Η ΠΟΕΠΛΣ στην Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων για ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα

Ζητήματα ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού καθεστώτος των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συζητήθηκαν την Παρασκευή 22/7 κατά τη συνάντηση της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. με την Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα. Παυλίνα Καρασιώτου και ειδικών συμβούλων του υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Κατά τη συζήτηση κάναμε σαφές ότι η εφαρμογή των μνημονιακών νόμων διαμόρφωσαν μία άνιση πραγματικότητα για το ασφαλιστικό καθεστώς ενώ τα νέα εργασιακά δεδομένα, που βιώνουν τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,  θα πρέπει να αποτυπωθούν σε ένα δικαιότερο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς θεωρώντας ως δεδομένο ότι η όποια ασφαλιστική-συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα γόνιμου διαλόγου και προς όφελος των εργαζομένων.

Επισημάναμε ότι πρωταρχικό ζήτημα για μας αποτελεί η κατάργηση του άρθρ. 20 του ν.3865/10 επαναφέροντας το καθεστώς των ένστολων στην πρότερη κατάσταση, παράλληλα να ληφθούν επιτέλους υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες άσκησης των καθηκόντων μας ως εργαζόμενοι στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και να αποκατασταθεί η ζημιά, που υπέστησαν στο παρελθόν τα ασφαλιστικά ταμεία μέσω του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων και αναδιάταξης του Ελληνικού χρέους (PSI).

Παρόλα αυτά ακόμη και στο υφιστάμενο καθεστώς μπορούν να επέλθουν τροποποιήσεις τέτοιες, που θα θεραπεύσουν αδικίες, θα διορθώσουν παραλείψεις και θα επιφέρουν σημαντικές αλλαγές, που θα δηλώνουν την πρόθεση για βελτιώσεις και κυρίως δίχως αυτές να φέρουν καμία επιβάρυνση και δημοσιονομικό κόστος.

Τα παρακάτω ζητήματα, που τέθηκαν από την πλευρά μας αφορούν διορθωτικές ρυθμίσεις ή παραλείψεις προηγούμενων ασφαλιστικών νόμων.

Συγκεκριμένα:

  1. Η μείωση του κόστους εξαγοράς του συντάξιμου χρόνου κατά τρία (3) έτη με παράλληλη επέκταση των διατάξεων προσαύξησης και για τους καταταγέντες μετά το 1995.

Με τον νόμο  ν. 3865/2010 δημιουργήθηκε χάσμα ανάμεσα σε όσους μέχρι την 1-1-2015 είχαν συμπληρώσει 24,5 έτη υπηρεσίας και σε αυτούς, πού  υποχρεώθηκαν να εργαστούν μέχρι τη συμπλήρωση 40 ετών πραγματικής υπηρεσίας.

Παρότι επεκτάθηκε η δυνατότητα προσαύξησης του συντάξιμου χρόνου κατά τρία (3) έτη σε όσους έχουν καταταγεί από την 01/01/1993 μέχρι και την 31/12/1995 και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από την 1/1/2015 και μετά, με την καταβολή της προβλεπόμενης εισφοράς για τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών συντάξιμης υπηρεσίας το διαμορφωμένο  κόστος του 20% επί των μηνιαίων αποδοχών καθιστά την αναγνώριση των ετών αυτών αποτρεπτική, μη συμφέρουσα και στην πράξη ανεφάρμοστη.

Η Ομοσπονδίας μας επί του θέματος ζήτησε:

  • τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για την εξαγορά της 3ετίας.
  • την παροχή δυνατότητας εξαγοράς με αύξηση του αριθμού των δόσεων.
  • την επέκταση της δυνατότητας αναγνώρισης των ετών αυτών και στα υπόλοιπα στελέχη του Λιμενικού, που μέχρι σήμερα δεν έχουν αυτή την δυνατότητα.

Η κα Καρασιώτου μας δήλωσε για το ζήτημα ότι η ρύθμιση είναι οριζόντια και κοινή για όλους τους εργαζόμενους δημόσιου τομέα και η όποια αλλαγή θα εξεταστεί σε συνάρτηση με τη γενικότερη κατάσταση του ασφαλιστικού συστήματος.

  1. Την υπαγωγή των πληρωμάτων των Περιπολικών Λ.Σ. στις συνταξιοδοτικές διατάξεις των Ειδικών Δυνάμεων και Μονάδων (διπλά εξάμηνα).

Σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, στα πληρώματα, που υπηρετούν στα Περιπολικά του Λιμενικού Σώματος, δεν παρέχεται η δυνατότητα υπολογισμού του χρόνου υπηρεσίας τους ως διπλού, με αποτέλεσμα, παρά το γεγονός, ότι οι συνθήκες παροχής της εργασίας τους είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες και δυσχερείς, να μην έχουν το εν λόγω ασφαλιστικό δικαίωμα.

Λαμβανομένης υπόψη της δυσχέρειας αυτής αλλά και της επικινδυνότητας της εργασίας των Πληρωμάτων, θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη η επέκταση της δυνατότητας αναγνώρισης διπλών εξαμήνων και στα εν λόγω στελέχη.

Η κα Γενική μας δήλωσε ότι το ζήτημα θα πρέπει να εκκινήσει από το ΥΝΑΝΠ και ακολούθως να ενεργήσει το Υπουργείο Εργασίας.

  1. Η επέκταση στο σύνολο των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της δυνατότητας υπολογισμού πραγματικής υπηρεσίας στο διπλάσιο.

Τα στελέχη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. με τις υφιστάμενες διατάξεις, προκειμένου να δικαιούνται τα χρόνια στο διπλάσιο θα έπρεπε κατά της διάρκεια της σταδιοδρομίας τους να υπηρετήσουν σε μονάδες, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του άρθρ. 3 του Ν.Δ. 142/1974 (άρθρ. 40 παρ. 5 του πδ 169/2007 – Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων).

Υπάρχουν ωστόσο μια σειρά από στελέχη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. που δεν τους περιλαμβάνει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, όπως χαρακτηριστικά συμβαίνει με τα στελέχη που υπηρετούν στα Κέντρα Διαχείρισης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (VTS) τα οποία παρότι υπάγονται σε Κεντρικά Λιμεναρχεία όπου το δικαίωμα αυτό υφίσταται.

Επιπρόσθετα όπως είναι γνωστό, όλα τα στελέχη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. συμμετέχουν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή, διατίθενται, αποσπώνται και μετακινούνται και εκτελούν υπηρεσία υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους καλύπτοντας οργανικά κενά στα Πλωτά περιπολικά σκάφη και στην αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος στο κυρίως ανατολικό Αιγαίο και σε ενίσχυση των μέτρων τάξης όπου απαιτείται ανεξάρτητα εάν έχουν οργανικές θέσεις στις περιγραφόμενες από το πδ 169/07 μονάδες ή μη.

Η κα Καρασιώτου μας ενημέρωσε ότι ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διενεργούν προβολές επί του θέματος, οι οποίες σύντομα θα έχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα για τα οποία θα ενημερωθούμε.

  1. Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετά την 1.1.2011 κατατασσόμενων, οι οποίοι υπάγονται στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3865/2010 τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, που κατετάγησαν μετά την 1.1.2011, υπάγονται στις κοινές διατάξεις του ΙΚΑ [ΕΦΚΑ].

Για την Ομοσπονδίας το σύνολο των στελεχών, παρέχουν τις ίδιες ακριβώς υπηρεσίες, αντιμετωπίζουν τους ίδιους κινδύνους και η διαφοροποίηση του ασφαλιστικού τους καθεστώτος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί δικαιολογημένη.

Μετά ταύτα, θεωρούμε, ότι και οι εν λόγω συνάδελφοί μας πρέπει να εξομοιωθούν πλήρως ασφαλιστικά με τα στελέχη, που κατετάγησαν πριν την 1-1-2011.

Η κα Γενική ταυτίσθηκε με την άποψή μας ωστόσο μας ενημέρωσε ότι δεν έχουν εκκινήσει πιθανές αλλαγές στην κατεύθυνση της ομογενοποίησης του ασφαλιστικού συστήματος.

  1. Αναγνώριση πλασματικού χρόνου τέκνων.

Με βάση το ισχύον καθεστώς, στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δεν παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου τέκνων, όπως συμβαίνει με όλους τους ασφαλισμένους όπως συμβαίνει στον υπόλοιπο Δημόσιο τομέα. Η εν λόγω δυσμενής διάκριση είναι παντελώς αναιτιολόγητη και επιβάλλεται άμεσα η αποκατάσταση του δικαιώματος αυτού.

Η κα Γενική Γραμματέας μας ενημέρωσε ότι οι καταταγέντες από το 1-1-2011 έχουν το δικαίωμα το πλασματικού χρόνου τέκνων ωστόσο θα εξεταστεί η επέκταση του δικαιώματος και σε καταταγέντες προ 2011.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Η κοινωνική ασφάλιση αφορά, συνολικά, τη ζωή των εργαζομένων, τον κόπο και τον μόχθο ολόκληρου του εργασιακού τους βίου και τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσα από την Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. θα συνεχίσουν τον αγώνα για ένα δίκαιο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς και το επόμενο διάστημα ο αγώνας αυτός θα ενταθεί.

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γαύδος – Συνεχείς οι ροές μεταναστών! Δημοσίευμα Deutsche Welle: “Θα γίνει η Γαύδος δεύτερη Λαμπεντούζα;”

Το Σάββατο η Ελληνική Ακτοφυλακή εντόπισε στη Γαύδο, νότια της Κρήτης, ένα ακόμη σκάφος με μετανάστες, το οποίο κατευθυνόταν προς την Ελλάδα, με τις αρχές να διασώζουν τους 25 επιβαίνοντες. «Το ειδυλλιακό νησί της Γαύδου γίνεται ολοένα και πιο ελκυστικό για τους διακινητές που

Κρήτη: Δύο συλλήψεις μετά την επιχείρηση διάσωσης 85 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

Χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε εντοπισμός και διάσωση 85 επιβαινόντων σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 49 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων της Κρήτης από δεξαμενόπλοιο σημαίας Παναμά υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Αρχηγείου του

Απεγκλωβισμός 42 ατόμων από τη βραχονησίδα Μπαρμπαλιάς στη Λέσβο – Εντοπίστηκαν 25 αλλοδαποί στη Γαύδο

Τις πρωινές ώρες χθες, Περιπολικό Πλοίο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο πλαίσιο προγραμματισμένης περιπολίας του, εντόπισε μεγάλο αριθμό αλλοδαπών στη νησίδα Μπαρμπαλιάς της Λέσβου. Αμέσως καθελκύστηκε το βοηθητικό σκάφος του πλοίου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο προσέγγισε στη νησίδα και με τη συνδρομή της Ελληνικής

Το μέλλον του πολέμου: Επιστροφή στα χαρακώματα ή Τεχνητή Νοημοσύνη;

Ολοκληρώνοντας το 2020 τη μεγαλειώδη σύνθεσή της με τίτλο «Μια σύντομη ιστορία του πολέμου», όπου αφηγείται τη διαδρομή των ένοπλων συρράξεων από τα προϊστορικά χρόνια έως τις μέρες μας (στα ελληνικά από τις εκδόσεις Ψυχογιός), η διακεκριμένη καναδή ιστορικός Μάργκαρετ Μακ

Μετάβαση στο περιεχόμενο