ψηφίσουν.
 9. Οι εκλογείς του άρθρου 27 του π.δ. 26/2012 παραδίδουν, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ψηφοφορία, στην υπηρεσία τους το διαβατήριό τους.
  Η αναγνώρισή τους ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής, γίνεται με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας.
  Για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο εγγραφής τους αυτοί οι εκλογείς οφείλουν να προσκομίσουν από την υπηρεσία τους βεβαίωση ότι δεν έχουν εγγραφεί σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
 10. Τέλος, την παρούσα εγκύκλιο να την κοινοποιήσετε στις αρχές, υπηρεσίες και μονάδες της αρμοδιότητάς σας, μαζί με τις απαραίτητες οδηγίες για την εφαρμογή της.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Προεδρία της Δημοκρατίας
  Γραφείο Διοικητικών Υποθέσεων
 2. Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού
 3. Βουλή των Ελλήνων – Διεύθυνση Διοικητικού
 4. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
  Γραφείο Υπουργού
 5. Υπουργείο Δικαιοσύνης
  Γραφείο Υπουργού
 6. Υπουργείο Προστασίας του πολίτη
  Γραφείο Υπουργού
 7. Ελληνική Αστυνομία
  Κ.Α.Α/Δ.Γ.Α. – 1ο Τμήμα
 8. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
  Γραφείο Υπουργού
 9. Πρωτοδικεία της Χώρας
 10. Περιφερειακές Ενότητες

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
Γραφείο Γενικού Διευθυντή Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διεύθυνση Εκλογών

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Φρεγάτα «ΨΑΡΑ»: Η ολονύχτια μάχη απέναντι σε drones και βαλλιστικούς πυραύλους

Ήταν η πιο δύσκολη έως τώρα νύχτα για την φρεγάτα «ΨΑΡΑ» στον Κόλπο του Άντεν, με το πλοίο να βρίσκεται συνεχώς σε «κόκκινο» συναγερμό και το σύνολο του πληρώματος σε θέσεις μάχης, καθώς είχε να αντιμετωπίσει ένα μπαράζ επιθέσεων όχι μόνο

Η διάρκεια στον χρόνο αποδεικνύει την αξία της…(*)

Από την υπογραφή της Συνθήκης της Ουάσιγκτον στις 4 Απριλίου 1949 για την ίδρυση της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας, μέχρι και την προχθεσινή πανηγυρική Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον, η αποτροπή του τότε Σοβιετικού και νυν Ρωσικού επεκτατισμού αποτελούσε κοινή πρόκληση για

«Εδώ είναι άγριες οι θάλασσες»

Η πρώτη ειδοποίηση έφτασε το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουλίου. Ένα ακατάλληλο σκαρί γεμάτο ανθρώπους θαλασσόδερνε ανοιχτά της Γαύδου. Το επείγον σήμα βρήκε τον καπετάν Στράτο στη γέφυρα του επιβατηγού «Δασκαλογιάννης». Μετέφερε κοντά στα 400 άτομα, κυρίως τουρίστες, στο παράκτιο

Μετάβαση στο περιεχόμενο