Τροπολογία Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής : «Βασικός Μισθός, Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων Κατηγορίας Γ’»

Τροπολογία Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας» με θέμα: «Βασικός Μισθός, Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων Κατηγορίας Γ’»

Αιτιολογική Έκθεση

Με το ν.4609/2019 δόθηκε η δυνατότητα στους στρατιωτικούς προέλευσης ΕΜΘ να συνεχίσουν την σταδιοδρομία τους στο στράτευμα μέχρι τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας και να εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού και των αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Επίσης, ορίστηκαν οι προϋποθέσεις για την απονομή αποστρατευτικού βαθμού Υπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε Εθελοντές και Εθελόντριες Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) βαθμού Ανθυπολοχαγού, που τίθενται σε αποστρατεία.

Με το ν.4472/17 καθορίστηκε το νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών και η κατηγορία στρατιωτικού προσωπικού των ΕΜΘ εντάχθηκε στην Γ’ κατηγορία μισθολογικής κατάταξης στην οποία τα κλιμάκια ορίζονται με ανώτερο αυτό του Ανθυπασπιστή.

Με το ν.4609/2019 δεν προβλέφθηκε ταυτόχρονα και η τροποποίηση των μισθολογικών κλιμακίων για την κατηγορία αυτών των στρατιωτικών (ΕΜΘ) για τους βαθμούς του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού.

Υπάρχουν ΕΜΘ οι οποίοι έχουν προαχθεί στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού, αλλά συνεχίζουν να λαμβάνουν τον μισθό που αντιστοιχεί σε μισθολογικό κλιμάκιο Ανθυπασπιστή.

Λόγω του ότι υπάρχουν ΕΜΘ οι οποίοι κατατάχθηκαν με το ν.1513/1985 και έχει  ήδη εκδοθεί η αποστρατεία τους λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας ή 35ετίας και οι στρατιωτικοί αυτοί δεν λαμβάνουν αποδοχές για τον πραγματικό βαθμό που φέρουν αλλά γι’ αυτόν του Ανθυπασπιστή με αρνητική επίδραση στον υπολογισμό των μερισμάτων, της σύνταξης και του εφάπαξ, κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση του ν.4472/2017 με την προσθήκη μισθολογικών κλιμακίων για τους ανωτέρω στρατιωτικούς.

Με το ν.5018/2023 τροποποιήθηκε η βαθμολογική εξέλιξη των στρατιωτικών προέλευσης ΕΜΘ μέχρι τον βαθμό του Υπολοχαγού και των αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και την απονομή αποστρατευτικού βαθμού Λοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε Εθελοντές και Εθελόντριες Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) βαθμού Υπολοχαγού, που τίθενται σε αποστρατεία.

Ως εκ τούτου, προτείνεται όπως στο άρθρο 125 «Βασικός Μισθός» του ν.4472/17, στους μηνιαίους μισθούς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, στην «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’» προστεθούν δύο (2) μισθολογικά κλιμάκια (κλιμάκια 1 και 2), όπως σημειώνεται στον παρακάτω πίνακα (α) και τα συνολικά μισθολογικά κλιμάκια της Γ’ κατηγορίας να ορισθούν στον αριθμό των είκοσι τεσσάρων (24).

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2023

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας» το άρθρο 91 τροποποιείται ως εξής:

«2.     Το άρθρο 125 του ν.4472/17, μετά την προσθήκη δύο (2) μισθολογικών κλιμακίων (κλιμάκια 1 και 2), όπως σημειώνεται στον πίνακα (α), ορίζοντας τον συνολικό αριθμό των μισθολογικών κλιμακίων της κατηγορίας Γ’ στα είκοσι τέσσερα (24), διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 125

Βασικός μισθός

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ
KΛΙΜΑΚΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
1 4200 1 2445 1 2291 1 1686
2 3800 2 2385 2 2189 2 1662
3 3400 3 2325 3 2109 3 1639
4 3150 4 2265 4 2039 4 1587
5 3000 5 2165 5 2009 5 1531
6 2880 6 2145 6 1939 6 1479
7 2800 7 2085 7 1849 7 1427
8 2705 8 2065 8 1769 8 1376
9 2650 9 1995 9 1709 9 1329
10 2575 10 1925 10 1659 10 1277
11 2455 11 1845 11 1599 11 1230
12 2375 12 1785 12 1529 12 1183
13 2245 13 1725 13 1479 13 1141
14 2155 14 1665 14 1429 14 1098
15 2095 15 1605 15 1369 15 1056
16 2025 16 1545 16 1329 16 1014
17 1975 17 1485 17 1309 17 972
18 1925 18 1455 18 1269 18 953
19 1875 19 1415 19 1239
20 1845 20 1365 20 1159
21 1755 21 1315 21 1079
22 1705 22 1285 22 1039
23 1655 23 1245 23 979
24 1625 24 1185 24 939
25 1575 25 1115
26 1525 26 1085
27 1475 27 1045
28 1435 28 985
29 1395
30 1355
31 1315
32 1275
33 1235
34 1195
35 1155

Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί όλων των ως άνω στελεχών ανά κατηγορία κατάταξης διαμορφώνονται ως εξής:

Πίνακας (α)

«3.     Το άρθρο 126 του ν.4472/17, μετά την προσθήκη δύο (2) μισθολογικών κλιμακίων (κλιμάκια 1 και 2), όπως σημειώνεται στον πίνακα (α), ορίζοντας τον συνολικό αριθμό των μισθολογικών κλιμακίων της κατηγορίας Γ’ στα είκοσι τέσσερα (24), διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 126

Βασικός μισθός

β.      Στο Άρθρο 126 «Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη» των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων της Κατηγορίας Γ’, στην παράγραφο 3 προστίθενται δύο νέες υποπαράγραφοι (Α και Β), και οι υπόλοιπες υπάρχουσες αναριθμούνται (Γ έως Ζ),  ως εξής:

                   3.      Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των στελεχών της Κατηγορίας Γ΄:

                    Α.      Λοχαγός και αντίστοιχοι. Μέχρι δεκαπέντε (15) έτη υπηρεσίας στο 11ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαέξι (16) στο 10ο Κλιμάκιο, από δεκαέξι (16) μέχρι δεκαεπτά (17) στο 9ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαεννέα (19) στο 8ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) στο 7ο Κλιμάκιο, από είκοσι (20) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 6ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 5ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι έξι (26) στο 4ο Κλιμάκιο, από είκοσι έξι (26) μέχρι τριάντα (30) στο 3ο Κλιμάκιο, από τριάντα (30) μέχρι τριάντα πέντε (35) στο 2ο Κλιμάκιο, από τριάντα πέντε (35) μέχρι και από τριάντα εννέα (39) και άνω στο 1ο Κλιμάκιο.

                   Β.      Υπολοχαγός και αντίστοιχοι. Μέχρι δεκαπέντε (15) έτη υπηρεσίας στο 12ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαέξι (16) στο 11ο Κλιμάκιο, από δεκαέξι (16) μέχρι δεκαεπτά (17) στο 10ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαεννέα (19) στο 9ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) στο 8ο Κλιμάκιο, από είκοσι (20) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 7ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 6ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 5ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 4ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 3ο Κλιμάκιο, από τριάντα ένα (31) μέχρι τριάντα τέσσερα (34) στο 2ο Κλιμάκιο, από τριάντα τέσσερα (34) μέχρι και από τριάντα εννέα (39) και άνω στο 1ο Κλιμάκιο.

                    Γ.      Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι. Μέχρι δεκαπέντε (15) έτη υπηρεσίας στο 13ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαέξι (16) στο 12ο Κλιμάκιο, από δεκαέξι (16) μέχρι δεκαεπτά (17) στο 11ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαεννέα (19) στο 10ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) στο 9ο Κλιμάκιο, από είκοσι (20) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 8ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 7ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 6ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 5ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 4ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα τρία (33) στο 3ο Κλιμάκιο, από τριάντα τρία (33) μέχρι τριάντα έξι (36) στο 2ο Κλιμάκιο, από τριάντα έξι (36) μέχρι και από τριάντα εννέα (39) και άνω στο 1ο Κλιμάκιο.

                   Δ.      Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι. ……………….

Έναρξη Ισχύος του παρόντος από 3 Μαΐου 2019.»

Οι προτείνοντες βουλευτές

Ευαγγελία Λιακούλη

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης

Ιλχάν Αχμέτ

Βασίλης Κεγκέρογλου

Ανδρέας Λοβέρδος

Γεώργιος Φραγγίδης

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ανδρουλάκης: Έχουμε χρέος να φτιάξουμε ξανά τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη

«Έχουμε χρέος να φτιάξουμε ξανά τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη για να έχει πραγματικό αντίπαλο η Νέα Δημοκρατία», δήλωσε μεταξύ άλλων από την Πολίχνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Ειδικότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο κ. Ανδρουλάκης είπε: «Είχαν συνηθίσει

Πόσο κοστίζει μια κυβερνοεπίθεση;

Όπως συμβαίνει και στις κανονικές επιχειρήσεις, οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου πρέπει να ανησυχούν για το κόστος λειτουργίας και την απόδοση της επένδυσης. Δυστυχώς, μια νέα έκθεση της Deloitte διαπιστώνει ότι το κόστος διάπραξης εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο είναι απίστευτα χαμηλό. Οι

Επανένταξη της Συρίας στον Αραβικό Σύνδεσμο – Αλλάζουν ξανά ισορροπίες και ρόλοι στη Μ. Ανατολή

Η επανένταξη της Συρίας στον Αραβικό Σύνδεσμο μετά μια 12ετή αποβολή είναι ένα γεγονός μεγάλης σημασίας για τη Μέση Ανατολή, που έρχεται να ακολουθήσει την ανατροπή που δημιούργησε πριν μερικές μόνον εβδομάδες η αποκατάσταση των σχέσεων της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν. Οι εν λόγω

ΠΝ: To νέο πλοίο προσδίδει νέες επιχειρησιακές ικανότητες

Το ίδρυμα Αικατερίνη Λασκαρίδη προέβη στην πέμπτη κατά σειρά δωρεά σκάφους στο Π.Ν.  Μετά το εκπαιδευτικό και τα τρία PSV (Platform Supply Vessels) που διαμορφώθηκαν σε πλοία γενική υποστήριξης (ΠΓΥ) ήρθε η σειρά ενός ερευνητικού σκάφους με μεγάλες δυνατότητες αξιοποίησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο