Υποψήφιοι Διοικητικού Συμβουλίου ΕΑΑΝ κατά τις ΕΚΛΟΓΕΣ της 20ΗΣ Μαρτίου 2022

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ της 12ης-01-2022
Υπ’ Αριθ. 132

ΘΕΜΑ 1o

Επικύρωση Υποψηφιοτήτων Μελών ΔΣ/ΕΑΑΝ για τις εκλογές της 20-03-2022 ΣΧΕΤ: α. ΝΔ 1171/20-5-1972 (Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων).

             β. ΠΔ 576/24-6-1978 (Περί Κυρώσεως Κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού).

            γ.  ΓΕΝ/Β3-Ι Φ.940.1/3/220777 Σ.2723/19-04-19 ΦΕΚ 1227 τ.Β’ από 11-04-2019 Αποφάσεις Αριθ.Φ940.1/2/218204/Σ.2152

            δ. Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ Υπ’ Αρ. Π.98/12-05-21 Θέμα 2ο «Σύσταση επιτροπής προετοιμασίας διενέργειας εκλογών 2022 για ανάδειξη νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ»

            ε. Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ Υπ’ Αρ. Π.106/08-07-2021 Θέμα 8ο  «Ορισμός ημερομηνίας εκλογών για ανάδειξη νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ το έτος 2022»

           στ. Το από 11-01-2022 Πρακτικό  Επιτροπής προετοιμασίας διενέργειας εκλογών 2022 για ανάδειξη νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ(Το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν θέμα)

ΑΙΤΗΜΑ : Επιτροπή Διενέργειας Εκλογών νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ 2022

ΕΙΣΗΓΗΣΗ : Επιτροπή Διενέργειας Εκλογών νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ 2022

 Το ΔΣ/ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το από 11-01-2022 πρακτικό της επιτροπής προετοιμασίας διενέργειας εκλογών 2022 για ανάδειξη νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ σχετικό (στ), ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ τις  υποψηφιότητες του ΔΣ/ΕΑΑΝ για τις εκλογές που θα γίνουν στις 20-03-2022 όπως παρακάτω :

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΠΡΟΕΔΡΟΙ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΓΕΡΟΥΚΗΣ Θεόδωρος – Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α.
ΜΑΛΦΑΣ Γεώργιος – Υποναύαρχος ΠΝ ε.α.
ΜΑΡΚΟΥ Στέλιος – Υποναύαρχος (Ο) ΠΝ ε.α.
ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ Σπυρίδων – Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α.

ΜΕΛΗ

ΜΑΧΙΜΟΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Συμεών  – Υποναύαρχος ΠΝ ε.α.
ΚΩΤΣΗΣ Φώτιος – Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α.
ΛΑΓΑΡΙΑΣ Δημήτριος – Αρχιπλοίαρχος ΠΝ ε.α.
ΜΑΛΦΑΣ Γεώργιος – Υποναύαρχος ΠΝ ε.α.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΜΑΝΩΛΙΟΥΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος – Αντιναύαρχος (Μ) ΠΝ ε.α.
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Παναγιώτης – Υποναύαρχος (Μ) ΠΝ ε.α.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ

ΜΑΡΚΟΥ Στέλιος – Υποναύαρχος (Ο) ΠΝ ε.α.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ

ΓΡΙΒΑΣ Θεόδωρος – Υποναύαρχος (ΥΙ) ΠΝ ε.α.

ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΦΟΥΣΤΑΝΟΣ Θεόδωρος – Ναύαρχος ΛΣ-ΕΛΛ.ΑΚΤ ε.α.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (Ε) (πρώην ΠΥ-ΠΤ) ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ Γεώργιος – Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ ε.α.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ – Πλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
ΒΥΤΙΝΙΔΗΣ Αναστάσιος – Υποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
ΓΑΡΕΙΟΣ Ιωάννης – Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος – Πλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
ΔΕΔΗΣ Δημήτριος – Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ Σπυρίδων – Ανθυπασπιστής ΠΝ ε.α.
ΜΙΓΚΟΣ Παναγιώτης – Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Παναγιώτης – Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ ε.α.

2. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ αφού ήλεγξε τις αιτήσεις υποψηφιότητας των μελών του ΔΣ/ΕΑΑΝ για τις εκλογές της 20-03-2022 αποστέλλει τον παραπάνω πίνακα στο τυπογραφείο για κατάρτιση του ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ και στο site της ΕΑΑΝ για ανάρτηση .

3. Το καταρτηθέν (γραφέν) ψηφοδέλτιο από το τυπογραφείο να δοθεί εκ νέου στην επιτροπή σχετικού (δ) για τελικό έλεγχο προκειμένου να δοθεί η εντολή «τυποθήτω» από τον Πρόεδρο της εν λόγω Επιτροπής .

4. Οι ανακηρυχθέντες, ως ανωτέρω, ως υποψήφιοι έχουν δικαίωμα μέχρι την 14η Ιανουαρίου 2022 να αποσύρουν την υποψηφιότητά τους. Μετά την ημερομηνία αυτή ουδεμία διαγραφή από τα ψηφοδέλτια είναι δυνατόν να γίνει .

5. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα.

 

                                                                                   Αθήνα 11-01-2022 και ώρα 1201

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 ΕΚΛΟΓΩΝ 2022 ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΣ/ΕΑΑΝ

 

ΣΧΕΤ Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ Υπ’ Αρ. Π.98/12-05-21 Θέμα 2ο «Σύσταση επιτροπής προετοιμασίας διενέργειας εκλογών 2022 για ανάδειξη νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ»

 

1.-Η εκλογική επιτροπή που συνέστησε το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. αποτελούμενη από τα ακόλουθα Μέλη του Δ.Σ./ Ε.Α.Α.Ν. :

α.-Αντιναύαρχο Σπ. Περβαινά Π.Ν. ε.α. Πρόεδρο
β.-Ναύαρχο Θ. Φουστάνο Λ.Σ.-ΕΛΛ.ΑΚΤ. ε.α. Μέλος
γ.-Υποναύαρχο (Μ) Π. Μαυραγάνη Π.Ν. ε.α. Μέλος
δ.-Αρχιπλοίαρχο Δ. Λαγαρία Π.Ν. ε.α. Μέλος
ε.-Πλοίαρχο (Ε) Ε. Αναγνωστάκη Π.Ν. ε.α. Μέλος

αφού συνήλθε σήμερον Τρίτη 11-01-2022 και ώρα 12.01 εξέτασε όλες τις υποψηφιότητες για τις εκλογές προς ανάδειξη νέου Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. της 20-03-2022, εισηγείται στο Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. την αποδοχή των ακολούθων υποψηφιοτήτων και την επικύρωση του κατωτέρω πίνακα, σύμφωνα με την παράγραφο 4ζ της Απόφασης Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. Υπ. Αριθ. 121 Θέμα 1ο της 20-10-2021 (Οδηγίες Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. για τις εκλογές της 20-03-2022 για την ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Α.Α.Ν.) :

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20ής ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
Κατά κατηγορία και αλφαβητική σειρά

ΠΡΟΕΔΡΟΙ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΓΕΡΟΥΚΗΣ Θεόδωρος – Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α.
ΜΑΛΦΑΣ Γεώργιος – Υποναύαρχος ΠΝ ε.α.
ΜΑΡΚΟΥ Στέλιος – Υποναύαρχος (Ο) ΠΝ ε.α.
ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ Σπυρίδων – Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α.

ΜΕΛΗ

ΜΑΧΙΜΟΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Συμεών  – Υποναύαρχος ΠΝ ε.α.
ΚΩΤΣΗΣ Φώτιος – Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α.
ΛΑΓΑΡΙΑΣ Δημήτριος – Αρχιπλοίαρχος ΠΝ ε.α.
ΜΑΛΦΑΣ Γεώργιος – Υποναύαρχος ΠΝ ε.α.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΜΑΝΩΛΙΟΥΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος – Αντιναύαρχος (Μ) ΠΝ ε.α.
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Παναγιώτης – Υποναύαρχος (Μ) ΠΝ ε.α.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ

ΜΑΡΚΟΥ Στέλιος – Υποναύαρχος (Ο) ΠΝ ε.α.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ

ΓΡΙΒΑΣ Θεόδωρος – Υποναύαρχος (ΥΙ) ΠΝ ε.α.

ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΦΟΥΣΤΑΝΟΣ Θεόδωρος – Ναύαρχος ΛΣ-ΕΛΛ.ΑΚΤ ε.α.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (Ε) (πρώην ΠΥ-ΠΤ) ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ Γεώργιος – Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ ε.α.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ – Πλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
ΒΥΤΙΝΙΔΗΣ Αναστάσιος – Υποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
ΓΑΡΕΙΟΣ Ιωάννης – Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος – Πλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
ΔΕΔΗΣ Δημήτριος – Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ Σπυρίδων – Ανθυπασπιστής ΠΝ ε.α.
ΜΙΓΚΟΣ Παναγιώτης – Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Παναγιώτης – Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ ε.α.

                                     Η Εκλογική Επιτροπή

Αντιναύαρχος Σπ. Περβαινάς Π.Ν. ε.α.               Πρόεδρος
Ναύαρχος Θ. Φουστάνος  Λ.Σ.-ΕΛΛ.ΑΚΤ. ε.α.   Μέλος
Υποναύαρχος (Μ) Π. Μαυραγάνης Π.Ν. ε.α.     Μέλος
Αρχιπλοίαρχος Δ. Λαγαρίας Π.Ν. ε.α.                 Μέλος
Πλοίαρχος (Ε) Ε. Αναγνωστάκης Π.Ν. ε.α.        Μέλος

*** Δείτε το ακριβές αντίγραφο του Πρακτικού

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ε.Α.Α.Λ.Σ: Ιδρύθηκε και λειτουργεί Γραφείο Εξυπηρέτησης Αποστράτων Στελεχών στο Ν.Ν.Α. με παρέμβαση του Αρχηγού ΛΣ

Ανακοίνωση Ε.Α.Α.Λ.Σ: Φέρουμε σε γνώση όλων των μελών μας ότι, με διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποναυάρχου Λ.Σ. κ. Αντώνη ΜΑΖΗ, δρομολογήθηκε η διευθέτηση ενός από τα κυρίαρχα προτάγματα των διεκδικήσεων της Διοίκησής μας για δημιουργία HELP-DESK Αποστράτων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

Η αξιοποίηση της ελληνικής ΑΟΖ είναι η νέα Μεγάλη Ιδέα. Τα απτά οφέλη

Άρθρο του Νικ. Γ. Σαμπάτη, Αρθρογράφου, Οικονομολόγου, ασκ. Ορκωτού Ελεγκτή Οι πρώτες φωνές που θυμάμαι να μιλάνε δειλά δειλά για την αξιοποίηση της ελληνική ΑΟΖ ήταν στο μακρινό 2009.  ”Γραφικοί”, ήταν ο ελαφρύτερος από τους χαρακτηρισμός που τους συνόδευε από

Παρουσία Αρχηγού ΓΕΕΘΑ σε Εκδήλωση για την Ημέρα Τάξης ΣΣΕ 1983

Την Τετάρτη 07 Δεκεμβρίου 2022 ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ως απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων Τάξεως 1983, παραβρέθηκε σε εκδήλωση της Τάξης του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής στην Βάρη Αττικής, με μέριμνα του Συνδέσμου της.

Τελετή Απόσυρσης των Αεροσκαφών Cessna T-41D

Την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022, θα πραγματοποιηθεί η τελετή απόσυρσης των αεροσκαφών Cessna T-41D, στην 360 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος (360ΜΕΑ) της Σχολής Ικάρων, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει δοξολογία, ανάγνωση Ημερήσιας Διαταγής Διοικητή 360 ΜΕΑ, διέλευση αεροσκάφους