ΕΕ: Υιοθέτηση του 14ου πακέτου κυρώσεων ενάντια στη Ρωσία

Το Συμβούλιο των Υπουργών υιοθέτησε σήμερα (24/6) το 14ο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

Η νέα δέσμη περιλαμβάνει περιοριστικά μέτρα για επιπλέον 116 άτομα και οντότητες που είναι υπεύθυνες για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τα ακόλουθα τομεακά μέτρα:

Ναυτιλία και Μεταφορές

Για πρώτη φορά, η ΕΕ ενέκρινε μέτρο που στοχεύει συγκεκριμένα πλοία που συμβάλλουν στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, τα οποία υπόκεινται σε απαγόρευση πρόσβασης σε λιμάνι και απαγόρευση παροχής υπηρεσιών, αναφέρει το Συμβούλιο.

Τα πλοία μπορούν να χαρακτηριστούν για διάφορους λόγους, όπως η μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού για τη Ρωσία, η μεταφορά κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών και υποστήριξη στην ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα της Ρωσίας, για παράδειγμα μέσω της μεταφοράς εξαρτημάτων LNG ή μεταφορτώσεων LNG.

Επιπλέον, για να αποφευχθούν άλλες μορφές καταστρατήγησης, το Συμβούλιο αποφάσισε τη διεύρυνση της απαγόρευσης πτήσεων της ΕΕ. Η απαγόρευση προσγείωσης, απογείωσης ή υπερπτήσεων από την επικράτεια της ΕΕ θα ισχύει επίσης για οποιοδήποτε αεροσκάφος που χρησιμοποιείται για μη τακτική πτήση και όταν ένα ρωσικό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας είναι σε θέση να καθορίσει αποτελεσματικά τον τόπο ή την ώρα για την απογείωση ή την προσγείωσή του για να φτάσει, για παράδειγμα, σε έναν προορισμό διακοπών ή σε μια επαγγελματική συνάντηση. Επιπλέον, οι αερομεταφορείς πρέπει να παρέχουν κάθε πληροφορία που ζητούν οι εθνικές αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σχετικά με μη τακτικές πτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ιδιοκτησίας του αεροσκάφους και πιθανώς των επιβατών.

Επίσης, αποφασίστηκε η διεύρυνση της απαγόρευσης της οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων εντός του εδάφους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της διαμετακόμισης, ώστε να καλύψει φορείς της ΕΕ που ανήκουν κατά 25% ή περισσότερο σε ρωσικό φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Ενέργεια

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εγκαταστάσεις της ΕΕ δεν χρησιμοποιούνται για τη μεταφόρτωση ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) σε τρίτες χώρες και συνεπώς να μειωθούν τα σημαντικά έσοδα που αποκομίζει η Ρωσία από την πώληση και τη μεταφορά LNG, η ΕΕ θα απαγορεύσει τις υπηρεσίες επαναφόρτωσης ρωσικού LNG στο έδαφος της ΕΕ για σκοπούς μεταφόρτωσης σε τρίτες χώρες. Αυτό καλύπτει τόσο τις μεταφορές από πλοίο σε πλοίο όσο και τις μεταφορές από πλοίο σε ξηρά, καθώς και τις εργασίες επαναφόρτωσης και δεν επηρεάζει τις εισαγωγές αλλά μόνο την επανεξαγωγή σε τρίτες χώρες μέσω της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθεί την εφαρμογή και την ανάπτυξη της παρούσας απόφασης και μπορεί να προτείνει μέτρα μετριασμού εάν είναι απαραίτητο.

Επιπλέον, η ΕΕ θα απαγορεύσει τις νέες επενδύσεις, καθώς και την παροχή αγαθών, τεχνολογίας και υπηρεσιών για την ολοκλήρωση έργων LNG υπό κατασκευή, όπως το Arctic LNG 2 και το Murmansk LNG. Εισάγονται περιορισμοί στις εισαγωγές στο ρωσικό LNG μέσω τερματικών σταθμών της ΕΕ που δεν συνδέονται με το σύστημα φυσικού αερίου.

Χρηματοδότηση

Το Συμβούλιο αποφάσισε να θέσει εκτός νόμου τη χρήση του «System for Transfer of Financial Messages» (SPFS), μιας εξειδικευμένης υπηρεσίας χρηματοοικονομικών μηνυμάτων που αναπτύχθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας για να εξουδετερώσει την επίδραση των περιοριστικών μέτρων. Οι οντότητες της ΕΕ που δραστηριοποιούνται εκτός Ρωσίας θα απαγορεύεται να συνδέονται με το SPFS ή αντίστοιχες εξειδικευμένες υπηρεσίες χρηματοοικονομικών μηνυμάτων.

Επιπλέον, οι φορείς εκμετάλλευσης της ΕΕ θα απαγορεύεται να πραγματοποιούν συναλλαγές με οντότητες που είναι ειδικά εισηγμένες στο χρηματιστήριο χρησιμοποιώντας SPFS εκτός Ρωσίας.

Επιπλέον, το Συμβούλιο εισάγει απαγόρευση συναλλαγών με στοχευμένα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και παρόχους περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης εγκατεστημένους εκτός ΕΕ, όταν αυτές οι οντότητες διευκολύνουν συναλλαγές που υποστηρίζουν την αμυντική-βιομηχανική βάση της Ρωσίας μέσω της εξαγωγής, προμήθειας, πώλησης, μεταφοράς προς τη Ρωσία αγαθών και τεχνολογίας διπλής χρήσης, ευαίσθητων αντικειμένων, αγαθών πεδίου μάχης, πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών.

Έλεγχοι και περιορισμοί εισαγωγών-εξαγωγών

Το Συμβούλιο προσέθεσε 61 νέες οντότητες στον κατάλογο εκείνων που υποστηρίζουν άμεσα το στρατιωτικό και βιομηχανικό σκέλος της Ρωσίας στον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Θα υπόκεινται σε αυστηρότερους περιορισμούς εξαγωγών όσον αφορά αγαθά και τεχνολογίες διπλής χρήσης, καθώς και αγαθά και τεχνολογία που ενδέχεται να συμβάλουν στην τεχνολογική βελτίωση του τομέα άμυνας και ασφάλειας της Ρωσίας. Ορισμένες από αυτές τις οντότητες βρίσκονται σε τρίτες χώρες (Κίνα, Καζακστάν, Κιργιστάν, Τουρκία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) και έχουν εμπλακεί στην παράκαμψη των εμπορικών περιορισμών και ασχολούνται με την προμήθεια ευαίσθητων αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για παράδειγμα στην παραγωγή drones, ή παροχή υλικής υποστήριξης για ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Kαταστρατήγηση των κυρώσεων

Η ΕΕ εξοπλίζεται με πρόσθετα εργαλεία για την πάταξη της καταστρατήγησης.

Καταρχάς, οι μητρικές εταιρείες της ΕΕ θα κληθούν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι οι θυγατρικές τους τρίτων χωρών δεν συμμετέχουν σε δραστηριότητες που θα οδηγήσουν σε ένα αποτέλεσμα που οι κυρώσεις επιδιώκουν να αποτρέψουν.

Δεύτερον, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επανεξαγωγή αγαθών πεδίου μάχης που βρίσκονται στην Ουκρανία ή είναι κρίσιμα για την ανάπτυξη ρωσικών στρατιωτικών συστημάτων, αποφασίστηκε ότι οι φορείς εκμετάλλευσης της ΕΕ που πωλούν τέτοια αγαθά πεδίου μάχης σε τρίτες χώρες θα πρέπει να εφαρμόσουν μηχανισμούς ικανούς να τα εντοπίσουν καθώς και να αξιολογούν τους κινδύνους επανεξαγωγής στη Ρωσία και τον μετριασμό τους.

Επιπλέον, οι φορείς εκμετάλλευσης της ΕΕ που μεταφέρουν βιομηχανική τεχνογνωσία για την παραγωγή αγαθών στο πεδίο της μάχης σε εμπορικούς ομολόγους τρίτων χωρών θα πρέπει τώρα να περιλαμβάνουν συμβατικές διατάξεις για να διασφαλίσουν ότι αυτή η τεχνογνωσία δεν θα χρησιμοποιηθεί για αγαθά που προορίζονται για τη Ρωσία.

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Συνάντηση του Δημάρχου Δελφών με το νέο Λιμενάρχη Ιτέας

Το νέο Λιμενάρχη Ιτέας, Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος Πρέντζα Γεώργιο, υποδέχθηκε την Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024, στο γραφείο του στο Δημαρχείο της Άμφισσας, ο Δήμαρχος Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής.  Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ανάληψης των καθηκόντων του νέου Λιμενάρχη, στον

Η Μεταπολίτευση μετά τη δοκιμασία της οικονομικής κρίσης (*)

Η πεντηκοστή επέτειος της Μεταπολίτευσης ως μετάβασης από τη δικτατορία στη δημοκρατία  και τα πενήντα χρόνια της περιόδου από το 1974 έως σήμερα μας επιβάλλουν να ξανασκεφτούμε τη σχέση μας με τον ιστορικό χρόνο. Για την ακρίβεια, θα έλεγα, ότι

ΠΑΘ 080: Στη Χαλκίδα για τη Ναυτική Εβδομάδα

Στη Χαλκίδα έφθασε χτες, Κυριακή 21 Ιουλίου 2024, το περιπολικό πλοίο ανοιχτής θαλάσσης (Π.Α.Θ.) του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής 080 «Άγιος Ευστράτιος», μήκους 60 μέτρων, για την έναρξη της Ναυτικής Εβδομάδας Χαλκίδας 2024, που διοργανώνει ο Δήμος Χαλκιδέων, σε συνδιοργάνωση με

Τα αυθαίρετα και «ορφανά» λιμάνια, μια ανοιχτή πληγή… Η περίπτωση των Κυθήρων και άλλων πολλών λιμένων (*)

Υπάρχουν επίσης λιμάνια, στα οποία δεν υπάρχουν κιόσκια, υπηρεσίες για τους επιβάτες, τουαλέτες, κυλικεία, στέγαστρα, τουαλέτες, σε χώρους υποδοχής των επιβατών, αλλά και στα περισσότερα λιμάνια δεν υπάρχουν συστήματα πυρόσβεσης. Υπάρχουν και λιμάνια που δεν εφαρμόζουν σε όλες τις διατάξεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο