Ηλεκτρονικά τα αποτελέσματα διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων

Παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής χορήγησης αποτελεσμάτων για διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις μέσω του gov.gr

 

Με διάταξη τροπολογίας που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου εσωτερικών με τίτλο «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών» προστίθεται η δυνατότητα έκδοσης αποτελεσμάτων για διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις μέσω του gov.gr

Τα αποτελέσματα θα είναι επίσης διαθέσιμα στο MyHealth app. Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή παρέχει ήδη τη δυνατότητα στον πολίτη να ανατρέχει στις ιατρικές συνταγές, στα ιατρικά παραπεμπτικά και τις ιατρικές βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί για τον ΑΜΚΑ του. Διευκολύνεται έτσι η πρόσβαση σε κρίσιμα στοιχεία του ιατρικού του ιστορικού, επιτρέποντας στον πολίτη να φροντίζει την υγεία του πληρέστερα και αποτελεσματικότερα, σε συνεργασία με τον γιατρό του.

Η δυνατότητα ψηφιακής έκδοσης αποτελεσμάτων αφορά σε διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται τόσο σε δημόσιες όσο και σε ιδιωτικές μονάδες υγείας. Το ψηφιακό αποθετήριο που αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο υλοποιείται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) και η δυνατότητα ψηφιακής έκδοσης των αποτελεσμάτων από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο . . .
Ηλεκτρονική χορήγηση αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων ασθενούς

1. Στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.) Α.Ε. συστήνεται Ψηφιακό Αποθετήριο Διαγνωστικών Εργαστηριακών Αποτελεσμάτων, στο οποίο αποθηκεύονται τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργούνται από δημόσιες ή ιδιωτικές μονάδες υγείας. Για τα αποτελέσματα διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργούνται σε δημόσιες μονάδες υγείας εφαρμόζεται η παρ. 6 του άρθρου 87 του v, 4727/2020 (Α’ 184). Για τα αποτελέσματα διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργούνται σε ιδιωτικές μονάδες υγείας απαιτείται προηγούμενη συγκατάθεση του φυσικού προσώπου στη μονάδα υγείας.

2. Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να έχει πρόσβαση στα αποτελέσματα διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων της παρ. 1 μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).

3. Η είσοδος στην εφαρμογή της παρ. 2 πραγματοποιείται μέσω αυθεντικοποίησης του φυσικού προσώπου σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 και με τη χρήση δεύτερου παράγοντα αυθεντικοποίησης. Ειδικά για τα αποτελέσματα διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων ανήλικων φυσικών προσώπων, εισέρχονται στην εφαρμογή της παρ, 2 οι φυσικοί ή ανάδοχοι γονείς ή τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν την επιμέλειά τους, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.

4. Μετά την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 2, εμφανίζεται στο φυσικό πρόσωπο λίστα με τα παραπεμπτικά ιατρικών εξετάσεων στις οποίες έχει υποβληθεί. Το φυσικό πρόσωπο επιλέγει από τη λίστα το παραπεμπτικό, για το οποίο θέλει να λάβει γνώση των αποτελεσμάτων, και αιτείται την έκδοση αντιγράφου των αποτελεσμάτων. Το αντίγραφο περιλαμβάνει, Ιδίως, τα εξής στοιχεία: α) τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), β) το όνομα, γ) το επώνυμο, δ) την ημερομηνία γέννησης, ε) τον Α.Μ.Κ,Α., το όνομα, το επώνυμο και την ειδικότητα του γνωματεύοντος ιατρού, στ) τα στοιχεία του εργαστηρίου, ζ) την ημερομηνία λήψης δείγματος, η) την ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων και θ) την κατηγορία και τα λοιπά στοιχεία διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων.

5. Ως καταληκτική ημερομηνία αποθήκευσης των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων του δευτέρου εδαφίου της παρ, 1 ορίζεται η 31.10.2022

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας του Ψηφιακού Αποθετηρίου Διαγνωστικών Εργαστηριακών Αποτελεσμάτων, καθορίζονται ο χρόνος έναρξης και τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της εφαρμογής της παρ. 2, ο τρόπος αυθεντικοποίησης των φυσικών προσώπων – χρηστών, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας και οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες και εξειδικεύονται η διαδικασία έκδοσης και το περιεχόμενο του αντιγράφου αποτελεσμάτων της παρ. 4, καθώς και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος,

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μεταναστευτικές ροές: «Αποσυμπίεση» στην Ελλάδα, μεγάλη αύξηση στην Κύπρο

Ενδιαφέροντα στοιχεία για την διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος στη Γηραιά Ήπειρο προκύπτουν από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο με τα στοιχεία να αποτυπώνουν μία ξεκάθαρη αποκλιμάκωση όσον αφορά στην Ελλάδα, την ώρα που άλλες χώρες βιώνουν πιέσεις

Viral: Ψαράς ανασύρει ψάρι – τέρας βάρους 177 κιλών και μήκους 2,5 μέτρων από τον βυθό της Νορβηγίας

Ένα ψάρι – τέρας ανέσυρε από τα παγωμένα νερά της Νορβηγίας ο Βρετανός ψαράς Πολ Στίβενς. Το ψάρι πρόκειται για έναν ιππόγλωσσο βάρους 177 κιλών και με μήκος 2, 5 μέτρων!   Με βάση τις διαστάσεις του ψαριού, η ηλικία

Απεργία στο λιμάνι Felixstowe του Ηνωμένου Βασιλείου από τις 21 εως τις 29 Αυγούστου

Αποκαλύφθηκαν κάποιες λεπτομέρειες για την μεγάλη απεργία στο λιμάνι Felixstowe, η οποία θα προκαλέσει περαιτέρω αποσταθεροποίηση στη μεταφορά των ευρωπαϊκών εμπορευματοκιβωτίων. Πιο συγκεκριμένα, περίπου 1.900 εργαζόμενοι στο μεγαλύτερο λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων του Ηνωμένου Βασιλείου, θα πραγματοποιήσουν οκταήμερη απεργία από τις 21

Navibulgar: Εξαγορά τεσσάρων eco-lake bulk carriers έναντι $128 εκατομμυρίων

Η ναυτιλιακή εταιρεία Navibulgar αναμένεται να καταβάλει 128 εκατομμύρια δολάρια σε τέσσερα eco-lake handysize bulk carriers. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η βουλγαρική πλοιοκτήτρια εταιρεία παράγγειλε πλοία από το ναυπηγείο Yangzijiang στο πλαίσιο των σχεδίων επέκτασης και ανανέωσης του στόλου της.