Διαβάστε τι προβλέπει η κοινή Υπουργική απόφαση για τις Μετατάξεις του προσωπικού της ΟΛΠ ΑΕ

Με κοινή Υπουργική απόφαση που προωθείται αρμοδίως από το Υπουργείο Ναυτιλίας τίθενται οι προϋποθέσεις και κάθε σχετική λεπτομέρεια για τις Μετατάξεις προσωπικού της ΟΛΠ ΑΕ.

Συνοπτικά η απόφαση προβλέπει ότι:

1. Οι υπάλληλοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
lt;lt;Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕgt;gt; και lt;lt;Οργανισμός
Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕgt;gt; που επιθυμούν την μετάταξή τους

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Ν.4404/2016, υποβάλλουν σχετική
αίτηση στην Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής .

Η υποβολή της αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γίνεται είτε αυτοπροσώπως.

2. Τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται από τους υποψηφίους είναι:α. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα β. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) στην οποία δηλώνεται υπεύθυνα ότι:δεν
έχει εκδοθεί σε βάρος του αιτούντος αμετάκλητη δικαστική απόφαση για
αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή
έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 8, 9 και 149 του
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π, όπως ισχύειγ. Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεωςδ. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.

3. Για την αξιολόγηση των αιτήσεων συστήνεται τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και συνεκτιμώντας το σύνολο
των στοιχείων των υπαλλήλων η Επιτροπή καταρτίζει τον τελικό κατάλογο
αξιολόγησης, τον οποίο και υποβάλει για έγκριση στον Υπουργό Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής.

Διαβάστε αναλυτικά τι προβλέπει το σχέδιο της κοινής Υπουργικής απόφασης για τις Μετατάξεις προσωπικού της ΟΛΠ ΑΕ.

ΘΕΜΑ: « Μετατάξεις προσωπικού της ΟΛΠ ΑΕ –Παράταση προθεσμιών της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν.4404/2016 (Α’ 126) και της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του Ν.4404/2016 (Α’ 126)». Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:α) Του Ν. 4404/2016 (Α’ 126) lt;lt; για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξειςgt;gt;, ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 3 ( Μέρος Β΄ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-Μετάταξη προσωπικού)β) Του Ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄145), όπως ισχύει.γ) Του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως ισχύει.δ) Του Κ.Ν. 2190/1920 ( Α’ 37) Περί Ανωνύμων Εταιρειώνgt;gt; όπως τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύειε) Του Ν. 2688/1999 ( Α΄40) lt;lt; Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε Ανώνυμες Εταιρείεςgt;gt;στ) Του ΠΔ 73/2015 lt;lt; Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργώνgt;gt;(ΦΕΚ 116 Α’).ζ)Του Π.Δ. 13/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26).η) Του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114). θ) Του Ν. 3429/2005 (Α’ 314) lt;lt;Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύειι) Του ΠΔ 111/2014 lt;lt; Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικώνgt;gt;(Α’ 178) 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, η οποία ανέρχεται στο ποσόν των ΕΥΡΩ.σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. εισήγηση ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ..ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ1. Οι υπάλληλοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία lt;lt;Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕgt;gt; και lt;lt;Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕgt;gt; που επιθυμούν την μετάταξή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Ν.4404/2016, υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην Ταχυδρομική Διεύθυνση Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Κεντρικός Λιμένας Πειραιά, ΤΚ 18510 Πειραιάς, Τηλ: 2131371700 Email: [email protected] Η υποβολή της αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γίνεται είτε αυτοπροσώπως, κατά τις ώρες 08.00 – 13.30, στην ανωτέρω διεύθυνση, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο εξωτερικά αναγράφεται ότι πρόκειται για «Αίτηση για μετάταξη σύμφωνα με το άρθρο 11 Ν.4404/2016», η κατά τα ανωτέρω αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, καθώς και το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου και ο οργανισμός λιμένος που υπηρετεί. Στην περίπτωση αποστολής της εν λόγω αίτησης, με συστημένη επιστολή ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας.Στην αίτηση αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία του αιτούντος, περιλαμβανομένων στοιχείων τηλεφωνικής ή και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, καθώς και η δήλωση προτίμησής του. Σημειώνεται ότι οι αιτούμενοι υπάλληλοι δύνανται να δηλώσουν μέχρι τρεις επιλογές για την μετάταξή τους σε συγκεκριμένες υπηρεσίες η νομικά πρόσωπα σε όλη την Ελληνική επικράτεια. Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των ανωτέρω αιτήσεων ορίζεται η 15η/ /201 και ώρα 13:30΄. 2. Τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται από τους υποψηφίους είναι:α. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα β. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) στην οποία δηλώνεται υπεύθυνα ότι:δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του αιτούντος αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 8, 9 και 149 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π, όπως ισχύειγ. Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεωςδ. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.3. Για την αξιολόγηση των αιτήσεων συστήνεται τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από:α) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως πρόεδρο και ως μέλη:β) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.γ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης , Λιμενικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και συνεκτιμώντας το σύνολο των στοιχείων των υπαλλήλων η Επιτροπή καταρτίζει τον τελικό κατάλογο αξιολόγησης, τον οποίο και υποβάλει για έγκριση στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει, κατά φθίνουσα σειρά, τον συνολικό αριθμό των προς μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 ν. 4404/2016 και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα νομοθεσία. . Μετά την έγκριση του τελικού καταλόγου από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής , οι υπάλληλοι μετατάσσονται στις αντίστοιχες υπηρεσίες με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών ,Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και του εποπτεύοντος την οικεία υπηρεσία, φορέα ή νομικό πρόσωπο, Υπουργού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 του Ν.4404/2016. 4. Οι προθεσμίες της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν.4404/2016 (Α’ 126) παρατείνονται για το προσωπικό της ΟΛΠ ΑΕ έως 31 Δεκεμβρίου 2020 και για το προσωπικό της ΟΛΘ ΑΕ έως 31 Δεκεμβρίου 2021.5.Οι προθεσμίες της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του Ν.4404/2016 (Α’ 126) παρατείνονται για το προσωπικό της ΟΛΠ ΑΕ έως 31 Δεκεμβρίου 2021 και για το προσωπικό της ΟΛΘ ΑΕ έως 31 Δεκεμβρίου 2022. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πειραιάς, … 2018ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γράφει ο Υπον/ρχος ΛΣ Νικόλαος Παπανικολόπουλος: Λιμάνι Αλεξανδρούπολης – Μας «κόστισε ακριβά»

  Σε πρόσφατη (29-9-2022) ανακοίνωση της ΟΛΠ Α.Ε, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι ο κύκλος εργασιών της κατά το α’ εξάμηνο του 2022, παρουσίασε αύξηση κατά 29,3% ανερχόμενος σε 93,1 εκατ. ευρώ, έναντι 72,0 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2021.Υπογραμμίζεται δε,

Ακτοπλοΐα: Πόσοι «αγκάλιασαν» τη σύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Άκρως ενθαρρυντικά κρίνονται τα αποτελέσματα από την αναβίωση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, η οποία ολοκληρώθηκε για τη φετινή περίοδο στις 16 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το επιβατικό οχηματαγωγό «Daleela» μετέφερε συνολικά 7.900 επιβάτες στις 44

Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι Ημέρες Καριέρας Ναυτιλίας στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Πλήθος φοιτητών και αποφοίτων της Σχολής Ναυτιλίας ήρθαν σε επαφή με εκπροσώπους μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών. Έχοντας σταθερά ως πρωταρχικό του μέλημα την επαγγελματική ενδυνάμωση και αποκατάσταση των φοιτητών και των αποφοίτων του, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, το μεγαλύτερο Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών

Παρουσιάστηκε το νέο αντιρρυπαντικό σκάφος «AKTEA II OSRV»

Το νέο, πιο σύγχρονο, αντιρρυπαντικό σκάφος «AKTEA II OSRV» στην Ευρώπη, που μπορεί να ανακτά πετρέλαιο από οποιαδήποτε πιθανή ρύπανση προκληθεί σε ευρωπαϊκά ύδατα, με αντίστοιχη αποθηκευτική ικανότητα έως 4,5 τόνους, παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση στο λιμάνι του Κερατσινίου η