Με το νέο σ.ν επανέρχεται στο προσκήνιο η δημιουργία Επικουρικής Ακτοφυλακής

Το άρθρο 21 του υπό διαβούλευση σ.ν περιλαμβάνει διάταξη που τροποποιεί το νόμο για τον Εθελοντισμό στο Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Ειδικότερα στις έδρες των λιμενικών αρχών της Επικράτειας (Κεντρικά Λιμεναρχεία,
Λιμεναρχεία, Λιμενικοί Σταθμοί και Λιμενικά Τμήματα) συνιστώνται, με
απόφαση του προϊσταμένου κάθε Λιμενικής Αρχής, Ομάδες Επικουρικής
Ακτοφυλακής (εφεξής ΟΜ.Ε.Α.) που αποτελούνται από εθελοντές
ακτοφύλακες».

Οι υποψήφιοι που θα γίνονται αποδεκτοί εντάσσονται στη δύναμη της
Επικουρικής Ακτοφυλακής (ΕΠ.ΑΚΤ.) που εδρεύει στον τόπο υποβολής της
αίτησης και προμηθεύονται το «Ειδικό Δελτίο Εθελοντή Ακτοφύλακα» (εφεξής
Ε.Δ.Ε.Α.). Οι υποψήφιοι θα αποκτούν την ιδιότητα του εθελοντή ακτοφύλακα
από την ημερομηνία εγγραφής τους στο «Ειδικό Μητρώο Εθελοντών
Ακτοφυλάκων» (εφεξής Ε.Μ.Ε.Α.).

Τα δηλούμενα εκ μέρους των εθελοντών χερσαία, πλωτά ή εναέρια μέσα θα
ελέγχονται για την καταλληλότητα, αναγκαιότητα και χρησιμότητά τους από
τριμελή επιτροπή που θα ορίζεται από τον προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής
και εν συνεχεία θα απογράφονται από τις Λιμενικές Αρχές και θα καταγράφονται
στο «Ειδικό Μητρώο Χερσαίων, Πλωτών και Εναερίων Μέσων Εθελοντών
Ακτοφυλάκων». Το Επιτελικό Γραφείο ΕΠ.ΑΚΤ. (εφεξής Ε.Γ./ΕΠ.ΑΚΤ.)
θα μεριμνά για τη διαβίβαση του ανωτέρω μητρώου στο Ενιαίο Κέντρο
Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης και στο Κέντρο Επιχειρήσεων του
Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και για την εκάστοτε επικαιροποίησή του.».

Τέλος επισημαίνουμε ότι ο νόμος 4029/2011 παραμένει μέχρι σήμερα στα χαρτιά…ενώ απουσιάζει και πάλι η διάταξη εκείνη που θα αξιοποιούσε τα εν αποστρατεία στελέχη του ΛΣ…

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ

style=” top: 530.332px; transform: scaleX(1.17463);”>ξεις. style=” transform: scaleX(1.14124);”>Εθε style=” top: 530.332px; transform: scaleX(1.17463);”>τάξεις.

Άρθρο 21 – Τροποποιήσεις του ν. 4029/20111. Στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4029/2011 (Α’ 245) η φράση «Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη» αντικαθίσταται από τη φράση «Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».2. Η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4029/2011 αντικαθίσταται ως εξής:«4. Οι υποψήφιοι που γίνονται αποδεκτοί εντάσσο¬νται στη δύναμη της Επικουρικής Ακτοφυλακής (ΕΠ.ΑΚΤ.) που εδρεύει στον τόπο υποβολής της αίτησης και προμηθεύονται το «Ειδικό Δελτίο Εθελοντή Ακτοφύλακα» (εφεξής Ε.Δ.Ε.Α.). Οι υποψήφιοι αποκτούν την ιδιότητα του εθελοντή ακτοφύλακα από την ημερομηνία εγγραφής τους στο «Ειδικό Μητρώο Εθελοντών Ακτοφυλάκων» (εφεξής Ε.Μ.Ε.Α.).3. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4029/2011 αντικαθίσταται ως εξής:«1. Στις έδρες των λιμενικών αρχών της Επικράτειας (Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Λιμενικοί Σταθμοί και Λιμενικά Τμήματα) συνιστώνται, με απόφαση του προϊσταμένου κάθε Λιμενικής Αρχής, Ομάδες Επικουρικής Ακτοφυλακής (εφεξής ΟΜ.Ε.Α.) που αποτελούνται από εθελοντές ακτοφύλακες».4. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4029/2011 αντικαθίσταται ως εξής:«2. Τα δηλούμενα εκ μέρους των εθελοντών χερσαία, πλωτά ή εναέρια μέσα ελέγχονται για την καταλληλότη¬τα, αναγκαιότητα και χρησιμότητά τους από τριμελή επι¬τροπή που ορίζεται από τον προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής και εν συνεχεία απογράφονται από τις Λιμενικές Αρχές και καταγράφονται στο «Ειδικό Μητρώο Χερσαί¬ων, Πλωτών και Εναερίων Μέσων Εθελοντών Ακτοφυλά¬κων». Το Επιτελικό Γραφείο ΕΠ.ΑΚΤ. (εφεξής Ε.Γ./ΕΠ.ΑΚΤ.) μεριμνά για τη διαβίβαση του ανωτέρω μητρώου στο Ενιαίο Κέντρο Συ¬ντονισμού Έρευνας και Διάσωσης και στο Κέντρο Επι¬χειρήσεων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και για την εκάστοτε επικαιροποίησή του.».5. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4029/2011 αντικαθίσταται ως εξής:«3. Τα ανωτέρω μέσα καταγράφονται στο εν λόγω μητρώο, εφόσον είναι ασφαλισμένα. Ειδικά για τα πλωτά μέσα ως προς την ασφάλισή τους και την αστική ευθύνη, ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4256/2014 (Α’ 92).».6. Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4029/2011 αντικαθίσταται ως εξής:«1. Συνιστάται στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Επιτελικό Γραφείο ΕΠ.ΑΚΤ. (εφεξής Ε.Γ./ΕΠ.ΑΚΤ.), υπαγόμενο άμεσα στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο είναι αρμό¬διο για:α. την τήρηση του Ε. Μ. Ε. Α.,β. την τήρηση του Ειδικού Μητρώου Χερσαίων, Πλωτών και Εναέριων Μέσων Εθελοντών Ακτοφυλάκων,γ. την έκδοση του Ε.Δ.Ε.Α.,δ. την καταγραφή των ΟΜ.Ε.Α., το συντονισμό, τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση του έργου τους, δια των Προϊσταμένων των Λιμενικών Αρχών στην έδρα των οποίων έχουν συσταθεί.»7. Προστίθεται νέα παράγραφος 3 στο άρθρο 7 του ν. 4029/2011 ως εξής:«3. Με απόφαση του Αρ¬χηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθορίζεται η στελέχωση, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά στη λειτουργία του Ε.Γ./ΕΠ.ΑΚΤ.».8. Στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4029/2011 η φράση «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη» αντικαθίσταται από τη φράση «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».9. Η παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4029/2011 αντικαθίσταται ως εξής:«1. Για την εξυπηρέτηση της αποστολής των ΟΜ.Ε.Α., δύναται να γίνονται αποδεκτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4182/2013 (Α’ 185), δωρεές από εθελοντή ή τρίτο πρόσωπο ή οποιονδήποτε φορέα, οι οποίες έχουν σχέση με ναυτιλιακό, υλικοτεχνικό εξοπλισμό, πλωτά, χερσαία ή εναέρια μέσα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο μέσο ή υλικό.».10. Στην παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4029/2011 η φράση «αποφασίζει ο Υπαρχηγός του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» αντικαθίσταται από τη φράση «αποφασίζει ο αρχαιότερος Υπαρχηγός του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.».11. Καταργούνται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 4029/2011.

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το βράδυ της Κυριακής

Επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται στο μεγαλύτερο μέρος τη χώρας από τις βραδινές ώρες της Κυριακής (25-02-24) μέχρι και τα ξημερώματα της Τρίτης (27-02-24), σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική

Ηγέτης στην ΕΕ η Ελλάδα στις υδατοκαλλιέργειες

Κλειδί για την προστασία της αλιείας θεωρεί ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης, την εξάλειψη της ψευτοερασιτεχνικής αλιείας και την παροχή αντισταθμιστικών οφελών από εκείνους που απολαμβάνουν σημαντικά έσοδα από τη χρήση του θαλάσσιου χώρου προς τους αλιείς. Όπως

Εξαρθρώθηκε σπείρα που εκβίαζε, έκλεβε και άρπαζε παιδιά σε οικισμό Ρομά στα Μέγαρα

‘Αγρια συμμορία που είχε γίνει εφιάλτης των Ρομά σε οικισμό των Μεγάρων, με επιθέσεις, εκβιάσεις, ακόμα και απαγωγές παιδιών, προκειμένου να αποσπάσει χρήματα από τα ανυπεράσπιστα θύματα, εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Μεγάρων. Μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση με τη

Στο ΚΕΠΙΧ του Frontex χτες η von der Leyen

Την ίδια ώρα χτες (23/2/2024) που ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Frontex υπέγραφε διμερή Συμφωνία με τους Βρετανούς στο Λονδίνο, η Πρόεδρος της Ε. Επιτροπής κα Ursula von der Leyen και ο προεδρεύων του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ Βέλγος πρωθυπουργός κ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο