«Για την STCW του μέλλοντος»

Η εξελισσόμενη εκτενής αναθεώρηση της Διεθνούς Σύμβασης και του Κώδικα STCW είναι ευκαιρία διαμόρφωσης των προτύπων εκπαίδευσης και στελέχωσης για τις επόμενες δεκαετίες

Μετάφραση-απόδοση κειμένου στα ελληνικά: «ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ»

Ο IMO έχει εκκινήσει «εκτενή αναθεώρηση» της ισχύουσας Διεθνούς Σύμβασης και του Κώδικα STCW.  Η διαδικασία αυτή είναι μέρος της δέσμευσης του Οργανισμού να διατηρεί τα κανονιστικά του κείμενα επίκαιρα, συναφή, κατάλληλα για το σκοπό που επιτελούν και ενημερωμένα, περιλαμβανομένων των Συμβάσεων, των Κωδίκων, των προγραμμάτων εκπαίδευσης και των εγκυκλίων του.  Για το λόγο αυτό, τα εν λόγω κείμενα είτε τροποποιούνται τακτικά, είτε υπόκεινται σε εκτενή αναθεώρηση, όποτε αυτή κρίνεται αναγκαία.

Η ναυτιλία αναγνωρίζεται ως ένας παγκοσμιοποιημένος κλάδος με αυξημένη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού της.  Γι’ αυτό απαιτείται κανονιστικό πλαίσιο παγκόσμιας εμβέλειας που θα διέπει τα πρότυπα ικανότητας και τις απαιτήσεις πιστοποίησης των περίπου 3 εκατομμυρίων ναυτικών, που εργάζονται στο διεθνή εμπορικό στόλο. Κι αυτό, επειδή οι περισσότεροι ναυτικοί εργάζονται σε πλοία με σημαία χώρας διαφορετικής από τη χώρα που τους εκπαίδευσε και τους εφοδίασε με αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας.  Το υπόψη κανονιστικό πλαίσιο παγκόσμιας εμβέλειας προβλέπεται από τη ΔΣ STCW του ΙΜΟ, που εφαρμόζεται για πάνω από 40 χρόνια.

Παραδοσιακά, η ναυτική εκπαίδευση ήταν ζήτημα εθνικού κύρους, με αποτέλεσμα η εξέλιξη και ανάπτυξή της να παραλλάσσει μεταξύ των κρατών, ανάλογα με τις εθνικές απαιτήσεις και περιστάσεις.  Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1970, το πλαίσιο ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διέφερε σημαντικά μεταξύ κρατών, ανάλογα με τα πρότυπα που τα κράτη θέσπιζαν κατά καιρούς.  Οι διαφορές περιλάμβαναν τόσο το περιεχόμενο όσο και τη διάρθρωση των προγραμμάτων ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.  Η εμφάνιση της στελέχωσης τύπου «ανοιχτό νηολόγιο» προκάλεσε την ανάγκη διεθνούς εναρμόνισης των προτύπων, που τελικά οδήγησαν στην ανάπτυξη της Διεθνούς Σύμβασης «για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών (STCW)1978.  Σημαντικές αναθεωρήσεις της επήλθαν το 1995 και το 2010 (γνωστές ως «Manila amendments»).

STCW 1978 – MK I

Ως το 1978 τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών από αξιωματικούς και ναύτες αποφασίζονταν από κάθε κράτος χωριστά, χωρίς πολλές αναφορές για το τι συνέβαινε σε άλλες επικράτειες.  Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να διαφέρουν αισθητά τα πρότυπα και οι διαδικασίες, παρόλο που η ναυτιλία ήταν ανέκαθεν κι εξακολουθεί να είναι ένας κατεξοχήν παγκοσμιοποιημένος διεθνής κλάδος οικονομικής δραστηριότητας.

Η Διεθνής Σύμβαση «για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών (STCW) 1978 υιοθετήθηκε στις 7 Ιουλίου 1978, κατόπιν διπλωματικής διάσκεψης, ενώ άρχισε να εφαρμόζεται στις 28 Απριλίου 1984.

Ο σκοπός της Δ.Σ. STCW 1978 ήταν η θέσπιση βασικών προτύπων ναυτικής εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών για τους ναυτικούς σε διεθνές επίπεδο.  Η Σύμβαση θέσπισε το σύνολο των ελάχιστων προτύπων, που τα κράτη οφείλουν είτε να τα εφαρμόζουν, είτε να τα κάνουν πιο αυστηρά.  Μέχρι το Δεκέμβριο 2000, η Δ.Σ. STCW αριθμούσε 135 συμβεβλημένα κράτη, που αντιστοιχούσαν στο 96% του παγκοσμίου τονάζ πλοίων.

Οι τεχνικού περιεχομένου διατάξεις της Δ.Σ. STCW 1978 περιλήφθηκαν σε έξι κεφάλαια στο παράρτημα της Σύμβασης.

 • Κεφάλαιο I, Γενικές διατάξεις,
 • Κεφάλαιο II, Τμήμα καταστρώματος,
 • Κεφάλαιο III, Τμήμα μηχανής,
 • Κεφάλαιο IV, Τμήμα ραδιοεπικοινωνίας,
 • Κεφάλαιο V, Ειδικές απαιτήσεις για δεξαμενόπλοια και,
 • Κεφάλαιο VI, επάρκεια στη χρήση σωστικών μέσων. Οι τροποποιήσεις του 1991 αφορούσαν το GMDSS. Υιοθετήθηκαν με την Απόφαση ΜSC.21 (59) και τέθηκαν σε εφαρμογή το Δεκέμβριο 1992.
 • Οι τροποποιήσεις του 1994 αφορούσαν ειδικές απαιτήσεις κατάρτισης για προσωπικό εργαζόμενο στα δεξαμενόπλοια. Υιοθετήθηκαν με την Απόφαση MSC. 33 (63) και τέθηκαν σε εφαρμογή τον Ιανουάριο 1996.

 STCW 1995 – MK II

Η πρώτη εκτενής αναθεώρηση της Σύμβασης πραγματοποιήθηκε το 1995 σε ανταπόκριση αφενός της προφανούς ανάγκης επικαιροποίησής της αλλά και λόγω επικρίσεων ότι χρησιμοποιούνται πολλές «αόριστες» εκφράσεις στο κείμενο, όπως «κατά την κρίση της Διοίκησης», που είχαν ως συνέπεια τη διαφορετική ερμηνεία των διατάξεών της.  Άλλες επικρίσεις αφορούσαν το γεγονός ότι η Σύμβαση ουδέποτε είχε καθολική εφαρμογή, ούτε επέβαλε αυστηρές υποχρεώσεις στα συμβαλλόμενα μέρη της αναφορικά με την συμμόρφωσή τους.

Σημαντική πτυχή της αναθεωρημένης Σύμβασης ήταν η αλλαγή του περιεχομένου του παραρτήματος σε κανονισμούς υποδιαιρούμενους σε οκτώ κεφάλαια. Η αλλαγή αυτή εξάλειψε το ζήτημα όπου αρκετές χώρες θεωρούσαν το παράρτημα ως ένα σύνολο οδηγιών υποχρεωτικής εφαρμογής, ενώ κάποιες άλλες τις θεωρούσαν ως ένα σύνολο συστάσεων προαιρετικής εφαρμογής, που η εφαρμογή τους θα μπορούσε να αγνοηθεί.  Με την μετατροπή τους σε «κανονισμούς», δεν υπήρχε πια αμφιβολία πως η συμμόρφωση των Διοικήσεων με το παράρτημα ήταν πλέον υποχρεωτική.

Δημιουργήθηκε, επίσης, ένας νέος Κώδικας STCW, διαρθρωμένος σε οκτώ κεφάλαια που αντιστοιχούν στα ισάριθμα κεφάλαια της Σύμβασης. Ο Κώδικας θέτει τα ελάχιστα πρότυπα ικανότητας των ποντοπόρου προσωπικού, που παρατίθενται σε αρκετούς πίνακες. Ο Κώδικας καταλαμβάνει δύο μέρη: το Μέρος Α’ που είναι υποχρεωτικής εφαρμογής και το Μέρος B’ που αποτελεί ένα σύνολο κατευθυντηρίων οδηγιών και συστάσεων, συμβουλευτικής φύσης.

Άλλη μια σημαντική μεταβολή που επήλθε ήταν ότι τα κράτη που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης ήταν υποχρεωμένα να υποβάλουν στον ΙΜΟ λεπτομερή πληροφόρηση για τα διοικητικά μέτρα που έλαβαν για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους, αλλά και να υποβληθούν σε ανεξάρτητη αξιολόγηση των προγραμμάτων ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των διαδικασιών πιστοποίησης και άλλων στοιχείων.  Ήταν η πρώτη φορά που ο ΙΜΟ έλαβε μέτρα συμμόρφωσης και εφαρμογής του νομοθετικού κεκτημένου του – γενικά, η εφαρμογή του επαφίεται στα κράτη της σημαίας, ενώ ο έλεγχος από τα κράτη του λιμένα (Port State Control) λειτουργεί για διασφάλιση της συμμόρφωσης.

Οι πληροφορίες αξιολογούνται από επιτροπές εμπειρογνωμόνων, που υποδεικνύονται από τα συμβαλλόμενα μέρη της Δ.Σ. STCW, οι οποίες υποβάλλουν τα πορίσματά τους στο Γενικό Γραμματέα του IMO.  Εκείνος με τη σειρά του ενημερώνει την Επιτροπή Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (Maritime Safety Committee MSC) για τα κράτη μέλη που συμμορφώνονται πλήρως με τη Σύμβαση. Εν συνεχεία η MSC συντάσσει κατάλογο των συμβαλλομένων μερών που συμμορφώνονται με τις τροποποιήσεις του 1995.  Ο πρώτος κατάλογος χωρών που πληρούσαν την απαίτηση αυτή εγκρίθηκε από την MSC το Δεκέμβριο 2000.

Οι τροποποιήσεις του 1995 τέθηκαν σε ισχύ την 1 Φεβρουαρίου 1997.  Ωστόσο, μέχρι την 1 Φεβρουαρίου 2002, τα συμβαλλόμενα κράτη μέλη μπορούσαν να εκδώσουν, να αναγνωρίσουν και να επικυρώσουν πιστοποιητικά ναυτικών που η εκπαίδευσή τους ξεκίνησε πριν την 1 Αυγούστου 1998.

Μετά την πρώτη εκτενή αναθεώρηση, εγκρίθηκε μια σειρά τροποποιήσεων της Σύμβασης, που περιλάμβαναν την εκπαίδευση για στελέχη προσωπικού επιβατηγών πλοίων το 1999 και το 2003 τροποποιήσεις του Κώδικα, που αφορούσαν την ασφαλή έχμαση, φόρτωση και εκφόρτωση χύδην φορτίων.

STCW 2010 – Manila Amendments – MK III

Η επόμενη εκτενής αναθεώρηση έγινε 15 χρόνια μετά την πρώτη, με την υιοθέτηση το 2010 των τροποποιήσεων της Manila, που επήλθαν στη Δ.Σ. και τον Κώδικα STCW.  Οι τροποποιήσεις αυτές τέθηκαν σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2012 με τη διαδικασία της σιωπηρής αποδοχής – δηλαδή, αποδοχή υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει αντίρρηση.  Αυτές απέβλεπαν στον εκσυγχρονισμό της Σύμβασης και του Κώδικα με τις επίκαιρες εξελίξεις στον κλάδο και την ενίσχυση της δυνατότητάς τους να αντιμετωπίσουν ζητήματα που αναμένεται να προκύψουν στο ορατό μέλλον.

Υπάρχουν αρκετές σημαντικές αλλαγές που έγιναν σε κάθε κεφάλαιο της Σύμβασης και του Κώδικα, που περιλαμβάνουν:

 • Μέτρα για την πρόληψη δολίων πρακτικών που σχετίζονται με αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας
 • Απαιτήσεις για τις ώρες εργασίας και ανάπαυσης
 • Νέες απαιτήσεις για την πρόληψη κατάχρησης ναρκωτικών φαρμάκων και οινοπνεύματος
 • Επικαιροποιημένα πρότυπα σχετικά με την ιατρική καταλληλόλητα
 • Απαιτήσεις πιστοποίησης ναυτών
 • Απαιτήσεις σχετικά με την εκπαίδευση σε σύγχρονες τεχνολογίες, όπως π.χ. το ECDIS (ηλεκτρονικοί χάρτες)
 • Απαιτήσεις για εκπαιδεύσεις στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και κατάρτιση σε θέματα ηγεσίας και ομαδικής εργασίας
 • Κατάρτιση και πιστοποίηση ηλεκτρο-τεχνικών αξιωματικών
 • Επικαιροποίηση απαιτήσεων ικανότητας προσωπικού εργαζόμενου σε κάθε τύπο δεξαμενοπλοίων, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων για δεξαμενόπλοια υγροποιημένου αερίου
 • Απαιτήσεις για κατάρτιση σε θέματα φυσικής ασφάλειας, ως και πρόνοιες διασφάλισης επαρκούς κατάρτισης των ναυτικών ώστε να ανταπεξέλθουν σε πειρατική επίθεση στο πλοίο τους
 • Χρήση σύγχρονης μεθοδολογίας κατάρτισης, περιλ. της εξ αποστάσεως και της διαδικτυακής διδασκαλίας
 • Κατευθυντήριες οδηγίες κατάρτιση προσωπικού εργαζόμενου σε πλοία ναυσιπλοούντα σε πολικά ύδατα
 • Κατευθυντήριες οδηγίες κατάρτισης προσωπικού χειριζόμενου συστήματα Dynamic Positioning Systems.

 Πρόταση για εκτενή αναθεώρηση της Διεθνούς Σύμβασης STCW  – MK IV

Ήδη από το 2016, ορισμένα κράτη μέλη και ΜΚΟ υπέβαλαν στην Υπο-Επιτροπή για το Ανθρώπινο Στοιχείο, την Κατάρτιση και την Τήρηση Φυλακών (Human Element, Training and Watchkeeping – HTW sub-committee) και στην MSC του ΙΜΟ προτάσεις-αιτήματα για καθολική και εκτενή αναθεώρηση της Δ.Σ. STCW.  Μετά από πρόταση, επικεφαλής της οποίας τέθηκε η Αυστραλία, η Επιτροπή Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας συμφώνησε στην 105η σύνοδό της την έναρξη εκτενούς αναθεώρησης της Δ.Σ. και του Κώδικα STCW 1978, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2026.  Η Υπο-Επιτροπή έλαβε εντολή να καταγράψει το εύρος του έργου που πρέπει να καταβληθεί, εντοπίζοντας τους ειδικούς τομείς που πρέπει να καλυφθούν και να καταρτίσει τον οδικό χάρτη υλοποίησης που θα υποβληθεί στην MSC για εξέταση.

Οι αποχρώντες λόγοι για την ως άνω πρόταση περιλάμβαναν ενδεικτικά:

 • Την άποψη ότι η αναθεώρηση του 2010 ήταν μάλλον μια «τακτοποίηση» παρά μια εκτενής αναθεώρηση
 • Τις μεγάλες τεχνολογικές εξελίξεις στην πληροφορική, στις επικοινωνίες και την ψηφιοποίηση και την εγκατάσταση νέο εξοπλισμού στα πλοία
 • Η κυνερνοασάλεια και οι συναφείς κίνδυνοι
 • Οι διεξαγόμενες συζητήσεις περί αυτόνομης ναυσιπλοΐας, το βαθμό των εν πλω αυτοματισμών και οι επιπτώσεις τους στη ναυτική εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Οι εκπομπές αερίων ρύπων του θερμοκηπίου (GHG emissions), η απανθρακοποίηση, τα εναλλακτικά καύσιμα και οι επιπτώσεις τους στη ναυτική εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Η πρόοδος σε τεχνολογίες εκμάθησης όπως η προσομοίωση και η εικονική πραγματικότητα
 • Η διάρκεια και η ποιότητα της εν πλω κατάρτισης, περιλ. της κατάρτισης ηλεκτρο-τεχνικού προσωπικού
 • Πρότυπα ποιότητας για ιδρύματα ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Η ανάγκη καταπολέμησης της σεξουαλικής επιθετικότητας και της σεξουαλικής παρενόχλησης (sexual assault and sexual harassment – SASH).

Αρκετά κράτη μέλη και οργανώσεις υπέβαλαν προτάσεις αναθεώρησης του Κώδικα STCW στην 9η σύνοδο της Υπο-Επιτροπής HTW της MSC του ΙΜΟ το 2023, οι οποίες εξετάσθηκαν στο πλαίσιο ομάδας εργασίας.  Επίσης, η Υπο-Επιτροπή HTW συμφώνησε στη συγκρότηση Ομάδας Αλληλογραφίας (Correspondence Group – CG) για να συνεχίσει τις συνομιλίες και να αναζητήσει τις απόψεις των κρατών μελών και των οργανώσεων που συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις του ΙΜΟ.  Το αποτέλεσμα των εν λόγω διεργασιών θα παρουσιαστεί στην προσεχή 10η σύνοδο της Υπο-Επιτροπής HTW, που προγραμματίζεται να διεξαχθεί το Φεβρουάριο 2024.

Μετάφραση-απόδοση κειμένου στα ελληνικά: «ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ»

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το νέο επίλεκτο σώμα του αμερικανικού στρατού: «Δοκιμάζονται οι αντοχές του ανθρώπου» (vid)

Στο ανελέητο κρύο της Αλάσκας, ο στρατός των ΗΠΑ σφυρηλατεί μια νέα γενιά στρατιωτών ικανών να ευδοκιμήσουν στα πιο σκληρά περιβάλλοντα. Μέσα σε ανέμους που παγώνουν τα κόκκαλα και θερμοκρασίες που μπορεί να πέσουν σε ιστορικά χαμηλά, οι στρατιώτες δοκιμάζονται με τρόπους που υπερβαίνουν την παραδοσιακή στρατιωτική

Εργοδότης παρακολουθούσε με GPS το εταιρικό ΙΧ υπαλλήλου του

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) δέχθηκε την καταγγελία πρώην εργαζομένου σε θέση υπαλλήλου – πωλητή, σύμφωνα με την οποία τα προσωπικά δεδομένα του είχαν τύχει παράνομης επεξεργασίας μέσω του συστήματος γεωεντοπισμού (GPS), που λειτουργούσε σε όχημα το οποίο

Ευχάριστα νέα για όσους έχουν οφειλές στο Δημόσιο, για ποιους έρχεται «ψαλίδι» στην παρακράτηση

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό από το 70% που ανέρχεται σήμερα το ποσοστό παρακράτησης θα μειωθεί κάτω από 50%. Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση που κάποιος χρειάζεται ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο για παράδειγμα, αντί να παρακρατηθεί ποσοστό 70%

Μουσεία και Αρχαιολογικοί χώροι: Ελεύθερη η είσοδος σήμερα, Κυριακή 3 Μαρτίου

Ελεύθερη είναι η είσοδος σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους που υπάγονται στο υπουργείο Πολιτισμού σήμερα, Κυριακή 3 Μαρτίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη καθώς αποτελεί την πρώτη Κυριακή του μήνα, ενώ είναι η τελευταία Κυριακή με δωρεάν είσοδο για την τρέχουσα χειμερινή περίοδο, που λήγει στις 31 Μαρτίου. Υπενθυμίζεται

Μετάβαση στο περιεχόμενο