Χορηγίες προς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ: Οξυγόνο στην διατήρηση υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής ικανότητας

Χορηγίες προς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ: Οξυγόνο στην διατήρηση υψηλού επιπέδου  επιχειρησιακής ικανότητας

 

«Ού πολιτείαν γενέσθαι την αρίστην άνευ συμμέτρου χορηγίας (μτφ: Καμιά πολιτεία δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί άριστη χωρίς την ανάλογη χορηγία)», αναφέρει ο Αριστοτέλης  στα Πολιτικά, επισημαίνοντας την μεγάλη σημασία που είχε για την λειτουργία της πόλης-κράτους η χορηγία, και η οποία  εξακολουθεί και στις μέρες μας να ενισχύει, με άλλη μορφή, την αρμονία στην λειτουργία της δημοκρατικής μας κοινωνίας.

 

Γενικά

Στις μέρες μας και ιδιαίτερα κάτω  από τις δύσκολες δημοσιονομικές συγκυρίες της χώρας μας, οι χορηγίες ως δραστηριότητες κοινωνικού περιεχομένου συμπληρώνουν ή και σε κάποιες περιπτώσεις αναπληρώνουν τις δημόσιες δαπάνες για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.

Ως κοινωνική χορηγία νοείται η χρηματοδότηση μη κερδοσκοπικών Οργανισμών ή και δραστηριοτήτων κοινωνικού περιεχομένου με αποκλειστικό αντιστάθμισμα την πίστωση του χορηγού με κοινωνική ευποιία, όταν αυτός δεν είναι ανώνυμος.

Καθημερινές είναι οι αναφορές προσφοράς για κοινωφελείς σκοπούς από (επώνυμους ή και ανώνυμους) εύπορους συμπολίτες μας εντός και εκτός της χώρας, από Ιδρύματα, Οργανισμούς και Επιχειρήσεις,  με τα  Νοσοκομεία, τα Σχολεία και η Εκπαίδευση, τα Ιδρύματα πρόνοιας, ο Πολιτισμός, οι Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας, οι Δήμοι και οι Κοινότητες στην Ηπειρωτική και νησιωτική χώρα, να  είναι  οι κυρίως αποδέκτες κοινωνικών χορηγιών, δωρεών, ευεργεσιών και γενικά φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων.

Χορηγίες στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

Το ΥΝΑΝΠ παραδοσιακά δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των Υπουργείων εκείνων που έχουν μεγάλους προϋπολογισμούς να χειριστούν.

Το γεγονός αυτό επιδρά άμεσα και στην  λειτουργία του  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι ανάγκες του οποίου συνεχώς αυξάνονται χωρίς και την ανάλογη  αύξηση των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Το πρόβλημα έχει ενταθεί κατά την τελευταία δεκαετία, όπου οι  προκλήσεις της Τουρκίας σε θέματα άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων (π.χ. Έρευνα Διάσωση) σε συνδυασμό με την ραγδαία όξυνση αλλά και εργαλειοποίηση από την Τουρκία του μεταναστευτικού,  επιβάλουν την συνεχή και σε μέγιστο βαθμό χρησιμοποίηση των επιχειρησιακών μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Αυτό συνεπάγεται αυξημένες ανάγκες συντήρησης των επιχειρησιακών μέσων με προτεραιότητες σε αυτά που χρησιμοποιούνται στην παραμεθόριο,  αύξηση των αναγκών για προμήθεια νέων μέσων κ.λ.π.

Η οικονομική κρίση δεν επέτρεψε και ούτε ακόμη επιτρέπει την διάθεση επαρκών πιστώσεων για την πλήρη κάλυψη όλων των αναγκών συντήρησης των επιχειρησιακών  μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Δύσκολη η κατανομή, δυσεπίλυτο θέμα της  κάλυψης των αναγκών σε όλη την χώρα. Η διεκδίκηση και η εκταμίευση ποσών από τα χρηματοδοτικά ταμεία της Ε.Ε. είναι σημαντική, δεν μπορεί όμως να καλύψει όλες τις -πλην  συνόρων- περιοχές της χώρας.

 Εδώ έρχονται  να συμπληρώσουν το χρηματοδοτικό κενό οι χορηγίες των Ελλήνων πολιτών.

Από τους μεγαλύτερους καθημερινούς  χορηγούς  προς τις Υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ είναι το ίδιο το προσωπικό του.

Η προσφορά του συνίσταται στις πέραν του ωραρίου του ατέλειωτες ώρες προσωπικής εργασίας προκειμένου τα επιχειρησιακά μέσα καταστούν ενεργά, χωρίς την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Η προσφορά του επίσης συνίσταται στην καθημερινή επιβάρυνση του προσωπικού προϋπολογισμού των στελεχών για την κάλυψη από τον μισθό τους της άμεσης και επιτακτικής ανάγκης για αποκατάσταση μικρού μεν ύψους βλαβών  αλλά πολύ μεγάλου αριθμού δε, αν συνυπολογιστούν όλες οι λιμενικές υπηρεσίες στην χώρα.

Στο κοινωνικό έργο προσφοράς προς το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθημερινά συμμετέχει σημαντικός αριθμός απλών πολιτών στις τοπικές κοινωνίες,  που δεν συγκαταλέγονται κατ’ ανάγκη στους έχοντες, αλλά επιθυμούν  να ενισχύσουν τις Λιμενικές Αρχές του τόπου τους αναγνωρίζοντας  το έργο και την κοινωνική προσφορά των στελεχών του Λιμενικού Σώματος.

Η χορηγία τους  συνίσταται είτε στην προσφορά εργασίας και υλικών (συνεργεία αυτοκινήτων, καρνάγια, καταστήματα ναυτιλιακών ειδών κ.λ.π.) είτε με την ανάληψη του κόστους συντήρησης επιχειρησιακών μέσων  ή την προμήθεια νέων μέσων και υλικών για λογαριασμό των Υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 Η αποτίμηση της παροχής υπηρεσιών εργασίας δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί.

Η αποτίμηση των χορηγιών -δωρεών με την κάλυψη για λογαριασμό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ δαπανών  συντήρησης ή αγοράς νέων μέσων μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ κατά την τελευταία 2ετία,  ανέρχεται σε 2.321.177 ευρώ περίπου.

Το ποσό αυτό  αποτελεί το 1/3 του συνολικού ποσού των δωρεών προς το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το ίδιο χρονικό διάστημα οι οποίες ανήλθαν στα 7.276.620 ευρώ.

Αξίζει να αναφερθεί, ότι ετησίως οι χορηγίες και δωρεές προς το  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την συντήρηση των επιχειρησιακών του μέσων ή την αγορά νέων,  ανέρχονται στο ίδιο  ύψος περίπου με τις δαπάνες που διατίθενται για την συντήρηση των επιχειρησιακών μέσων από τον κρατικό προϋπολογισμό (συμπεριλαμβανομένων και των χρηματοδοτήσεων από Ευρωπαϊκά Ταμεία).

Τα παραπάνω αναδεικνύουν την μεγάλη συνεισφορά και το τεράστιο κοινωνικό έργο των συμπολιτών μας που επιτελείται μέσω της ενίσχυσης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 Αναδεικνύεται η στενή συνεργασία πολιτών και Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και η βούληση της συνεχούς  ενδυνάμωσης  της προσπάθειας  για την καλλιέργεια  κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας στο θαλάσσιο χώρο.

Επιδεικνύεται η αναγνώριση του έργου που επιτελεί καθημερινά το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

  Ναυτιλία: Ο σταθερός και σημαντικότερος χορηγός και του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Παραδοσιακά η  ναυτιλιακή κοινότητα, μέσω της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), αναλαμβάνει πρωτοβουλίες συνδρομής της ελληνικής κοινωνίας με κοινωφελή προγράμματα, δράσεις στήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, έργα ανθρωπιστικού και φιλανθρωπικού περιεχομένου και δωρεές ευρύτερου ενδιαφέροντος.

Οι προσφορές  προς σχολεία,  νοσοκομεία,  κοινωνικά ιδρύματα, οργανισμούς που προάγουν τον πολιτισμό και την εκπαίδευση αποτελούν  προτεραιότητες. Αλλά και οι προσφορές  για την ενίσχυση του έργου των Ε.Δ. και  των Σωμάτων ασφαλείας  συμπεριλαμβανομένου και του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ καταλαμβάνουν ξεχωριστή θέση.

Για την εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού το έτος 2016 ιδρύθηκε η Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ.

Το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ δεν θα μπορούσε να μην περιλαμβάνεται μεταξύ εκείνων των Οργανισμών τους οποίους η Ε.Ε.Ε. έμπρακτα και επί σειρά ετών συνδράμει στο να επιτελέσουν την αποστολή τους.

Οι λόγοι και οι ιδιαιτερότητες πολλές:

-Είναι γεγονός ότι όσο  τα επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ -λόγω των γνωστών θεμάτων στα ανατολικά σύνορα της χώρας – χρησιμοποιούνται νυχθημερόν  τόσο αυξάνουν οι ανάγκες συντήρησής των. Και δεν είναι μόνο αυτό.

-Η δυσκινησία των Υπηρεσιών και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες στις περισσότερες των περιπτώσεων έκτακτων και συνήθως μεγάλου κόστους των βλαβών δεν επιτρέπουν την άμεση επισκευή των επιχειρησιακών μέσων (μακρόχρονες διαγωνιστικές διαδικασίες ή έγκριση έκτακτων πιστώσεων κ.λ.π.).

-Ακόμη και οι διαδικασίες ανάθεσης του έργου της συντήρησης των εναερίων μέσων (Υ.Ε.Μ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ) είναι παραπάνω πολύπλοκες από τις συνήθεις  γραφειοκρατικές.

Σε αυτές τις περιπτώσεις επανειλημμένα έχει έρθει να δώσει λύση το κοινωνικό έργο των μεγάλων  δωρητών, επωνύμων και ανωνύμων κυρίως από τον χώρο της Ναυτιλίας.

Στα τέλη του  έτους 2014, οι δωρεές από την Ε.Ε.Ε. βοήθησαν, ώστε  να επισκευαστούν   σκάφη του Λ.Σ. που είχαν σοβαρές βλάβες με αποτέλεσμα να αντιμετωπισθεί η μεταναστευτική κρίση του έτους 2015 με ενεργό πάνω από το 85% των πλωτών και χερσαίων μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Σήμερα, που ουσιαστικά τα εναέρια μέσα της Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έχουν παραμείνει καθηλωμένα  στο έδαφος, λόγω εσφαλμένων επιλογών ως προς  την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των,  έρχονται οι μεγάλοι δωρητές από την Ναυτιλία και καλύπτουν το κενό μέχρι την έναρξη της  τεχνικής υποστήριξης  μέσω του Διεθνούς Οργανισμού NSPO και της Υπηρεσίας αυτού NSPA τον προσεχή Ιούνιο.

Ήδη τα ελικόπτερα HC3 και HC32, μετά από γενναίες δωρεές, είναι πλέον  επιχειρησιακά ενεργά και στην διάθεση των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ προκειμένου να τα εντάξουν στον καθημερινό επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Κατά την τελευταία 2ετία το συνολικό ύψος δωρεών από πλευράς μελών της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών  (ανωνύμων και επωνύμων) προς το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ ανήλθε στο ποσό των 4.955.447 εκ. ευρώ.  

Ένα ποσό που αντανακλά στην έκφραση της ισχυρής βούλησης μελών της ναυτιλιακής κοινότητας για κοινωνική προσφορά,  όπως είναι και η κάλυψη σημαντικότατων αναγκών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με σημαντικές πρωτοβουλίες χορηγιών προς το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ  από πλευράς της  ναυτιλιακής κοινότητας.  Στον Πίνακα αυτό δεν περιλαμβάνονται οι μεγάλες χορηγίες όπως π.χ. αυτές που δόθηκαν για την ανακαίνιση και συντήρηση όλων των  Σχολών Α.Ε.Ν της χώρας.

 

 

 

 

   2012-2021: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.*

ΕΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε. Ή ΜΕΣΩ ΤΗΣ «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ»
2012 Χορήγηση εξοπλισμού στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού
2014 -Συντήρηση και επισκευή πλωτών επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος

– Επισκευή σκάφους Λιμεναρχείου Χίου

-Δωρεά δύο ειδικών ταχύπλοων σκαφών για κάλυψη αναγκών ΜΥΑ/ΛΣ

– Δωρεά από ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»  10 ταχύπλοων πνευστών σκαφών (σειρά 1000)

2015 Δωρεά Πάνου και Θανάση Λασκαρίδη, στο πλαίσιο του προγράμματος αλληλεγγύης της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, για την εκ βάθρων επισκευή του περιπολικού πλοίου ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος ΠΑΘ/ΛΣ 050 «Αρκιοί»
2016 Χορήγηση δέκα οχημάτων για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών  του ΥΝΑΝΠ
2017 Κ.Λ. Πειραιά: Παροχή τεχνολογικού εξοπλισμού.
2018 Κ.Λ. Χίου: Κάλυψη δαπάνης επισκευής πλωτών επιχειρησιακών μέσων.
2019 – Λ/Χ Σκιάθου: Παροχή δύο εξωλέμβιων μηχανών.

– Λ/Χ Σύρου: Παροχή οχήματος

-Κ.Λ. Χίου: Κάλυψη δαπάνης ετήσιας συντήρησης πλωτού επιχειρησιακού μέσου.

-Λ/Χ Σάμου: Παροχή εξοπλισμού

2020 –  ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ (Αθ. Μαρτίνος) Δωρεά Εργασιών  επισκευής ελικοπτέρου HC-31.

 

-Δωρεά δέκα ταχύπλοων σκαφών RAFNAR 1100 CABIN BULLET PROOF για τις επιχειρησιακές ανάγκες του Λ.Σ.-ΕΛ.-ΑΚΤ.

 

-Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Δωρεά για  Εκπόνηση Τεχνικών Μελετών για ανακαίνιση της Σχολής Λ/Φ.

 

-Δωρεά για την κάλυψη του κόστους Τακτικής Συντήρησης και δεξαμενισμού ΠΑΘ 090

 

-Δωρεά Ιδρύματος ΑΓΓΕΛΙΚΟΎΣΗ για την κάλυψη του κόστους δεξαμενισμού του ΠΑΘ 080 και της επισκευής του Ελικοπτέρου ΗC 32.

 

*  Ο πίνακας περιλαμβάνει στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί στους  Ιστότοπους της «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ»  και του ΥΝΑΝΠ. Ο παραπάνω πίνακας είναι ενδεικτικός και αναφέρεται  σε δωρητές προς το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ από τον χώρο της ναυτιλίας.

Συγκινητικό είναι το γεγονός, ότι θετικότατο ρόλο  έχει διαδραματίσει και αριθμός Μητροπολιτών  της Εκκλησίας μας για  την παρακίνηση  δωρητών προς το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, ώστε να επιτευχθεί τελικά  η επισκευή  ενός (01)  Ελικοπτέρου  Έρευνας και Διάσωσης super puma αλλά και αριθμός περιπολικών σκαφών του.

Χορηγία: Μία από τις Λειτουργίες της πρώτης δημοκρατίας στην Αθήνα.

Άξιο  επισήμανσης είναι η εξέταση της γέννησης του θεσμού της χορηγίας και ποια μορφή είχε όταν πτωτο-εμφανίστηκε.

Η λειτουργία (στις μέρες μας η χορηγία, δωρεά, ευεργεσία κ.λ.π.)  ως θεσμός επινοήθηκε και υιοθετήθηκε για πρώτη φορά στην Αθηναϊκή Δημοκρατία του Κλεισθένη, στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ.   Απέδωσε, όμως, καρπούς και έγινε πραγματικότητα τον 5ο αιώνα π.Χ., στο Χρυσό Αθηναϊκό Αιώνα του Περικλή.

Η λέξη λειτουργία, πανελλήνια, δήλωνε γενικότερα την προσφορά μιας δημόσιας υπηρεσίας από έναν εύπορο πολίτη, ειδικότερα την υποχρέωσή του να αναλάβει τη δαπάνη συγκεκριμένου έργου. Έργα που πραγματοποιούνταν στην Αθήνα με μία λειτουργία ήταν θρησκευτικές εκδηλώσεις και εξοπλισμοί.

Οι λειτουργίες διακρίνονταν σε τακτικές ( επαναλαμβάνονταν κάθε χρόνο)  και σε  έκτακτες (κυρίως σε καιρό πολέμου).

Στις τακτικές συγκαταλέγονταν:

  1. Η χορηγία: η ανάληψη δαπάνης για τις αμοιβές των μελών του χορού (χορηγία: χορός+άγω) ενός θεατρικού έργου (τραγωδίας ή κωμωδίας) ή διαφόρων πανηγύρεων για αρκετές ημέρες.
  2. Η γυμνασιαρχία: η πληρωμή μίας ομάδας δρομέων για τις λαμπαδηδρομίες, που τελούνταν στη διάρκεια των Παναθηναίων, των Ηφαιστείωνκαι των Προμηθείων.
  3. Η εστίασις: παροχή γευμάτων στα μέλη της φυλής του κατά τη διάρκεια των Μεγάλων Παναθηναίων και των Μεγάλων Διονυσίων).
  4. Η προστατεία ή αρχιθεωρία: ανάληψη δαπανών αποστολής πρεσβείας σε μαντείακαι στις πανελλήνιες γιορτές στην Ολυμπία, τους Δελφούς, τη Νεμέα, τον Ισθμό και τη Δήλο.
  5. Η ιπποτροφία: διάθεση και την εκτροφή ίππων είτε για το στρατό είτε για μεγάλες γιορτές και αγώνες

Έκτακτες ήταν η τριηραρχία και η εισφορά, οι οποίες μάλιστα είχαν και άμεση σχέση με περιόδους πολέμου.

Οι λειτουργίες ήταν υποχρεωτικές  με νόμο για τους 120 πιο εύπορους πολίτες (περιουσία άνω των 3 ταλάντων) από κάθε μία από τις δέκα φυλές της Αθήνας. Οι λειτουργίες ήταν βαρύτατοι ατομικοί φόροι

 

Τριηραρχία

Μοναδική λειτουργία με σκοπό στρατιωτικό, η τριηραρχία καθιερώθηκε την εποχή που οι Αθηναίοι, με την παρακίνηση του Θεμιστοκλή, επιδόθηκαν στη συγκρότηση μεγάλου στόλου. Τότε το κράτος επέλεξε 100 από τους πλουσιότερους πολίτες και ανέθεσε στον καθένα από αυτούς τη φροντίδα της ναυπηγήσεως μιας τριήρους με δημόσια επιχορήγηση ενός ταλάντου και πρόσθετα δικά τους έξοδα.

Στη συνέχεια όμως η τριηραρχία  περιλάμβανε μόνο τα έξοδα της συντηρήσεως και των επισκευών του σκάφους, της αντικαταστάσεως των εξαρτημάτων που φθείρονταν ή χάνονταν και της εκπαιδεύσεως των κωπηλατών, καθώς και, επί πλέον, με τα καθήκοντα κυβερνήτη.

Τον 4ον αιώνα π.Χ. επιβάλλονταν τριηραρχίες όχι πια για όλες τις πλώιμες τριήρεις και για τη διάρκεια του έτους, αλλά για όσες αποφάσιζε κάθε φορά ο Δήμος και για τη διάρκεια της συγκεκριμένης επιχειρήσεως.

Επειδή το κόστος της τριηραρχίας ήταν μεγάλο και πολλές φορές  αναγκάζονταν οι πολίτες είτε να χρεωθούν είτε να πουλήσουν μέρος της περιουσίας των, περί το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου καθιερώθηκε η συντριηραρχία έτσι ώστε το κόστος της να το επωμίζονται περισσότεροι του ενός πολίτες.

Η αρχαία Αθήνα ήταν η μοναδική πόλη στην ιστορία όλης της ανθρωπότητας, όπου πέρα από την άμεση δημοκρατία υπήρχε και ο θεσμός των παραπάνω λειτουργιών.

Η μετεξέλιξη του θεσμού των «λειτουργιών – χορηγιών» στον χρόνο

Περί το τέλος του 4ου αιώνα  η χορηγία και η τριηραρχία καταργήθηκαν από τον Δημήτριο Φαληρέα και κατά τη διάρκεια των ελληνιστικών χρόνων η  «λειτουργία» χάνει το αρχικό της νόημα και σημαίνει πλέον  την εθελοντική ενίσχυση των δημοσίων εξόδων, όχι μόνο των πλουσιότερων, αλλά οποιουδήποτε, ανάλογα με τη δυνατότητά του. Έτσι, σιγά-σιγά η υποχρέωση των πλουσίων να πληρώνουν για κοινωφελή έργα αντικαταστάθηκε από τις μορφές εθελοντικής προσφοράς   που σήμερα αναφέρουμε   ως  κοινωνική χορηγία, δωρεά, ευεργεσία, φιλανθρωπία.

Στα Ρωμαϊκά χρόνια υπάρχουν αναφορές ότι οι εύποροι αναλάμβαναν τα έξοδα της συντήρησης της τιμητικής φρουράς των ρωμαϊκών πόλεων, των θυσιών, της αγοράς βιβλίων για τις  βιβλιοθήκες

Στα Βυζαντινά χρόνια πολλά έργα παραγγέλλονταν από τους πιστούς για προστασία (εικόνες, εικονογράφηση ναών, κτίσιμο εκκλησιών, ευαγών ιδρυμάτων κ.λ.π.) Επειδή τα έργα τέχνης ήταν  πολύ ακριβά, σε πολλές περιπτώσεις το τίμημα για την παραγγελία ενός έργου τέχνης το αναλάμβαναν  οι κάτοικοι μιας ολόκληρης πόλης ή κάποιος εύπορος ή  ο ίδιος ο αυτοκράτορας ως μνημείο μιας  πολύ σημαντικής στιγμής της ιστορίας τους.

Την περίοδο της οθωμανικής αυτοκρατορίας, η ανάγκη για πνευματική και οικονομική ανάπτυξη ώθησε τους εύπορους Έλληνες να ιδρύσουν σχολεία και να αναλάβουν την λειτουργία και συντήρηση τους.

Στην νεότερη Ελλάδα έχουμε το θεσμό της χορηγίας να γνωρίζει ανάπτυξη. Οι μετανάστες πρώτης γενιάς που είχαν εγκατασταθεί στην Αίγυπτο, την Ιταλία, την Μεσόγειο εκδήλωναν έντονο ενδιαφέρον για την ανέγερση εκκλησιών, θεσμοθέτηση υποτροφιών, χρηματοδότηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Ο θεσμός της χορηγίας εξελίχθηκε και στην σύγχρονη ηπειρωτική Ευρώπη ως sponsoring από το αρχαίο ελληνικό ρήμα σπένδω (σπονδή = μία τελετουργική πράξη όπου -μεταξύ άλλων- έχυναν κρασί στη γη από κάποιο αγγείο προς τιμή των θεών).

Βέβαια εμείς στην καθομιλουμένη, αντί να χρησιμοποιούμε τις  ελληνικές λέξεις  χορηγός και χορηγία, χρησιμοποιούμε ως  αντιδάνειο τη λέξη  σε «σπόνσορας», δηλαδή το χορηγό μιας δωρεάς είτε για κοινωνικό σκοπό  είτε για εμπορικό σκοπό (διαφήμιση)!

Φόρος τιμής στους δωρητές ο δημόσιος έπαινος

Αξίζει ο έπαινος και η δημόσια μνεία σε όλους αυτούς τους χορηγούς – δωρητές που προσφέρουν κοινωνικό έργο.

Οι αρχαίοι πρόγονοί μας το έκαναν προκειμένου ενθαρρύνουν και άλλους πολίτες για κοινωνική προσφορά.

Μεταφέρουμε σε μετάφραση επιγραφή επί αναθηματικής στήλης του 4ου Π.Χ. αιώνα:

«Επειδή οι χορηγοί….εχορήγησαν λαμπρά και με ζήλο, οι δημότες αποφάσισαν να τους στεφανώσουν μέσα στο θέατρο, με χρυσό στέφανο, έτσι ώστε να φιλοτιμηθούν και εκείνοι που επιθυμούν να προσφέρουν στο μέλλον  χορηγία… Το ψήφισμα αυτό να αναγραφεί σε λίθινη στήλη και να στηθεί στο θέατρο, για να τελούν πάντοτε οι Αίξωνες* τα Διονύσια όσο το δυνατόν λαμπρότερα..»

*Περιοχή  στο δήμο των Κεκροπιδών (περιοχή της σημερινής Γλυφάδας) που ανήκε στη φυλή Κεκροπίς (μία από τις 10 φυλές της αρχαίας Αττικής).

Limenikanea.gr

ΠΗΓΕΣ:

https://www.syn-enosis.gr/

http://www.hcg.gr/

https://neoskosmos.com/el/218648/o-thesmos-tis-chorigias/

 

https://apythanos.blogspot.com/2012/10/blog-post_1889.html

 

https://www.grethexis.com/leiturgies-the-rich-at-the-service-of-the-city/

 

https://ekivolosblog.wordpress.com/2017/02/12/%CE%BF%CE%B9-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CF%83/

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Υπουργικό Συμβούλιο: Ποιες είναι οι 7 κυβερνητικές δράσεις που αποφασίστηκαν

Εφτά κυβερνητικές δράσεις παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο το οποίο συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι δράσεις αυτές αφορούν τα υπουργεία Επικρατείας, Εσωτερικών, Υγείας, Δικαιοσύνης, Οικονομικών, Μεταφορών και του αρμόδιου υπουργείου για τον Τύπο και

Μήνυμα Χαρδαλιά: «Αδιαπραγμάτευτη η αμυντική θωράκιση» – Επίσκεψη σε νησιά του Αιγαίου

Η Ελλάδα διαχρονικά και με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας, επιζητεί τη συνεννόηση και τις σχέσεις καλής γειτονίας Διήμερη επίσκεψη σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, πραγματοποιεί σήμερα και αύριο ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, εν

Ζωγράφου – Πανεπιστημιούπολη: Ανθυπαστυνόμος πυροβόλησε άνδρα που της επιτέθηκε

Ευρεία αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 06:00 το πρωί στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου και ειδικότερα στην Φοιτητική Εστία, παρουσία Εισαγγελέα, σε συνδυασμό με τη διεξαγωγή ερευνών σε σπίτια υπόπτων για εγκληματικές δραστηριότητες, όπως αναφέρει σε ανακοινωσή της η Ελληνική Αστυνομία.  Η επιχείρηση διεξάγεται

Καταγγελία για βιασμό ανήλικης: Πήρε προθεσμία ο πατριός της

Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη το πρωί, ζήτησε και έλαβε ο 46χρονος, που συνελήφθη μετά από καταγγελία, σύμφωνα με την οποία φερόταν να κακοποιεί σεξουαλικά την 13χρονη κόρη της συντρόφου του. Στον 46χρονο ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό και κατάχρηση