Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Διευθύνοντος Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε.»

Η Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. διαχειρίζεται τον Λιμένα Πατρών. Η στρατηγική της επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ηγετικής θέσης του λιμένα μεταξύ των λιμένων της Δυτικής Ελλάδας, στη δυναμική είσοδό του στην τουριστική αγορά, αλλά και την επέκταση σε νέες αγορές

Ανακοίνωση ΤΑΙΠΕΔ

Σκοπός της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η προσέλκυση υποψηφίων για τη θέση
Διευθύνοντος Συμβούλου στην Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.

Η Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. διαχειρίζεται τον Λιμένα Πατρών. Η στρατηγική της επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ηγετικής θέσης του λιμένα μεταξύ των λιμένων της Δυτικής Ελλάδας, στη δυναμική είσοδό του στην τουριστική αγορά, αλλά και την επέκταση σε νέες αγορές. Οι δράσεις της εταιρείας αναφέρονται στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών κινήσεων με στόχο την ανταγωνιστικότητα του λιμένα και την συμβολή του στις ολοκληρωμένες θαλάσσιες μεταφορές, ενώ παράλληλα σχεδιάζει και προωθεί έργα που ενθαρρύνουν την περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Η Εταιρεία εξυπηρετεί επιβατικά και εμπορικά την Νότια και Κεντρική Ελλάδα. Επιπλέον ανήκει στους Λιμένες
Διεθνούς Ενδιαφέροντος και είναι ενταγμένος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών και μάλιστα στο κεντρικό δίκτυο (core network) όπως αυτά έχουν καθοριστεί για την περίοδο 2014-2050 στην Απόφαση 661/2010/ΕΕ (Οδηγίες για την ανάπτυξη του Δ.Δ.Μ.) και στο COM (2011) 650/19-10-2011 Σχέδιο Κανονισμού αναφορικά με τις Οδηγίες για την ανάπτυξη του Δ.Δ.Μ.

Η Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. είναι μονομετοχική Εταιρεία του Δημοσίου, υπαγόμενη στο ΤΑΙΠΕΔ (ΦΕΚ 2996/τ.Β/12-11-2012). Η
δομή, η Διοίκηση και η εν γένει λειτουργία του Οργανισμού διέπεται από το Καταστατικό του ν.2932/2001 όπως
αυτό έχει έκτοτε τροποποιηθεί, και συμπληρωματικά από τον ν.2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. διοικείται από εντεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι εκτελεστικό µέλος
του Δ.Σ. της Εταιρείας. Είναι επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας της Εταιρείας και είναι αρμόδιος για την εν γένει
Διοίκηση αυτής, σύμφωνα με το Καταστατικό της και τις ισχύουσες λειτουργικές διαδικασίες. Η Εταιρεία απασχολεί
38 άτομα προσωπικό.

Κύριες αρμοδιότητες του ρόλου

Καθορισμός των στρατηγικών στόχων της εταιρείας

Αξιολόγηση των κινδύνων και διαχείρισή τους με συνετούς και αποτελεσματικούς ελέγχους

Διασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της εταιρείας προς τους μετόχους και προς τρίτους

Εφαρμογή της στρατηγικής του Διοικητικού Συμβουλίου

Ενασχόληση με τα καθημερινά ζητήματα της Διοίκησης

Λήψη αποφάσεων σχετικά με τα θέματα συζήτησης της ημερήσιας ατζέντας και προετοιμασία των ημερομηνιών
διάταξης των Γενικών Συνελεύσεων

Εξασφάλιση της ακεραιότητας και της αξιοπιστίας των Οικονομικών Καταστάσεων και των λοιπών οικονομικών
και κανονιστικών γνωστοποιήσεων της εταιρείας

Οι υποψήφιοι θα πρέπει αποδεδειγμένα να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια και να διαθέτουν τις γνώσεις και τις
δεξιότητες που περιγράφονται παρακάτω:

Απαιτήσεις/Προσόντα

Τίτλος πτυχιακών σπουδών τεχνικών και οικονομικής κατεύθυνσης από Ανώτατα Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της
Ελλάδας (ΑΕΙ) ή ισότιμο και αντίστοιχο του εξωτερικού. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών θεωρείται
επιπρόσθετο προσόν.

Πτυχίο σπουδών και προηγούμενη εμπειρία στον κλάδο που δραστηριοποιείται η εταιρεία, θα συνεκτιμηθεί
θετικά

Τουλάχιστον 10 έτη διοικητική εμπειρία ανωτέρου επιπέδου, με επιτυχημένο ιστορικό και ευρύτητα
επιχειρηματικού πνεύματος

Προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση σύνθετων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ανάπτυξη και εφαρμογή
στρατηγικών από θέσεις ανώτερης διοικητικής ευθύνης

Πρότερη συμμετοχή σε ΔΣ και ικανότητα λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΔΣ, θα συνεκτιμηθεί θετικά

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και χρήσης Η/Υ

Δεξιότητες και ικανότητες

Εμπειρογνώμων, με δυνατότητα ανάληψης ευθύνης συναλλαγών

Ικανότητα αντίληψης επερχόμενων καταστάσεων ή γεγονότων με ταυτόχρονο προσανατολισμό στο στόχο και
την αποστολή της θυγατρικής εταιρείας και του ΤΑΙΠΕΔ

Ικανότητα λήψης αποφάσεων

Ευελιξία και ικανότητα δημιουργίας ισχυρών ανθρωπίνων-κοινωνικών σχέσεων

Ικανότητα οικοδόμησης συναίνεσης μεταξύ διαφορετικών ομάδων

Ανεπτυγμένες ικανότητες διαχείρισης εταιρικών πόρων (π.χ. ανθρώπινων κ.α.)

Θετική στάση και αυτοπεποίθηση, με σεβασμό στους συναδέλφους του

Άριστες ικανότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα

Αδιαμφισβήτητο ήθος, ακεραιότητα και εχεμύθεια

Ο υποψήφιος αποκλείεται εάν:

Οι υποψηφιότητες τίθενται υπό την αίρεση και με την προϋπόθεση της απουσίας οποιωνδήποτε προσωπικών ή
νομικών κωλυμάτων και περιορισμών, όπως αυτά περιγράφονται στην ισχύουσα νομοθεσία (παράγραφοι 2-6
του Άρθρου 194 του Νόμου 4389/2016)

Τυχόν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων, περιλαμβανομένης της κατοχής μετοχών ή άλλου τύπου
οικονομικού συμφέροντος, ή ο υποψήφιος είναι υπάλληλος, σύμβουλος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου
ανταγωνιστικής εταιρείας/οργανισμού

Προθεσμία / Όροι & Προϋποθέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν, στη διεύθυνση που αναφέρεται κατωτέρω έως και την Τετάρτη 31
Μαΐου 2023, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από επιστολή στην οποία να αναφέρουν τη θέση για
την οποία υποβάλλουν υποψηφιότητα και να εκθέτουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι είναι κατάλληλοι
για τη θέση.

Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί την απόλυτη διακριτική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή αναβάλει την
παρούσα διαδικασία χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση, καθώς και να διακόψει οποιεσδήποτε
διαπραγματεύσεις ή συζητήσεις σε οποιοδήποτε στάδιο κι αν βρίσκεται η διαδικασία, χωρίς οποιαδήποτε ευθύνη
έναντι οποιουδήποτε συμμετέχοντα ή / και τρίτου.

Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο e-mail: [email protected]

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εκτάκτως στο Βερολίνο ο Ιταλός ΥΠΕΞ: «Καυτό» θέμα η ιδιωτική θαλάσσια διάσωση

Μετάφραση-απόδοση στα ελληνικά: «ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ» Τελικά, το Γερμανικό ΥΠΕΞ κατένειμε χρηματοδοτήσεις για ιδιωτική θαλάσσια διάσωση. Κάτι που προκαλεί κριτική εναντίον του Καγκελάριου. Ο Ιταλός ΥΠΕΞ φτάνει σήμερα Πέμπτη στο Βερολίνο. Δεν υπάρχει “αντιπαράθεση” στους κόλπους του κυβερνητικού συνασπισμού προς το

Απόφαση μεταθέσεων 2023 : Αποδοχή των προτάσεων του Αρχηγού ΛΣ

Λίγες ημέρες μετά την παραίτηση και αποχώρηση του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Λιμενικής Πολιτικής η ηγεσία του Λιμενικού Σώματος συνεκάλεσε το Συμβούλιο Τακτικών Μεταθέσεων και αποφάσισε πληθώρα μετακινήσεων στελεχών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Οι μεταθέσεις αυτές προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις

Στην 80η επέτειο βύθισης του Α/Τ «Βασίλισσα Όλγα» ο Γ. Παππάς

Την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε στη ν. Λέρο τελετή, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για την 80η επέτειο από τη βύθιση του Αντιτορπιλικού «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ». Στην τελετή παρέστησαν ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννης Παππάς ως εκπρόσωπος

Προχωρημένες συζητήσεις Ελλάδας-Τουρκίας για το μεταναστευτικό: Το προσύμφωνο και το «φρένο» των ροών στο Έβρο – «Γρίφος» τα θαλάσσια σύνορα

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγιά, επιβεβαίωσε σήμερα ότι έχει στηθεί ένα «κόκκινο τηλέφωνο» με τον Έλληνα υπουργό Μετανάστευσης, τον κ. Καιρίδη και έχουν φτάσει να συζητούν πλέον συγκεκριμένα βήματα για την αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης. Αποκάλυψε ότι από τα χερσαία σύνορα των δύο χωρών δεν

Μετάβαση στο περιεχόμενο