Παναγιωτόπουλος «για αυξήσεις σε μισθούς στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας»

«Τα στελέχη αποζημιώνονται για τη φύση και τις ιδιαιτερότητες της προσφερόμενης εργασίας, οπότε για την επίλυση των τιθέμενων ζητημάτων δεν τίθεται θέμα νομοθετικής πρωτοβουλίας. Εξαίρεση αποτελεί το θέμα έκδοσης της ΚΥΑ για τη νυχτερινή αποζημίωση το οποίο είναι αμιγώς δημοσιονομικό και συναρτάται με την πορεία εκτέλεσης του εκάστοτε κρατικού προϋπολογισμού (Π/Υ) και το κόστος διαχείρισης των έκτακτων τρεχουσών αναγκών».

Αυτό επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή (20-06-2022) οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης, με θέμα «για τις αυξήσεις στους μισθούς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που να καλύπτουν το σημερινό κόστος ζωής, επαναφορά επιδομάτων εορτών (δώρων) και αδειών».

Παράλληλα υπενθύμισε ότι το ΥΠΟΙΚ με τον ν.4472/2017 επιχείρησε, σε ένα πλαίσιο ενιαίων κανόνων και αρχών, την πλήρη αναμόρφωση των ειδικών μισθολογίων, οπότε τυχόν πρόταση για αύξηση αποδοχών ή επαναφορά των επιδομάτων δώρων στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), θα θεωρηθεί ότι εισάγει την επιλεκτική μεταχείριση και θα έθετε ζητήματα παραβίασης τόσο της αρχής της ισότητας και της ισονομίας που διέπει το σύνολο της μισθολογικής μεταρρύθμισης, όσο και της αρχής της δημοσιονομικής πρόβλεψης.

Ειδικότερα ο κ. Παναγιωτόπουλος ανέφερε τα εξής :

– Αναφορικά με την έκδοση ΚΥΑ για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ωρών νυχτερινής απασχόλησης, το σχέδιο ΚΥΑ που διαβιβάστηκε από το ΥΠΕΘΑ στο ΥΠΟΙΚ για τον καθορισμό των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, επέστρεψε ανυπόγραφο, με την αιτιολογία της μη επάρκειας των πιστώσεων. Βούληση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ είναι η προώθηση νέου σχεδίου ΚΥΑ, όμως λόγω των έκτακτων υγειονομικών και οικονομικών καταστάσεων και των συνακόλουθων δημοσιονομικών αναγκών που αντιμετωπίζει η χώρα, καθίσταται δυσχερής η εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης, γεγονός που μετακυλίει το χρόνο έκδοσής της, προς αποτροπή δημοσιονομικών αποκλίσεων,

– Σε ό,τι αφορά στην καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας που τέθηκαν κατά την εκπόνηση του ( σ.σ. μισθολογίου των στρατιωτικών-ν.4472/2017), , διατηρήθηκαν τα επιδόματα εκείνα που η χορήγηση τους αποτελεί συνάρτηση του ιδιαίτερου υπηρεσιακού καθήκοντος ή του τρόπου, του χώρου, και των συνθηκών απασχόλησης των στελεχών. Στο πλαίσιο των ανωτέρω αρχών, ο ν.4472/2017 χορηγεί με την παράγραφο Β΄ του άρθρου 127 αυτού επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, σε ένδειξη αναγνώρισης της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων τους και της απασχόλησης τους χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν αυτού,

– Όσον αφορά στην καταβολή αποζημίωσης των στελεχών των ΕΔ για την εκτέλεση υπηρεσιών στις αργίες, το θέμα συναρτάται από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού κάθε Κλάδου και συναφώς τους σχετικούς περιορισμούς που τους διέπουν (ανάληψη υποχρεώσεων εντός ύψους διατιθέμενων πιστώσεων), σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις και τους στόχους του εφαρμοζόμενου μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.). Πάντως, αυτές καταβάλλονται κανονικά στα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στο Στρατό Ξηράς με την Υπ’ Αριθμ.6/28 Μαρ 18/Απόφαση Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η αναστολή της καταβολής της αποζημίωσης στα στελέχη που εκτελούν 24ωρη υπηρεσία τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις επίσημες και τις κατά περίπτωση τοπικές αργίες για το έτος 2018, λόγω έλλειψης αναγκαιουσών πιστώσεων στο λειτουργικό προϋπολογισμού του ΓΕΣ. Το ΓΕΣ, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό και λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές – επιχειρησιακές του ανάγκες, το σημαντικό αριθμό του δικαιούχου προσωπικού, καθώς και τις υφιστάμενες δυνατότητες του προϋπολογισμού του, προέβη στην αποζημίωση του συνόλου των υπηρεσιών ανά δικαιούχο στέλεχος, που εκτελέσθηκαν εντός των ετών 2019 και 2020 και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια εξεύρεσης πόρων, προκειμένου να καταστεί εφικτή η καταβολή της υπόψη αποζημίωσης για τα έτη 2021 και εντεύθεν,

– Σε ό,τι έχει σχέση με την κατάταξη των ΕΜΘ στο μισθολογικό κλιμάκιο του Ανθυπολοχαγού, έχει διαβιβαστεί στο ΥΠΟΙΚ, σχέδιο τροπολογίας προς εναρμόνιση τους με τη βαθμολογική εξέλιξη του ν.4609/2019 και το θέμα τελεί σε γνώση του ΥΠΟΙΚ και εξετάζεται στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων,

– Αναφορικά με τη χορήγηση επιδόματος παραμεθορίου στους ΟΒΑ, προκειμένου η διαμόρφωση των αποδοχών των στελεχών, να είναι σύμφωνη με το νομοθετικό σκοπό και τις αρχές σύνταξης του μισθολογίου τους, ως αιτιολογική έκθεση άρ. 127 ν.4472/2017, ελήφθησαν υπόψη οι αποδοχές που τα στελέχη δικαιούνταν την 31-12-2016, χωρίς καμία περαιτέρω αναπροσαρμογή και θεσπίστηκαν ασφαλιστικές δικλείδες (με το άρθρο 155), για τις περιπτώσεις που θα προέκυπταν μηνιαίες διαφορές υψηλότερες ή χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν μέχρι την χρονολογία αυτή. Στο πλαίσιο του ανωτέρω αιτιολογικού, ο καθορισμός των αποδοχών των ΟΒΑ, όπως και των λοιπών στελεχών, υπαγορεύτηκε νομοτελειακά από την ανάγκη εναρμόνιση τους με το νέο σύστημα αμοιβών και τη διατήρηση του ύψους αυτών, χωρίς καμιά περαιτέρω αύξηση,

-Τέλος, αναφορικά με το επίδομα παραμεθορίου στους υπηρετούντες στα Συντάγματα προκάλυψης επισημαίνεται ότι, για το επίδομα παραμεθόριων περιοχών της παρ. Ε΄ του άρθρου 127 του ν.4472/2017 (Α΄74) σχετικού μισθολογίου, προβλέπεται η χορήγηση μηνιαίου επιδόματος ύψους εκατό ευρώ (100Euro) στα στελέχη των ΕΔ, τα οποία υπηρετούν:

1. Σε μονάδες-υπηρεσίες που εδρεύουν εντός των γεωγραφικών ορίων της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (μόνο πρώην Ν. Δωδεκανήσου),

2.Σε μονάδες Προκάλυψης της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης), στη νήσο Σκύρο και στις τοπικές κοινότητες Ζίρου και Παλαιοκάστρου του δήμου Σητείας,

Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο ΕΠ ΔΚ 0-4/2006 (Διακλαδικός Κανονισμός Κοινής Ορολογίας Ενόπλων Δυνάμεων), υφίσταται σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στις μονάδες και στα Συντάγματα, καθώς ως μονάδα ορίζεται το κατώτερο κλιμάκιο που έχει διοικητική αυτοτέλεια, ενώ το επίπεδο διοίκησης του Συντάγματος, εντάσσεται στην επόμενη κατηγορία, αυτή του Συγκροτήματος. Συναφώς, τα στελέχη τα οποία δεν υπηρετούν σε μονάδες – υπηρεσίες που προαναφέρθηκαν, δεν δύναται να καταστούν δικαιούχοι του υπόψη επιδόματος, κατέληξε.

Πηγή 

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Στα Λινοπεράματα το πλοίο της Greenpeace

Έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Δήμου Μαλεβιζίου Στη θαλάσσια περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου πλέει από το μεσημέρι του Σαββάτου το πλοίο “Rainbow Warrior” της Greenpeace. Πολλοί ήταν εκείνοι που αντιλήφθηκαν το διάσημο σκαρί της περιβαλλοντικής οργάνωσης και έσπευσαν να το φωτογραφίσουν απαθανατίζοντάς

Σταμάτης Κόκοτας: Πέθανε σε ηλικία 85 ετών

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 85 ετών άφησε ο Σταμάτης Κόκοτας. Νοσηλευόταν στο Ασκληπιείο Βούλας μετά από ραγδαία επιδείνωση της υγείας του. Ο Σταμάτης Κόκοτας ήταν γεννημένος στην Αθήνα στις 23 Μαρτίου 1937. Είχε σημαντική δισκογραφική παρουσία κατά τη διάρκεια

Το ναυάγιο της 29ης Μαΐου ’41 και η ιστορία του

Ο Μάικλ Μπέντον θυμάται εκείνη την ημέρα πεντακάθαρα, και ας έχουν περάσει 15 χρόνια από τότε. Ηταν ένα τυπικό καλοκαιρινό απόγευμα στη χερσόνησο της Γραμβούσας και τίποτα δεν προμήνυε ότι θα ήταν καθοριστική για την υπόλοιπη ζωή του. Οπως συνήθιζαν με τη

Εκλογές τον Μάρτιο ή στο τέλος Ιουνίου – Οι πιθανές ημερομηνίες που συζητούν στο Μέγαρο Μαξίμου

Ο Μάρτιος και το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου φαίνεται να είναι τα επικρατέστερα χρονικά διαστήματα για τη διεξαγωγή των εκλογών. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει μετά και τις τελευταίες δηλώσεις του πρωθυπουργού (Bloo­mberg) ότι οι κάλπες θα στηθούν άνοιξη ή αρχές