Νέες Προσλήψεις ειδικών συμβούλων στο Γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΘΕΜΑ: « Πρόσληψη άμισθου ειδικού συμβούλου στο Γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».ΑΠΟΦΑΣΗΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) του άρθρου 55 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29 ).β) του π.δ. 70/2015 « Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής .» (Α΄ 114).γ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).2. Την αριθμ. 2901.01/31219 /22.10.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ” (Β΄ 2306).3. Την ανάγκη εξασφάλισης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα θαλάσσιαςρύπανσης, περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής.4. Το από 24.7.2018 έγγραφο Γρ. κ. ΥΝΑΝΠ.Αποφασίζουμε1. Την πρόσληψη του Παναγιώτη Παπαγιαννακόπουλου του Ιωάννη, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΚ576753,ως άμισθου ειδικού συμβούλου στο Γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας και ΝησιωτικήςΠολιτικής, Παναγιώτη Κουρουμπλή, με επιστημονικό αντικείμενο τα θέματα θαλάσσιας ρύπανσης, περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής, αρμοδιότητας του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για χρονικό διάστημα έξι (06) μηνών από 26.7.2018.2. Ο ανωτέρω υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και στις υπηρεσίες που υπάγονται στον Υπουργό. Ο προσλαμβανόμενος υπηρετεί εθελοντικά και δε λαμβάνει μισθό, αποζημίωση ή άλληοικονομική απολαβή, εκτός των οδοιπορικών του.3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

ΘΕΜΑ: « Πρόσληψη άμισθου ειδικού συμβούλου στο Γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».ΑΠΟΦΑΣΗΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) του άρθρου 55 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).β) του άρθρου 24 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 29).β) του π.δ. 70/2015 « Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής .» (Α’ 114).δ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).2. Την αριθμ. 2901.01/31219 /22-10-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ” (Β΄2306).3. Την ανάγκη εξασφάλισης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών από εμπειρογνώμοναειδικό σε θέματα ανάπτυξης δομών θαλάσσιας μεταφοράς, νησιωτικής αποθήκευσης και διαχείρισης υγροποιημένου φυσικού αερίου και αναβάθμισης υποδομώνηλεκτροπαραγωγής στη νησιωτική Ελλάδα, μείωσης αερίων ρύπων στη ναυτιλία και εκσυγχρονισμού της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας.4. Το από 24.7.2018 έγγραφο Γραφείου κ. ΥΝΑΝΠ.

Αποφασίζουμε1. Την πρόσληψη του Γεωργίου Λιβανού του Αριστείδη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Αθήνας, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΗ610703, ως άμισθου ειδικού συμβούλου στο Γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας καιΝησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτη Κουρουμπλή και την ανάθεση σ΄ αυτόν καθηκόντων σχετικών με θέματα ανάπτυξης δομών θαλάσσιας μεταφοράς, νησιωτικής αποθήκευσης και διαχείρισης υγροποιημένου φυσικού αερίου και αναβάθμισης υποδομώνηλεκτροπαραγωγής στη νησιωτική Ελλάδα, μείωσης αερίων ρύπων στη ναυτιλία και εκσυγχρονισμού της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας, αρμοδιότητας του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για χρονικό διάστημα ενός (01) έτους από 25.7.2018.2. Ο ανωτέρω υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και στις υπηρεσίες που υπάγονται στον Υπουργό. Ο προσλαμβανόμενος υπηρετεί εθελοντικά και δε λαμβάνει μισθό, αποζημίωση ή άλληοικονομική απολαβή, εκτός των οδοιπορικών του.3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τακτικές- Έκτακτες Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων

Το ΣΑΓΕ κατά την 9η Συνεδρίασή του, της Παρασκευής 1 Μαρτίου 2024, έκρινε ως ακολούθως : 1. Στην Πολεμική Αεροπορία  α. Προήγαγε στο βαθμό του Υποπτεράρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους: (1) Ταξίαρχο (Ι) Τουρβαλή Ευάγγελο (2) Ταξίαρχο (Ι) Κομητούδη Αλέξανδρο (3) Ταξίαρχο

Έκτακτες Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων

Το ΣΑΓΕ κατά την 8η Συνεδρίασή του, της Παρασκευής 1 Μαρτίου 2024, έκρινε ως ακολούθως : 1. Στο Πολεμικό Ναυτικό  Προήγαγε στο βαθμό του Αντιναυάρχου, για πλήρωση κενής θέσης, τον Υποναύαρχο (Μ) Δημητρόγλου Παναγιώτη ΠΝ 2. Στην Πολεμική Αεροπορία  Προήγαγε στο βαθμό του Αντιπτεράρχου,

Emily O’Reilly: «Πνίγηκαν 600 άνθρωποι χωρίς ένα “mayday”. Έτσι αποτρέπει τους μετανάστες η Ευρώπη;»

Μετάφραση-απόδοση κειμένου: «ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ» «Όταν, μια καλοκαιρινή νύχτα στη Μεσόγειο πεθαίνουν 600 άνθρωποι, που το ταξίδι τους ήταν γνωστό ή υπό παρακολούθηση επί ώρες και, κάποιες φορές από έναν ενωσιακό Οργανισμό, από ναυτιλιακές Αρχές δύο κρατών μελών της ΕΕ, από

Υπεγράφη σύμβαση αναβάθμισης δύο Super Puma – Τον Μάρτιο οι διαγωνισμοί για νέα ελικόπτερα πυρόσβεσης

Σύμβαση για την αναβάθμιση δύο Super Puma υπέγραψε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΑΙΓΙΣ, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε χθες. Πρόκειται για έργο —μέσω διαγωνισμού του ΤΑΙΠΕΔ— συνολικής αξίας 3 εκατομμυρίων ευρώ και

Μετάβαση στο περιεχόμενο