Κύρωση πινάκων έκτακτης κρίσης Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 23 Νοεμβρίου 2021 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), της περ. α) της παρ.4 του άρθρου 1, των άρθρων 2, 3, 4, της περ. ζ) της παρ.1 και παρ.2 του άρθρου 5 του π.δ. 38/2012 (Α΄75), των περ. α), β) της παρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρου 7, της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 8, της παρ.8 του άρθρου 11, της παρ.2 του άρθρου 28 και του άρθρου 35 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), την υπ’ αριθμ. 33/2021 Απόφαση Αναθεωρητικού Δικαστηρίου που αφορά στον Ανθυποπλοίαρχο Λ.Σ. ΖΑΡΑΖΑΝΗ Παρασκευά του Νικολάου (Α.Μ. 3566) και την υπ΄ αριθ. Ε.2974/12-05-2021 αμετάκλητη Γνωμάτευση της Ανωτάτης του Ναυτικού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Ν.Υ.Ε.):

Α. Κυρώνονται οι πίνακες έκτακτης κρίσης Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής

Ακτοφυλακής, προερχόμενων από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, για παρελθόν και για το παρόν έτος, που συνέταξε το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2021 (Πρακτικό 06 Οκτωβρίου 2021), ως ακολούθως:

1. Για Ανθυποπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2019, του οποίου η κρίση αναβλήθηκε, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 11 του π.δ. 81/2012 και έχει συμπληρώσει τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, σύμφωνα με την περ. β) της παρ.1 και την παρ. 4 του άρθρου 7 του ιδίου π.δ:

 Π ί ν α κ α ς Β΄

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»

ΖΑΡΑΖΑΝΗΣ Παρασκευάς του Νικολάου (Α.Μ. 3566)

1.

2. Για Ανθυποπλοιάρχους Λ.Σ., για το έτος 2021, των οποίων η κρίση ανεστάλη, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του π.δ. 38/2012 και έχουν συμπληρώσει τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β) της παρ.1 και της παρ. 4 του άρθρου 7 και της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 81/2012:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Προακτέων»

1. ΖΟΥΜΠΟΥ Θεοδώρα του Ευάγγελου (Α.Μ. 3826)

2. ΚΑΡΑΖΑΝΟΥ Ευθυμία του Δημητρίου (Α.Μ. 3836)

3. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική του Ιωάννη (Α.Μ. 3943)

4. ΑΣΠΡΟΜΑΛΗ Ανδρομάχη του Βασιλείου (Α.Μ. 4049)

5. ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ Κωνσταντίνος του Παναγιώτη (Α.Μ. 3167)

Π ί ν α κ α ς Β΄

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»

1. ΑΛΕΣΤΑ Μαρία του Γεωργίου (Α.Μ. 3934)

2. ΜΙΛΤΣΑΚΑΚΗΣ Ιωάννης του Μιλτιάδη (Α.Μ. 3193)

Π ί ν α κ α ς Γ’

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς

3. Για Σημαιοφόρο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2021, της οποίας η κρίση ανεστάλη, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του π.δ. 38/2012 και έχει συμπληρώσει τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, σύμφωνα με την περ. α) της παρ.1 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Προακτέων»

ΜΗΛΑΤΟΥ Χριστίνα του Διονυσίου (Α.Μ. 3939)

4. Για Ανθυποπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, της οποίας η κρίση έχει αναβληθεί για το έτος 2020 και κρίνεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 35 του π.δ. 81/2012, σε συνδυασμό με την διάταξη της περ. ζ) της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 38/2012, κατόπιν έκδοσης της Αριθ.:2974/12-05-2021 Γνωμάτευσης Α.Ν.Υ.Ε., η οποία κατέστη αμετάκλητη, σύμφωνα με το άρθρο 13 του π.δ. 37/2012:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

ΜΠΑΜΠΟΥΛΗ Μαρία του Νικολάου (Α.Μ. 3603)

Β. Κυρώνεται ο πίνακας έκτακτης κρίσης Κατώτερου Αξιωματικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, η οποία προέρχεται από αθλητές στους οποίες απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου Λ.Σ., που συνέταξε το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2021 (Πρακτικό 06 Οκτωβρίου 2021), ως ακολούθως:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Προακτέων»

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ Παναγούλα του Κωνσταντίνου (Α.Μ.6311)

Γ. Προάγονται οι Ανθυποπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

1. ΖΟΥΜΠΟΥ Θεοδώρα του Ευάγγελου (Α.Μ. 3826)

2. ΚΑΡΑΖΑΝΟΥ Ευθυμία του Δημητρίου (Α.Μ. 3836)

3. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική του Ιωάννη (Α.Μ. 3943)

4. ΑΣΠΡΟΜΑΛΗ Ανδρομάχη του Βασιλείου (Α.Μ. 4049)

στον βαθμό της Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος–Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 09 Ιουνίου 2021, λόγω συμπλήρωσης των

απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β) της παρ.1 και της παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012.

Δ. Προάγεται η Ανθυποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ Παναγούλα του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 6311) στον βαθμό της Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 26 Σεπτεμβρίου 2021, λόγω συμπλήρωσης των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012.

Ε. Προάγονται οι Ανθυποπλοιάρχοι Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

1. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Φίλιππος του Ευαγγέλου (Α.Μ. 3118)

2. ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Γεώργιος του Λορέντζου (Α.Μ. 3554)

3. ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ Κανέλλος του Χαρίλαου (Α.Μ. 3124)

4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Αγγελική του Ηλία (Α.Μ. 3125)

5. ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ Γεώργιος του Αθανασίου (Α.Μ. 3126)

6. ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ Μάρκος του Ευαγγέλου (Α.Μ. 3128)

7. ΚΟΥΛΑΞΙΔΗΣ Δρακούλης του Λάμπρου (Α.Μ. 3129)

8. ΤΟΓΙΑΣ Σπυρίδωνας του Γεωργίου (Α.Μ. 3131)

9. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑΣ Ηλίας του Νικολάου (Α.Μ. 3136)

10. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη (Α.Μ. 3137)

11. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Σπυρίδωνας του Χαραλάμπους (Α.Μ. 3140)

12. ΤΑΣΙΟΣ Κωνσταντίνος του Δημητρίου (Α.Μ. 3143)

13. ΠΑΪΣΙΟΣ Ζαχαρία; του Ιωάννη (Α.Μ. 3147)

14. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Ανέστης του Γεωργίου (Α.Μ. 3158)

15. ΣΛΑΝΚΙΔΗΣ Βασίλειος του Ιωάννη (Α.Μ. 3163)

16. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος του Θωμά (Α.Μ. 3164)

17. ΜΑΡΓΩΝΗΣ Γεώργιος του Ανδρέα (Α.Μ. 3165)

18. ΤΑΚΑΚΗΣ Κυριάκος του Δημητρίου (Α.Μ. 3166)

19. ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ Κωνσταντίνος του Παναγιώτη (Α.Μ. 3167)

20. ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗΣ Ανδρέας του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 3169)

21. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ Άγγελος του Δημητρίου (Α.Μ. 3172)

22. ΜΑΜΦΡΕΔΑΣ Σπυρίδωνας του Γεωργίου (Α.Μ. 3178)

23. ΒΕΛΕΣΙΩΤΗΣ Ιωάννης του Γεωργίου (Α.Μ. 3181)

24. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Ιωάννης του Μηνά (Α.Μ. 3186)

25. ΠΑΡΙΣΗΣ Άγγελος του Δημητρίου (Α.Μ. 3205)

26. ΜΑΝΙΔΑΚΗΣ Δημήτριος του Σταύρου (Α.Μ. 3211)

27. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Νικόλαος του Ιωσήφ (Α.Μ. 3220)

28. ΔΗΜΟΥ Σταύρος του Γεωργίου (Α.Μ. 3226)

29. ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ Γεώργιος του Μαρίνη (Α.Μ. 3230)

30. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Στυλιανός του Γεωργίου (Α.Μ. 3233)

31. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ Ευθύμιος του Δημοσθένη (Α.Μ. 3219)

στον βαθμό του Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 04 Οκτωβρίου 2021, λόγω συμπλήρωσης των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ.81/2012.

ΣΤ. Προάγεται η Ανθυποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ΜΠΑΜΠΟΥΛΗ Μαρία του Νικολάου (Α.Μ. 3603) στον βαθμό της Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος, εν ενεργεία, λόγω εγγραφής της από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων έτους 2021 στον πίνακα Α’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομίας τους» και θέτουμε αυτήν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του π.δ. 81/2012 σε συνδυασμό με την διάταξη της περ. ζ) της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 38/2012, διότι με την αριθμ. 2974/12- 05-2021 Γνωμάτευση της Ανώτατης του Ναυτικού Υγειονομικής Επιτροπής, η οποία κατέστη αμετάκλητη, σύμφωνα με το άρθρο 13 του π.δ. 37/2012, κρίθηκε ως «Ανίκανη για τα Μόνιμα Στελέχη του Λ.Σ.».

(Αριθ.Πρωτ.Βεβ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΓΔΟΥ/ΔΟΔ: 17668/24-11-2021)

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Θαλάσσιος υβριδικός πόλεμος στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο: Η απειλή και τα αντίμετρα της ελληνικής αποτροπής

Ο Θαλάσσιος Υβριδικός Πόλεμος (Maritime Hybrid Warfare – MHW) αναγνωρίζεται από το ΝΑΤΟ ως η νέα παγκόσμια ανερχόμενη απειλή, με την Ελλάδα να τον υφίσταται ήδη από την Τουρκία, η οποία, καθώς εξελίσσεται σε «ανεξέλεγκτο κράτος», μπορεί να εφαρμόσει τις

Τιμητική βράβευση της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ από τη Λέσχη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος

Δηλώσεις  της κα. Μελίνας Τραυλού  κατά τη διάρκεια τιμητικής βράβευσης της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ από τη Λέσχη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος, «Για την ελληνική ναυτιλιακή μας οικογένεια, αποτελεί εθνικό καθήκον να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος. Να προσφέρουμε στο εξαίρετο ανθρώπινο δυναμικό

Παναγιωτόπουλος: Αφήστε τις Ένοπλες Δυνάμεις έξω από την πολιτική αντιπαράθεση – Τι είπε για Α/ΓΕΕΘΑ και προσωπικό ΕΔ

Να αφήσει τις Ένοπλες Δυνάμεις έξω από την πολιτική αντιπαράθεση κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, που ανέβηκε στο βήμα της ολομέλειας κατά τη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας. Ο κ. Παναγιωτόπουλος μίλησε και για τις σχέσεις του με τον αρχηγό

Η ΛΑΡΚΟ και οι φορολογούμενοι

Η ΛΑΡΚΟ είναι εταιρεία παραγωγής σιδηρονικελίου με ένα μεταλλουργικό εργοστάσιο στη Λάρυμνα Φθιώτιδας και ορυχεία στις περιοχές της Εύβοιας, του Νέου Κόκκινου Βοιωτίας, την Καστοριά και τα Σέρβια Κοζάνης.  Από το 1963 έως το 1982 λειτούργησε ως ιδιωτική επιχείρηση.  Αλλά