Τροποποίηση του υπ’ αρ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένων «Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. α) του άρθρου 156 του «Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ν.δ. 187/1973, Α’ 261).
β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
γ) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 102),
δ) της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 16 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),
ε) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).

3. Την υπ’ αρ. 2811.8/23762/2023/29-3-2023 εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις του παρόντος
δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο

Κυρώνουμε την παρακάτω τροποποίηση του υπ’ αρ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένων «Ταχύπλοα (ταχυκίνητα)
σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής»:

Τροποποίηση του υπ’ αρ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένων «Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια
μέσα αναψυχής»

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ -ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν.δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (Α’ 39),
β) της περ. α) του άρθρου 156 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973, Α’261),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
δ) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 102),
ε) της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 16 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26), στ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).

3. Την υπ’ αρ. 2811.8/23762/2023/29-3-2023 εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις του παρόντος
δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, εκδίδουμε την ακόλουθη
τροποποίηση του υπ’ αρ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένων, που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 3131.1/03/99/
06-4-1999 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β’ 444):

Άρθρο Μόνον

Τροποποίηση του υπ’ αρ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένων

Ο υπ’ αρ. 20 Γενικός Κανονισμός Λιμένων, που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 3131.1/03/99/06-4-1999 απόφαση
του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, τροποποιείται εν μέρει ως ακολούθως:

1. Η περ. (ια) της παρ. 1 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής: «ια) συγκεντρώνει, εκτός εάν άλλως ορίζεται, με
δική του ευθύνη τα θαλάσσια μέσα αναψυχής, μετά το τέλος εργασίας και το αργότερο μέχρι τη δύση του ηλίου,
σε κατάλληλο και ασφαλή χερσαίο ή θαλάσσιο χώρο».

2. Η περ. (α) της παρ. 4 του άρθρου 39 αντικαθίσταται ως εξής: «α) παράβασης της παρ. 5 του άρθρου 21,
της παρ. 1 του άρθρου 22 εξαιρουμένης της περίπτωσης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής χωρίς
έγκριση, που καθορίζεται από τις διατάξεις της υπ’ αρ. 2131.4/64444/2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
«Καθορισμός διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για την
έγκριση δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής» (Β’ 4174), της παρ. 4 του άρθρου 22 και της
περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 24, επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 ευρώ. Για κάθε περίπτωση υποτροπής εντός δώδεκα μηνών, το πρόστιμο διπλασιάζεται σε σχέση με το προηγούμενο.».

Πειραιάς, 29 Μαρτίου 2023

Ο Αρχηγός
Αντιναύαρχος Λ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ

Άρθρο Δεύτερο

Έναρξη ισχύος

Η εφαρμογή της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 30 Μαρτίου 2023

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Φρεγάτα «ΨΑΡΑ»: Η ολονύχτια μάχη απέναντι σε drones και βαλλιστικούς πυραύλους

Ήταν η πιο δύσκολη έως τώρα νύχτα για την φρεγάτα «ΨΑΡΑ» στον Κόλπο του Άντεν, με το πλοίο να βρίσκεται συνεχώς σε «κόκκινο» συναγερμό και το σύνολο του πληρώματος σε θέσεις μάχης, καθώς είχε να αντιμετωπίσει ένα μπαράζ επιθέσεων όχι μόνο

Η διάρκεια στον χρόνο αποδεικνύει την αξία της…(*)

Από την υπογραφή της Συνθήκης της Ουάσιγκτον στις 4 Απριλίου 1949 για την ίδρυση της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας, μέχρι και την προχθεσινή πανηγυρική Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον, η αποτροπή του τότε Σοβιετικού και νυν Ρωσικού επεκτατισμού αποτελούσε κοινή πρόκληση για

«Εδώ είναι άγριες οι θάλασσες»

Η πρώτη ειδοποίηση έφτασε το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουλίου. Ένα ακατάλληλο σκαρί γεμάτο ανθρώπους θαλασσόδερνε ανοιχτά της Γαύδου. Το επείγον σήμα βρήκε τον καπετάν Στράτο στη γέφυρα του επιβατηγού «Δασκαλογιάννης». Μετέφερε κοντά στα 400 άτομα, κυρίως τουρίστες, στο παράκτιο

Μετάβαση στο περιεχόμενο