ΠΟΜΕΝΣ: Μεταθέσεις – Κοινωνικές Παροχές Στρατιωτικού Προσωπικού με ΑΜΕΑ

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν.3883/2010 (Α´ 167), στον τόπο της προτίμησής τους υπηρετούν υποχρεωτικά, μετά από αναφορά τους, στελέχη που είτε επιμελούνται τέκνο με αναπηρία είτε με δικαστική απόφαση, τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. Επιπρόσθετα, στις Ένοπλες Δυνάμεις, εντοπίζεται αριθμός στελεχών, συζευγμένων με ιδιώτη, που έχουν στην επιμέλεια τους, τέκνο ΑΜΕΑ προερχόμενο από προηγούμενο γάμο.

2.Τα εν λόγω στελέχη, χωρίς να είναι οι βιολογικοί γονείς ατόμων ΑΜΕΑ, πάραυτα, φορολογούνται και καλύπτουν μέσω του ασφαλιστικού φορέα τους την υγειονομική περίθαλψη του συνόλου των μελών της οικογενείας τους δίχως τη δικαστική επιμέλεια των τέκνων ΑΜΕΑ, καθόσον με την ισχύουσα νομοθεσία δίδεται στον βιολογικό πατέρα ή μητέρα και εν προκειμένω στον/στην ιδιώτη σύζυγο με την οποία συμβιώνει το στέλεχος.

3.Ως εκ τούτου, ελλείψει κατοχής επιμέλειας τέκνου ΑΜΕΑ με δικαστική απόφαση, από τον συνάδελφο Στρατιωτικό, δεν δύναται νομοθετικά να ωφεληθεί στους κάτωθι τομείς:

α. Προϋποθέσεις ειδικής μεταθετικότητας βάση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του (γ) σχετικού.

β. Χορήγηση ειδικής άδειας με αποδοχές, διάρκειας 30 ημερών το έτος, βάσει του άρθρου 21 του (στ) σχετικού.

γ. Μείωση ωραρίου εργασίας κατά μια (1) ώρα ημερησίως, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 16 του (α) σχετικού όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 30 του αντίστοιχου (β) ομοίου καθώς και του άρθρου 27 του (ε) σχετικού.

δ. Χορήγηση απαλλαγής από εκτέλεση υπηρεσιών που απαιτούν διανυκτέρευση βάση παραγράφου 3 του άρθρου 2 του (δ) σχετικού.

4.Διαπιστώθηκε επίσης από την Ομοσπονδία ότι αρκετοί συνάδερφοι οι οποίοι επιμελούνται «Άτομα Ειδικής Φροντίδας» αναγκάζονται να μετακινηθούν από τη φρουρά υπηρέτησης-συμφερόντων τους ώστε να εκτελέσουν τον απαραίτητο χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας ως προσόν κρίσης για προαγωγή στον επόμενο βαθμό. Αυτό συμβαίνει ακόμη και στις περιπτώσεις όπου μια οικογένεια αντιμετωπίζει ταυτόχρονα περισσότερα του ενός, οξυμμένα κοινωνικά προβλήματα (π.χ. μονογονέας με παιδί ΑΜΕΑ). Η εν δυνάμει μετακίνηση ανενδοίαστα διαταράσσει την οικογενειακή εστία και δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα (π.χ. απομάκρυνση παιδιού από εξειδικευμένους ιατρούς). Ειδικότερα γονέας ΑΜΕΑ ο οποίος ταυτόχρονα αποτελεί μονογονεϊκή οικογένεια, δεν δύναται να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις του τέκνου του, ευρισκόμενος μάλιστα σε συνεχή σύγχυση μεταξύ του επιχειρησιακού έργου του οποίου καλείται να επιτελέσει και αυτού του «ιδιαίτερου» γονέα.

5.Επιπρόσθετα αναφέρθηκαν υπερβατικές χρονικές καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων δαπανών Φυσιοθεραπείας – Εργοθεραπείας οι οποίες αγγίζουν σε κόστος τα εξακόσια (600) ευρώ μηνιαίως στο πλαίσιο της περιοδικής θεραπείας των «Ατόμων Ειδικής Φροντίδας».

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

6. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, κατόπιν των ανωτέρω και ευαισθητοποιούμενη σχετικά με τη δημιουργία προϋποθέσεων υψηλής ποιότητας παροχών φροντίδας ΑΜΕΑ, ζητά από την Στρατιωτική και Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας:

α. Δρομολόγηση χρηστικών ενεργειών τροποποίησης των (α) έως και (στ) σχετικών, ώστε οι ευεργετικές κοινωνικές παροχές, της παραγράφου 5 του παρόντος εγγράφου, να δίδονται και στους Στρατιωτικούς που ο/η ιδιώτης σύζυγος έχει την επιμέλεια με δικαστική απόφαση τέκνου ΑΜΕΑ σε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

β. Δυνατότητα εξέτασης από την ΑΣΥΕ τέκνων ΑΜΕΑ των Στρατιωτικών που δεν είναι οι βιολογικοί γονείς.

γ. Υποβολή και έλεγχος των δικαιολογητικών από τα αρμόδια Κεντρικά Ταμεία Στρατού των μηνιαίων δαπανών Φυσιοθεραπείας – Εργοθεραπείας, όσων επιμελούνται «Άτομα Ειδικής Φροντίδας», οι οποίες και να τίθενται σε προτεραιότητα με απόδοση της χρηματικής αποζημίωσης εντός μηνός.

7.Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. πεπεισμένη ότι η διασφάλιση του ανθρώπινου δυναμικού σχετίζεται άρρηκτα με την παραγωγικότητά του, μέσω μιας εξατομικευμένης ανθρωποκεντρικής διοίκησης, θεωρεί ότι η μεταθετικότητα των στρατιωτικών που αντιμετωπίζουν οξέα κοινωνικά προβλήματα πρέπει να διέρχεται εντός πλαισίου απάλυνσης των εν λόγω μεταβολών. Ως εκ τούτου διατείνεται στην εργασιακή συμφιλίωση του απαιτητικού στρατιωτικού βίου και των υφιστάμενων κοινωνικών προβλημάτων με πρόβλεψη τοποθέτησης-μετάθεσης των εν λόγω στελεχών σε θέσεις ηπιότερης επιχειρησιακής ετοιμότητας του νομίμως καταλαμβανόμενου τόπου-δήμου προτίμησής τους προς αντιμετώπιση των αυξημένων κοινωνικών απαιτήσεων και της αποφυγής επιδείνωσης της υπάρχουσας κατάστασης, υπό το πρίσμα πάντα του Δημοσίου συμφέροντος. Παρεμπίπτουσες υποχρεώσεις Χρόνου Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας δύναται να επιτευχθούν, όπως ήδη σας έγινε γνωστό με το από 29 Μαρτίου 2018 σχετικό έγγραφό μας, διά τοποθέτησης-μετάθεσης του ανωτέρω προσωπικού, ανεξαρτήτως ειδικότητας και οποιασδήποτε ανά κλάδο διάκρισης του άρθρου 3 του Ν. 3883/2010, με παράλληλη πρόβλεψη διεύρυνσης του υφιστάμενου πλαισίου χαρακτηρισμού των Μονάδων Εκστρατείας:

(Τα στελέχη της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3883/2010 (Α ́ 167),

όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν.4407/2016, τα οποία και

διατρέχουν οξέα κοινωνικά προβλήματα και συνεπεία των οποίων υπηρετούν σε τόπο προτίμησής τους, να τοποθετούνται σε θέσεις Μονάδων του δήμου προτίμησής τους οι οποίες λογίζονται ως χρόνου Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας ανεξαρτήτως ειδικότητας και οποιασδήποτε ανά κλάδο διάκρισης του άρθρου 3 του Ν. 3883/2010).

9. Ευελπιστούμε, με γνώμονα το άρθρο 21 του Συντάγματος κατά το οποίο η οικογένεια ως θεμέλιο συντήρησης και προαγωγής του Έθνους τελεί υπό την προστασία του Κράτους, να προβείτε στις απαιτούμενες βελτιστοποιημένης και αποτελεσματικής φύσης ενέργειες, αποδεικνύοντας εμπράκτως τον ανθρωποκεντρικό και κοινωνικοκεντρικό χαρακτήρα της διοίκησης.

10.Εισηγητές θέματος:

α. Ταγματάρχης Πέτρος Μούστος.

β. Λοχαγός Κυλινδρής Γεώργιος.

11.Χειριστές θέματος:

α. Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983503377.

β. Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων Προσωπικού: Υπολοχαγός Μακράκης Αθανάσιος, τηλ. 6947293370.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας

Επγός (ΥΔΚ)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου

Λγος (ΠΖ)

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ν. Ανδρουλάκης: «Είναι ένα επιτελικό κράτος του θράσους και της συγκάλυψης»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας απόψε σε συγκέντρωση στο Κιλκίς κατέκρινε την δήλωση άγνοιας του παραιτηθέντα υπουργού Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, για την ύπαρξη εγγράφου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας το οποίο εντόπιζε ευθύνες υπηρεσιακών παραγόντων για την πρόοδο των εργασιών ασφαλείας στους

Κοινή γραμμή πλεύσης Ελλάδας – Τουρκίας κατά τη συνάντηση Δένδια με Τσαβούσογλου

Η Άγκυρα θα στηρίξει την Ελλάδα στην υποψηφιότητά της για να καταστεί μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ Μετά τον φονικό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου στην Τουρκία και το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών της 28ης ημέρας του ίδιου

Μέγαρο Μαξίμου: Δείπνο προς τιμήν του Έντι Ράμα παρέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τα εγκαίνια της έκθεσης του Αλβανού πρωθυπουργού στο Ζάππειο

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε απόψε στο Μέγαρο Μαξίμου δείπνο στον Πρωθυπουργό της Αλβανίας, Edi Rama, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα με αφορμή τα εγκαίνια έκθεσης έργων του στο Ζάππειο Μέγαρο. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε από τον κ. Rama στους

Mειωμένη η τιμή ρεύματος τον Απρίλιο – Πόσο κοστίζει η κιλοβατώρα ανά εταιρεία

Σημαντικά χαμηλότερα τιμολόγια ρεύματος για τον Απρίλιο ανακοίνωσαν οι περισσότεροι προμηθευτές ρεύματος σε συνέχεια της αποκλιμάκωσης των τιμών στο ελληνικό χρηματιστήριο Ενέργειας και τη διεθνή αγορά. Σε αρκετές περιπτώσεις οι τιμές είναι ήδη χαμηλότερες από το στόχο των 15-16 σεντς

Μετάβαση στο περιεχόμενο