Η “δικαστική μάχη” του υποχρεωτικού εμβολιασμού συνεχίζεται: Η νέα απόφαση του ΣτΕ για το προσωπικό της ΕΜΑΚ

Απέρριψε την αίτηση ακυρώσεως που είχε κατατεθεί, μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σχετικής πράξης του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Αρνητική υπήρξε η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), το οποίο απέρριψε την αίτηση ακύρωσης σχετικά με την προσφυγή για την πράξη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος με την οποία επιβαλλόταν ο υποχρεωτικός εμβολιασμός στο προσωπικό της ΕΜΑΚ.

Ειδικότερα, όπως έκρινε το Ανώτατο Δικαστήριο «κατόπιν της δημοσίευσης της προσβαλλομένης πράξης του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θεραπεύθηκε η πλημμέλειά της που είχε αυτεπαγγέλτως διαγνωσθεί με την ΣτΕ Ολομ. 1400/2022».

Όπως σημειώνεται με «την ΣτΕ Ολομ. 754/2023, που εκδόθηκε σε συνέχεια της εν μέρει οριστικής και εν μέρει προδικαστικής ΣτΕ Ολομ. 1400/2022 επί αιτήσεως ακυρώσεως υπαλλήλων των Ε.Μ.Α.Κ. κατά πράξης του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος με θέμα «Εμβολιασμός Υπαλλήλων που υπηρετούν στις Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.)», κρίθηκε ότι μετά τη δημοσίευση, καθ’ ο μέρος κρίθηκε εκτελεστή, της προσβαλλομένης πράξης του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός της προθεσμίας που είχε ταχθεί στη Διοίκηση με την ΣτΕ Ολομ. 1400/2022, η Διοίκηση εκπλήρωσε προσηκόντως την, συγκεκριμένη και περιορισμένου περιεχομένου, υποχρέωση ενέργειας που της είχε ταχθεί με την προαναφερθείσα 1400/2022 απόφαση του Δικαστηρίου και, συνεπώς, θεραπεύθηκε η πλημμέλεια της προσβαλλομένης πράξης, η οποία είχε αυτεπαγγέλτως διαγνωσθεί με την εν λόγω 1400/2022 απόφαση του Δικαστηρίου».

“Δικαστική μάχη” εμβολιασμών

Pixabay

Απορρίπτει τους ισχυρισμούς των προσφεύγοντων

Παράλληλα, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε πως «δεν στερούνται οι αιτούντες έννομης προστασίας, όπως αβασίμως υποστήριζαν, διότι δύνανται να υποβάλλουν τα νεότερα επιστημονικά και ιατρικά έγγραφα στοιχεία που στηρίζουν τους ανωτέρω ισχυρισμούς τους στη Διοίκηση, η οποία, όπως έχει κριθεί (βλ. σκέψεις 12 και 19 της ΣτΕ Ολομ. 1400/2022), υποχρεούται, λόγω της φύσης του μέτρου και των συνεπειών του, να επαναξιολογεί περιοδικώς τη ρύθμιση, υπό το φως των διαρκώς εξελισσόμενων επιστημονικών παραδοχών για την αξία, την αποτελεσματικότητα και τις συνέπειες των διαθέσιμων εμβολίων κατά του κορωνοϊού και την πορεία της πανδημίας σε συνδυασμό με τις επιχειρησιακές ανάγκες των εν λόγω νευραλγικής σημασίας υπηρεσιών των ΕΜΑΚ, δεν κωλύεται δε και να άρει αυτήν με νεότερη πράξη.

Περαιτέρω, κρίθηκε από το ΣτΕ ότι «οι προβαλλόμενοι με το κατατεθέν, μετά από τη συζήτηση της υπόθεσης, υπόμνημα των αιτούντων ισχυρισμοί που αφορούσαν την εσωτερική νομιμότητα της προσβαλλόμενης πράξης ήταν απορριπτέοι ως απαράδεκτοι, διότι με αυτούς οι αιτούντες επανέρχονταν επί των προβληθέντων με το δικόγραφο της αίτησης ακυρώσεως λόγων, οι οποίοι είχαν απορριφθεί οριστικώς με την ΣτΕ Ολομ. 1400/2022, έπλητταν δε πράγματι τις αιτιολογίες της απόφασης αυτής, με τις οποίες αντιμετωπίστηκαν οι ανωτέρω λόγοι με βάση τα επιστημονικά και επιδημιολογικά στοιχεία, τα κρατούντα κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του επίμαχου μέτρου και επέλευσης των δυσμενών για τους αιτούντες συνεπειών. Ακολούθως, κρίθηκε ότι οι προβαλλόμενοι με το ανωτέρω υπόμνημα ισχυρισμοί των αιτούντων ότι  νεότερα του χρόνου λήψης και εφαρμογής του μέτρου ιατρικά και επιδημιολογικά δεδομένα καθιστούσαν ήδη μη νόμιμη την προσβαλλόμενη πράξη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, ήταν απορριπτέοι ως απαράδεκτοι και για τον λόγο ότι προβάλλονταν, το πρώτον, ενώπιον του Δικαστηρίου, χωρίς να έχουν προηγουμένως υποβληθεί στη Διοίκηση προκειμένου να αξιολογηθούν ουσιαστικώς από αυτήν ενόψει και της ανάγκης εξασφάλισης της αδιάλειπτης και ακώλυτης επιχειρησιακής λειτουργίας των Ε.Μ.Α.Κ. και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας, που απετέλεσαν, άλλωστε, την αιτιολογία έκδοσης της προσβαλλόμενης πράξης».

“Δικαστική μάχη” εμβολιασμών

Pixabay

“Δικαστική μάχη” εμβολιασμών: Δεν στερήθηκαν έννομη προστασία

Κρίθηκε ότι «οι προβαλλόμενοι με το υπόμνημα των αιτούντων ισχυρισμοί έθεταν ζητήματα τα οποία, έχοντας κριθεί οριστικώς και αμετακλήτως και όχι υπό «προϋπόθεση», εξέφευγαν του αντικειμένου της δίκης και δεν ηδύναντο να εξετασθούν, εκ νέου, από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, ούτε, ως εκ τούτου, υπήρχε έδαφος έκδοσης προδικαστικής απόφασης. Στη συνέχεια δε κρίθηκε ότι δεν στερούνται οι αιτούντες έννομης προστασίας, όπως αβασίμως υποστήριζαν, διότι δύνανται να υποβάλλουν τα νεότερα επιστημονικά και ιατρικά έγγραφα στοιχεία που στηρίζουν τους ανωτέρω ισχυρισμούς τους στη Διοίκηση, η οποία, όπως έχει κριθεί (βλ. σκέψεις 12 και 19 της ΣτΕ Ολομ. 1400/2022), υποχρεούται, λόγω της φύσης του μέτρου και των συνεπειών του, να επαναξιολογεί περιοδικώς τη ρύθμιση, υπό το φως των διαρκώς εξελισσόμενων επιστημονικών παραδοχών για την αξία, την αποτελεσματικότητα και τις συνέπειες των διαθέσιμων εμβολίων κατά του κορωνοϊού και την πορεία της πανδημίας σε συνδυασμό με τις επιχειρησιακές ανάγκες των εν λόγω νευραλγικής σημασίας υπηρεσιών των Ε.Μ.Α.Κ., δεν κωλύεται δε και να άρει αυτήν με νεότερη πράξη».

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκαν κατά 4,3% οι ελληνικές εξαγωγές τον Απρίλιο

Σταμάτησε τον Απρίλιο η διαρκής ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών, οι οποίες κατέγραφαν άνοδο για 26 διαδοχικούς μήνες, από τον Φεβρουάριο του 2021 μέχρι τον Μάρτιο του 2023 (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών). Τον Απρίλιο του 2023 οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 4,3%

Τα σχέδια των κολοσσών της κρουαζιέρας για την Eλλάδα

Eίναι η χώρα, η οποία εγκαίρως υιοθέτησε τα υγειονομικά πρωτόκολλα το 2021 και έδωσε τη δυνατότητα επανεκκίνησης του κλάδου, γεγονός που σταμάτησε την οικονομική αιμορραγία των εταιριών. Kαι αυτό το αναγνωρίζουν όλοι και το επιβραβεύουν εντάσσοντας την χώρα μας στα

Έβρος: Τούρκοι απομάκρυναν μετανάστες από νησίδα κοντά στη Ν. Βύσσα

Ένα ακόμα περιστατικό που επιβεβαιώνει την κινητικότητα στον Έβρο τα τελευταία 24ωρα σημειώθηκε κοντά στη Νέα Βύσσα. Στην περιοχή της Νέας Βύσσας υπήρξε η πληροφορία ότι συγκεντρώθηκαν περίπου 300 μετανάστες σε νησίδα στον Έβρο ποταμό. Οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν την τουρκική πλευρά ότι οι μετανάστες βρίσκονται σε τουρκικό έδαφος

Ένα ηλεκτρικό κρουαζιερόπλοιο με γιγαντιαία ηλιακά πανιά πρόκειται να δρομολογηθεί το 2030

Η εταιρεία κρουαζιέρας περιπέτειας Hurtigruten Norway αποκάλυψε σήμερα τα σχέδια για ένα ηλεκτρικό κρουαζιερόπλοιο με μηδενικές εκπομπές ρύπων και αναδιπλούμενα πανιά που καλύπτονται από ηλιακούς συλλέκτες, το οποίο πρόκειται να αποπλεύσει το 2030. Η εταιρεία διαθέτει σήμερα έναν στόλο οκτώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο