Με το νέο σ.ν επανέρχεται στο προσκήνιο η δημιουργία Επικουρικής Ακτοφυλακής

Το άρθρο 21 του υπό διαβούλευση σ.ν περιλαμβάνει διάταξη που τροποποιεί το νόμο για τον Εθελοντισμό στο Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Ειδικότερα στις έδρες των λιμενικών αρχών της Επικράτειας (Κεντρικά Λιμεναρχεία,
Λιμεναρχεία, Λιμενικοί Σταθμοί και Λιμενικά Τμήματα) συνιστώνται, με
απόφαση του προϊσταμένου κάθε Λιμενικής Αρχής, Ομάδες Επικουρικής
Ακτοφυλακής (εφεξής ΟΜ.Ε.Α.) που αποτελούνται από εθελοντές
ακτοφύλακες».

Οι υποψήφιοι που θα γίνονται αποδεκτοί εντάσσονται στη δύναμη της
Επικουρικής Ακτοφυλακής (ΕΠ.ΑΚΤ.) που εδρεύει στον τόπο υποβολής της
αίτησης και προμηθεύονται το «Ειδικό Δελτίο Εθελοντή Ακτοφύλακα» (εφεξής
Ε.Δ.Ε.Α.). Οι υποψήφιοι θα αποκτούν την ιδιότητα του εθελοντή ακτοφύλακα
από την ημερομηνία εγγραφής τους στο «Ειδικό Μητρώο Εθελοντών
Ακτοφυλάκων» (εφεξής Ε.Μ.Ε.Α.).

Τα δηλούμενα εκ μέρους των εθελοντών χερσαία, πλωτά ή εναέρια μέσα θα
ελέγχονται για την καταλληλότητα, αναγκαιότητα και χρησιμότητά τους από
τριμελή επιτροπή που θα ορίζεται από τον προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής
και εν συνεχεία θα απογράφονται από τις Λιμενικές Αρχές και θα καταγράφονται
στο «Ειδικό Μητρώο Χερσαίων, Πλωτών και Εναερίων Μέσων Εθελοντών
Ακτοφυλάκων». Το Επιτελικό Γραφείο ΕΠ.ΑΚΤ. (εφεξής Ε.Γ./ΕΠ.ΑΚΤ.)
θα μεριμνά για τη διαβίβαση του ανωτέρω μητρώου στο Ενιαίο Κέντρο
Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης και στο Κέντρο Επιχειρήσεων του
Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και για την εκάστοτε επικαιροποίησή του.».

Τέλος επισημαίνουμε ότι ο νόμος 4029/2011 παραμένει μέχρι σήμερα στα χαρτιά…ενώ απουσιάζει και πάλι η διάταξη εκείνη που θα αξιοποιούσε τα εν αποστρατεία στελέχη του ΛΣ…

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ

style=” top: 530.332px; transform: scaleX(1.17463);”>ξεις. style=” transform: scaleX(1.14124);”>Εθε style=” top: 530.332px; transform: scaleX(1.17463);”>τάξεις.

Άρθρο 21 – Τροποποιήσεις του ν. 4029/20111. Στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4029/2011 (Α’ 245) η φράση «Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη» αντικαθίσταται από τη φράση «Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».2. Η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4029/2011 αντικαθίσταται ως εξής:«4. Οι υποψήφιοι που γίνονται αποδεκτοί εντάσσο¬νται στη δύναμη της Επικουρικής Ακτοφυλακής (ΕΠ.ΑΚΤ.) που εδρεύει στον τόπο υποβολής της αίτησης και προμηθεύονται το «Ειδικό Δελτίο Εθελοντή Ακτοφύλακα» (εφεξής Ε.Δ.Ε.Α.). Οι υποψήφιοι αποκτούν την ιδιότητα του εθελοντή ακτοφύλακα από την ημερομηνία εγγραφής τους στο «Ειδικό Μητρώο Εθελοντών Ακτοφυλάκων» (εφεξής Ε.Μ.Ε.Α.).3. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4029/2011 αντικαθίσταται ως εξής:«1. Στις έδρες των λιμενικών αρχών της Επικράτειας (Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Λιμενικοί Σταθμοί και Λιμενικά Τμήματα) συνιστώνται, με απόφαση του προϊσταμένου κάθε Λιμενικής Αρχής, Ομάδες Επικουρικής Ακτοφυλακής (εφεξής ΟΜ.Ε.Α.) που αποτελούνται από εθελοντές ακτοφύλακες».4. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4029/2011 αντικαθίσταται ως εξής:«2. Τα δηλούμενα εκ μέρους των εθελοντών χερσαία, πλωτά ή εναέρια μέσα ελέγχονται για την καταλληλότη¬τα, αναγκαιότητα και χρησιμότητά τους από τριμελή επι¬τροπή που ορίζεται από τον προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής και εν συνεχεία απογράφονται από τις Λιμενικές Αρχές και καταγράφονται στο «Ειδικό Μητρώο Χερσαί¬ων, Πλωτών και Εναερίων Μέσων Εθελοντών Ακτοφυλά¬κων». Το Επιτελικό Γραφείο ΕΠ.ΑΚΤ. (εφεξής Ε.Γ./ΕΠ.ΑΚΤ.) μεριμνά για τη διαβίβαση του ανωτέρω μητρώου στο Ενιαίο Κέντρο Συ¬ντονισμού Έρευνας και Διάσωσης και στο Κέντρο Επι¬χειρήσεων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και για την εκάστοτε επικαιροποίησή του.».5. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4029/2011 αντικαθίσταται ως εξής:«3. Τα ανωτέρω μέσα καταγράφονται στο εν λόγω μητρώο, εφόσον είναι ασφαλισμένα. Ειδικά για τα πλωτά μέσα ως προς την ασφάλισή τους και την αστική ευθύνη, ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4256/2014 (Α’ 92).».6. Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4029/2011 αντικαθίσταται ως εξής:«1. Συνιστάται στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Επιτελικό Γραφείο ΕΠ.ΑΚΤ. (εφεξής Ε.Γ./ΕΠ.ΑΚΤ.), υπαγόμενο άμεσα στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο είναι αρμό¬διο για:α. την τήρηση του Ε. Μ. Ε. Α.,β. την τήρηση του Ειδικού Μητρώου Χερσαίων, Πλωτών και Εναέριων Μέσων Εθελοντών Ακτοφυλάκων,γ. την έκδοση του Ε.Δ.Ε.Α.,δ. την καταγραφή των ΟΜ.Ε.Α., το συντονισμό, τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση του έργου τους, δια των Προϊσταμένων των Λιμενικών Αρχών στην έδρα των οποίων έχουν συσταθεί.»7. Προστίθεται νέα παράγραφος 3 στο άρθρο 7 του ν. 4029/2011 ως εξής:«3. Με απόφαση του Αρ¬χηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθορίζεται η στελέχωση, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά στη λειτουργία του Ε.Γ./ΕΠ.ΑΚΤ.».8. Στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4029/2011 η φράση «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη» αντικαθίσταται από τη φράση «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».9. Η παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4029/2011 αντικαθίσταται ως εξής:«1. Για την εξυπηρέτηση της αποστολής των ΟΜ.Ε.Α., δύναται να γίνονται αποδεκτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4182/2013 (Α’ 185), δωρεές από εθελοντή ή τρίτο πρόσωπο ή οποιονδήποτε φορέα, οι οποίες έχουν σχέση με ναυτιλιακό, υλικοτεχνικό εξοπλισμό, πλωτά, χερσαία ή εναέρια μέσα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο μέσο ή υλικό.».10. Στην παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4029/2011 η φράση «αποφασίζει ο Υπαρχηγός του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» αντικαθίσταται από τη φράση «αποφασίζει ο αρχαιότερος Υπαρχηγός του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.».11. Καταργούνται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 4029/2011.

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πόθεν Έσχες: Παρατείνεται έως 15 Ιανουαρίου η προθεσμία υποβολής

Παρατείνεται μέχρι και την 15η Ιανουαρίου 2023 η προθεσμία υποβολής πόθεν έσχες. Η παράταση αφορά στην υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, (αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την 1η.1.2022 έως και την 15η.10.2022 και ετήσιες του έτους 2022

Η αγορά δεξαμενόπλοιων “κλέβει την παράσταση”

Οι Έλληνες εφοπλιστές από την αρχή του έτους έως τις αρχές Νοεμβρίου είναι πρώτοι στον κόσμο στις αγορές, αλλά και στις πωλήσεις πλοίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο οίκος Allied, οι “Greeks” αγόρασαν 223 πλοία και πλήρωσαν 4.859,6

Λάρισα: Δημιουργείται αμερικανική βάση με UAV στην 110 ΠΜ – Θα παρακολουθούν όλο το Αιγαίο

Νέα δεδομένα όσον αφορά την επιτήρηση στο Αιγαίο δημιουργεί η αμερικανική βάση στην 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα από την οποία θα απογειώνονται και θα επιχειρούν τα εξελιγμένα MQ-9 Reaper, ό,τι πιο εξελιγμένο υπάρχει στην τεχνολογία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Καραμανλής: Μείωση στα 2,50 ευρώ για τα διόδια στην Αττική Οδό

Όπως αναφέρει ο υπουργός Μεταφορών, «η απόφαση της Κυβέρνησης για μείωση των διοδίων της Αττικής Οδού στη νέα σύμβαση, όχι μόνο εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια αντιμετώπισης του κόστους διαβίωσης, αλλά κλείνει κι ένα κύκλο ανεδαφικών απόψεων περί κλιμακωτών διοδίων, χωρίς να