« Μετατάξεις προσωπικού της ΟΛΠ ΑΕ και της ΟΛΘ ΑΕ »

ΣΧΕΔΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: « Μετατάξεις προσωπικού της ΟΛΠ ΑΕ και της ΟΛΘ ΑΕ ». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:α) Του Ν. 4404/2016 (Α’ 126) lt;lt; για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξειςgt;gt;, ιδίως τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 11 ( Μέρος Β΄ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-Μετάταξη προσωπικού)β) Του Ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄145), όπως ισχύει.γ) Του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως ισχύει.δ) Του Κ.Ν. 2190/1920 ( Α’ 37) Περί Ανωνύμων Εταιρειώνgt;gt; όπως τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύειε) Του Ν. 2688/1999 ( Α΄40) lt;lt; Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε Ανώνυμες Εταιρείεςgt;gt;στ) Του ΠΔ 73/2015 lt;lt; Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργώνgt;gt;(ΦΕΚ 116 Α’).Του Π.Δ. 13/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Nησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26).ζ) Του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114). η) Του Ν. 3429/2005 (Α’ 314) lt;lt;Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύειθ) Του ΠΔ 111/2014 lt;lt; Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικώνgt;gt;(Α’ 178) 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, η οποία ανέρχεται στο ποσόν των ΕΥΡΩ.σύμφωνα με την υπ’αριθμ..εισήγηση ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ..ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Ο ανώτατος αριθμός του πάσης φύσεως προσωπικού της ΟΛΠ ΑΕ και της ΟΛΘ ΑΕ που επιτρέπεται να μεταταγεί, με την ίδια σχέση εργασίας σε υπηρεσίες ,φορείς η νομικά πρόσωπα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε Οργανισμούς Λιμένα, καθώς και σε εταιρείες του ν.3429/2005, στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου κατά τον χρόνο διενεργείας της μετάταξης, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις των εδαφίων α’ και β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 4404/2016, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, ορίζεται σε ποσοστό μέχρι 50% επί του συνόλου των υπηρετούντων σε κάθε μία εξ αυτών (Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Ανώνυμη Εταιρεία

2. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για μετάταξη υπερβαίνει τον ορισθέντα ανώτατο αριθμό, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των υπαλλήλων με τον μεγαλύτερο χρόνο προϋπηρεσίας στην αντίστοιχη εταιρεία μέχρι την συμπλήρωση του ανωτάτου ορισθέντος αριθμού. Σε περίπτωση υπαλλήλων με τον ίδιο χρόνο προϋπηρεσίας γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολυτέκνων με ανήλικα τέκνα και όσων αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας με ποσοστό αναπηρίας 67%..Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πειραιάς, … 2018 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Στο «μικροσκόπιο» της Ε.Ε. ελληνική ναυτιλία και Μόσχα

Νέα προβλήματα στην ελληνική ναυτιλία -και ειδικά στις εταιρίες που πρωταγωνιστούν στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου προς τρίτες χώρες- θα προκαλέσει το 12ο «πακέτο» κυρώσεων της Ε.Ε. κατά της Μόσχας το οποίο προγραμματίζεται να υιοθετηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 14ης-15ης Δεκεμβρίου.

«Η Ελλάδα να είναι παρούσα στην Ερυθρά θάλασσα»

Μετατροπή-επιμέλεια κειμένου: «ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ» H Ερυθρά Θάλασσα, μήκους 1.400 ναυτικών μιλίων από το Σουέζ μέχρι τον πορθμό του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, είναι καίριας σημασίας θαλάσσια λεωφόρος, από εμπορική και ενεργειακή άποψη για την Ευρώπη και την Ασία. Τη σημασία της

Προειδοποίηση ασφαλείας για τα εμπορικά πλοία

Μετατροπή-επιμέλεια κειμένου: «ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ» Η διεθνής ναυτιλία ζητά περισσότερη στρατιωτική προστασία στις θαλάσσιες διαδρομές στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των ανταρτών που υποστηρίζονται από το Ιράν στην Ερυθρά Θάλασσα, οι οποίες προκάλεσαν φόβους για νέες διαταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο, συμπεριλαμβανομένου του ενεργειακού εφοδιασμού. Η ανησυχία

Εντός Δεκεμβρίου ξεκινά η επέκταση του φράχτη μήκους 35 χλμ. στον Έβρο

Εντός του Δεκεμβρίου θα αρχίσει να υψώνεται σταδιακά ο νέος φράχτης, μήκους 35 χλμ. στον Έβρο. Την ίδια ώρα που οι περιπολίες στα χερσαία ελληνοτουρκικά σύνορα συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, παρά το γεγονός ότι έχουν μειωθεί σημαντικά οι μεταναστευτικές ροές

Μετάβαση στο περιεχόμενο